Nis 282014
 

10.SINIF PSİKOLOJİ 1.YARIYIL 1.YOKLAMA SINAVI SORULARI İNDİR

 

PSİKOLOJİ DERSİ 2013-2014 EĞİTİM YILI 1.KANAAT YILI 1.YOKLAMA SORULARI

 

1-) Psikoloji nedir, konusu ve amaçları hakkında bilgi veriniz.
Konusu insan davranışları temel amaçları ise insan davranışlarını tanımlama anlama açıklama önceden kestirebilme ve kontrol edebilmedir.
2-) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• İlk psikoloji laboratuarı Avusturya’da kurulmuştur … ….. Y
• Yapısalcılar, zihni algı, düşünce duygu, irade gibi öğelere ayırırlar ……… D
• Watson, Pavlow davranışçı yaklaşım öncüleridir. ……. D
• Hümanist yaklaşımın temelinde insan yer alır ve öncüsü Maslov’dur. …D…
• Bir Çocuk Önce emekler, sonra yürür veya önce heceleri birleştirir konuşmayı başarır bu görüş biyolojik yaklaşımdır. ……… ….. Y
• Wilhelm Wundt Psikoanalizin kurucusu sayılır ……
• Gestalt psikologları yöntem olarak doğal gözlemi kullanırlar ….
• İnsan davranışlarını hormonların çalışmasını, kanın kıymasal yapısını sinirsel süreçleri ve bu süreçlerin çalışmalarını beyinle bilişsel yaklaşım açıklamaya çalışır ……
3) Türkiye’de psikolojinin gelişimine katkıda bulunan 4 ilim adamı yazınız

4) Paragrafa göre Bağımlı değişken ve Bağımsız değişken nedir?
Bir yazılı sınav için sınavdan bir hafta önce çalışmaya başlayan öğrencilerle, sınavdan bir gün önce çalışmaya başlayanların başarı düzeyleri araştırılmıştır. Çalışmaya bir hafta önce çalışmaya başlayanların daha başarılı oldukları saptanmıştır. Buna göre
• A) bağımlı değişken

• B) bağımsız değişken

5) 0, +0.6, -0.8 korelasyon katsayılarıdır. Bu sayılar ne ifade etmektedir ve en kuvvetli bağıntı hangisidir?

6) Aşağıdaki Paragrafa göre deney gurubu ve kontrol grubu hangisidir?
Uykusuzluğun akıl yürütme ve problem çözme üzerindeki etkisi inceleniyor. 1. grup 36 saat uykusuz bırakılıyor, 2. grup normal uykularını uyuyor. Buna göre
Deney grubu :
Kontrol grubu
 Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Psikoloji ………………………… ………………………… ………………… denir.
• Psikoloji ilmi ile uğraşan ilim adamlarına Psikolog denir.
• Psikoloji kullandığı yöntem bakımından ……………… içinde yer alır.
• Davranış, Uyarıcı
• Çağdaş psikolojinin alanları deneysel (te ik) Ve ………………… olarak sınıflandırılır.

 

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Nis 272014
 

PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI LİSE 10.SINIF İNDİR

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   GRUBU  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ADI SOYADI:                                                             SINIFI:                                      NO
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RUTO 10-B SINIFI PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR

A) Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız (Her soru 4 p)
1-) “Otomobiline yakıt aldığı istasyondan promosyon alan bir sürü-cü,  Promosyon aldığı sürece aynı istasyona gider. Promosyon ke-sildiği zaman, sürücü o istasyondan yakıt almaktan vazgeçebilir.”
Buradaki promosyonun işlevi nedir?
A)    Genelleme yapma     B)Sönme      C) Olumlu Pekiştirme
D) Olumsuz Pekiştirme       E) Aralıklı Pekiştirme

2-)  “Ceza uygulaması şeklinde yapılan olumsuz pekiştirmelerde, cezanın oluşturduğu durum ortadan kalktığında davranış yeniden ortaya çıkar. Örneğin okulda öğretmenlerden korktuğu için sigara içmeyen bir öğrenci ders dışı zamanlarda öğretmenlerinin olmadığı ortamlarda sigara içebilmektedir. Bu nedenle ceza şeklindeki pekiştirmeler öğrenmelerde pek tercih edilmemektedir.”
Bu parçada, Cezanın pek tercih edilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)    İstendik olmayan davranışı engelleme amacını taşıması
B)    Farklı uygulama biçimlerinin olabilmesi
C)    Kısa sürede etkisini göstermesi
D)    İstendik olmayan davranışları geçici olarak bastırması
E)    Tutarlı olarak uygulanamaması

3-)  Birey, karşılaştığı bir problemi başkalarının nasıl çözdüğünü, çözüm için hangi davranışları yaptığını gözler, kendisi de gözlediği çözüm yollarını kullanır. Bireyin bu yolla problem çözmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Model alarak öğrenme          B) Pozitif Transfer
C) Tepkisel koşullanma              D) Sözel öğrenme
E) Kavrayış yoluyla öğrenme

4.  Bir kişi, e-posta hesabının şifresini değiştirdiğinde, eski şifreyi kolaylıkla hatırladığı, yeni şifreyi hatırlamakta zorluk çektiği görülmüştür. Bu durum eski şifrenin, yeni olanın hatırlanmasındaki bozucu etkisini göstermektedir. Burada söz konusu edilen bozucu etki aşağıdakilerden hangisini örneklendirmektedir?
A) Geriye ket vurma    B) İleriye ket vurma   C) Bastırma
D) Pozitif transfer        E) Negatif Transfer
5. “Öğrenme temelde bir davranış değişikliğidir. Davranış deği-şikliği, yeni davranış kazanma şeklinde olabileceği gibi, eski dav-ranışların terk edilmesi şeklinde de olabilir.” Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme, davranışların terk edilmesi şeklindedir?
A) Okuma yazmayı başarma
B) Kitap okuma alışkanlığı kazanma
C) Temiz giyinmeye özen gösterme
D) Muhtaçlara yardım etmenin gerekliliğini öğrenme
E) Parmak emmeyi bırakma

6.  Aşağıdakilerden hangisinde model alma yoluyla öğrenme yi anlatan bir ifade yer almaktadır?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B)  Ne okursan onu biçersin.
C) Bir elin nesi var iki elin sesi var.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.
E) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

7-)  Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranıştır?
A) Örümceğin ağ örmesi
B)  Yeni doğan ördek yavrusunun yüzebilmesi.
C) Sıcak havalarda terlenmesi.
D) Uzun süre yemek yenmediğinde açlık hissedilmesi.
E) Arap bir bireyin Türkçe konuşabilmesi

8-)  Aşağıda unutmayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aralıklı tekrar unutmayı zorlaştırır.
B) Anlamlı olan ve sevdiğimiz konuları daha çabuk unuturuz.
C) En son öğrenilenler daha geç unutulur.
D) Unutmanın derecesi öğrenmenin derecesine bağlıdır.
E) Uykuda unutma en azdır.

9-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş Motor öğrenmeye örnek değildir?
A) Türkiye’nin nüfus özelliklerini öğrenme.
B)  Güzel yazı yazmayı öğrenme.
C) Otomobil kullanmayı öğrenme
D) Basketbol oynamayı öğrenme
E) Askerlerin isabetli atış yapmayı öğrenmesi.

10-) “Aile ortamında sürekli eleştirilen bir öğrencinin sınıfta arkadaşlarını ve öğretmenlerini sürekli eleştirdiği gözlenmiştir.”
Bu olay hangi tür öğrenmedir?
A) Deneme-yanılma        B) Motor       C) Model alarak
D) Sözel öğrenme        E) Kavrayış yoluyla öğrenme

D) Aşağıdaki soruları boş bırakılan bölüme cevaplayınız. 45 P
1.Öğrenme türlerinden deneme-yanılma yoluyla öğrenmeyi açıklayınız.(10 p).
2. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma arasındaki farkları yazınız.(10 puan)
3.Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrenme yönteminden kaynaklanan faktörleri yazınız.(5 p). Öğrenmeye aktif olarak katılmayı açıklayınız. ( 5 p)
4. Problem çözme aşamalarını yazınız.( 10 p)
5. “Bellek “ ve “kısa süreli bellek” kavramlarını açıklayınız.(5 p)

B ) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) , yanlış olanlara (Y) koyunuz. (5 x1: 5 puan)
1- Sosyal psikolojinin amaçlarından birisi insanın çevreyle ilgili duygu ve düşüncelerinin nasıl oluştuğunu açıklamaktır. (…..…)
2-Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi Pavlov keşfetmiştir. (..…)
3-) Öğrenmenin gerçekleştirildiği ortamın öğrenme üzerinde olumlu yada olumsuz etkisi yoktur. ( ………)
4-) Öğrenmiş olduğumuz bilgilerin zamanla yok olmasına ket vurma denir. (……)
5-) Futbol oynamayı öğrenen birinin hentbol oynamayı zor öğrenmesi pozitif transfere örnektir.(…..…)

C) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 5 x2: 10P
1-) Benzer uyarıcılar arasındaki farklılığın anlaşılmasıyla koşullu uyarıcıya benzer uyarıcılara tepki göstermenin terk edilmesine …………………….. denir.
2-)  Sönmüş davranışın, hiçbir pekiştirme olmadığı halde bir süre sonra ortaya çıkmasına ………………………………. denir.
3-) Tenis oynamayı öğrenmiş birinin badminton oynamayı daha kolay öğrenmesi ………………….. transfere örnektir.
4-)  Ateşli hastalık geçirme, kaza, ani şok ve yaşlılık gibi unut-mayı etkileyen faktörlere …………………. nedenler denir.
5-) Tekrar sayısı arttıkça hata miktarı azalmaktadır. Bu durumda da öğrenme düzeyi giderek ………………….
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   GRUBU   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ADI SOYADI:                                                             SINIFI:                                      NO
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RUTO 10-B SINIFI PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR

A) Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız (Her soru 4 p)
1. “Aile ortamında sürekli eleştirilen bir öğrencinin sınıfta arkadaşlarını ve öğretmenlerini sürekli eleştirdiği gözlenmiştir.”
Bu olay hangi tür öğrenmedir?
A) Deneme-yanılma        B) Model alarak        C) Motor
D) Sözel öğrenme        E) Kavrayış yoluyla öğrenme

2-)  “Kişi bir problemle karşı karşıyadır ve problemle ilgili hiçbir ilerleme kaydedememiştir. Bir süre sonra problemle ilgili algıları bütünlük içinde kavrayarak çözümü birden bire görür.” Bu öğren-me türü aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir?
A) Deneme-yanılma        B) Model alarak        C) Motor
D) Sözel öğrenme        E) Kavrayış yoluyla öğrenme

3-)  Aşağıdakilerden hangisinde model alma yoluyla öğrenme yi anlatan bir ifade yer almaktadır?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B)  Ne okursan onu biçersin.
C) Bir elin nesi var iki elin sesi var.
D) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
E) Üzüm üzüme baka baka kararır.

4.  Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranıştır?
A) Bireylerin bilgisayar kullanabilmesi
B) Uzun süre yemek yenmediğinde açlık hissedilmesi.
C) Ergenlik döneminde bireyin sesinin kalınlaşması
D) Arının bal yapması
E)  Sıcak havalarda terlenmesi.

5. Aşağıda unutmayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aralıklı tekrar unutmayı zorlaştırır.
B) Unutmanın derecesi öğrenmenin derecesine bağlıdır.
C) En son öğrenilenler daha geç unutulur.
D) Anlamlı olan ve sevdiğimiz konuları daha çabuk unuturuz.
E) Uykuda unutma en azdır.

6.  Birey, karşılaştığı bir problemi başkalarının nasıl çözdüğünü, çözüm için hangi davranışları yaptığını gözler, kendisi de gözlediği çözüm yollarını kullanır. Bireyin bu yolla problem çözmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Model alarak öğrenme          B) Pozitif Transfer
C) Kavrayış yoluyla öğrenme    D) Sözel öğrenme
E) Tepkisel koşullanma

7-)  “Öğrenme temelde bir davranış değişikliğidir. Davranış deği-şikliği, yeni davranış kazanma şeklinde olabileceği gibi, eski dav-ranışların terk edilmesi şeklinde de olabilir.” Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme, davranışların terk edilmesi şeklindedir?
A) Muhtaçlara yardım etmenin gerekliliğini öğrenme
B) Kitap okuma alışkanlığı kazanma
C) Akçiğer kanseri olan alkolik bireyin alkolü bırakması
D) İnsanların güzel kokulu parfümler kullanması
E) Temiz giyinmeye özen gösterme

8-)  Bir kişi, e-posta hesabının şifresini değiştirdiğinde, eski şifreyi kolaylıkla hatırladığı, yeni şifreyi hatırlamakta zorluk çektiği görülmüştür. Bu durum eski şifrenin, yeni olanın hatırlanmasındaki bozucu etkisini göstermektedir. Burada söz konusu edilen bozucu etki aşağıdakilerden hangisini örneklendirmektedir?
A) İleriye ket vurma    B) Geriye ket vurma   C) Bastırma
D) Negatif transfer        E) Pozitif Transfer

9-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş Motor öğrenmeye örnek değildir?
A) Güzel yazı yazmayı öğrenme.
B)  Jeotermal enerjinin kullanım alanlarını öğrenme
C) Otomobil kullanmayı öğrenme
D) Basketbol oynamayı öğrenme
E) Askerlerin isabetli atış yapmayı öğrenmesi.

10-) -) “ 5 yaşındaki Tuğrul, evde sürekli bağırıp çağıran siyah şapka takan dedesinden çok korkmaktadır.” Tuğrul’un annesiyle sokakta gezerken gördüğü siyah şapkalı adamlardan korkarak ağlamaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A)    Olumlu Pekiştirme B) Olumsuz Pekiştirme    C) Sönme
D) Genelleme yapma     E) Aralıklı Pekiştirme

B) Aşağıdaki soruları boş bırakılan bölüme cevaplayınız. 45 P
1. “Bellek “ ve “uzun süreli bellek” kavramlarını açıklayınız.(5 p)
2. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma arasındaki farkları yazınız.(10 puan)
3.Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrenen bireyden kaynaklanan faktörleri yazınız.(5 p). Fizyolojik durumun öğrenmeye etkisini kısaca açıklayınız. ( 5 p)
4. Öğrenme türlerinden deneme-yanılma yoluyla öğrenmeyi açıklayınız.(10 p).
5. Problem çözme aşamalarını yazınız.( 10 p)

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) , yanlış olanlara (Y) koyunuz. (5 x1: 5 puan)
1- Sosyal psikolojinin amaçlarından birisi Toplumsal olayların nedenlerini açıklamaktır. (…..…)
2-Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi Pavlov keşfetmiştir. (..…)
3-) Öğrenmenin gerçekleştirildiği ortamın öğrenme üzerinde olumlu yada olumsuz etkileri vardır. ( ………)
4-) Tenis oynamayı öğrenen birinin badminton oynamayı kolay öğrenmesi pozitif transfere örnektir.(…..…)
5-) Öğrenmiş olduğumuz bilgilerin zamanla yok olmasına ket vurma denir. (……)

D) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 5 x2: 10P
1-) Sönmüş davranışın, hiçbir pekiştirme olmadığı halde bir süre sonra ortaya çıkmasına ………………………………. denir.
2-)  Hentbol oynamayı öğrenmiş birinin  Futbol oynamayı daha zor öğrenmesi ………………….. transfere örnektir.
3-) Benzer uyarıcılar arasındaki farklılığın anlaşılmasıyla koşullu uyarıcıya benzer uyarıcılara tepki göstermenin terk edilmesine …………………….. denir.
4-)  Ateşli hastalık geçirme, kaza, ani şok ve yaşlılık gibi unut-mayı etkileyen faktörlere …………………. nedenler denir.
5-) Ceza istenmeyen davranışın sonucunda verilirken, …………….. …………………….ise davranışın kazandırılması sürecinde verilir.

 

BAŞARILAR

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Nis 272014
 

PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI LİSE 10.SINIF İNDİR

EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI   ………………….PSİKOLOJİ  DERSİ II. DÖNEM
                                       I. YAZILI DEĞERLEMDİRME  SORULARI
Adı –Soyadı:
No:
Aşağıdaki cümlelerde  doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına  (Y) harfini koyunuz.
 11-……..Stres her zaman zararlıdır.
 12-………Savunma mekanizmalarını her zaman kullanmak doğru değildir
 13-……..Kişilik  zeka gibi hem çevreden etkilenir hem de kalıtımsal olarak oluşur
 14-………Doğanın kişiler üzerinde stres  yaratma etkisi yoktur
15-………Libido kavramı Freud tarafından cinsel güdünün yaratığı enerji için kullanmıştır.
                              Aşağıdaki boşluklara doğru olan kelimeleri  yazınız
1-Organizmada uyumun bozulmasına ve bozulan uyumun aranmasına ……………………………….denir
2-Zekanın en hızlı geliştiği dönemler…………………………………………….yaşları arasındadır.
3-Bireyi diğerlerinden ayıran bütün özelliklerin tümüne …………………..denir
4-Zeka …………………………..ve……………………………..faktörler  tarafından belirlenir.
5-Sheldon’un  kişilik kuramı1……………………2………………….3………………………tiplerine  dayanır.
          Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz
6-“Çok sevdiği kuzeninin yanına gitmek isteyen aynı zaman da TV’deki sevdiği filmi kaçırmak istemeyen”  
         kişinin  durumunu aşağıdakilerden hangisi açıklar?     
       A)Kaçırma      B)  Kaçma         C)  Kaçma – Kaçmama           D) İnkar- yaklaşma   E)Yaklaşma- yaklaşma
7 -Kişi meydana engellenme sonucu  aşağıdakilerden hangisini  hissetmez?
         A)Mutluluk             B )Hayal kırıklığı            C)Üzüntü               D)Ümitsizlik        E)Gerilim
8-Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarının bireye kazandırdığı  olumlu sonuçtur?
                A)Kişi zaman kazanır                            B)Kişi  sorunu çözer                       C) Kişi sorundan kurtulur                      
                                D)Kişi yeni sorunlara hazırlanır              E)Kişiler hep aynı mekanizmayı kullanır
9-Freud’e göre her insanda bulunan ve kişiliği oluşturan temel güdüler aşağıdaki  seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
  A)Açlık –annelik     B)Saldırganlık-açlık   C) Cinsellik- Güzellik    D)Susuzluk- açlık  E)Cinsellik-saldırganlık   10-Küçük kardeşini kıskanan Onur, Kardeşim beni çekemiyor sürekli beni kıskanıyor diye babasına şikayet ediyor bu durum aşağıdaki hangi savunma mekanizması ile açıklanabilir?
     A) Akla uydurma (Bahane bulma)    B) İnkar (yadsıma)     C) Yansıtma     D)Yüceltme   E)İsyan(başkaldırı)
          
         Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yere yazınız
16- İnkar(yadsıma)-ödünleme  savunma mekanizmalarını  tanımlayınız.

17-Freud’e göre kişiliğin oluşmasındaki 5 aşamayı yazınız.

18- Psikosomatik hastalık kavramını tanımlayınız.

19-Kişilik gelişiminde öğrenme kuramı temsilcilerinin görüşlerini yazınız

20-Stresle baş etme yollarından zihinsel ve bedensel yöntemleri açıklayınız.

www.felsefeacademisi.com

                                                                                     felsefe grubu öğretmeni

 Posted by at 00:36
Nis 202014
 

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI WORD DOSYASI İNDİR

ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanlara D Yanlış Olanlara Y yazınız.(12 puan)
1-Deneysel Psikolojisi psikolojinin uzmanlık alanlarından biri değildir.( )
2-Korelasyon tek veri ilke hesaplanan bir yöntemdir.( )
3-Psikoloji biliminde öngörü özelliğinin olduğu doğrudur. ( )
4-Psikoloji bilimi metafiziksel özelliğe sahiptir.( )
5-Endüstri psikolojisi aynı zamanda sanayi psikolojisidir. ( )
6-Eğitim psikolojisi aynı zamanda okul psikolojisidir.( )
Aşağıdaki Test sorularının Doğru Cevabını İşaretleyiniz.(10 Puan)
1-Psikolojinin davranışlarını tespit etmek
İstemesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A-Davranışları öngörme B-Davranışları kontrol etme
C-Davranışları yönlendirme D-Davranışları yargılama
E-Anlama ve açıklama
2-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin Uyduğu kurallardan biri değildir?
A-Normatiflik B-Olgusallık C-Nesnellik D-Nedensellik E-Genel-geçerlik
3-Aşağıdaki davranışlardan hangisi gözlemlenebilir davranışa örnek olmaz?
A-Bir çocuğun ağlaması B-Özlediği birine sarılma C-Bir problemin çözüm yolunu düşünme E-Acıkan birinin yemek yemesi D-Öfkelenen birinin kavga etmesi
4-Aşağıdakilerden hangisinin korelasyon kat sayısının değeri en azdır?
A)-0,20 B)-0,45 C)0,60 D)-0,60 E)0,70
5-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin yöntemlerinden değildir?
A)Biyografi B)Gözlem C)Test D)Korelasyon
E)Mülakat

1-Psikoloji ‘’insanlar nasıl olmalıdır’’ sorusunun değil ‘’İnsanlar nasıldır’’sorusunun cevabını araştırır.İfadesi Psikoloji biliminin hangi özelliğini örneklendirir? Gerekçesi ile açıklayınız. (10 puan)

2-‘’Psikoloji; kişilerin iç ve dış uyarıcılar karşısında ne gibi tepkiler gösterdiğini inceler.’’ İfadesi hangi ekole örnek olup bilimin hangi özelliği ile örtüşür?Açıklayınız.(10 puan)

3-‘’Öğretmenin konuyu anlatış biçiminin öğrenci başarısında büyük ölçüde önemli olduğu saptanıyor.’’Bu araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenleri göstererek açıklayınız.(5+5)

4-‘’İnsanlar kendi hatalarını başkalarının gözüyle seyretmelidir.’’ İfadesi davranışları anlamada neyin olumsuz etkisini gösterir? Açıklayarak hangi ekolle ilgili olduğunu gerekçesi ile yazınız(5+5)

5-‘’Başkalarının yolunda yürüyenler ayak izi bırakmazlar.’’ İfadesi psikolojinin uzmanlık alanlarından hangisine ters düşmüş olabileceğini gerekçesi ile açıklayınız.(5+5)

6-Biyografiyi açıklayarak hangi ekol ve uzmanlık alanında geçerli olduğunu yazınız.(4+3+3)

Aşağıdaki Boşlukları Doğru Olarak Doldurunuz. (18 Puan)
1-‘’Geçmiş geleceğin öğretmenidir’’ ifadesi psikolojide ………………….. yöntemine örnektir.
2-‘’Bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskılarıdır.’’ ……………………… ekolüne örnektir.
3-‘’Altmışında zurna çalan ancak korulukta çalar.’’ İfadesi uzmanlık alanlarından ………………._……………’ye örnektir.
4-‘’Yetenek oyun kazandırır.Ekip çalışması ise şampiyonluk.’’ İfadesi uzmanlık alanlarından …………..ne örnektir.
5-Deneysel yöntemde ……………………….ve…………………… grubu olmak üzere iki çeşittir.
6-Freud’a göre toplum baskısı ………………….. olarak ifade edilir.

WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN ÜSTTEKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

 Posted by at 22:57
Nis 192014
 

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV KARMA SORULARI İNDİR

Anadolu Lisesi 10. Sınıf Psikoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Çalışma Soruları Hazırlık
SORULAR

1- Annesi dışarı çıkacağı için küçük kardeşine bakma zorunda olan kişi parkta bekleyen arkadaşlarını yanına gidememektedir” Bu kişinin durumunu anlatan çatışma türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir
A)Yaklaşma- yaklaşmama  B)Yaklaşama –yaklaşma   C)Kaçınma- kaçınma D)Kaçınma –yaklaşma  E)Dengeleme

2-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi anormal davranışın nedenleri arasında gösterilir?
A)Yaşanılan ülke       B)Boy-kilo      C)Fiziksel özellikler        D)Cinsiyet-yaş         E)Meslek

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıları hastanesinin kurucusun ismi verilmiştir?
A)Zekeriya Beyaz         B)Yıldırım  Aktuna   C)Mazhar  Osman      D)Mazhar  Alanson     E)Muzzaffer Şerif

4-Çatışma yaşayan bir birey aşağıdakilerden hangisini hisseder?
A)Çekilme       B)Hayal kırıklığı           C)Engellenme           D)Korku              E)Karasızlık

5-“Aşağıdaki hastalılardan hangisi   ağırlık bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Şizoferni     B)Mani             C)Fobi                 D)Obsesyon             E)Nevrasteni

Verilen bilgilerden doğru olanın başına D ,  yanlış olanın başına (Y)  koyarak cevaplandırınız.
6……Stresin yaratığı fizyoloji etkileri yazınız.
7………Birey bütün gruplar isteyerek katılır.
8………Gençlik dönemi rahat ve mutlu bir dönmedir.
9……..Kimlik(benlik) diğer bireylere benzeyen davranışlarımızdır.
10…….Anormal davranış, tepkinin süresinin ve şiddetinin abartılı olması durumudur.
Aşağıdaki  tümcelerde  boş bırakılan yere doğru sözcükleri  yazınız.
11-Asosyal  olan ve kurallara uymayan tiplere…………………………………..denir
12-Ortak bir amaç için oluşturulan  ve en az iki kişiden oluşan topluluklar ………………………………….denir
13-Başkaları   istediği için davranışta   bulunmaya………………………..denir.
14-Duygu,düşünce ve davranışlar………………………………………………oluşturur.
15-Kendilerine yön çizemeyen genç bireyler……………………………………yaşarlar
Aşağıdaki soruların yanıtlarını boş bırakılan yere yazınız.
16-Grup   türlerini  yazınız
17-İkna olma- itaat etme-benimsem  kavramlarını tanımlayınız.
18-Sosyal psikolojinin yararlandığı bilimleri yazınız
19-Anormal davranışların nedenlerini yazınız.
20-Benimsenen kurallara uyulmaz.

 

Nis 172014
 

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV TEST SORULARI VE CEVAPLARI WORD DOSYASI İNDİR

 

Lise 10.Sınıf psikoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları

1. Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir.”

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumlu hedef         B) Olumsuz hedef            C) Ceza            D) Güdülenme
2. Aşağıdakilerden hangisi “duyarsızlaşma”ya örnek verilebilir?
A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması
B) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmesi
C) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi
D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması
E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması

3. Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.
Parçada verilen anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Aşırı uyarılma     B) Duyarsızlaşma     C) Alışma           D) Unutma        E) Yetersiz uyarılma

4. Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yanlış verilmiştir?
A) Göz – Görme                   B) Deri – Dokunma        C) Kulak – İşitme                D) Burun–Tatma      E)  İç kulak-Denge

5.“Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta”ya ne ad verilir?
A) Farklılaşma eşiği    B) Duyum eşiği     C) Üst eşik          D) Eşik                 E) Alt eşik

6. “Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız.”
Parçada örneklendirilen durum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Algıda değişmezlik      B) Algı yanılması         C) Algıda seçicilik       D) Algıda bütünlük         E) Algı

7. Aşağıdakilerden hangisi dürtüler için söylendiğinde doğru olmaz?
A) Öğrenilmeden yapılan davranışlardır
B) Bilinçli olarak yapılmazlar
C) Doğuştan donanımla kazanılır.
D) Türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür
E) Canlı tarafından nedeni bilinen davranışlardır

8.“Bakma ayrı, görme ayrıdır” bu ikisi arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?
A) Güdü- refleks     B) Duyum- içgüdü     C) Duyum- algı         D) Duyum eşiği- uyum        E) Duyum- alışkanlık

9. Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne ad verilir?
A) Güdü     B) Pekiştireç  C) Algı         D) Sönme        E) Duyum

10.” Farklı bireyler aynı uyarıcıyı birbirlerinden farklı algılayabilir. Belirli bir uyarıcı aynı birey tarafından da farklı koşullarda farklı algılanabilir.”

Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisindeki farklılık olamaz?
A) Uyarılan duyu organı   B) Dürtü ve güdüler   C) Öğrenme   D) Beklenti      E) Dikkat

11. İşlevselliğini yitirmiş davranışlar,  pekiştireçler verilmediği zaman,  giderek zayıflar ve sonunda ortadan kalkar. Bu duruma ne ad verilir?
A) Ceza        B) Ödül         C) Pekiştireç        D) Güdülenme              E) Sönme

12. Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak özelliklerinden biridir?
A) Uyarıcının tam bir kopyası olma
B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi
C) Bellekten kısa sürede silinme
D) Uyarıcıyı anlamlandırma
E) Beklentilere göre değişme

13. Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı    duyumlardan değildir?
A) Ağrı B) Basınç  C) Acı   D) Denge  E) Sıcaklık

14. Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Suya batırılan çubuğu kırık görme
B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme
C) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme
D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma
E) Gece çöp tenekesini köpek sanma

15. Alışmanın ve duyarlılaşmanın meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerin hangisidir?
A) Uyarıcının tekrarlanması        B) Uyarıcıyı oluşturan enerji türü        C) Uyarıcıyla ilk kez karşılaşılması
D) Uyarılan duyu organının hangisi olduğu               E) Uyarıcının miktarı

16. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.
B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.
C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.
D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.
E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer

17. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında doğuştan donanımın  rolü diğerlerine göre en fazladır?
A) Bilgisayar klavyesini kullanması                B) Zeybek oynaması               C) Dilini burnuna değdirmesi
D) Geometri problemini çözmesi                     E) Bisiklete binmesi

18. İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?
A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması
B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması
C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması
D) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi
E) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması

19. Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş,  ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.
Ahmet’in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?
A) Başarılı kimlik statüsü
B) Kararsız kimlik statüsü
C) Kimlik kargaşası
D) Moratoryum
E) Erken bağlanmış kimlik statüsü
20. “Bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?
A) Birlikte olma gereksinimi
B) Güvende olma gereksinimi
C) Bilişsel gereksinimler
D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
E) Fizyolojik gereksinimler

Eray GÜNAL
B gurubu
1    A
2    B
3    C
4    D
5    A
6    D
7    E
8    C
9    B
10    A
11    C
12    B
13    D
14    E
15    A
16    B
17    C
18    D
19    E
20   E

 Posted by at 22:48
Nis 032014
 

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

                                                                  SORULAR

 

1-Aşağıdaki davranışlardan hangisi gözlemlenebilir davranışa örnek olmaz?

 

 A-Fadime’nin  ağlaması                                                  

 

B-Rabia’nın korkudan Seval’e sarılması            

 

C-Bekircan’ın bir problemin çözüm yolunu düşünmesi

 

E-Acıkan Buğse’nin  Emine’nin elindeki simit’i alması               

 

D-Öfkelenen Semanur’un Hamza’yı tehdit etmesi

 

 

 

2-  Aşağıdakilerden hangisinin korelasyon kat sayısının değeri en fazladır?
A)-0,80         B)-0,45          C)0,60              D)-0,60           E)0,70

 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi duyarsızlaşmaya örnek verilebilir?

 

A) Yunusemre’nin teneffüs zili çaldığında koşarak dışarı çıkması

 

B)Sabah sınıfa gelen Fadime’nin sınıfın kötü koktuğunu 5 dakika sonra kokunun geçtiğini söylemesi

 

C) Müjde’nin, karşıdan karşıya geçerken önceleri korkması bunun zamanla geçmesi

 

D) Sıcak ütüye elleyen beytullah’ın, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması

 

E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen  derslerine iyi çalışması

 

 

 

4- Özcan ailesi akşam evde otururken ailenin büyük çocuğu Ecem yaramazlık yapar, annesi “Ecem  bu akşam beni hiç dinlemedin gözümden düştün” der. Ecem annesine bakar ve şunu söyler .”Ama ben gözünün içine hiç girmedim ki , nasıl düştüm anne.”

 

Yukarıdaki ifadeyi kullanan Ecem’in  Piaget’in bilişsel gelişim evrelerinin hangisinde bulunmaktadır?

 

A)İşlem öncesi  B) Soyut işlemler  C)Somut işlemler D)Psiko-motor dönem E)Benmerkezci

 

 

5- I-Ümitcan:Arkadaşlar bakın müdür geliyor.

 

    II-Seher: Ümit gözlük takma zamanın gelmiş, o müdür değil , gelen Zeki Abi.

 

    III-Hatırnaz:Birini görüyorum ama kimseye benzetemedim.

 

    IV-Hayriye: Cengiz Hocanın sesi geliyor siz şimdi görürsünüz.

 

    V- Zehra:O ses Cengiz hocanın değil ama ; kimin olduğunun da anlamadım.

 

Yukarıdaki konuşmada duyum ve algı ayırımını yaptığımızda hangi öğrencilerin söyledikleri algıdır?

 

A)Ümit-Seher-

 

B)Zehra-Hayriye – Ümit-Seher                    

 

C) Hayriye -Ümit-Seher                

 

D) Zehra-Hayriye – Ümit-Seher-Hatırnaz     

 

E) Hatırnaz-Zehra-Ümitcan

 

       

 

6- Gülsüm halası önceleri her gelişinde Ceren’e bir şeyler getirdiği için Ceren sarılıp öpmekteydi , daha sonra Gülsüm hala Cerene bir şeyler getirmeyi kestiği için Ceren artık halasına sarılıp öpmemektedir.

 

Ceren’in bu davranışı aşağıdaki kavramların hangisi ile tanımlanabilir?

 

A) Doğal uyarıcı

 

B) Geriye Ketvurma

 

C) Ödül

 

D) Pekiştireç

 

E) Sönme

 

 

 

 

7- Melek evde oturmaktan çok sıkılmış camın önüne oturmuş dışarıyı seyir ediyordu tam o sırada Emine ile Ayşe’nin geçtiğini görünce çok sevinir onları çağırır  sohbet edip daha sonra çıkıp gezerler daha sonrada bir düğüne gidip göbek atar , halay çekerler. Bütün bunlardan sonra Melek’in can sıkıntısı kalmaz.

 

Buradaki asıl olumsuz pekiştireç aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

A)Can sıkıntısı                 B)Düğün                   C)Gezmek 

 

D) Emine ve Ayşe            E) Sohbet

 

8- Sefa geçirdiği  trafik kazası nedeniyle  tek gözünü kaybetmiştir. İlk aylarda bu durumu çok fazla sorun yapmasına rağmen daha sonra bu duruma çevresinin  etkilesiyle üstesinden gelmiş ve artık sorun etmemektedir.

Kemal beyin bu durumu hangi kavramla açıklanır?
A) Duyarsızlaşma            B) Dürtü          C) Alışma (Adaptasyon)
D) Dengeleme ( homeostasis)            E) Güdülenme (motivasyon

 

 

 

 

9-   I.   Doğru davranan Mehmet’e sonra ödül verilmesi
       II.   Zafer’in farkında olmadan otogarın yerini öğrenme
       III. Sümelya’nın tarih öğretmeni gibi konuşması
       IV.Tv’yi çalıştıramayan Doğan’ın sorunu aniden bulması
Buna göre yukarıdaki öğrenme türlerinden hangisi yoktur?


 

A) Klasik Koşullanma Öğrenme      B) Gizli öğrenme    

 

C) Edimsel öğrenme                      D) Model alarak öğrenme           

 

E) Kavrama yoluyla öğrenme

 

 

10- Okulun bahçesindeki ağaçta düşüp kolu kırılan Üzeyir, bu olaydan sonra artık hiçbir ağaça çıkmak istememesi, aşağıda-kilerden hangisi için uygun bir örnektir?

A)  Ayırt etme     B) Şartlanma   C)  Genelleme    

 

D)  Sönme    E)  Yetersiz uyarılma

 

 

 

11-Futbol oynayan Resul kendisine tezahürat  yapan seyircileri gördükçe coşup goller atmıştır, Resul artık karşısında seyirci gördükçe coşup goller atmaya devam etmiştir.

 

Bu durumu en iyi aşağıdaki kavramların hangisi açıklar?

 

A) Klasik Koşullanma Öğrenme

 

B) Gizli öğrenme

 

C) Edimsel öğrenme
D) Model alarak öğrenme

 

E) Kavrama yoluyla öğrenme

 

 

 

12-Adanadan Salbaş’a taşınan Abdullah doldurduğu iş başvuru formuna yeni adresinin yerine yanlışlıkla eski adresini yazmıştır.

 

Abdullah’ın bu yanlışlığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 

 

 

A)Geriye Ketvurma  

 

B)Olumlu transfer 

 

C)Olumsuz transfer 

 

D) Klasik koşullanma 

 

E)İleriye Ketvurma

 

 

 

13-Önceleri Hasan’da  bir tepki yaratmayan , koşulsuz bir uyarıcı ile sık sık bir araya gelmesi sonucu organizmada belli bir tepkiyi oluşturma özelliği kazanan pırasa aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A) Olumlu uyarıcı

 

B) Ayırdedici uyarıcı

 

C) Nötr uyarıcı

 

 D)Koşullu uyarıcı

 

E)Nötr uyarıcı

 

 

14-Bir avukatın sekreterliğini yapan Buğse herhangi bir çaba göstermemesine rağmen bir çok dava hakkında bilgi sahibi olduğunu fark etmiştir.

 

Budurum aşağıda yer alan öğrenme kavramlarından hangisi ile açıklanabilir?

 

A)Klasik koşullanma 

 

B)Sosyal öğrenme 

 

C)Gizil(Örtük) Öğrenme

 

 D)Kavrama yoluyla öğrenme

 

E) Edimsel öğrenme

 

 

15-Organizmanın doğası gereği değişmez bir şekilde tepki verdiği uyarıcıya ne ad verilir?

 

A) Olumlu uyarıcı

 

B)Koşulsuz uyarıcı

 

C)Nötr uyarıc

 

D)Ayırdedici uyarıcı   

 

E)Koşullu uyarıcı

 

16- Üç tekerlekli bisiklet sürebilen Derya iki tekerlekli bisikli bisiklete binmekte güçlük çekmektedir.

 

Deryanın bu durumu hangisine örnek verilebilir?

 

A) İleriye Ketvurma 

 

B)Olumsuz transfer  

 

C) Geriye Kevurma

 

D)Olumlu transfer

 

E)Olumsuz Pekiştireç

 

 

17- Esmanur teneffüslerde çok yaramazlık yapan bir öğrencidir, bundan dolayı Mahmut hoca kendisine çok kızmıştır.  Bu durumdan sonra  nöbetçi öğretmenlerden hangisini görse korkup susan Esmanur sonraları sadece Mahmut hocayı gördüğünde korkup susmakta diğer hocaları gördüğünde yaramazlığına devam etmektedir.

 

Esmanur’un bu tutumunu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

 

A)  Ayırt etme        B) Şartlanma       C)  Genelleme    

 

D)  Sönme               E) Kendiliğinden geri gelme

 

18- Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış değildir?

 

A) Sakine’nin voleybol topunu  karşılaması.

 

B)Hümeyra’nın yüzme stillerini doğru yapması

 

C) Sabriye’nin başı ağrıyan Hamide’ye aspirin vermesi.

 

D) Uykusu gelen Rasim ve Orçun’un uyuyakalmaları.

 

E) Sema nur’un karnı acıkan Hanife’ye git simit al demesi

 

19-) Sokaklarda patenle dolaşan Damla , buz pateni yapmaya gittiklerinde arkadaşlarından çok daha kolay öğrenmiştir.

 

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?

 

A) İleriye Ketvurma                       B)Olumsuz transfer  

 

C) Geriye Kevurma                        D)Olumlu transfer

 

E)Olumsuz Pekiştireç

 

 

20- Adem , Hamza ve Samet sınıfta top oynarlarken nöbetçi öğretmen olan Emine hoca tarafından fena halde azarlanmışlardır. Adem , Hamza ve Samet artık Emine hoca onları azarlamasa da ondan korkmaktadırlar.

 

Klasik koşullanmaya göre “azarlanmak” aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklayabiliriz?

 

A) Nötr uyarıcı           B) Koşullu uyarıcı      C)Koşulsuz uyarıcı

 

D) Koşullu tepki         E) Koşulsuz tepki

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR

 

 

 

                                                                                                                         BAŞARILAR

 

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

 

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

Mar 262014
 

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI WORD DOSYASI İNDİR

ATATÜRK  LİSESİ PSİKOLOJİ DERSİ 10.SINIFLAR 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI

1)      Psikoloji nedir?

2)      Psikoanalitik ekolün özelliklerini yazınız.

3)      Beni bu güzel havalar mahvetti, Böyle havada istifa ettim Evkaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım, Böyle havada aşık oldum; Eve ekmekle tuz götürmeyi Böyle havalarda unuttum; Şiir yazma hastalığım Hep böyle havalarda nüksetti; Beni bu güzel havalar mahvetti.

Orhan Veli Kanık ‘a ait olan bu şiirde davranışı etkileyen hangi faktör üzerinde durulmaktadır?

4)      Yenidoğan hangi yaş grubunu kapsar?

5)      Nesne devamlılığı ilkesi Piaget’in hangi gelişim döneminde öğrenilir?

6)      Psikofizyoloji ile fizyolojik psikoloji arasındaki en temel fark nedir?

7)      Grubun Birey üzerindeki davranışlarını  hangi psikoloji alt dalı inceler?

8)      Panpsişizm nedir?

9)      Çocuk kütle hacim miktar korunumunu hangi dönemde kavrar?

10)   Canlıların doğrudan gözlenemeyen davranışlarına bir örnek veriniz

11)  Bağımsız değişken hangi gruba uygulanır?

12)   Negatif Korealasyon nedir Örnek vererek açıklayınız.

13)  Doğal gözlem nedir açıklayınız.

14)   Gestalt yaklaşımın görüşünü söyleyiniz.

15)  İnsan Doğulmaz insan olunur diyen psikoloji yaklaşımı hangisidir?

16)  İd ,ego, süperego  kavramlarını açıklayınız?

17)  İçebakış yöntemi nedir?Davranışcı yaklaşım niçin bu yönteme çok sert tepki göstermiştir?

18)Endüstri psikolojisinin çalışma alanları nelerdir?

19)psikolog ile psikiyatrist arasındaki farklar nelerdir?

20) Psikolojinin kuruluşu olarak hangi olayı temel alıyoruz?

Not;Her soru 5 puandır. Sınav süresi 40  dakikadır.Başarılar dilerim.

Osman KARADENİZ
Felsefe Grubu Öğretmeni

 Posted by at 00:52
Mar 232014
 

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV TEST SORULARI VE CEVAPLARI WORD DOSYASI İNDİR

ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI
1. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.
B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.
C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.
D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.
E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer
2. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında doğuştan donanımın rolü diğerlerine göre en fazladır?
A) Dilini burnuna değdirmesi B) Zeybek oynaması
C) Bilgisayar klavyesini kullanması D) Geometri problemini çözmesi
E) Bisiklete binmesi
3. İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?
A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması
B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması
C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması
D) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması
E) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi
4. Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş, ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.
Ahmet’in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?
A) Başarılı kimlik statüsü B) Kararsız kimlik statüsü
C) Kimlik kargaşası D) Erken bağlanmış kimlik statüsü
E) Moratoryum
5. “Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir.”
Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceza B) Olumsuz hedef C) Olumlu hedef D) Güdülenme E) Sönme
6. Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı duyumlardan değildir?
A) Denge B) Basınç C) Acı D) Ağrı E) Sıcaklık
7. Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Suya batırılan çubuğu kırık görme
B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme
C) Gece çöp tenekesini köpek sanma
D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma
E) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme
8. Alışmanın ve duyarlılaşmanın meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerin hangisidir?
A) Uyarıcının miktarı
B) Uyarıcıyı oluşturan enerji türü
C) Uyarıcıyla ilk kez karşılaşılması
D) Uyarılan duyu organının hangisi olduğu
E) Uyarıcının tekrarlanması
9. İşlevselliğini yitirmiş davranışlar, pekiştireçler verilmediği zaman, giderek zayıflar ve sonunda ortadan kalkar. Bu duruma ne ad verilir?
A) Ceza
B) Ödül
C) Güdülenme
D) Pekiştireç
E) Sönme
10. Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak özelliklerinden biridir?
A) Uyarıcının tam bir kopyası olma
B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi
C) Bellekten kısa sürede silinme
D) Uyarıcıyı anlamlandırma
E) Beklentilere göre değişme
11.” Farklı bireyler aynı uyarıcıyı birbirlerinden farklı algılayabilir. Belirli bir uyarıcı aynı birey tarafından da farklı koşullarda farklı algılanabilir.”
Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisindeki farklılık olamaz?
A) Beklenti
B) Dürtü ve güdüler
C) Öğrenme
D) Uyarılan duyu organı
E) Dikkat
12. Bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?
A) Fizyolojik gereksinimler
B) Güvende olma gereksinimi
C) Bilişsel gereksinimler
D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
E) Birlikte olma gereksinimi
13. Aşağıdakilerden hangisi “duyarsızlaşma”ya örnek verilebilir?
A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması
B) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi
C) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmesi
D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması
E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması
14. Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.
Parçada verilen anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Aşırı uyarılma B) Unutma C) Duyarsızlaşma
D) Alışma E) Yetersiz uyarılma
15. Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yanlış verilmiştir?
A) Göz – Görme B) Burun–Tatma C) Kulak – İşitme D) Deri – Dokunma E) İç kulak-Denge
16.“Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta”ya ne ad verilir?
A) Eşik B) Duyum eşiği C) Üst eşik D) Farklılaşma eşiği E) Alt eşik
17. “Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız.”
Parçada örneklendirilen durum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Algıda değişmezlik
B) Algı yanılması
C) Algıda bütünlük
D) Algıda seçicilik
E) Algı
18. Aşağıdakilerden hangisi dürtüler için söylendiğinde doğru olmaz?
A) Öğrenilmeden yapılan davranışlardır
B) Canlı tarafından nedeni bilinen davranışlardır
C) Doğuştan donanımla kazanılır.
D) Türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür
E) Bilinçli olarak yapılmazlar
19.“Bakma ayrı, görme ayrıdır” bu ikisi arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?
A) Duyum- algı B) Duyum- içgüdü C) Güdü- refleks
D) Duyum eşiği- uyum E) Duyum- alışkanlık
20. Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne ad verilir?
A) Güdü B) Duyum C) Algı D) Sönme E) Pekiştireç
Eray GÜNAL

 

cevaplar
BAEDCACEEBDACDBDCBAE

Mar 222014
 

Lise 10.Sınıflar Psikoloji  2.Yarıyıl 1. Yoklama Sınavı Klasik Soruları

1.Algı ile duyum arasındaki farkları belirtip , duyumun oluşması için gerekli şartları yazınız.

2.Canlılarda olgunlaşma ve öğrenme arasındaki bağıntıyı açıklayınız.

3.Rüyaların insan yaşamın etkileri nelerdir?

4.Dil ile düşünce arasındaki ilişkiyi örnek vererek açıklayınız.

5.Belleğin temel işlevleri nelerdir?

6. Yaşlara göre uyku saatlerini yazınız.

7. Klasik koşullanma ile edimsel koşullanmanın farklarını yazınız.

8. Bir durumun öğrenme sayılması için gerekli olan koşul nedir yazınız.

9.Duyusal bellek ve uzun süreli belleğin özellikleri nelerdir yazınız.

10. Ket vurma nedir tanımlayıp , çeşitlerini birer örnekle açıklayınız.

Oca 172014
 

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI ANADOLU LİSESİ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

Felsefeacademisi.com

 SORULAR  

   1-) Nesne devamlılığı kavramının gelişimi, Piaget’in kuramına göre hangi dönemin en önemli özelliğidir?
A)Bilişsel dönem
B)Duyusal motor dönem
C)Somut işlemsel dönem
D)Soyut işlemler dönemi

   E)İşlem öncesi dönem

  2-) Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikologlarının insanın gelişimini inceledikleri temel alanlardan biri değildir?
A)Kişilik gelişimi        B)Sembolik gelişim    C)Bilişsel gelişim    D)Fiziksel gelişim    E )Sosyal gelişim

    3-) Aşağıdakilerden hangisi birincil güdülerden biri değildir?
A)Başarı güdüsü         B)Açlık güdüsü         C)Analık güdüsü    D)Cinsellik güdüsü    E)Beğenilme güdüsü

 

   4-)Aşağıdaki güdülerden hangisi Maslow’un güdüler hiyerarşisinin en alt basamağında yer alır?
A)Bağlanma, sevme, sevilme ihtiyacı       B)Kendini gerçekleştirme ihtiyacı     C)Güvenlik ihtiyacı
D)Kendine güven, başarı ihtiyacı                
E)Fizyolojik ihtiyaçlar

 

   5-) Bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen içsel güce ne ad verilir?

        A)Hedef      B)Güdü      C)Duyum      D)Duygu     E)Algı

  6-)Aşağıdaki ifadelerden hangisi algının tanımıdır?
A)Çevreci enerji değişiklilerinin, sinir akımına dönüştürülerek beyne ulaştırılmasıdır.
B)Bireyin tecrübelerinin beyin tarafından tekrar yorumlanarak, yeni davranışlarda en uygun olanın seçilmesi sürecidir.
C)Bir davranışı başlatan ve bu davranışın şiddetini belirleyen uyarıcılardır.
D  )Duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcıların beyin tarafından örgütlenip, yorumlanarak anlamlı hale getirilmesidir…
E)Duyu organlarını etkileyen uyarıcılar arasında boşluklar bulunduğunda, bu boşlukların doldurulmasına yönelik ve belirli bir anlamı olan uyarıcı-alıcı ilişkisidir.

  7-) Aşağıdaki kuramcılardan hangisi kişiliği açıklamada insancıl yaklaşımı savunur?
A)C. Rogers             B)K. Horney      C)G. Fromm     D)H. S. Sullivan       E)A. Adler

8-) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri fizyolojik  güdülerin özelliklerinden değildir?

   I-Doğuştandır

   II-Zorunludur

   III-İnsanda ve hayvanda görülür

   IV-Kişiye göre değişebilir

    V-Yaşamın devamı için gereklidir

     A)I-IV    B) II-III    C) IV   D) I-V    E) III-IV-V

    9-) Herhangi bir insan aşağıdakilerden hangisi ile karşılaşırsa öncelikle hangisinden kurtulmak ister?

     A) Sevgi                    B)Ağrı               C) Saygınlık         D)Başarı                    E) Bağımsızlık

    10-) Avcılık merakı olan Hüseyin hoca , vakit buldukça ava gitmektedir. Hüseyin ,Mahmut ve Ziya hoca Okula gelmek üzere her saba beraber yola çıkmaktadırlar,  yolda karşılarına çıkan av hayvanlarını içlerinde ilk fark eden Hüseyin hoca olmaktadır. Hüseyin hocanın bu durumunu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Algıda organizasyon  B)Algıda seçicilik  C) Algı Yanılması  D) Figür-fon ilişkisi        E)Fark eşiği

 11-Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisindeki korelasyon (ilişki) 0 (nötr) ‘dır?

   A) Tekrar-öğrenme B) zeka-kalıtım  C) Yemek yeme-cinsiyet  D)sigara-hastalık    E) Çalışma-başarı

    12-) Aşağıdaki verilenlerden hangisini halüsinasyon için geçerli olduğu söylenebilir?

   A)İleriki yaşlarda görülür.

   B )Somut bir uyarıcı olmak zorundadır.

   C)Normal olan herkeste görülür.

   D) Algı yanılması tamamen fiziksel uyarıcıya dayanır.

   E)Olmayan uyarıcı varmış gibi algılanır.

   13-)Bir çantaya hangi açıdan bakarsak bakalım, onun şekli ve rengi , gözümüze gelen görüntüsü değiştiği  halde , biz onu önceden bildiğimiz biçimiyle algılamaya devam ederiz.

  Bu örnek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

   A) Algı yanılması          B) Büyüklük değişmezliği   C) Renk değişmezliği     D) Biçim değişmezliği

   E)Algıda tamamlama

    14-) Aşağıdaki algı yanılmalarının hangisi diğerlerinden farklıdır?

   A) Hareketli bulutun arkasındaki ayı hareketli görme.

   B) Yerdeki sünger parçasını ekmek sanmak.

   C) Havadaki uçağın yerdeki otomobilden küçük görünmesi.

   D) Siyah giyinmiş birinin olduğundan zayıf görünmesi.

   E) Tren raylarının uzakta birleşiyor görünmesi.

 

   15-) Bu Yzayı Okruken çouğunuz Yazm yanılşlıklarını  ve ekskliklerini fark edemeyecksiniz.

 

Bu durumu aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklayabiliriz?

