Tem 112016
 

YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 12.SINIF SEÇMELİ FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME SORULARI
ADI-SOYADI: SINIF-NO:

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI ÇÖZÜNÜZ.(5X10=50 PUAN )

1.Varlık yüzyıllar boyunca varlık felsefesi ve bilim açısından incelenmiştir. Farklı disiplinlerin varlığı incelemesi varlığa dair açıklamalarını da doğal olarak farklılaştırmıştır. Bilim varlığı ön koşul olarak var kabul edip her bilim dalı kendi alanında kabul ettiği nesneleri ve ilişkilerini inceleyip genel yasalara ulaşmaya çalışır. Buna karşın felsefe genel olarak varlığın ne olduğu üzerinde durur.Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bilim ve felsefe varlığı tek gerçek olarak kabul etmişlerdir.
B) Varlığın tanımlanması felsefe ve bilimde farklılık gösterir.
C) Bilim, felsefeden farklı olarak varlığı parçalara böler.
D) Felsefe genel bir varlık kavramının ne olduğuyla ilgilenir.
E) Bilim, varlığın var olduğunu kabul ederek, varlıkla ilgili genel sonuçlara gitmeye çalışır.

2.Varlıkta sürekli bir değişme ve oluş gerçekleşmektedir. Varlık statik bir açıdan ele alınamaz, varlık bir değişme ve oluş süreci olarak görülmesi gereken bir şeydir. O halde evren, mekanik bir varlık değil, canlı bir oluştur. Oluşun başlangıcı ve sonu yoktur. Hayat da, bu sürekli varoluş ve yok oluşun art arda gelişinden ibarettir.Buna göre, ulaşılabilecek temel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlıkların bilgisine düşünce yoluyla ulaşılabilir. B) Gerçek varlık soyuttur.
C) Varlıkları yaratan ruhsal yaşamdır. D) Varlık sürekli bir oluş içerisindedir.
E) Varlıklar maddesel cisimlerden ibarettir.

3.Var olan her şeyi gerçeklik, var olan veya varlık olarak niteleyelim. Varlık varlığa nereden gelmiştir? Burada iki alternatif vardır. Varlık varlığa ya varlıktan yada yokluktan gelmiş olabilir. Parmenides’e göre ikinci alternatif doğru olamaz. Çünkü olmayan bir şeyden olan bir şey çıkamaz. Olan bir şey, yani var olan ancak var olandan ortaya çıkabilir. Yani bu anlamda birinci alternatif doğru olmalıdır. Bu durumda varlığın yaratılması söz konusu olamaz. Çünkü var olan var olandan gelmişse var olan kendisini var edenle aynı olmalıdır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Parmenides’in düşüncesiyle çelişmektedir?
A) İlk neden’in uğradığı değişimler sayesinde varlık oluşur. B) Varlık tektir ve parçaları yoktur.
C) Varlığın kaynağı bir olandır. D) Varlığın yaratılması söz konusu değildir.
E) Var olanın kendisi var edenle aynı olduğuna göre varlık birdir.

4,Anaksimenes ilk madde olarak Havayı öne sürmüştür. Onu, ilk madde ya da maddi tözün hava olduğunu söylemeye götüren neden, muhtemelen insan varlığındaki nefes alma olgusudur. İnsan nefes aldığı sürece yaşadığı için, havanın evrendeki yaşam ve varlık ilkesi olduğu sonucuna ulaşmak zor değildir.Anaksimenes’in bu görüşünden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Varlığın özünü hava tek başına oluşturmaktadır.
B) Hava, hayatı ve onun belirtilerini kendi özünde içerir.
C) Varlık sorunu Anaksimenes için metafizikseldir.
D) Evrenin var oluşu tek bir nedene bağlıdır.
E) Anaksimenes evrenin varlığı ve insanın varlığı arasında benzerlik kurmuştur.

5.Önümde duran masayı ben duyularımla kavrıyorum. Bu deneysel bir kavramadır. Ama masayı masa yapan şey düşünsel özdür. Bunu başka türlü ifade edersek masayı bana bildiren duyusal niteliklerinden, renginden, sertliğinden, mekanda yer kaplamasından soyutlarsam geriye kalan sadece özdür. Varlığa yaklaşırken onun duyusal niteliklerinden çok bu düşünsel özü göz önünde bulundurmak gerekir.Buna göre, parçadaki varlık anlayışı aşağıdaki düşüncelerden hangisine karşı çıkmaz?
A) Varlık yaratılmış ruh ve madde gibi iki cevherden oluşmuştur.
B) Varlık maddeye dayanmaktadır ve maddeden ayrı bir ruh yoktur.
C) Varlığın ana maddesi sudur.
D) Evren mekanik bir varlık değil canlı bir oluştur.
E) Varlık fenomenden ibarettir.

AŞAĞIDAKİ İFADELER DOĞRU İSE KUTUCUĞA D ,YANLIŞ İSE Y YAZINIZ. (5X10=50 PUAN )

-Düalizm :Varlık tek bir öğeden oluşur. Örnek; Thales, tüm varlıkların temelinde “su” vardır der.

-Monizm: Descartes. Varlık iki öğeden oluşur. Bunlar madde (beden) ve idea (ruh)

– Varlık, sürekli bir değişim, oluşum yani varoluş içerisindedir. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Bu anlayışın temsilcileri; Herakleitos ve Whitehead’dır.
-Varlık maddedir (materyalizm): Sokrates, Platon (idealar kuramı), Aristoteles, Farabi (zorunlu ve mümkün varlık), Hegel (Diyalektik idealizm: Tez-Antitez-Sentez).
-Varlık fenomendir (fenomenoloji,):Temsilcisi Husserl,varlığı,fenomenlerin içinde gelişen öz olarak tanımlar.

soruları indirmek için buraya tıklayınız

 Posted by at 21:36
Tem 092016
 

YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 12.SINIF SEÇMELİ FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME SORULARI

ADI-SOYADI: SINIF-NO:

AŞAĞIDAKİ İFADELER DOĞRU İSE KUTUCUĞA D ,YANLIŞ İSE Y YAZINIZ. (5X10=50 PUAN )

-Düalizm :Varlık tek bir öğeden oluşur. Örnek; Thales, tüm varlıkların temelinde “su” vardır der.

