Haz 072014
 

FELSEFE DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2 YARIYIL 2 YOKLAMA SINAV SORULARI

ADI         :

SOYADI:

SINIFI   :

NO’SU      :

1-)Hacı Bektaşı Venli’nin ahlak ile ilgili görüşlerini yazınız.

 

2-)Siyasette güçler ayrılığı kavramı nedir açıklayınız.

 

3-)İdeal düzeni reddeden görüşlerin gerekçeleri nelerdir. yazınız.

 

4-)Sivil toplum, Bürokrasi , devlet , iktidar  kavramlarını tanımlayınız.

 

5-)Kant’ın sanatla ilgili görüşlerini açıklayınız.

 

6-)T. More’un Ütopyasını bölümler haline ayırarak anlatınız.

 

7-)Meşruiyet kavramını tanımlayınız ve bir örnekle somutlaştırınız.

 

8-)Deizm ile teizm kavramlarını açıklayıp, aralarındaki farkları örneklendiriniz.

 

9-)Ürün olarak bilim ile etkinlik olarak bilim kavramlarını örneklendiriniz.

 

10-)Bilimin değeri denince aklınıza gelenleri yazınız.

 

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Haz 052014
 

LİSE 11 SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAVI TEST SORU VE CEVAPLARI İNDİR

 

Soru) Aşağıda yazılı olanlardan hangisi sanat felsefesinin alanına girdiği söylenemez?

A) Sanatsal yargılar göreli midir?

B) Güzellik özneden midir, nesnedemidir?

C) Evrensel sanat var mıdır?

D) Bilginin sınırları var mıdır?

E) Sanat ,estetik yargıları yansıtır mı?

 

 

Soru) Bunu söylemek bana göre yanlıştır , neden mi , bakınız : Bu sistem beni mutlu ediyor olabilir ama bakınız şu insanlara ters geliyor , onlar çok huzursuzlar, onları mutlu eden de beni huzursuz edecektir.
Yukarıdaki görüşe sahip biri aşağıdaki görüşlerin hangisi ya da hangilerini savunuyor olamaz?
I- Anarşizm
II- Sofizim
III-Nihilizm
IV- Sosyalizm
V- Kapitalizm

A)I – IV                                                   B) I-II-V                                              C) II-IV-V
D) I-II-III                                            E) IV-V
 

Soru) Ortak estetik yargıların varlığınıreddeden ve kabul eden düşünürler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A)Epiküros-Kant   

B) Bergson -Croce 

C) CroceStirner   

D) Aristo-Platon    

E) Croce-Kant

 

Soruların devamı için üstteki linki tıklayınız.

 

Ziya ÖZCAN

Felsefe Grubu Öğretmeni

May 042014
 

Felsefe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı  Karma Soruları

 

KLASİK SORULAR

1-) Sanat kuramlarından “oyun olarak sanat” kuramını açıklayınız.

2-) Yüce ve güzel kavramlarının farkları nelerdir açıklayınız.

3-) Zanaat ile sanat arasındaki farkları yazınız.

4-) Güzelliğin nitelikleri vardır bunlardan biri de “dışsal güzellik’tir.” bu kavramı açıklayınız.

5-) Din felsefesinin kavramlarından olan deizm ve panteizmi örneklendirip açıklayınız.

6-) “Doğa mükemmel değildir, sanatsal güzellik doğal güzellikten üstündür.” Diyen düşünürler bu görüşlerini nasıl temellendirmişlerdir?

7-) Teoloji ile din felsefesinin dine yaklaşımları arasındaki farkları açıklayınız.

 

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1-) Sanat yaratma olduğunu savunan görüşün savunucularından biri………….tır/dur/tur.

2-) Tanrının olup olmadığının kanıtlanamayacağını savunan görüş……………………tır/dir.

 

DOĞRU YANLIŞ SORULAR

Aşağdaki ifadelrden doğru olanlrın başına (D), yanlış olanlara (Y) koyarak işaretleyiniz.

1-) (     )  Birden çok tanrnın olduğunu savunan görüş panteizmdir.

2-) (     )  İ. Kant’a göre ortak estetik yargılar vardır.

3-)  (      ) Sanat estetiği içine alan daha geniş bir kavramdır.

4-)   (      )  Din felsefesi nesnel bir tavır takınır.

5-)  (     ) Platon evrensel estetik yargıların varlığını kabul eder.

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 Posted by at 19:07
Nis 232014
 

Salbaş Anadolu Lisesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl 2.Yoklama Sınavı Soruları

1-Din Felsefesi ile Teoloji arasınadaki farkları örneklendirerek açıklayınız.

 

2-Tanrının varlığını kabuleden görüşleri benimsyen kişileri bir sohbet ortamında konuşturarak ,savundukları görüşleri temellendirerek açıklamalarını sağlayınız.

 

3-Platon’un “ideal devleti’ni ” günümüz yönetim biçimleri ile karşılaştırarak açıklayınız.

 

4-Bürokrasiden vazgeçilebilir mi , cevaplarınızı temellendirini.

 

5-Evrensel ahlak yasasını benimsemeyen görüşleri gerekçelendirerek açıklayınız.

 

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Nis 142014
 

11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI TEST SORU VE CEVAPLARI

1.)I-Kişisellik

        II-Yaratıcılık

        III-Kalıcılık

        IV-Nesnellik

       V-Özgünlük

Yukarıdaki özelliklerin hangileri sanat eserinde bulunur?

A)I-II-III-IV-V            B)II-III-V        C) I-II-III

D)II-V                         E)I-II-III-V

 

2.) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve sanatın ortak özelliklerinden değil­dir?

A)Felsefe gibi sanatta insana özgü olmaları

B) Felsefe de sanatın da; doğayı ve insan varlığını konu edinmeleri

C)Her ikisinin de zorunlu olarak uymaları gereken belirli bir yöntemlerinin olmayışı.

D) Her ikisinin de ürünlerinin doğrulanamaz ya da yanlışlanamaz bir yapıda olmaları.

 E) Her ikisindeki ürünlerin aynı kaynaktan doğmaları.

 

3.) Bir unsurun sanat sayılması için bazı şartların gerçekleşmesi zorunludur.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanatta zorunlu olan şartlar bir arada verilmiştir?

Alımlayıcı, süje -sanat eseri- Sanatçı

Eleştirmen, süje -sanat eseri- Sanatçı

Doğa-Alımlayıcı, süje – Sanatçı

Alımlayıcı, süje -sanat eseri- yaratıcılık

Sanatsal Ürün  -sanat eseri- Sanatçı

 

4.)Mükemmelliği arayan sanatçı, doğada var olmayan bir şeyi yaratmalıdır.Bu yaklaşıma göre, gerçek ve iyi bir sanat eseri, sanatçının hayal gücünü kullanarak oluşturduğu eserdir. Yukarıda açıklaması yapılan kuram hangi seçenekte verilmiştir?

A) Taklit                   B) Oyun                    C)Yaratma 

D) Varoluşsal           E) Pragmatik

 

5.) Aşağıdaki filozoflardan hangisinin Ahlak  konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır?

A)Sokrates  B) Hobbes  C) Nietzsche D)Epikür  E) Prokotkin


4.)Sokrates’ göre: “Hiç kimse bilerek kötülük yapamaz , olsa olsa bu davranışlarının sebebi bilgisizliktir ,oysa kötülük yapandaki bu değerler uyku halindedir ,bunlar uyandırıldığı zaman sorun kalmayacaktır.” Bu parçada  aşağıdakilerden hangisi vurgulanmış olamaz?

A)İnsanların kötü olmadığı 

B) İnsanların  eğitimle bilgi düzeyine çıkarılabileceği

C) Tüm değerlerin doğuştan olduğu

D)  Doğuştan, insanın kötü olmadığı

E) Bilgisizliğin kaynağının kötülük olduğu

 

 5.) ‘Sanatçının ele alıp ,Sanatın potasında erittikten sonra estetik haz vermeyen hiçbir obje ya da acı olay yoktur. Umutsuz bir aşkı anlatan şarkıdan ,bir savaş filminden estetik haz almamız ve güzel olarak nitelememiz bu nedenledir.’

Bu parçada ,aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Gerçeklikteki güzel ile sanattaki güzel birbiriyle örtüşmez.

B)Sanatçı, eserlerinde doğadaki gerçekliği taklit eder.

C) Sanat olay yada nesnelerin görünümünü değiştiremez.

D)Sanat, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinliktir.

E)Sanatçı sanatı yoluyla nesnelerin görünümünü değiştirir.

 

6.) Kritisizim için  hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Bilginin başlangıcı deneyimdir

B)Rasyonalizm ile Pragmatizmin sentezidir.

C)Savunucusu Kant’tır.

D)Bilginin sınırları duyularımızın sınırlarıdır.

E)Doğru bilgiye ulaşmak olanaklıdır.

 

 

7.) Ceren arkadaşlarıyla huzurevi ziyaretine gider ;ancak arkadaşlarının çeşitli ve büyük hediyeler getirdiğini görünce üzülür ve çekilip bir kenarda ağlar ,onu gören huzurevi sakinleri yanına giderek” önemli olan senin buraya gelmen ve niyetindir ,bizim hediyeye değil senin sevgine ihtiyacımız var.” Diyerek Ceren’i teselli etmişlerdir.

Huzurevi sakinlerinin bu davranışı aşağıdaki filozofların hangisinin ahlak görüşü ile örtüşmektedir?

 

A) Platon   B) Sokrates   C) Kant  D) Nietzsche  E) Gazali

 

 

8.) Platona göre ahlaki yargılar :”hırsızlık yapmak kötüdür ,ya da iki kere iki dört’tür” yargısı kadar nesneldir.

Bu durumda platon ahlaki yargılar için  aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?

A)Ahlaki değerler özneldir.

B) Mutlak olarak doğru yada yanlışlanabilir.

C) Bireyin kanılarına bağlı değildir.

D) Bireysel eğilimlerden bağımsızdır.

E) Bireysel bakış açısının dışındadırlar.

 

9.)

I-Onun Adı Kırmızı (Roman)

Sanat

Estetik

II-Babilin Asma Bahçeleri

Sanat

Estetik

III-Buda Heykeli

Estetik

IV-Niagara Şelalesi

Estetik

V-Damlataş Mağarası

Estetik

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış varlıkların estetik yada sanatsal değer içerip içermediği eşleştirmesi yapılmıştır, hangi numaralı varlıkların eşleştirmesi doğru yapılmıştır?

 

A) II-III-IV           B) I-II-IV-V            C)I-IV-V 

D) I-III-IV             E) III-IV-V

 

Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelen Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşırlar. Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyar. Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım.” Demiştir. Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymamıştır. Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alır.

Aşağıdaki  10 .11. 12. 13 . 14. 15. soruları  yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 

 10.) Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelmeleri.

A) İyi                        B)Kötü                  C)Vicdan  

 D)Ahlak yasası        E) Erdem

 

11.) Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşmaları.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar   

D)Ahlak yasası 

E) Erdem

 

12.) Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyması.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar  

D)Ahlak yasası   

E) Erdem

13.) Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım,” demesi.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar  

D)Determenizm   

E) İndetermenizm

 14.) Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymaması.

 A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Vicdan  

 D) Özgürlük       

 E) Erdem

 

15.) Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alması.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar   

D)Determenizm   

E) İndetermenizm

 

 16.)  Aşağıdaki filozoflardan hangisinin varlık konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır

 A)Hobbes                 B)Aristo               C) La Mettrie  

D) Marks                   E) Demokritos

 17.) “Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir”

Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hedonizm        B)Egoizm         C) Anarşizm

D)Fayda ahlakı      E)Sezgi ahlakı


18.)” Herkesin , üzerinde anlaşabileceği ortak estetik bir yargının varlığını savunanlar kendilerini kandırmanın dışında bir iş yapmamaktadırlar.”

Bu görüşte olan biri aşağıdaki filozoflardan hangisi ile aynı düşünceyi paylaşıyor olabilir?

 A)Platon     B) Aristo    C) Kant    D) Hegel    E) Croce

  19.) “Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilselerdi dünyada başa çıkılamayan sorun kalmazdı.”

Parçada bilimin hangi özelliği eleştirilmiştir?

 A)Öngörülülüğü        B) Nesnelliği  C)Birikimliliği

D) Deneyselliği         E)Akılcılığı

 

20.)“Kardeşim senin yaptığın resimden zaten başka bir şey beklenemezdi , kendinle çelişen bir şey yapmamışsın.”

Yukarıda söz konusu olan kişi aşağıdaki görüş ya da kuramların hangisinin sanat anlayışı ile paralellik  gösterir?

A)  Yaratma kuramı   

B)  Oyun kuramı

C)  Taklit kuramı

D)  Hümanistik kuram

E)   Nihilist kuram

 

 BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

Nis 072014
 

11.SINIF FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

AD SOYAD:

SINIF          :

NO               :                                                 SORULAR

 1.) “Kardeşim senin yaptığın resimden zaten başka bir şey beklenemezdi , kendinle çelişen bir şey yapmamışsın.”

Yukarıda söz konusu olan kişi aşağıdaki görüş ya da kuramların hangisinin sanat anlayışı ile paralellik  gösterir?

A)  Yaratma kuramı   

B)  Oyun kuramı

C)  Taklit kuramı

D)  Hümanistik kuram

E)   Nihilist kuram

 2.) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve sanatın ortak özelliklerinden değil­dir?

A)Felsefe gibi sanatta insana özgü olmaları

B) Felsefe de sanatın da; doğayı ve insan varlığını konu edinmeleri

C)Her ikisinin de zorunlu olarak uymaları gereken belirli bir yöntemlerinin olmayışı.

D) Her ikisinin de ürünlerinin doğrulanamaz ya da yanlışlanamaz bir yapıda olmaları.

 E) Her ikisindeki ürünlerin aynı kaynaktan doğmaları.

3.) Bir unsurun sanat sayılması için bazı şartların gerçekleşmesi zorunludur.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanatta zorunlu olan şartlar bir arada verilmiştir?

A)     Alımlayıcı, süje -sanat eseri- Sanatçı

B)      Eleştirmen, süje -sanat eseri- Sanatçı

C)      Doğa-Alımlayıcı, süje – Sanatçı

D)      Alımlayıcı, süje -sanat eseri- yaratıcılık

E)       Sanatsal Ürün  -sanat eseri- Sanatçı

4.)Mükemmelliği arayan sanatçı, doğada var olmayan bir şeyi yaratmalıdır.Bu yaklaşıma göre, gerçek ve iyi bir sanat eseri, sanatçının hayal gücünü kullanarak oluşturduğu eserdir. Yukarıda açıklaması yapılan kuram hangi seçenekte verilmiştir?

A) Taklit                   B) Oyun                    C)Yaratma 

D) Varoluşsal           E) Pragmatik

 

5.) Aşağıdaki filozoflardan hangisinin Ahlak  konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır?

A)Sokrates  B) Hobbes  C)Platon  D)Aristo  E) Kant

4.)Sokrates’ göre: “Hiç kimse bilerek kötülük yapamaz , olsa olsa bu davranışlarının sebebi bilgisizliktir ,oysa kötülük yapandaki bu değerler uyku halindedir ,bunlar uyandırıldığı zaman sorun kalmayacaktır.” Bu parçada  aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A)İnsanların kötü olmadığı 

B) İnsanların kötülüğünün eğitimle düzeltilebileceği

C) Tüm değerlerin doğuştan olduğu

D)  Bilgisiz insanın kötü olduğu

 E) Bilgisizliğin kaynağının kötülük olduğu

 5.) ‘Sanatçının ele alıp ,Sanatın potasında erittikten sonra estetik haz vermeyen hiçbir obje ya da acı olay yoktur. Umutsuz bir aşkı anlatan şarkıdan ,bir savaş filminden estetik haz almamız ve güzel olarak nitelememiz bu nedenledir.’

Bu parçada ,aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Gerçeklikteki güzel ile sanattaki güzel birbiriyle örtüşmez.

B)Sanatçı, eserlerinde doğadaki gerçekliği taklit eder.

C) Sanat olay yada nesnelerin görünümünü değiştirebilir.

D)Sanat, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinliktir.

E)Sanat geleceğe ışık tutan bir penceredir

 6.) Kritisizim için  hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Bilginin başlangıcı deneyimdir

B)Rasyonalizm ile Emprizmin sentezidir.

C)Savunucusu Kant’tır.

D)Bilginin sınırları duyularımızın sınırlarıdır.

E)Doğru bilgiye ulaşmak olanaksızdır.

7.)Ceren arkadaşlarıyla huzurevi ziyaretine gider ;ancak arkadaşlarının çeşitli ve büyük hediyeler getirdiğini görünce üzülür ve çekilip bir kenarda ağlar ,onu gören huzurevi sakinleri yanına giderek” önemli olan senin buraya gelmen ve niyetindir ,bizim hediyeye değil senin sevgine ihtiyacımız var.” Diyerek Ceren’i teselli etmişlerdir.

Huzurevi sakinlerinin bu davranışı aşağıdaki filozofların hangisinin ahlak görüşü ile örtüşmektedir?

A) Platon   B) Sokrates   C) Kant  D) Nietzsche  E) Gazali

8.) Platona göre ahlaki yargılar :”hırsızlık yapmak kötüdür ,ya da iki kere iki dört’tür” yargısı kadar nesneldir.

Bu durumda platon ahlaki yargılar için  aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?

A)Ahlaki değerler nesneldir.

B) Mutlak olarak doğru yada yanlışlanabilir.

C) Bireyin kanılarına bağlı değildir.

D) Bireysel eğilimlerden bağımsızdır.

E) Bireysel bakış açısıyla varlık kazanırlar.

 9.)

I-Onun Adı Kırmızı (Roman)

Sanat

 

II-Babilin Asma Bahçeleri

Sanat

Estetik

III-Buda Heykeli

Sanat

Estetik

IV-Niagara Şelalesi

Estetik

 

V-Damlataş Mağarası

Sanat

Estetik

 

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış varlıkların estetik yada sanatsal değer içerip içermediği eşleştirmesi yapılmıştır, hangi numaralı varlıkların eşleştirmesi doğru yapılmıştır?

 A) II-III-IV           B) I-II-III-IV            C)I-IV-V 

D) I-III-IV             E) III-IV-V

 Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelen Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşırlar. Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyar. Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım.” Demiştir. Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymamıştır. Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alır.

Aşağıdaki  10 .11. 12. 13 . 14. 15. soruları  yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 10.) Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelmeleri.

A) İyi                        B)Kötü                  C)Vicdan  

 D)Ahlak yasası        E) Erdem

 11.) Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşmaları.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Ahlak yasası  E) Erdem

 12.) Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyması.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Ahlak yasası     E) Erdem

 13.) Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım,” demesi.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Determenizm    E) İndetermenizm

 14.) Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymaması.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Vicdan   D) Özgürlük         E) Erdem

 15.) Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alması.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Determenizm    E) İndetermenizm

16.)  Aşağıdaki filozoflardan hangisinin varlık konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır

A)Hobbes                 B)Aristo               C) La Mettrie   D) Marks                   E) Demokritos

 17.) “Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir”

Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hedonizm        B)Egoizm         C) Anarşizm  D)Fayda ahlakı      E)Sezgi ahlakı

18.)” Herkesin , üzerinde anlaşabileceği ortak estetik bir yargının varlığını savunanlar kendilerini kandırmanın dışında bir iş yapmamaktadırlar.”

Bu görüşte olan biri aşağıdaki filozoflardan hangisi ile aynı düşünceyi paylaşıyor olabilir?

A)Platon   B) Aristo  C) Kant  D) Hegel  E) Croce

 19.) “Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilselerdi dünyada başa çıkılamayan sorun kalmazdı.”

Parçada bilimin hangi özelliği eleştirilmiştir?

A)Öngörülülüğü        B) Nesnelliği  C)Birikimliliği     D) Deneyselliği         E)Akılcılığı

 20.) I-Kişisellik

        II-Yaratıcılık

        III-Kalıcılık

        IV-Evrensellik

       V-Özgünlük

Yukarıdaki özelliklerin hangileri sanat eserinde bulunur?

A)I-II-III-IV-V            B)II-III-V        C) I-II-III      D)II-V                         E)I-III-V

 

BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

Mar 032014
 

LİSE 11.SINIFLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KLASİK YAZILI SORULARI

1.Sokrates’in ”Kendini bil.” sözünü temel alarak Sokrates’in ahak felsefesini açıklayınız.
2.Kant’a göre ödev ahlakını açıklayınız.

3.Ahlak felsefesinin temel kavramları nelerdir?

4.Bergson’a göre sezgi ve özgürlük ilişkisinin ahlak felsefesinde nasıl kurulduğunu açıklayınız.

5. Etik kavramı ve ahlak kavramı arasındaki farklılığı açıklayınız.

6.”İnsan her şeyin ölçüsüdür.”diyen sofistlerin ahlakla ilgili görüşlerini açıklayınız.

7. Sanat kavramı ile estetik kavramılarının farklarını örnekle açıklayınız.

8.Sanatın yaratma olduğunu savunan filozofların dayanaklarını yazınız.

9.Pozitif hukuk kaynağını niçin doğal hukuktan alır?

10.Sanat ve zanaat kavramlarının arasında bir fark var mıdır, varsa örnekle açıklayınız.

Oca 202014
 

LİSE 11.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI İNDİR-1

 

Adı:

Soyadı:

Sınıf / No:

Aşağıdaki ifadelerin sonuna, doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. ( 10 x 2= 20)…………………

Ø     Bilgi sorunların çözümünde yarar sağlayan alet gibidir görüşü, W.James’e aittir.

Ø     Condillac’a göre bütün bilgilerimiz duyumdan gelir.

Ø     Kant bilginin hem akıl hem de deneyden geldiğini savunur.

Ø     Bergson’a göre bilgiye kalp gözü ile ulaşabiliriz.

Ø     Duyulurla elde edilen olguların bilgisine ulaşılır diyen görüş, poztivizmdir.

Ø     Doğuştan aklımızda hiçbir bilginin bulunmadığını öne süren görüş rasyonalizmdir.

Ø     Felsefe varlığı bir yönüyle, bilim ise bir bütün olarak ele alır.

Ø     İdealistlere göre ilk ve tek varlık maddedir.

Ø     Varlık yoktur diyen görüşe realizm denir.

Ø     Descartes  varlık konusunda düalist bir anlayışa sahiptir.

Ø     Ontoloji kavramını felsefede ilk kullanan Christian Wolf’tür.

Aşağıdaki verilen kavramları boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz? ( 10 x 3=30 )…………

Spinoza-Geist-Pragmatizm-Aposteriori-Nihilizm-Realizm-Kritisizm-Atomlardan-Farabi-Düşünsel

ü      Bilincin dışında bir dış dünyanın var olduğunu kabul eden görüşe……………………………..denir.

ü      ………………………………………fikirlerinde panteizmi savunur.

ü      Üçgen,kare,sayılar birer……………………………………………..varlıktır.

ü      ……………………………..varlığı zorunlu ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır.

ü      Demokritos varlığın……………………………..meydana geldiğini söyler.

ü      Hegel’e göre var olanların temelinde akıl veya tin denilen……………………………….vardır.

ü      Sonradan, deneyimle kazanılan, duyum ile elde edilen bilgiye……………………………………..bilgi denir.

ü      Hiçbir değer,ilke,kural tanımayan görüşe………………………………………denir.

ü      Rasyonalizmi ve Empirizmi eleştiren felsefe akımı………………………………………..dir.

ü      Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir diyen görüşe……………………………………………denir.

Aşağıdaki  Soru ve Cevapları birbirleriyle   eşleştiriniz?(20×2,5= 50)…………………………….

 

CEVAPLAR

 

POZİTİVİZM

 

TAOİZM

 

DESCARTES

 

ONTOLOJİ

 

ENTÜİSYONİZM

 

ANALİTİK FELSEFE

 

KRİTİSİZM

 

GEİST

 

DİYALEKTİK  MATERYALİZM

 

İDEA

 

PARANTEZE ALMA

 

LOGOS

 

MATERYALİZM

 

A POSTERİORİ

 

DÜALİZM

 

İNDETERMİNİZM

 

DETERMİNİZM

 

ENSTRÜMANTALİZM

 

MONİZM

 

FENOMENOLOJİ

            1.Felsefede deney sonrası bilgilere verilen isim.

                              

                     2.Bilgimiz deneyle başlar ama deneyden doğmaz diyen görüş.

         

                  3. Nedensellik yasasına bağlı olmayan olay ve durumların da bulunduğunu savunan görüş.

            4.   Bilgi zihin kategorilerince işlenir diyen filozof.

           5.Doğru bilgi sezgiyle elde edilir diyen görüş.

           6.  Bilginin kaynağı olgulardır diyen görüş.

           7.  Bilgi sorunların çözümünde yarar sağlayan alet gibidir diyen J.Dewey’in görüşünün adı.

          8.    Görüngü bilim ya da özün bilimi.

           9.Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemek olmalıdır diyen görüş.

           10.Var olanları bir bütün olarak ele alıp inceleyen felsefe dalı (varlık bilim).

          11.Doğada her olayın bir nedeni ve sonucu olduğu ilkesi.

         12.Aldatıcı dünya varlıktan yoksundur diyen görüş.

         13.Varlığın birbirine indirgenemeyen iki tözden oluştuğunu savunan görüş.

          14.Fenomenlerin, olgulardan, duyusal yaşantılardan ayıklanması işlemine  Husserl ne ad verir?

         15.Var olan her şey tek bir gerçeklikten oluşmuştur diyen görüş.

          16.Herakleitos’ta evreni yöneten tanrısal akılın adı.

        17.Varlıklar, maddenin çatışma ve etkileşimi sonucunda oluşur diyen görüş.

          18.Platon’da sadece düşünceyle kavranabilen asıl gerçeklik.

       19.   Hegel’de mutlak akıl ya da zihni ifade eden kavram.

               20. Tek gerçekliğin madde olduğunu savunan görüş.

 

Oca 142014
 

LİSE 11.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

 

 

 

 

AD         :

SOYAD :

SINIF    :

NO         :

2013-2014 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

11.SINIFLAR

LÜTFEN YANINDAKİ, ÖNÜNDEKİ VE ARKANDAKİ ARKADAŞINIZI RAHATSIZ ETMEYİNİZ ONUN ŞU ANDA SESSİZLİĞE İHTİYACI VAR.

 

SINAV DÖNEMİ:

1

SINAVIN SAYISI:

2

SINIF:

    11-A/B

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 FELSEFE

  35 DK.

03.12.2014

14.01.2014

                        15.01.2014

                                                                             SORULAR

1-)


  • Bilgi için akıl ve deney bir arada olmalıdır.
  • Akla dayanmayan bilgi anlamsızdır.
  • Bilgi için deney , gözlem yapılmalı ,olgular dikkate alınmalı ,metafizik reddedilmelidir.
  • Bilgi ,yaşamımızı kolaylaştırdığı sürece doğrudur.

 

Yukarıdaki açıklamalarda ,aşağıdaki felsefi öğretilerden hangisine yer verilmemiştir?

 

A)Kritisizm             B)Pozitivizm        C)Pragmatizm  D)Rasyonalizm       E)Entüisyonizm

 

2-) Tüm insanlığın bir yanılgısı da ,sanıldığı gibi herkesin üzerinde birleşebileceği  bir doğru yoktur.Doğru kabul edilen ,farklı zamanlarda ,farklı yerlerde her birey için farklı doğruluk değeri taşır.

 Sofistlerin bilgi konusunda bu görüşleri onların hangi özelliğiyle ilgilidir?

 

A)Pragmatist        B)Görecelilik(değişken)  C) Rasyonalist  D)Nihilist             E)Hümanist

 

3-) Platon’un söylediklerini dinlediğinizde ,antik çağdayız , yine aynı şekilde Augustinus‘un düşüncelerini okuduğunuzda ortaçağda bulursunuz kendinizi ,Kuhn’u okuduğunuzda çağımızda yolculuk edersiniz.

Bu parçaya dayanarak felsefe için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

 

A)Her felsefi düşüce çağının rengini yansıtır.

B)Eski felsefi düşünceler daha sağlam bilgiler verir.

C)Felsefe kendi içinde tutarlı bir disiplindir.

D)Çağdaş felsefe ,eski felsefeden daha ileridir.

E) Felsefe birikimli özelliğe sahip bir alandır.

 

 

4-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I-Gündelik bilgi tesadüf ve deneyimlere dayanır.

II-Bilimsel bilgi öngörü sağlayan bilgidir.

III-Felsefi bilgi birikimli ilerleyen bilgidir.

IV-Sanatsal bilgi yaratıcıdır.

V-Dinsel bilgi akıl ve mantığa dayanır.

 

A) I-II-III-IV                 B)I-IV-V               C)I-II-IV

D) II-III-V                     E)I-II-III-IV-V  

 

 

 

5-) “Bana varlığın var olduğunu savunanlar ,sadece işte varlık görmüyor musun ,diyorlar kanıtlayın dediğimde herhangi bir kanıt ortaya koyamıyorlar.”Bu şekilde düşünen biri aşağıdaki görüşlerin hangilerini savunuyor olabilir?

