Sosyoloji Kültür Konu Testi Lys Hazırlık Soruları ve Cevapları

                 FELSEFEACADEMİSİ.COM

                             Academi Öğrenmeyi Öğretir

SOSYOLOJİ                                                                                         TEST NO-2

LYS                                                                                                         HAZIRLIK

1. Maddi kültürü alıcı toplumların, milli – manevi kültürü yeterli derecede güçlü ve üretken ise, yabancı maddi kültür unsurlarını bir ham madde gibi işleyebilir. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürel değişim iç dinamikler sonucunda oluşmalıdır.

B) Kendi kültürünü benimseyen toplumlar, yabancı kültürlerden zarar görmezler.

C) Kültür maddi ve manevi yönüyle bir bütündür.

D) Gelişmiş toplumlar geri kalmış toplumların kültürünü etkiler ve değiştirir.

E) Kültür, insanların iş birliği yapabileceği en önemli alandır.


2. Bir haberleşme aracı olarak telefonun yaygınlaşması mektubun, tebrik kartının yavaş yavaş önemini kaybetmesine yol açmıştır. Buna bağlı olarak kart ve pul koleksiyonu yapanların sayısı da azalmış, mektup arkadaşlarının yerini telefon arkadaşları almıştır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Teknolojik gelişmeler toplumun kültürel ögelerini etkiler.

B) Hızlı sosyal değişmeler toplumsal sorunlara yol açar.

C) işlevini yitiren kurumlar varlığını sürdürür.

D) Geleneklerle uyumlu ögeler toplum tarafından kolaylıkla benimsenir.

E) Her toplumun değişim hızı birbirinden farklıdır.

 

 

3. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan toplumlar bu faaliyetleri sırasında başka toplumların üyeleriyle ticaret amacıyla karşı karşıya gelmişler, onlardan hayatta kalmanın ve yaşamlarını sürdürmenin daha değişik yollarını öğrenmişlerdir. Bu da avcı toplayıcı grupların toplumsal yaşamlarında değişime yol açmıştır. Bu parçada toplumsal değişime yol açan hangi faktörden söz edilmektedir?

A) Kültürel temas              B) Teknolojik gelişme        C) İcatlar

D) Kitle iletişim araçları   E) Nüfus hareketleri

 

 4. Kültür, kökleşmiş içerikleri sayesinde kuşaklar boyu varlığını sürdürür ve toplumsal devamlılığı sağlar. Kültürün maddi ögeleri çoğunlukla manevi ögelerini etkileyerek değiştirir. Aşağıdakilerden hangisinde maddi kültür ögelerini manevi kültür ögelerini değiştirmesine örnek değildir?

A) Televizyonun misafirlikleri azaltması

B) Eğitimin batıl inançları zayıflatması

C) Hukukun gelenekleri değiştirmesi

D) İnançların ekonomik yapıyı etkilemesi

E) İnternet kullanımının artmasının töreleri değiştirme

 

5. Dünyanın her yanına yayılarak, dağları ormanları aşarak, kendine özgü bir yaşam biçimi kuran, sanat eserleri oluşturan, bilim ve teknolojiyi geliştiren insanoğludur. Diğer canlılar bunu başaramazlar.

Bu parçada kültürün hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) İnsan ihtiyaçlarını karşılama

B) Doğayı kontrol altına alma

C) Deneyimler sonucunda oluşma

D) İnsanlar tarafından oluşturulma

E) Toplumda topluma değişme

 

 6. I. Kültür, insanın doğa ile mücadelesinde ona üstünlük sağlayan araç, gereç ve tekniklerdir.

        II. Kültür insanların toplu halde yaşamasını kolaylaştıran değer, kural ve inançlardır.

Bu iki tanımda kültürün hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Zaman içinde değişmesi

B) İnsanın doğaya ve topluma uyumunu sağlaması

C) İnsan tarafından oluşturulması

D) Her toplumun kendine özgü olması

E) Toplumsal çözülmeyi önlemesi

7. Kendi kültüründen farklı bir kültürel ortama giren bireylerin yaşadıkları sıkıntılara “kültür şoku” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kişinin kültür şoku yaşama olasılığı en çoktur?

A) Köyden kente göç eden insanlarda

B) Liseden üniversiteye giden öğrencilerde

C) Yabancı bir kadınla evlenerek oraya yerleşen kişilerde

D) işçilikten memurluğa geçiş yapan çalışanlarda

E) Aynı ilde başka bir semte taşınan bireylerde


8. M. Mead’in araştırma bulguları göstermektedir ki, yan yana yaşayan iki Afrikalı kabilenin kültürel yapıları arasında şaşırtıcı farklılıklar var. Arapeş kabilesindeki yumuşak huyluluk, anlayışlılık ve çekingen tutuma karşın Mundugumor kabilesinde kadın ve erkeklerdeki saygısız, kaba ve saldırgan tutum gözden kaçınılmayacak denli belirgindir. Bu araştırmanın bulgusu aşağıdaki yargılardan hangisine ters düşer?

A) Ekonomik gelişmişlik arttıkça saldırgan davranışlar azalır.

B) Farklı kültürel ortamlar farklı davranış biçimlerine yol açar.

C) Her toplumun kendine özgü kültürel yapısı vardır.

D) Aynı doğal koşullarında yaşayan topluluklar benzer kültürel özelliklere sahiptir.

E) Kültür, toplumları birbirinden ayırt eder.

 

 9. Fiziki çevre koşullarının toplumsal hayatı nasıl etkilediğini gözlemleyebileceğimiz en somut alanlardan birisi de folklordur. Karasal iklimi n dayanışmacı ve sert kişilikli karakteristik özelliklerini Erzurum Barları’nda, sıcak iklimin ve hareketli coğrafyanın esnek ve aceleci olmayan halini efenin oyun çizgilerinde, dar ve sarp Karadeniz coğrafyasının insanlara etkisini de horonların çizdiği görüntüde yalın bir şekilde görürüz. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kültür, aynı toplumda zaman içinde değişir.

B) Kültür, yaşam deneyimleriyle öğrenilir.

C) Her toplumun kültürü, kullanılan ortak dilden etkilenir.

D) Kültür, insanların ortak yaşayışı sonucunda oluşur.

E) Kültür, coğrafi koşullardan etkilenir.

 

 10insan, tek başına bir kültür oluşturamaz. Ne zaman ki insanlık yerleşik yaşama geçmişse, gerçek anlamda kültür o zaman başlamıştır. Bu parçada vurgulanan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumların üretim biçimleri toplumsal yaşamı etkiler.

B) Toplumsal değişimler, yaşama biçimini etkiler.

C) Toplumsal yaşam doğa koşullarından etkilenir.

D) Bir toplumsal kurumdaki değişme, diğer kurumları değiştirir.

E) Toplumsal yaşam insanların bir arada yaşamasıyla ortaya çıkar.


11. Bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürünü öğrenmesine toplumsallaşma denir.

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Kültürlenme                 B) Kültürel gecikme       

C) Kültürleşme

D) Toplumsal çözülme      E) Kültürel farklılık

 

 

12. Sahilde yaşayan insanlar için deniz ürünleri, ormanda yaşayanlar için orman ürünleri, kutuplarda yaşayan insanlar için kar ürünleri kültürlerinde önemli yer tutmaktadır. Bu parçada kültürün oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu vurgulanmaktadır?

A) Yönetim biçimi           B) Kültürel temas    

C) Nüfus yoğunluğu

D) Doğa koşulları            E) Bilim ve teknoloji

CEVAPLAR

1B-2A-3A-4D-5D-6B-7C-8D-9E-10E-11A-12D

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın