May 062012
 

 

                                      FELSEFEACADEMİSİ

                             ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR 

LYS                                                                                 SEMBOLİK  MANTIK -I

MANTIK


1.”Ceren büyürse halası ve amcasına yardımcı olacak” önermesinin sembolleştiriliş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) P→q                     B) ) P→( q^r)                    C) P→ q^r

 

           D) P^ ( q^r)                       E) P→( qvr) 

 

 

2. Okuma yazma artacak (P)

İnsanlar özgürleşecek(q)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi P→  ~ q  biçiminde selleştirilir?

A)Ne okuma yazma artacak ne de insanlar özgürleşecek

B) Ya okuma yazma artar ya insanlar özgürleşecek

C) Okuma yazma artarsa insnlar özgürleşmez

D)Okuma yazma artmazsa insanlar özgürleşmez

E) Okuma yazma artmazsa insanlar özgürleşir

 

 

3.  ~[[( p^q)→(pvq)]↔( p^q)] Önermesinin ana eklemi hangisidir?

A) ^                                B) v                            C)→          

                    D)↔                              E)~

 

 

4. Aşağıdaki  önermelerin hangisinde tikel evetleme eklemi kullanılmamıştır?

A) Bir insan ya iyi ya  kötüdür

B) Bugün hava sıcak veya soğuktur

C) Öğrenci çalışkansa geçer

D) Evle sağlam  ya da çürüktür

E) Bir önerme tutarlı veya tutarsızdır

 

5. Ders zamanında çalışılmazsa sınavda başarı sağlanmaz.

Bu önermenin sembolleştiriliş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) ~(P→q  )                       B) ~p^q                       C) pvq

D)~p↔~q                            E)   ~p→~q

 

6.     Bir önermenin bileşik olması için hangi özelliğe sahip olması gerekir?

A)Doğruluk değerine

B)Önerme eklemine

C) Birden çok terime

D)  Tekil bir yargı bildirmesi

E) Bir yargı bildirmeli

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisi her durumda geçerlidir?

A)pv~p                    B)p^p                  C)pvq

D) ~pv~p                     E)~p^p

 

8. İki önermenin tutarlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Doğruluk değerlerinin farklı olmasına

B) Tüm yorumlarının doğru olmasına

C) Doğru yorumlara sahip satıra sahip olmasına

D)En az iki yargıya sahip olmasına

E) Doğru yoruma sahip sütunun olmasına

 

9. aşağıda verilenlerden hangileri her durumda eşdeğerdir?

I. iki tutarsız önerme

II.iki geçerli önerme

III.iki tutarlı önerme

A)I.III.                      B)II.III.                C)I.

D) II.                   E) I.II.

 

10. aşağıdaki önermelerin hangileri basittir?

I. pvq

II.~p

III.p

IV.~(p^q)

V.q

A) I.IV.                      B) II.III.                  C)II.III.V.

D)III.V.                      E) I.II.IV.


11. Sembolik mantıkta hangi ana eklemin tek bileşeni vardır?

A) →                           B)^                    C)  ↔

D)~                         E)v

 

 

 

12. Sembolik mantığın kurucusu kimdir?

A) Aristo                  B) Russel               C) Farabi

D) Kant                             E) E. Husserl

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi sembolik  mantığın bir bölümü değildir?

A) Kıyas  mantığı                  B) Varlık mantığı

C)Yüklemler mantığı           D)Önermeler mantığı

E)Kiplik mantığı

 

 

 

14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi  sembolik mantık için yanlıştır?

A) Sembolik mantıkta önermeler p,q,r,s,t gibi sembollerle gösterilir

B)Klasik mantık sembolik mantıktan daha geniştir

C) Sembolik mantıkta önerme eklemleri

~,    ↔,     ^,    →,  v    sembolleridir.

D) Ana bileşenler basit olabileceği gibi bileşik de olabilir.

E) Ana eklem , bir önermenin çözümünde işlem yapılan son eklemdir.

 

 

SEMBOLİK MANTIK-I-   CEVAP ANAHTARI

1b.2c.3e.4c.5e.6b.7a.8c.9b.10d.11d.12b.13a.14b.

 

Anahtar Kelimeler: 12. Sınıf mantık  Dersi 2. Soru ve Cevapları , soruları sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,ara,bul,bedava,lise son,sembolik ,modern ,4. sınıf, örnek sınav, sınavı,imtihanı,test, çalışma yaprakları,indir,download,II.yarıyıl,2011-2012,cevap anahtarı,lise son ,lys,örnek ,örneği ,ygs , öss,ösym

 

 Posted by at 22:38
May 052012
 

 

                                                                FelsefeAcademisi

                                                     Academi Öğrenmeyi Öğretir

 

LYS                                                                                  NİCELEME MANTIĞI TEST-1

MANTIK

1-)∀x(x çift sayıdır) önermesi aşağıdaki hangi evrende doğrudur?

A) E= (1,8)    B) E=(4,6)     C) E=( 3, 9)    D) E=( 3,5)    E) E= (7 ,10)

 

2-) Aşağıdakilerden hangisi ( Çay şekerli değildir) → (Şerbet şekerlidir.) Önermesinin sembolleştirilmiş şeklidir?

 

A) ~Fa → Fb   B) ~Fab  C) ~Fa→Ga D) ~Fa→~Fb    E)FaGb  


3-) E: { Farabi, Kant , Aristo, Mozart, Nietzsche , Tolstoy}

( x filozoftur.) Önermesi “E” evrenindeki  kaç tane eleman  tarafından gerçeklenir?

A) 2              B)3            C)4             D)5             E)6

 

4-) Aşağıdaki önermelerin hangisi ikili açık önermeye örnektir?

A)x+3=5   B) y+y-3=8   C) 4<5+z    D)2x+y-7=1    E) 3x-2x=0

 

5) Aşağıdaki önermelerin hangisi tümel  önermeye örnektir?

A)Fa B)     ∃xFx     C)Gx→Hx    D) ~Fx↔∃x     E)∀x(Fx→Gx)

 

6-) Aşağıdakilerden hangilerinin tamamı mantık değişmezleridir?

A)p,v, ∃, ~ , →       B) F, ↔, ∃, ~ , →          C) F, ↔, ∃, v , → 

D) p,q ,v, ~ , →       E) ∀ , ↔, ∃, v , →  

 

7-) Aşağıdaki önermelerin hangisi genel  önermeyi örneklendirir?

 

A) Fa→Gx        B) FxGx        C) ~Gb        D) ∃xFx         E)  Öx→ix

 

8-) “∃xSx→∀xGx” önemrmesinin “E: (a,b,c) evrenindeki açılımı aşağıdakilerden gangisidir?

A) (Sa Λ Sb Λ Sc) → ( Ga v Gb v Gc)

B) (Sa v Sb v Sc) → ( Ga v Gb v Gc)

C) (Sa v Sb v Sc) → ( Ga Λ Gb Λ  Gc)

D) (Sa  →Sb → Sc) → ( Ga → Gb  → Gc)

E) (Sa Λ Sb Λ Sc) → ( Ga  Λ Gb  Λ Gc)

9-) Niceleme mantığına göre aşağıdakilerin doğruluk değeri vardır?

A)2x +2=8        B) Ankara başkenttir         C) 8×8

D) ∃xSx          E) y tek sayıdır

 

10-) Niceleyiciler hangi seçenekte doğu verilmiştir?

A) F, ∃,∀     B) ∃,∀       C) F,G,H     D) ∃,∀, F,G,H      E) →,∃,∀

                 CEVAP ANAHTARI

1B-2A-3C-4D-5E-6E-7D-8C-9B-10B

 

 Anahtar Kelimeler: Niceleme, yüklemelr mantığı konu testleri, testi,modern,klasik, mantık,örnek test,indir,bedava bul, ara,çalışma yaprakları,lys,ygs,öss,ösym,lise son,4. sınıf konuları, özelleme,gerçekleme açık önerme,kapalı önerme nedir,öeneği ,tarama, niceleyiciler, değişmezler,açılımikili,doğruluk değeri,sembolleştirmr,evren,değişken, download

 Posted by at 02:06
Nis 102012
 

 

Örnek Modern( Sembolik )Mantık Konu Testleri  No:V

1.Tek bileşenli olan önerme eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tümel evetleme

B)Değilleme eklemi

C)Tikel evetleme

D)Koşul eklemi

E)Karşılıklı koşul eklemi

 

2.Birden fazla önermenin birlikte tutarlı olması için aşağıdakilerden  hangisine bağlıdır?

A) Tüm satırlarının doğru olmasına

B)En az bir yorumunun yanlış olmasına

C)En az bir satırda tüm yorumların doğru olmasına

D) Hiçbir satırda yanlış değer almamasına

E)Tüm yorumlarının farklı olmasına

 

3. Aşağıdakilerden  hangisi (p^q) sembolü ile gösterilir?

A) Ziya  çalışkan değildir.

B)Ecem ile Ceren kardeştir.

C)İlknur  çalışırsa başarır.

D)Can ya da Taylan gidecek.

E)Zerrin gelirse seviniriz.

 

4. Aşağıdakilerden  hangisi doğru değildir?

A) Her geçerli önerme tutarlıdır.

B) Geçerli olan iki önerme eşdeğerdir.

C)Her eşdeğer olan önerme geçerli olmayabilir.

D)Her tutarlı önerme geçerli olmayabilir.

E)Her tutarlı önerme eşdeğerdir.

 

5. Bir önermenin hangi özelliği daima kendisine denktir?

A)Ters döndürmesi          B) Çelişiği           C)Altığı

 

D)Alt karşıtı                       E) Üst karşıtı

 

6. Sorit kıyas için hangileri söylendiğinde doğru olur ?

I.  Bir tür zincirleme kıyastır.

II.Tekrar  eden önermeleri alınmaz.

III. Sonuç  önermesi eksik bırakılır.

IV.Bir öncülü olumsuz olmalıdır.

A)I ve IV                B) I ve II                 C)III ve IV

 

D)I. II. ve III.                 E) I.

 

7. “Tüm canlılar beslenir” önermesinin çelişiğinin , alt   karşıtının ters döndürmesi aşağıdakilerin hangisidir?

A) Bazı beslenen olmayan canlı olmayandır.

B) Ters döndürmesi olmaz.

C)Bazı beslenenler canlıdır.

D) Hiçbir beslenen olmayan canlı olmayan değildir.

E)Her beslenen olmayan canlı olmayandır.

 

8. Aşağıdaki bilgilerden  hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)  I.p↔q önermesi geçerli ise p ile q eşdeğerdir.

     II.Eşdeğer önermelerde “Y” yanlış değer bulunmaz.

   III.Bir tikel evetleme önermesinin yanlış olması “Y” değerini almasına bağlıdır.

   IV. Değilleme eklemi hem basit hem de bileşik önermeleri neteler.

A)I. III. IV.                   B)I.II.III.                  C)II.III.IV.

 

                       D) I.II.IV.                    E)III.IV.

 

9.(p^q) ↔(q→p) önermesinin doğruluk tablosunda  çözülmüş doğru  sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

    A)               B)                C)                  D)               E)

D

D

Y

Y

 

  D

Y

D

Y

 

  D

D

D

Y

 

  Y

Y

Y

D

 

  D

D

Y

D

 

 


10. Aşağıdakilerden  hangisi  mantık değişmezi değildir?

 

A)v                                   B)↔                         C)p 

 

                     D)~                                E)→  

 

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2C-3B-4E-5A-6B-7B-8A-9B-10C

 

Anahtar Kelimeler:Modern( Sembolik )Mantık Konu Testi  No:V  Yaprak testleri çalışma yaprakları 2. yarıyıl II.dönem Lise son 12 sınıf indir download örnek örneği dökümanları ara bul sorular ve cevapları felsefe grubu ilgili soru yazılı  yoklama

 Posted by at 15:50
Nis 102012
 

 

Modern( Sembolik )Mantık Konu Testi  No:IV

 

   1.Günlük dilde verilmiş olan aşağıdakilerden hangisi tümel evetleme (^) Biçiminde ifade edilir?

 A) Bir insan iyi olduğu gibi kötüdür de .

B)Bu öğrenci ya başarır ya da başaramaz.

C)Bu araba yeniyse  satılır.

D)Bir annenin sevecen olması , iyi olmasını gerektirir.

E)Bir varlığın var olması öncelikle düşünülmesini gerektirir.

 

2.”Mutlu olman ve istediğini başarman ancak ve ancak çalışman veya disiplinli olmana bağlıdır” önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  (p^q)↔(r^s)   B) (p^q)→(rvs)   C)(pvq) ↔(r^s)

D)  (pvq)→(rvs)     E) (p^q)↔(rvs)

 

3.

I II III IV V
Y Y D Y Y
D D D D Y
Y Y D Y Y
D D D D Y

Bu tabloya göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)I. nolu önerme geçerli  ve tutarlıdır.

B) I. Ve II. birbiriyle tutarlıdır.

C) II. ve IV eşdeğerdir.

D)III. hem geçerli  hem tutarlıdır.

E)V. tutarsız ve geçersizdir.

4.(5+3)x2=7 bir önerme olduğu halde

(2+2y+1) bir önerme değildir.

Buna göre bir ifadenin önerme olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 

I.Anlamlı bir cümle olması

II.Bir yargı bildirmeli

III.Değişkenlerinin olması

IV.Doğruluk değerinin olması

A)I.II.                 B)II.III.IV.                 C)II.IV.

D)I.II.IV.            E)II.III

 

5.Değilleme eklemi aşağıdakilerden hangisinde ana eklem durumundadır?

A) ~r^q                  B)~(p→r )             C)~p^~q

 

D) ~(svt)^(~p→q)                  E)pv~q

 

6. py , qD ,rD ise aşağıdakilerden hangisinin sonucu yanlıştır?

A)(p→q)^(rvp)                  B) ~[(r^q)→(p↔q)]

C) (pvr)v(r→p)                  D) (p↔q)v(p^r)

E) ~[(p↔r)↔(q→r)]

 

7. S v [(pvq)→t]↔S önermesinin kaç  ana bileşeni vardir?

A)1               B)2             C)3             D)4              E)5

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkesine uygun değildir?

A)D→Y=Y                    B)DVY=D           C) Y^D=Y      D)Y↔Y=Y              E)DVD=D

 

9.