-Monizm: Descartes. Varlık iki öğeden oluşur. Bunlar madde (beden) ve idea (ruh)

– Varlık, sürekli bir değişim, oluşum yani varoluş içerisindedir. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Logos yasası (Karşıtların birliği yasası). Bu anlayışın temsilcileri; Herakleitos ve Whitehead’dır.
-Varlık maddedir (materyalizm): Sokrates, Platon (idealar kuramı), Aristoteles, Farabi (zorunlu ve mümkün varlık), Hegel (Diyalektik idealizm: Tez-Antitez-Sentez).
-Varlık fenomendir (fenomenoloji, görüngü bilimi): Temsilcisi Husserl, varlığı, fenomenlerin içinde gelişen öz olarak tanımlar.

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI ÇÖZÜNÜZ.(5X10=50 PUAN )

1.İngiliz filozof Thomas Hobbes’un varlık anlayışına göre evrenin her yanı cisimdir. Eni, boyu ve derinliği vardır. Cisim olmayan, evrenin bir parçası değildir. Varlıkların temeli maddeden oluşmaktadır. Somut olarak gördüğümüz varlıklardan başka hiçbir varlık yoktur. Her şey somut olan maddeden ibarettir ve madde olarak var olmaya devam edecektir. Düşünce de maddi olan beynin bir ürünüdür. Düşünsel olan tüm konuları da aslında maddi olan beynimiz üretmektedir.Buna göre, Thomas Hobbes aşağıdakilerden hangisinin varlığını reddeder?
A) Gezegenler B) Hava C) Su D) Tanrı E) Isı

2.• Maddenin yapıtaşı atomlardır.
• Kainatta her şey atomların birleşmesinden oluşur.
• Hareket, atomların temel özelliğidir. • Nesnelerdeki sıfatlar bizim algılamamıza bağlıdır. Büyüklük, küçüklük, soğukluk, sıcaklık, renkler vs.
• Kainatta tesadüf yoktur, her şey zorunlu olarak meydana gelir. Her şey mekanik, nedensellik sonucu ortaya çıkar.Yukarıda tek tek görüşleri verilen varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İdealizm B) Materyalizm C) Rasyonalizm D) Sensualizm E) Entüsiyonizm

3. A.Whitehead da, varlığı anlamak için Doğa’yı anlamak gerektiğini söylemiştir. Bu incelemenin sonunda, Doğa’nın dinamik ve canlı bir oluş olduğu görülecektir. Bu oluşta her şey birbiriyle ilişkilidir. Her varlık, var olabilmek için bir başka varlığa ihtiyaç duyar. İnsan da buradaki varlıklardan biri olarak, doğa’dan kopuk olamaz. Bu durum ise insanın doğadaki diğer varlıklarla kurduğu ilişkilerde sürekli yenilenerek dönüşmesini sağlar ve tıpkı insan gibi tüm evren de sürekli dönüşür, değişir ve oluşur.Yukarıdaki açıklamaya dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A) Varlıkların bilgisine düşünceyle ulaşılır. B) Varlığın varolmasının asıl sebebi algılanıyor olmasıdır.
C) Evrendeki her şey sürekli bir değişim içindedir. D) Varlık gerçek dünyadan bağımsız değildir.
E) Evrendeki var oluş çoğu kez statiktir.

4.Platon, asıl gerçekliğin duyularla algılanan varlıklar değil, sadece aklın kavradığı gerçeklik olan İdealar olduğunu savunur. Bunlar aynı zaman dünyadaki varlıkların da asıllarıdır. İdeası olmayan veya onunla bütünleşmeyen varlık gerçek değildir. Onlar tek ve değişmezdirler. İdea, kendini yansıtan varlıktan daha kapsamlıdır. Ağaç tek bir varlık iken, ağaç ideası tüm ağaçları kapsayan genel bir kavramdır. Buna göre Platon’un gerçek varlık dediği idealar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Duyularla da kavranabilirler.
B) Süreklidirler.
C) Değişmezler , ezelidirler.
D) Tek bir varlık değil, genel kavramlardır.
E) Dünyadaki varlıkların asıllarıdır.

5.Farabi’ye göre, ilk varlık, Tanrı, varlık taşkını yoluyla evrendeki bütün varlık düzenini ‘doğal bir zorunlulukla’ meydana getirir. Evren Tanrı’nın değerine hiçbir şey katmaz. Yetkin bir varlık olan Tanrı’nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Tanrı’yla evren arasındaki ilişkiyi, evrenin Tanrı’dan oluşması yoluyla ve zorunlulukla çıktığını söyleyerek açıklayan Farabi’ye göre, evren aynı zamanda Tanrı’nın sonsuz cömertliğinin bir sonucudur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin varlık anlayışına uygun düşer?
A) Gerçekten var olan yalnızca maddedir.
B) Varolanların temelinde su, hava ve ateş bulunmaktadır.
C) Varlık birçok öğenin birleşiminden oluşmuş kompleks bir yapıdır.
D) Evrendeki her şey zorunlu olarak Tanrı’dan südur etmiştir.
E) Varlık düşüncede varolandır.

 

 Posted by at 10:49
sayaç