   A) Algıda tamamlama             B)Algıda bütünlük      C) Algıda devamlılık               D) Algıda değişmezlik

    E)Algıda benzerlik

    16-)I- Leyleklerin göç etmesi

      II-Arının bal yapması

     III-Kaplumbağanın aynı yere gidip yumurtlaması

     IV-Keçi yavrusunun doğar doğmaz emmesi

  Yukarıdaki yazılanların tamamı içgüdüsel davranışa örnektir.

   Buna göre aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel davranışın özelliği gösterilmez?

   A)Bazıları sonradan ortaya çıkması.

   B) Doğuştan getirilmesi.

   C) Türe özgü olması 

   D) Niçin yapıldığı bilinmemesi

   E) Öğrenme sonucu ortaya çıkması

    17-) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konulardan biri olamaz?

   A) Duyum ve algı     B)Toplumsal olaylar      C)Öğrenme , olgunlaşma 

   D)Organizmanın gelişmesi       E)Davranışlar

    18-) Şehirden köye giden Hatırnaz’ı önceleri rahatsız eden kokular bir süre sonra rahatsızlıkları  ortadan kalkmış fark edilmemeye başlanmıştır.

     Hatırnaz’ın yaşadığı bu durum hangi kavramla açıklanır?

    A) Duyarsızlaşma        B)Duyarlılaşma            C)Alışma

    D) Duyum eşiği           E)Yetersiz uyarılma

   19-) Sporun kas ağrıları üzerindeki etkisinin olup olmadığını anlamak için bir birine denk iki gruptan birine düzenli spor yaptırılıyor, diğerine yaptırılmıyor ,düzenli spor yapan gruptakilerin kas ağrılarının yok olduğu ,diğer gruptakilerin ise devam ettiği görülmüştür.

  Bu deneydeki “kas ağrısının geçmesi” aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

    A) Bağımlı değişken      B) Bağımsız değişken      C)Deney grubu

    D) Kontrol grubu             E)Kontrollü gözlem 

      20-) İnsan davranışlarının yaşa bağlı olarak, meydana gelen değişikliklerini inceleyen psikolojinin alt dalı hangisidir?

       A) Sosyal                 B) Deneysel                C)Danışmanlık D)Gelişim                 E) Endüstri

 

                     HER SORU 5 PUANDIR

                           SÜRE 35 DAKİKA

 

                                  BAŞARILAR

                                  ZİYA ÖZCAN

                  FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 Öğrenmenin zevkine varan biriyle kimse başa çıkamaz.

                                                                  Ziya Özcan

 

 

 

Kas 192013
 

10.SINIF PSİKOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB            GRUBU       BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

                                           SORULAR

        A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 2  PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(Y) 1- Animizm özelliği, somut işlemler dönemde görülen bir özelliktir.  

(D) 2-Psikolojinin bağımsız  bilim haline gelmesini sağlayan kişi Wundt’tur.

(Y) 3- Zeki olmak ile sarışın olmak arasında negatif ilişki vardır. 

(D) 4-Bireyin  gelişiminde  kalıtım ve çevrenin etkisinden söz edilebilir.  

(D) 5- Bilişsel Psikoloji  psikolojinin ekolleri arasında yer alır.        

                                                              

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 5PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

 

1- İş verimini arttırmak, kazaları azaltmak ve bireye uygun iş sağlamak için yardım alınan psikolojinin alt dalı……………………ENDÜSTRİ……………………………..…tır/dir/dır/tir.

 

2-Psikolojinin pozitif bilim haline gelişini sağlayan gelişme………………İLK PSİKOLOJİ LAB. AÇILMASI…….tır/dır.

 

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5 PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1- Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçlarından değildir?

A) Öngörü-kestirim    B)Tanımlama  C)Anlama-açıklama  D) Gözlenebilirlilik E)Kontrol

2-“Belli kişilerin, grupların yada toplulukların değişik konulardaki bilgi, deneyim ve ilgilerini anlamak için önceden hazırlanmış soru listesiyle yapılan bir soruşturma aracıdır.”

    Sosyolojide kullanılan bu araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olay incelemesi              B) Anket                     C) Deney                  E) Gözlem                  D) İstatistik

3- Aşağıdakilerden hangi seçenekte kuram(görüş) ve savunucusu yanlış eşleştirilmiştir?
A) Hümanizm-Maslow                              B) Davranışçılık-Skinner      C) Yapısalcılık-Wundt                              
D) Biyolojik yaklaşım-Piaget                     E) İşlevselcilik-James

4- Bir insana dıştan bakarak onun nasıl davranacağını tahmin etmek imkansızdır. Çünkü her insanın kendine özgü kişiliği vardır , onu anlamak için deneysel yöntemler yetersizdir ,onun için sezgi kullanmak gerekir. İnsan kendisini , gücünü son noktasına kadar geliştirebilecek yetenekte ve değerde olan bir varlıktır.

Bu parçada görüşü bildirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik   B)Davranışçılık   C)Yapısalcılık  D)Hümanizim   E)İşlevselcilik

5-  “Ecem ,ailesinin yanında ,kendisini ifade edemeyen ,her yaptığı davranışta kendisini suçlayan bir çocuktur.Liseye geçtiğinde ,bu tutumunda değişiklikler gözlenmeye başlanmış , özgüveni yüksek, arkadaşları gibi konuşup,onlar 

gibi davranmaya başlayan bir genç olmuştur.”Diyen Ecem’in babası psikolojinin hangi alt dalında araştırma yapmış olabilir?

    A)Endüstri psikolojisi                     B) Sosyal psikoloji                       C)  Deneysel psikoloji

    D)  Eğitim psikolojisi                      E)  Psikometrik psikoloji

 

6-Normal şartlara sahip, herhangi bir rahatsızlığı olmayan 1,5 yaşındaki Ceren’e babası bisiklet sürmeyi öğretmeye çalışmakta ama Ceren bunu bir türlü başaramamaktadır.

Cerenin bisiklet sürmede başarılı olamamasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A)Olgunlaşma                  B) Büyüme             C) Gelişme            D) Öğrenme           E)Animizm

7- Nehir 6 yaşındadır ,arkadaşlarıyla oyun oynarken  herkes farklı bir oyun oynamakta kimse kimsenin oyununa müdahale etmemektedir. arkadaşları ve Nehir’in  bu davranış biçimi aşağıdaki kavramların hangisi ile tanımlanabilir?

Parçaya göre Nehir ve arkadaşları Piaget’in bilişsel gelişim kuramında hangi kavramla açıklanır?

A)Parelel oyun  B)Anımizm  C)Monolog   D)Özelden özele akıl yürütme  E)Benmerkezcilik

 

8- Evlerinin bahçesinde yetişen  karahindibağı bitkisini tanıyan Rüzgar Ali okulda arkadaşlarının o bitkiyi tanımamalarına anlam veremeyip , çok şaşırır.

Rüzgar Ali’nin böyle davranması onun Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerinin hangisinde olduğunu gösterir.

 

A) Psikomotor          B)Soyut işlemler      C)Somut işlemler    D)Geleneksel       E)İşlem öncesi

9-Ailesi tarafından terk edilen cansu’nun “benim çektiğim bu acıyı başka kimsenin çektiğini düşünmüyorum.” Demesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Monolog                                   B) Tek yönlü düşünme                  C) Soyut düşünce

D) Korunum                                   E) Kişisel efsane

 

10- Sokakta Taylan’ın  top oynadığını gören Can koşup Taylanın yanına gider ve onun topuyla oynamak istediğini söyler. Taylan :” sen dün bisikletine binmeme izin verseydin şimdi topumla oynatırdım,” demiştir.

 Taylanın bu şekilde davranması onun Kohlberg’in ahlaki gelişim  evrelerinin hangisinde olduğunu gösterir?

 

A)Geleneksel dönem B)İşlem öncesi  C) Gelenek öncesi   D)Gelenek sonrası  E)Somut işlemler

 

 D GRUBU SORULAR KLASİK HER SORU   PUAN   YAZARAK CEVAPLAYINIZ

1-)Bir araştırmacı ,yaş ,cinsiyet ,eğitim düzeyi vb gibi özellikler benzerlik gösteren iki ayrı grup alıp, bu grupları papatyalar ve menekşeler olarak adlandırır. Soğuk ortamın sınav başarısı üzerindeki  etkisini araştırmak isteyen  araştırmacı papatyalara final sınavına hazırlanmaları için soğuk bir ortamda çalışma imkanı sağlayıp , menekşelere ise çalışmaları için normal oda sıcaklığının olduğu bir ortam sağlanmıştır. Yapılan araştırmadan sonra Menekşelerin ,Papatyalardan daha başarılı olduğu saptanmıştır.

Bu deneysel çalışmada araştırmacının kullandığı:  16PUAN

Bağımsız değişken:………………………………………………..soğuk ortam

Bağımlı değişken:………………………………………………….öğrenme miktarı

Deney grubu:……………………………………………………….papatyalar

Kontrol grubu:………………………………………………………menekşeler

2-) İlişkisel çalışma (korelasyon) nedir ,kaça ayrılır , açıklayıp her birine örnek veriniz.  14  PUAN

CEVAP:Korelasyon katsayısı, bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü belirten katsayıdır. Bu katsayı, (-1) ile (+1) arasında bir değer alır. Pozitif değerler direk yönlü doğrusal ilişkiyi gösteriyorsa, yani değerlerden biri artarken diğeri de artıyorsa pozitif korelasyon vardır.  Negatif değerler ise ters yönlü bir doğrusal ilişkiyi belirtir , değerlerden biri artarken diğeri azalıyorsa negatif korelasyon sözkonusudur.  Korelasyon katsayısı 0 ise söz konusu değişkenler arasında doğrusal bir ilişki yoksa ,yani  durumlar birbirini etkilemiyorsa, nötr korelasyon vardır.

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

Kas 192013
 

10.SINIF PSİKOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA     GRUBU    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

                                                        SORULAR

        A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 2 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(D) 1- Animizm özelliği, işlem öncesi dönemde görülen bir özelliktir.  

(Y) 2-Psikolojinin bağımsız  bilim haline gelmesini sağlayan kişi Maslow’dur.

(D) 3- Zeki olmak ile sarışın olmak arasında nötr ilişki vardır. 

(Y) 4-Bireyin  gelişiminde sadece kalıtımın etkisinden söz edilebilir.  

(Y) 5- Bilişsel Psikoloji Uygulamalı bilim alt dalları arasında yer alır.        

                                                              

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 5 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

 

1- İş verimini arttırmak, kazaları azaltmak ve bireye uygun iş sağlamak için yardım alınan psikolojinin alt dalı……………………… ENDÜSTRİ …………………………..…tır/dir/dır/tir.

 

2-Psikolojinin pozitif bilim haline gelişini sağlayan gelişme…… İLK PSİKOLOJİ LAB. AÇILMASI ……….tır/dır.

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1- Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçlarından değildir?

A) Gözlenebilirlilik  B)Tanımlama  C)Anlama-açıklama  D)Öngörü-kestirim  E)Kontrol

2-“Belli kişilerin, grupların yada toplulukların değişik konulardaki bilgi, deneyim ve ilgilerini anlamak için önceden hazırlanmış soru listesiyle yapılan bir soruşturma aracıdır.”

    Sosyolojide kullanılan bu araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olay incelemesi              B) Anket                     C) Deney                  E) Gözlem                  D) İstatistik

3- Aşağıdakilerden hangi seçenekte kuram(görüş) ve savunucusu yanlış eşleştirilmiştir?
A) Hümanizm-Maslow                              B) Davranışçılık-Skinner      C) Biyolojik yaklaşım-Piaget
D) Yapısalcılık-Wundt                               E) İşlevselcilik-James

4- Bir insana dıştan bakarak onun nasıl davranacağını tahmin etmek imkansızdır. Çünkü her insanın kendine özgü kişiliği vardır , onu anlamak için deneysel yöntemler yetersizdir ,onun için sezgi kullanmak gerekir. İnsan kendisini , gücünü son noktasına kadar geliştirebilecek yetenekte ve değerde olan bir varlıktır.

Bu parçada görüşü bildirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik   B)Davranışçılık   C)Yapısalcılık  D)Hümanizim   E)İşlevselcilik

5-  “Ecem ,ailesinin yanında ,kendisini ifade edemeyen ,her yaptığı davranışta kendisini suçlayan bir çocuktur.Liseye geçtiğinde ,bu tutumunda değişiklikler gözlenmeye başlanmış , özgüveni yüksek, arkadaşları gibi konuşup,onlar  

gibi davranmaya başlayan bir genç olmuştur.”Diyen Ecem’in babası psikolojinin hangi alt dalında araştırma yapmış olabilir?

    A)Endüstri psikolojisi                     B) Sosyal psikoloji                       C)  Deneysel psikoloji

    D)  Eğitim psikolojisi                      E)  Psikometrik psikoloji

 

6-Normal şartlara sahip, herhangi bir rahatsızlığı olmayan 1,5 yaşındaki Ceren’e babası bisiklet sürmeyi öğretmeye çalışmakta ama Ceren bunu bir türlü başaramamaktadır.

Cerenin bisiklet sürmede başarılı olamamasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A)Olgunlaşma                  B) Büyüme             C) Gelişme            D) Öğrenme           E)Animizm

7- Nehir 6 yaşındadır ,arkadaşlarıyla oyun oynarken arkadaşları onu dinlememelerine rağmen kendi kendine sürekli konuşmaktadır ve arkadaşları da Nehir’in davrandığı gibi davranmaktadırlar.

Parçaya göre Nehir ve arkadaşları Piaget’in bilişsel gelişim kuramında hangi kavramla açıklanır?

A)Parelel oyun  B)Anımizm  C)Monolog   D)Özelden özele akıl yürütme  E)Benmerkezcilik

 


8- Evlerinin bahçesinde yetişen  karahindibağı bitkisini tanıyan Rüzgar Ali okulda arkadaşlarının o bitkiyi tanımamalarına anlam veremeyip , çok şaşırır.

Rüzgar Ali’nin böyle davranması onun Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerinin hangisinde olduğunu gösterir.

 

A) Psikomotor          B)Soyut işlemler      C)Somut işlemler    D)Geleneksel       E)İşlem öncesi

9-Sevgilisinden ayrılan ergenin “benim çektiğim bu acıyı başka kimsenin çektiğini düşünmüyorum.” Demesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Monolog                                   B) Benmerkezcilik                  C) Soyut düşünce

D) Korunum                                   E) Tek yönlü düşünme

 

10- Sokakta Taylan’ın  top oynadığını gören Can koşup Taylanın yanına gider ve onun topuyla oynamak istediğini söyler. Taylan :” sen dün bisikletine binmeme izin verseydin şimdi topumla oynatırdım,” demiştir.

 Taylanın bu şekilde davranması onun Kohlberg’in ahlaki gelişim  evrelerinin hangisinde olduğunu gösterir?

 

A)Geleneksel dönem B)İşlem öncesi  C) Gelenek öncesi   D)Gelenek sonrası  E)Somut işlemler

 

 D GRUBU SORULAR KLASİK HER SORU   PUAN   YAZARAK CEVAPLAYINIZ

1-)Bir araştırmacı ,yaş ,cinsiyet ,eğitim düzeyi vb gibi özellikler benzerlik gösteren iki ayrı grup alıp, bu grupları papatyalar ve menekşeler olarak adlandırır. Soğuk ortamın sınav başarısı üzerindeki  etkisini araştırmak isteyen  araştırmacı papatyalara final sınavına hazırlanmaları için soğuk bir ortamda çalışma imkanı sağlayıp , menekşelere ise çalışmaları için normal oda sıcaklığının olduğu bir ortam sağlanmıştır. Yapılan araştırmadan sonra Menekşelerin ,Papatyalardan daha başarılı olduğu saptanmıştır.    16 PUAN

Bu deneysel çalışmada araştırmacının kullandığı:

Bağımsız değişken:………………………………………………..soğuk ortam

Bağımlı değişken:………………………………………………….öğrenme miktarı

Deney grubu:……………………………………………………….papatyalar

Kontrol grubu:………………………………………………………menekşeler

2-) İlişkisel çalışma (korelasyon) nedir ,kaça ayrılır , açıklayıp her birine örnek veriniz.14 PUAN

CEVAP:Korelasyon katsayısı, bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü belirten katsayıdır. Bu katsayı, (-1) ile (+1) arasında bir değer alır. Pozitif değerler direk yönlü doğrusal ilişkiyi gösteriyorsa, yani değerlerden biri artarken diğeri de artıyorsa pozitif korelasyon vardır.  Negatif değerler ise ters yönlü bir doğrusal ilişkiyi belirtir , değerlerden biri artarken diğeri azalıyorsa negatif korelasyon sözkonusudur.  Korelasyon katsayısı 0 ise söz konusu değişkenler arasında doğrusal bir ilişki yoksa ,yani  durumlar birbirini etkilemiyorsa, nötr korelasyon vardır.

                                                                                                        SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR

 

                                                                                                                         BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Ağu 202013
 

10.SINIF PSİKOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILI KARMA SORULARI-1

 

Bu  yazılı sınav soruları  Atakent Lisesi Felsefe Grubu  öğretmeni tarafından hazırlanmıştır. Katkılarından dolayı teşekür ediyoruz.

 

Bu yazılı soruları  öğrenci ve öğretmenlere yardımcı olması için sitemizde yer almaktadır.

Ağu 202013
 

10.SINIF PSİKOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI KARMA SORULARI-1

 

Bu  yazılı sınav soruları  Felsefe Grubu  öğretmeni    Mustafa Tuğrul   tarafından hazırlanmıştır. Katkılarından dolayı teşekür ediyoruz.

Bu sorular öğrenci ve öğretmenlere yardımcı olması için sitemizde yer almaktadır.