 

P q r ?
D D D D
D D Y Y
D Y D D
D Y Y Y
Y D D Y
Y D Y D
Y Y D Y
Y Y Y D

Yukarıdaki  soru işaretli yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A)p↔r        B)p→q       C) p^r      D)p↔q       E)pvr

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir koşul (→) önermesi değildir?

 

A) İlaç içmezse iyileşmez.

B)Başarmasının tek yolu çalışmasıdır.

C)Sadece  ameliyat olursa iyileşir.

D)Dolmuş ya da otobüsle gidecek

E)Beni dinlediği sürece kazanır.

 

 

CEVAP ANAHTARI

1A-2E-3A-4C-5B-6D-7C-8D- 9A-10D

Anahtar Kelimeler:Modern( Sembolik )Mantık Konu Testi  No:IV  Yaprak testleri çalışma yaprakları 2. yarıyıl II.dönem Lise son 12 sınıf indir download örnek örneği dökümanları ara bul sorular ve cevapları felsefe grubu ilgili soru yazılı  yoklama

 Posted by at 15:36
Mar 282012
 

Klasik Mantık Mantığa Giriş Testi   No: v

 

FELSEFEACADEMİSİ

                         ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR  

LYS                                                             MANTIĞA GİRİŞ VE ÖNERMELER -V

MANTIK


 

1.İçlem ve kaplam ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A)Terimin içlemi , terimin tüm özelliklerini yansıtır.

B)Özel terimlerin kaplamı , içlemine göre fazladır.

C)Terimin içlem ve kaplamı ters orantılıdır.

D)Genel terimlerin kaplamı daha fazladır.

E)En genel terimin içlemi yoktur.

2.Aşağıdakilerden hangisinin bileşiği açıkça belli değildir?

A)Bugün sadece o gelecek.

B)Ya Musa ya da Derya kalacak.

C)Ali  gelirse ,oraya gideriz.

D)Esin ve Emine kahvaltı yapıyor.

E)Sınıf sessiz ama ders çalışmıyor.

 

3.”Çukurova  Adananın şirin bir ilçesidir.”Önermesi nitelik ve nicelik olarak nasıl bir önermedir?

A)Tekil-olumsuz B)Tikel –olumlu ,

C)Tümel-olumlu D)Tekil-olumlu

E)Tikel-olumsuz

4.”Her insanın iki gözü vardır.” Önermesi  doğru olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur?

I.Çelişiği

II.Altığı

III.Karşıtı

IV.Düz döndürmesi

A)IV      B)I.III.     C)II. IV    D) III. IV.    E) I. IV.

 

5.  I. Öğrencilerin bir kısmı kavgacıdır.

    II.Hiçbir  filozof   kötü değildir.

Bu önermeler için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

A)Her iki önerme doğruluk değeri bildirmiştir.

B)I.önerme tekil , II.önerme tümeldir.

C)Her iki önermede de iki eklem kullanılmıştır.

D)Önermelerde niceleyici kullanılmıştır.

E)Birinci önerme olumlu , ikincisi olumsuzdur.

 

6. “Bütün öğrenciler idealisttir.” Önermesinin ters döndürmesi hangisidir?

A) Bütün idealist olmayanlar öğrenci olmayandır.

B)Bütün öğrenciler idealisttir.

C)Bazı  idealist olmayan öğrenci olmayandır.

D) Bazı idealistler öğrencidir.

E)Hiçbir idealist olmayan öğrenci olmayandır.

 

7.Aşağıdakilerin hangileri arasında eksik girişimlilik vardır?

A)İnsan-demir                 B)Hayvan-inek            

C)İnsan-hayvan          D)Güçlü-insan

E)Kuş-serçe

 

8. Kimi insanlar zeki , çalışkan ve başarılıdır. Bu önerme nicelik, nitelik  ve yapı bakımından nasıl bir özelliğe sahiptir?

A)Tikel-basit-olumlu B) Tikel-bileşik-olumlu

C)Tümel-bileşik-olumlu D) Tikel -bileşik-olumsuz

E)Tekil-bileşik-olumlu

 

9. Bir önermenin hangi özelliği  daima kendisine eşdeğerdir?

A)Çelişiği                                B) Altığı

C)Üst karşıtı                          D)Alt karşıtı     ,

E) Ters döndürmesi

 

10. I. Varlık

        II.Canlı

      III.Levrek

      IV.Sazan

       V.Havan

Bu terimlerin hangileri “balık” teriminin içleminde yer alır?

A)I. III.V.                        B)III.IV.

C) I.II.V.                          D)II.IV.V.

E)I.II.III.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2A-3D-4C-5C-6A-7D-8B-9E-10C

 

Anahtar Kelimeler:Klasik Mantık Mantığa Giriş Testi   No: v  lys  testleri indir download  mantık  örneği örnek yaprak çalışma konu tarama  önermeler öss hazırlık genel tekrar

 Posted by at 20:59
Mar 242012
 

Sembolik(Modern)Mantık Konu Testi No:3

FELSEFEACADEMİSİ

                      ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR    

LYS                                                                                                              SEMBOLİK  MANTIK -III

MANTIK

1.

I II III
D Y D
D Y D
Y Y D
Y Y D

 

I ve III nolu önermeler birbirleriyle tutarlıdır.

Buna göre iki önermenin tutarlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)Bileşik önerme olmalarına

B)Aynı doğruluk değerine sahip olmalarına

C)Farklı doğruluk değerine sahip olmalarına

D)En az bir satırda doğru değeri almalarına

E)Yanlışlayıcı yorumlamalarının olmamasına

2. I. İki geçerli önerme

II.İki tutarsız önerme

III.İki geçersiz önerme

Yukarıdakilerin hangileri her durumda eşdeğerdir?

A)I. ve III.     B) II. ve III.      C) I. Ve II.      

D) Yalnız III.      E)Yalnız III

 

3.

    I II III
P q pvq ~p→q p^q
D D D D D
D Y D D Y
Y D D D Y
Y Y Y Y Y

Tabloya dayanarak  aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılamaz?

A)Üç önerme de birbiriyle tutarlıdır.

B)II. önermenin tutarlıdır

C)I. ve II. eşdeğerdir

D)III. önerme geçersizdir

E)I. önerme geçerlidir

4. Bir önerme tutarsız ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)Değillemesi geçersizdir.

B)Eşdeğer bir önermesi olmaz.

C)Değillemesi tutarlıdır.

D)Basittir.

E)Geçerlidir.

 

5. p önermesi doğru (D) ,q önermesi yanlış (Y) ise aşağıdaki önermelerin hangisi tutarsızdır?

A) ~p↔q                     B)pv~q                 C)p^q

D)pvq                         E)p→~q

6.

I II III IV V
Y Y D Y Y
D D D D Y
Y Y D Y Y
D D D D Y

Bu tabloya göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)I. no’lu önerme geçerli  ve tutarlıdır.

B) I. Ve II. birbiriyle tutarlıdır.

C) II. ve IV eşdeğerdir.

D)III. hem geçerli  hem tutarlıdır.

E)V. tutarsız ve geçersizdir.

 

7. Aşağıdaki  bilgilerden  hangisi yanlıştır?

A)   Tutarlı olmayan bir önerme geçerli değildir.

B) Geçerli olan her önerme aynı zamanda tutarlıdır.

C) Geçersiz olan bir önerme tutarlı  da  tutarsız da olabilir.

 D) Tutarlı olan bir önerme geçerli olmayabilir.

E)Geçerli olan önermeler tutarlı olmayabilir.

 

8.     Bir önerme geçerli ise aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur?

A)Önerme eşdeğerdir.

B) önerme bileşiktir.

C) önerme tutarlıdır.

D) önermenin çelişiği doğrudur

E)Düz döndürmesi yoktur.

 

9.

P q ~p ~q    ?
D D Y Y Y
D Y Y D Y
Y D D Y Y
Y Y D D Y

 

Soru işaretli yere aşağıdakilerden   hangisi getirilirse doğru olur?

A)q↔~q                B)pvq               C)~p^~q

 

D)p→~q                   E)q↔~p

 

10.[(pvq)v(r↔p)]→r  önermesi hangi seçenekte doğruluk tablosuna doğru yerleştirilmiştir?

A)

 p q pvq r↔p [(pvq)v(r↔p)] [(pvq)v(r↔p)]→r 

 

B)

p q r pvq r↔p             [(pvq)v(r↔p)]→r 

 

C)

p q r pvq r↔p [(pvq)v(r↔p)] [(pvq)v(r↔p)]→r 

 

D)

p q r r↔p [(pvq)v(r↔p)] [(pvq)v(r↔p)]→r 

 

E)

p q r pvq r↔p [(pvq)v(r↔p)]     p→r 

             

 

              CEVAP ANAHTARI

1D-2C-3E-4C-5C-6A-7E-8C-9A-10C

 

Anahtar Kelimeler:Sembolik(Modern)Mantık Konu Testi No:3 testleri indir download testleri test tablo sorusu soruları cevapları çözümleri çözümü III cevabı lise son 12 on iki matematiksel matematik

 Posted by at 21:43
Şub 122012
 

 

Mantığa Giriş  ve Önermeler Test No-ıv

İNDİR

FELSEFEACADEMİSİ

                         ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR                                              

LYS                                                                                                     MANTIĞA GİRİŞ VE ÖNERMELER -IV

MANTIK

 

1.Aşağıdakilerden hangileri aynı anda doğru olamaz?

I.Altık önermeler

II.Üst karşıt önermeler

III.Çelişik önermeler

A)I.II.III.                B)III.               C)II. III.

D)I.II.                  E)I.III.

 

 

2. Bir önermenin dengini bulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A) Altığını almak

 B) döndürmesini yapmak

C)Sembolleştirmek

D)Geçerliliğini denetlemek

E)Çelişiğini almak

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi önermedir?

A) Nereden geliyorsun ?

B)Umarım ekonomi düzelir.

C)Bitlis’te  6 metre kar var.

D)Onu  al ve buraya gel.

E) Bütün derslerden iyi olmalı.

 

 

4) Bütün öğrenciler zekidir

Kardelende öğrencidir

O halde Kardelen de zekidir.

Çıkarımında Büyük, orta ve küçük terim hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 

A)Öğrenci-kardelen-zeki

B) zeki-öğrenci-kardelen

C)Zeki-kardelen-öğrenci

D)Kardelen-zeki-öğrenci

E)Öğrenci-zeki-kardelen

 

 

 

 

5) “Her canlı beslenir” önermesinin eşdeğeri hangisidir?

A)Hiçbir beslenen canlı değildir

B)Her beslenen canlıdır

C)Her  beslenen olmayan canlı olmayandır.

D)Bazı canlılar beslenir

E)Bazı beslenmeyenler canlıdır

 

 

 

 

 

6) Tüm canlılar beslenr

Karga da beslenir

O halde karga sürüngendir

“çıkarımı geçersiz bir çıkarımdır.”Buna göre aşağıdakilerden hangisinin çıkarımı geçersiz kıldığı söylenebilir?

A)       Birden fazla öncüle sahip olması

B)       Öncüllerin basit önerme olması

C)       Öncüllerin tutarsız önermelerden oluşması

D)      Bir öncülün yanlış olması

E)       Doğru öncüllerden yanlış sonuç çıkması

 

7) Aşağıdakilerden hangisi insana ait bir ilinti değildir?

 

A)Beslenmek           B) Ölmek      C) Hareket etmek

 

 

D) Büyümek           E)Gülmek

 

 

 

 

 

 

 

8) Aşağıdaki önermelerin hangisinin ya da hangilerinin  bileşiği gizlidir?

I. Buraya geldi ama onunla konuşmadık

II.Lys’yi başarırsam mutlu olurum

III.Dün akşama kadar ders çalıştım

IV. Salbaş Lisesi  daha iyidir

V.Pikniğe ya mersine ya menderese gideceğiz

 

A)     I veIII              B)    IV ve V        C)    II ve IV

 

 

            D)   Sadece III.        E)   III ve IV

 

 

 

9) Aşağıdaki terimlerden hangisinin içlemi en geniştir?
   A-) Tavşan               B-)Canlı           C-)Omurgalı

 

D-)Cansız              E-) Varlık

 

 

 

 

10) Kavramların tümel , tikel ,tekil , olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden  hangisi ölçüt alınmaktadır?

 

 A) Nicelik-nitelik

B) Genellik-Nicelik

C) Nitelik-Doğruluk

 D)İçlem-Kaplam

E)Tür-Cins

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Karşıolum karesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

A) Kimi öğrenciler çalışkandır.

B)Hiçbir iyi kötü değildir.

C)Şu öğrenci akıllıdır.

D)Bazı  canlılar uzun yaşamaz.

E) Her bitki beslenir.

 

 

12) “Bazı insanlar aptaldır “ önermesinin

çelişiğinin karşıtı olan önerme hangisidir?

A)Hiçbir insan aptal değildir.

B)Bütün insanlar aptaldır.

C)Bazı insanlar aptaldır.

D) Bazı insanlar aptal değildir.

E)Her aptal olmayan insan olmayandır.

 

 

13)  Tüm öğretmenler zekidir

Bazı insanlar öğretmendir.

O halde tüm insanlar zekidir.

Bu hatalı kıyasta kıyas kurallarından hangisine uyulmamıştır?

A)Sonuç öncüllerin zayıf olanına bağlıdır.

B)İki tikelden sonuç çıkmaz.

C)Orta terim sonuçta bulunmaz.

D)İki olumsuz öncülden sonuç çıkmaz.

E)Orta  terim en az bir öncülde tümel olmalı.

 

      

 

 

         CEVAP ANAHTARI

1c.2b.3c.4b.5c.6e.7e.8e.9a.10a.11c.12b.13a.

 

 

 

Anahtar kelimeler: mantığa giriş test no-ıv  mantık test klasik mantık kavram terim mantık indir download cevapları çözümleri yanıtları soruları testi testleri   cevap anahtarı 12 sınıf mantık soruları   lise son   lise 4 konu testi tarama yaprak  testleri

 

 Posted by at 23:57
Şub 072012
 

 

İNDİR

FELSEFEACADEMİSİ

                      ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR     

LYS                                                                                                                 SEMBOLİK  MANTIK -II

MANTIK


1.Bir koşul önermesi  hangi durumda daima yanlıştır?

