9,10,11 ve 12.Sınıf Demokrasi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Test Soruları ve Cevapları

9.SINIF DEMOKRASİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

 

OKUL

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

ÖĞRENCİ ADI

 

EĞİTİM YILI

 

SINIFI

 

DERS

DEMOKRASİ

NO’SU

 

DÖNEM

1

İMZASI

 

YAZILI NO

2 (ORTAK)

ALDIĞI NOT

 

SINIF

9

 

 

                                                                          SORULAR

 


1-  Bir siyasi rejimin demokrasi olarak nitelendirilebilmesi için dört unsur gereklidir  hangisi bunlardan biri değildir?     

    A-) Seçimler        B-) Yargı             C-) Temsil             

    D-) Siyasi partiler             E-) Çoğulculuk ve katılım

 2- Bir partinin tek başına salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda , başka siyasi partilerle bir araya gelip , bir hükümet kurulur . Bu tür hükümetlere ne ad verilir?

A-) Geniş tabanlı  B) Azınlık    C) Koalisyon  D) Çoğunluk  E) Tenokratlar

 3- Ülkemizde milletvekili seçimlerindeki  oy barajı yüzde kaçtır?

A) 5        B)  7          C) 15          D)  8               E) 10

 4- Ülkemizde yapılan seçimler aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip değildir?

A) Açık oy  B) Açık sayım C) Eşit  D) Gizli  E) Tek dereceli

 5- Ülkemizde oy kullanma yaşı kaçtır ?

A) 30         B) 25           C) 18           D) 17            E)  20

 6-Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri oy kullanamaz?

I-Er ve rebaşlar

II-askeri öğrenciler

III-Hükümlüler

IV- Hakim ve savcılar

V- Öğretim görevlileri

A) I-II-V   B) II-IV   C) I-II-III  D)  I-II-III-IV   E) I-III-V

 

 7- Meclis tarafından çıkarılmış olan bir yasa Cumhurbaşkanı tarafından kaç gün içinde imzalanmak zorundadır?

 A) 5        B) 7        C)  10          D) 15                E) 20

 

 8- Hükümeti mali yönden  denetleyen  kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danıştay        B) İdare mahkemesi         C) Yargıtay 

D) Anayasa mahkemesi     E) Sayıştay

 

 9- Haberleşme özgürlüğü hangi durumlarda sınırlandırılabilir?

A) Doğal afetlerde          B)Olağanüstü durumlarda 

C) Mali krizlerde            D) Seçimlerde

E) Hiçbir zaman

 10-  Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme değildir?

A)  İdare Mahkemesi           B) Sayıştay           C) Danıştay

 D) Yargıtay     E) Uyuşmazlık  Mahkemesi

 

 11- En değerli varlığın insan olduğunu savuna görüş hangisidir?

A) Reform              B) Koalisyon              C) Rönesans

D) Hümanizm         E) Kapitalizm

 12-Kralın keyfi ve ağır  uygulamaları insan haklarına aykırı görüp , isyan eden feodal beylerin istekleri doğrultusunda ilan edilen ferman hangisidir?

A) Virjinya haklar Bildirgesi         B)İnsan Hakları Beyannamesi  C) Güçler ayrılığı                           D) Avrupa Parlamentosu

E) Manga Carta

 

13-Aristoya göre devletin öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Eğitmek  B) Bilgilendirmek C) Ahlakileştirmek D) Baskı altına almak  E) Mutlu etmek

 

 14- Yürütme görevini yerine getirenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 A-)Bakanlar kurulu-Genel Kurmay

B-)Cumhurbaşkanı-Anayasa Mahkemesi

C-)Yargıtay-Danıştay-Anayasa Mahkemesi 

D-)Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu

E-)Başbakan-Cumhurbaşkanı

 

  15-Devletin toplumsal sözleşme ile meydana geldiğini kabul eden düşünürler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Platon-Marks-Hobbes   

B)Locke-Hobbes-Rousseau

C) Smith-Sokrates- Rousseau

D) Smith-Platon-Marks-Hobbes  

E) Locke-Hobbes-Rousseau-Montesquieu

 

 16-Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir?

A-)Dokunulamaz-Devredilemez-Bilinemez

B-)Devredilemez-Vazgeçilemez-Kullanılamaz

C-) Devredilemez-Vazgeçilemez- Dokunulamaz

D-)Dokunulamaz-Bilinemez-Kişiye Bağlıdır

E-)Yorumlanamaz- Dokunulamaz-Devredilemez

 17-TBMM kaç milletvekili ile temsil edilmektedir? 

 

A) 150        B) 450         C) 500       D) 350      E) 550

 

 18-Platon’a göre zenginlerle fakirlerin savaşı sonucu ortaya çıkan durum hangisidir?

 

A) Demokrasi            B) İnsan hakları             C) Yasalar          D) Parlamento            E) Hümanizm

 

 19- Ülkemizde uygulanan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunluk sistemi B) Nispi Temsili Sistem    C) Koalisyon  D) Parlementer  sistem E) Dar çevre sistem

 

 20-Türkiye’de Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

 

A) 18      B) 20        C) 30         D) 25            E) 35

 

 21-Ülkemizde aşağıdakilerden hangileri milletvekili seçilebilirlerler?

A) Askerlik görevini yapmamış olanlar.B) Ağır hapis cezası almış olanlar     C) İstifa eden hakim ve savcılar 

D) Kısıtlılar               E) Yüz kızartıcı suç işleyenler


22- Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak hak ve özgürlüklerden değildir?

 

A) Sağlık      B) Kişi dokunulmazlığı        C) Dilekçe 

D) Özel  yaşamın gizliliği   E) Sendika kurma

 

 23- İnsan Hakları Beyannamesi  nerede ve ne zaman ilan edilmiştir?

A) Almanya-1945        B) İngiltere-1789         C) Fransa -1789 

D) ABD-1215              E)  İtalya-1883

 24-Aşağıdakilerden hangisi meclisin denetim organlarından biri değildir?

A) Gensoru     B) Yüce divan      C) Soru 

D) Genel görüşme  E) Meclis Soruşturması

 25- Güçler ayrılığı ilkesini ilk defa dile getiren düşünür kimdir?

A) Montesquieu B) Platon  C) Aristo  D) Hobbes E) Locke

 


 

 

                                                                                                                                                   ZİYA ÖZCAN

                                                                                                                           FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

                                                                                                                                                  BAŞARILAR

 

Öğreneceğiniz her kelime  yaşamınıza yeni bir anlam ,  aydınlık dünyanızda yeni bir ışık yakacaktır.

                                                                                                                                                    ZİYA ÖZCAN

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın