Tem 132016
 

YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 12.SINIF SEÇMELİ FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME SORULARI

ADI-SOYADI: SINIF-NO:

AŞAĞIDAKİ   İFADELER   DOĞRU İSE KUTUCUĞA  D  ,YANLIŞ  İSE  Y  YAZINIZ.(5X10=50PUAN )

-Düşünsel varlık: İnsan zihninden bağımsız yani düşüncede var olan varlıklardır.
-Gerçek varlık: İnsan zihnine bağımlı dış dünyada bulunan nesnelerdir.

-Realizm (Gerçekçilik): Varlık yoktur görüşünü savunur.
-Nihilizm (Hiççilik): Varlık vardır görüşünü savunur. Temsilcisi; Gorgias’tır.

-Kierkegaard, J.P. Sartre, Nietzsche ve Karl Jespers. Sartre’ye göre, insan önce var olur, daha sonra kendisini tanıyarak bilerek kendi özünü, varlığını oluşturur.

 

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI ÇÖZÜNÜZ.(5X10=50 PUAN )

1.”Hiçbir şey var değildir” : Çünkü, var olsaydı, ya bir var olandan yada yokluktan var olacaktı. oysaki bir şeyin yokluktan çıkması söz konusu olamaz. Ya da varlık öncesiz olacaktı. Öncesiz de olamaz. Çünkü; öncesizlik sonsuzluğu da gerektirir. Sonsuz olan ise, ne kendisinde, ne başka bir şey de, ne de hiçbir yerde bulunabileceğine göre, gerçekte hiçbir şey var değildir.Buna göre,aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Varlığın özü önceden belirlenmiştir.
B) Varlığın özünde idealar bulunmaktadır.
C) Tek gerçeklik fenomenlerdir.
D) Varlık hakkında fikir öne sürülemez.
E) Varlık tek bir nedenle açıklanabilir.

2.”Eğer büyüklere, “Güzel bir ev gördüm, kırmızı tuğlalı; pencerelerinden sardunyalar sarkıyor, damında ise kumrular var,” derseniz, nasıl bir evden söz etmekte olduğunuzu bir türlü anlayamazlar. Ne zaman ki onlara, “yüz milyonluk bir ev gördüm.” dersiniz, işte o zaman size, “Oo, ne kadar güzel bir evmiş!” derler gözlerini koca koca açıp.”Saint Exupery’nin Küçük Prens adlı romanından yapılan bu alıntıda büyükler için varlık nasıl bir temele dayandırılmıştır?
A) İdealize edilmiş ölçülere B) Maddi öğelere C) Fenomene dayalı bakışa D) Harekete dayalı bakışa E) Hem maddi hem de ideal öğelere

3.İnsan bilgisi varolan şeylerin çeşitli nitelikleri hakkındadır.Varolan şeyleri, onların temellerini, derinliklerini, onlar arasındaki esas bağı felsefenin aşağıdaki kollarından hangisi incelemektedir?
A) Epistemoloji B) Etik C) Ontoloji D) Estetik E) Metafizik

4.Bilimler varlığı çeşitli alanlara bölerek değişik açılardan ele alıp incelerken, felsefe bir “temel-bilim” gibi varlığı bir bütün olarak inceler. Bilimin soru sorma tarzı, varlığı ele alış yönüne, kullandığı metotlara ve ölçüm biçimlerine göre farklılaşır. Bilim, sadece kendi açısından varlığı inceler; kendisini ilgilendirmeyen yönlere, derin ilişkilere dokunmaz. Eğer sadece bilimsel bilgi çerçevesinde kalınırsa, insan bilgisi birbirinden kopuk parçalar halinde kalır. Oysa insan gerek disiplinler (bilim dalları) arası çalışmalarla, ama özellikle de felsefe ile, bütün varlıkların bilgisine, varlığın tümüne hâkim olmak ister.Buna göre felsefe ve bilimin varlığa bakışı hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) “Varlık var mıdır?” sorusu her iki disiplinde de farklı karşılıklar bulur.
B) Bilim varlığın maddi boyutuyla ilgilenirken felsefe zihinsel varlıklarla da ilgilenir.
C) Bilim varlığın bilgisine deneyi kullanarak ulaşırken felsefenin tek silahı akıldır.
D) Felsefe varlığı bölerek incelerken bilim bir bütün olarak ele alır.
E) Felsefenin aksine bilim incelediği şeyi baştan var olarak kabul eder.

5.Thales’e göre ilk olan sudur. Dünya da sonsuz su (okeanos) içinde yüzer. Fakat ilk olan konusunda tek açıklama getiren Thales değildir. Diğer filozoflar da İlk olan kimi zaman toprak, hava, su veya ateş ya da bunların kombinasyonu şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bazı hallerde ise, sayı, apeiron (sınırsızlık-sonsuzluk) sperma (tohum) ya da atom olarak, belirmektedir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Varlığın ilk şekli hakkında farklı görüşler vardır.
B) Varlığın ilk nedenini tüm filozoflar doğal nedenlere bağlamışlardır.
C) İnsan;varlığın ilk nedenine ulaşamayacağından bu konuyla ilgilenmemiştir.
D) Varlık her seferinde başka nesnelere göre tanımlanmıştır.
E) Tüm filozoflar varlığı tek bir nedenle açıklamışlardır.

 Posted by at 21:49
Tem 122016
 

YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 12.SINIF SEÇMELİ FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME SORULARI

ADI-SOYADI: SINIF-NO:

AŞAĞIDAKİ İFADELER DOĞRU İSE KUTUCUĞA D ,YANLIŞ İSE Y YAZININIZ.(5X10=50 PUAN )

-Düşünsel varlık: İnsan zihninden bağımsız yani düşüncede var olan varlıklardır.

-Gerçek varlık: İnsan zihnine bağımlı dış dünyada bulunan nesnelerdir.

-Realizm (Gerçekçilik): Varlık yoktur görüşünü savunur.

-Nihilizm (Hiççilik): Varlık vardır görüşünü savunur. Temsilcisi; Gorgias’tır.

-Kierkegaard, J.P. Sartre, Nietzsche ve Karl Jespers. Sartre’ye göre, insan önce var olur, daha sonra kendisini tanıyarak bilerek kendi özünü, varlığını oluşturur.

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI ÇÖZÜNÜZ.(5X10=50 PUAN )
1.Varlık, felsefenin konusu olduğu gibi bilimin de konusunu oluşturur. Felsefe açısından varlık, bir yönüyle değil, genel olarak ele alınır. Varlığın var olup olmadığı sorgulanır. Felsefede varlık, akıl yoluyla, saf düşünce etkinliğiyle yorumlanır. Buna karşılık bilime göre varlık; her durumda var olarak kabul edilir. Felsefedeki gibi var olup olmadığı sorgulanmaz.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Varlık felsefe ve bilimin ortak konusudur.
B) Bilime göre varlık her durumda vardır.
C) Felsefe varlığın var olup olmadığını da sorgular.
D) Bilim ve felsefenin varlığa yaklaşımları aynıdır.
E) Felsefe varlığı salt düşünceyle yorumlar.

2.Gerçek varlık; gerçekliğini nesnelerden, olaylardan, kişilerden alan; belli bir zaman ve mekânda var olandır. Gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır.İdea’da (zihinde,düşünsel) varlık; İnsanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır. Zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler,bu nedenle duyu organları ile kavranamazlar.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ideal varlığa örnek gösterilebilir?
A) Masa B) Ayna C) Ağaç D) Güneş E) Geometrik şekiller

3.Varlık kendini fenomenlerde gösterir. Fenomen, bir şeyin açığa çıkması, kendini göstermesi, gizli kalmaması demektir. Ancak bu fenomenlerin, görünüşlerin gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadıkları sorunu vardır. Bazı aldatıcı, yalancı, uydurma, sahte fenomenler de vardır: hem hastalık hem sağlık belirtisi olan yüzdeki kırmızılık,sudaki kaşığın kırık gibi görünmesi v.s. gibi.. Ancak bu gibi olaylara bakarak görünüşlerin gerisinde bir gizli güç veya varlık kabul etmeye, felsefe bakımından gerek yoktur; çünkü bu, bizi hemen metafizik kurgulara götürür. Her kurgu yeni kurgulara sürükleyeceği için, realite dünyasından uzaklaşıp hayaller dünyasında yaşamaya başlarız.Yukarıdaki parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Duyularımızla algıladıklarımızın arkasında mistik güçler olabilir.
B) Görünüşler her zaman bize gerçeği yansıtırlar.
C) Dış gerçeklik düşünceden bağımsızdır.
D) Metafizik kurgular insanı realiteden uzaklaştırır.
E) Varlığın temel bilgisi kendisini asla hazır olarak sunmaz.

4.Varlık insan duyularının algılamalarıyla ve görünür gerçeklikle sınırlı değildir; insan, algılayamadığı, göremediği varlık alanlarına, yaşayamadığı zaman parçalarına ait de düşünceler geliştirmek zorunda kalıyor. Sık sık bilimsel bilginin sınırları dışına açılmak, oraya dair kurgular (spekülasyonlar) geliştirmek zorunda kalıyor.Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmaktadır?
A) Varlığın metafizik boyutunun yadsınamayacağını
B) Varlığın sadece duyu alanın içine hapsolmasını
C) Varlığın bilimin açıklamaları ile sınırlanmasını
D) Varlığın tartışmalı bir alan olmasını
E) Varlığın görünür dünyanın dışına itilmesini

5.”Kendi var oluşumuzu öylesine kesin ve açık olarak algılarız ki bunun kanıtlanması, gerekli de olanaklı da değildir. Çünkü bizim için kendi var oluşumuzdan daha apaçık, hiçbir şey yoktur. Düşünüyorum, uslamlama yapıyorum, haz ve acı duyuyorum: Bunlardan hiçbiri kendi varoluşumdan daha açık olabilir mi? Her şeyden kuşku duysam bile, bu kuşkunun kendisi, kendi var oluşumu algılamamı sağlar ve bundan kuşku duymama engel olur.”John Locke’un bu yaklaşımından aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsan kendi var oluşunu bilebilir.
B) Şüphe etmeye başlayan insan kendi varlığından da şüphe duyar.
C) Şüphe kendi varlığının ortaya çıkarılmasında kullanılmıştır. D) İnsanın mutluluğu hissetmesi, düşünebilmesi var oluşunun açık göstergesidir.
E) İnsanın kendisi varoluşunun kanıtıdır.

 

 Posted by at 11:33
sayaç