A)Ön bileşen yanlış art bileşen doğruysa.

B) Her iki bileşen de yanlışsa

C) Her iki bileşen de doğruysa

D)Ön bileşen doğru art bileşen yanlışsa

E) Bileşenler aynı doğruluk değerini aldığında

 

2. [[( p^q)→(pvq)]↔( p^q)] Önermesi hangi önerme türüne örnektir?

A) Tümel evetleme               B) Koşul önermesi

C) Tikel evetleme                  D) Karşılıklı koşul

E) Basit önerme

 

 

3. ( p^q) →( p^~q) önermesi  ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I.Geçersiz

II.Tutarsız

III.Eşdeğer

A)I. II.                             B)   I. II. III.                      C)I.  III.

                    D) II. III.                        E) I.

 

 

4. Aşağıdakilerin hangisi ~(p→q) önermesinin eşdeğeridir?

 

A) p^~q                     B)~pv~q            C) ~p^~q

D) p→~q                    E) pv~q

 

 

 

5. Yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak ya da yağmur yağarsa sel olacak.

Bu önermenin sembolleştiriliş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) (~P→q  ) v  (r→t)                   B) (~P→q  ) v  (p→r)

C)  p→(pvq)                                D) (~P→q  ) ^  (p→r)

E)   (~p^q )  →(p^r)

 

6.     

 p  q ~~p ~q   ?
D D D Y D
D Y D D D
Y D Y Y Y
Y Y Y D Y

Yukarıdaki örnekte soru işaretli yere hangi önerme getirilmelidir?

A) pv~q                 B) p^~~p                C) (~pvq )→~q

D)p→q               E)   pv~~p

 

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisi bir koşul önermesidir?

A(p→q )v (p→r)                    B)(pvq )^ (p→q )

C)(p q )→ (~p^p)               D)  pv q

E) [(~p^q)↔r]

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi  bir önermenin tutarlılığını ifade eder?

A) Yanlışlayıcı yorumun olmaması

B) Bir  yorumunun doğru olması

C) Eşdeğer olması

D) Tüm yorumlarının yanlış olması

E) Doğru yoruma sahip sütunun olmasına

 

 

 

 

9.

p q r s
D Y D Y
Y D Y Y
D Y D Y
Y Y Y Y

Yukarıdaki önermelerin hangisi ya da hangileri tutarlıdır?

 

A)p.q.r.                     B)p.r.              C)p.r.s.

D) p.q.r.s.                  E) p.q.s.

 

 

10. Birbirinden bağımsız  birden fazla önermenin bir arada geçerlilik denetlemesi nasıl yapılır?

A) Beraber tutarlı olup olmadığına bakılır.

B)Eşdeğer  olup olmadığına bakılır.

C) Değili alınarak yapılır

D) Bir ekleme sahip olup olmadığına bakılır.

E) Geçerlilik denetlemesi yapılamaz.

 

11. Sembolik mantıkla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur?

I.Sembolik mantıkta bileşik önermelerde bir ana eklem bulunur.

II. Sembolik mantık önermelerin içeriklerini dikkate almaz.

III.”okul kötü değildir “önermesi sembolik mantıkta bileşik bir önermedir.

A)I. II.                         B) I.                          C) III.

 

D)I.II.III.                       E)II. III.

 

 

12.  Önermelerin çözümlenmesinde,   kendilerine denk  başka önermeler elde edilir, bunlara çözümleme kuralları denir .

Bu kuralları ortaya çıkaran mantık çalışmalarını yapan mantıkçı kimdir?

A) Aristo                   B) Husserl           C) De Morgan

                 D) Russel                   E) Leibniz

SEMBOLİK MANTIK-II-   CEVAP ANAHTARI

1d.2d.3e.4a.5b.6e.7c.8b.9a.10e.11d.12c.

 

 

 

 

 

Anahtar kelimeler: sembolik mantık test no-II mantık test  mantık  indir download cevapları çözümleri  yanıtları yaprak testleri tarama soruları sorusu  modern yazılı soruları lise son 12 . sınıf

 Posted by at 17:23
Şub 062012
 

 

mantığa giriş test no-ı

İNDİR

FELSEFEACADEMİSİ

                         ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR     

LYS                                                                                                                        MANTIĞA GİRİŞ -I

MANTIK

 

1-) Bir şeyin sadece zihinsel olarak   tasarlanabilmesine mantıkta ne ad verilir?

 

A)İlinti

B)Terim

C)Önerme

D)Kavram

E)Özgülük

 

 

2-) Bireylerin oluşturduğu  grubu işaret edip , bireyde değil de grupta  gerçekleşen kavramlara ne ad verilir?

A) Tümel kavram

B)Soyut kavram

C)Kollektif kavram

D)Negatif kavram

E)Distribütif kavram

 

 

 

3-) Özgülük tek bir türe ait olan , başka türlerde bulunmayan özelliklerdir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi insan türüne ait bir özgülüktür?

A) Acıkmak

B) Beslenmek

C) Yürümek

D) Üşümek

E)Düşünmek

 

 

4-)  Varlık , Canlı , İnsan , ve Düşünmek  terimleriyle oluşturulacak “kavramlar arası ilişki”için aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde yanlış olur?

 

A) Her düşünen varlıktır

B) Her varlık insan değildir

C) Bazı canlılar düşünendir

D) Her düşünen insandır

E)Her canlı insandır

 

 

5-) Varlık terimi çiçek teriminin içleminde yer alır.

Bu bilgi ışığında aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Varlık teriminin kaplamı ,çiçek teriminde daha büyüktür.

B) iki terimin kaplamı eşit değildir.

C)Çiçek teriminin kaplamı varlık terimin kaplamından küçüktür.

D) Terimlerden biri diğerinin tüm elemanlarını kapsıyor.

E) İki terim arasında eksik girişimlilik ilişkisi vardır.

 

 

 

 

6) İki terim arasında tam girişimlilik ilişkisi var ise aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) İki terimin tüm elemanları eşittir.

B)Her bir kavram diğerinin bir kısım elemanlarını kapsar.

C)Terimlerden biri diğerinin kaplamındadır.

D) İki terimin hiçbir ortak elemanı yoktur.

E)En az bir ortak elemanları vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

7-) İçlemlerinin Sayısı fazla olan terimler için hangisi söylenirse doğru olur?

A) Tekil olmaları

B) Özel olmaları

C) Somut olmaları

D) Genel olmaları

E) Tikel olmaları

 

 

 

 

 

8-) I. Her insan yaşayandır

Bazı yaşayanlar insandır

 

II. Bütün kuşlar kanatlıdır

Bütün kanatlılar kuştur.

Bu iki önerme çifti arasında ne tür bir ilişki türü vardır?

A) I. Ayrıklık               B) I.Tam girişimlilik

II. Tam girişimlilik      II.Eşitlik

 

C) I. Ayrıklık               D) I.Eksik girişimlilik

II.Eşitlik                     II.Eşitlik

 

E) I.Tam girişimlilik

II.Eşitlik

 

 

 

 

 

9-) I.Demir-taş

II.Yaşayan-Canlı

III.papatya-bitki

IV.tiyatrocu-sanatçı

V.koyun-keçi

Bu terimlerden hangileri arasında tam girişimlilik ilişkisi vardır?

A)II. ve III                     B)IV. Ve V.              C)III. Ve IV.            D) III.                            E)I. Ve II.

 

 

 

10-)  aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusu için söylendiğinde yanlış olur?

A) Olgusal değildir.

B) Deney ve gözleme dayanmaz

C) İçerikle değil biçimle ilgilenir.

D)Pozitif bilimler alanına girer.

E) Gerçeğe uygunluğu değil, öncüllerle tutarlılığı esastır.

 

 

11-) Aşağıdaki terimlerden hangisinin içlemi en az olandır?

A)Roman

B)Vurun kahpeye

C)Kitap

D)Sanat

E)Eser

 

 

 

 

 

 

 

 

12-) Bütün bayanlar insandır

Bazı insanlar bayandır

Bu önermelerde geçen”bayan ve insan” terimleri arasında ne tür bir ilişki vardır?

A) Ayrıklık

B) Eşitlik

C) Tam girişimlilik

D)Eksik girişimlilik

E)Altıklık

 

 

 

 

13-)iki terimden her birinin bazı elemanlarını kapsıyorsa  aralarında hangi tür ilişki vardır?

A) Ayrıklık

B) Eşitlik

C) Tam girişimlilik

D)Eksik girişimlilik

E)Altıklık

 

 

 

14-) Yakın  cins türün hemen üzerindeki , diğerleri ise uzak cinstir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi”kobra” teriminin yakın cinsidir?

A) Canlı

B)Hayvan

C)Yılan

D)Cismi olan

E)Varlık

 

 

15-) Kavramların tümel , tikel ,tekil , olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden  hangisi ölçüt alınmaktadır?

 

A) Nicelik-nitelik

B) Genellik-Nicelik

C) Nitelik-Doğruluk

D)İçlem-Kaplam

E)Tür-Cins

 

 

16-) Neliği olup gerçekliği olmayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)
A) Bülbül

B) At

C) Elma

D) Serçe kuşu

E) Noel baba

 

 

  1D- 2C- 3E- 4E- 5E- 6C- 7B – 8E 9C-10D-11D-12C-13D-14C-15A-16E

 

 

mantığa giriş test no-ı mantık test klasik mantık kavram terim mantık indir download cevapları çözümleri yanıtları

konu testi testleri konu tarama  konu tekrar yaprak testi

 

 Posted by at 17:02