 

A) İdealizm-Materyalizm     B)Nihilizm-Fenomenoloji

C)Taoizm-İdealizm               D)Nihilizm-Taoizm E)Materyalizm-Fenomenoloji

 

6-)Gerçek dünyanın en son yapı taşları, her şeyin kendisinden meydana geldiği ve kendisine ayrıştığı bölünemez fiziksel gerçeklikler olan atomlardır. Atomlar farklı büyüklük ve biçimlerdedir. Mesela bazı atomlar küp, bazı atomlar piramit, bazı atomlar top şeklindedir; bazıları çengelli, bazıları girintili ve çıkıntılıdır. Bu atomların ortak özellikleri, onların; bölünemez, parçalanamaz, içlerine nüfuz edilemez olmaları, boşlukta yer kaplamaları ve sürekli olarak bir hareket içinde olmalarıdır.

Yukarıda açıklanan varlık anlayışı aşağıdaki filozofların hangisine aittir?

A)Herakleitos                   B)Hobbes               C)Descartes  D) La Mettrie                   E) Demokritos

7-) Bazı kişiler ahlak kurallarına uymayıp onları çiğnerler;ancak daha sonra için için utanır ,iç çatışmaya düşerler ,kimse onları kınamasa bile ,onlar kendilerini kınarlar.

Parçada anlatılan ahlaki kavram hangisidir?

A)Sorumluluk             B)Erdem          C)Vicdan  D)Özgürlük                 E)Ahlak yasası

 

 

8-) Aşağıdakilerden hangisi ahlaki davranışı örneklendirir?

 

A) Kınanamamak için Hasan’ın girmiş olduğu sırayı bozmaması

B) Sınavda öğrencilerin , iyi çalıştıkları için kopya çekmemeleri.

C) Mülayim’in otobüste istemeyerek kalkıp yaşlı birine yer vermesi.

D)Müjde’nin yere düşen parayı ,polis gördüğü için sahibine vermesi.

E) Mehmet ; babası istediği için yalancı şahitlik yapması

 

 

 

 

 

 

 

 

9-)Emprist ve Rasyonalistler arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilginin kaynağı       B)Bilginin sınırları

C)Bilginin doğruluğu    D)Bilginin varlığı  

E)Bilginin yararı

 

10-) Herakleitos’a göre ‘Her şey sürekli değişir; bu nedenle nesnel dünyayı incelemeye olanak yoktur.Bir şeyin incelenmesi için ,o şeyin kimliğini sürdürmesini gerektirir. Oysa bugünkü dünya dünden farklıdır, yarın ki de bugünkünün aynısı kalmayacaktır.’

Herakleitos’un bu açıklamasından aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Evren bize değişiyor gibi görünmektedir.

B)Evrendeki her şey oluş içindedir.

C)Evrende hiç değişmeyen bir varlık vardır.

D)Evreni algılamak var olmak demektir.

E)Duyu organlarının verdiği bilgilere güven duyulabilir.

 

11-)Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir işlevi değil­dir?

A)İnsan yaşamının anlamını ve amacını araştırma

B)Uyulması gereken kuralları eleştirel bir yöntemle tartışma

C)Bilimsel kavram ve yöntemleri eleştirme

D)Doğa olaylarını denetim altına alma

          E)Uyulması gereken doğru değer ve kuralların neler
olduğunu araştırma

 

12-)Yoksul insanlara yardım etmek için bir araya gelen öğrencilerin konuşulanlara kulak misafiri olalım. Cavit:” Zor durumdaki insanlara yardımcı olmak  tek amacımız olmalı.” Uğur:”Evet ama yapacağımız işlerin sonuçlarını herkes kabul ediyor mu?”Cennet:”Burada asıl olan İsteyenin iyiyi isteyip, iyiye yönelmesidir.”Aslı:” bu işi hür irademizle yapmamız çok güzel.”

Kulak misafiri olduğumuz konuşmada aşağıdaki kavramların hangisi yoktur?

 

A)İyi                B)Sorumluluk           C)Özgürlük

D)Erdem                                  E)Vicdan

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi varlığın oluş olduğunu savunan filozoftur?

A)Hobbes                 B)Aristo               C)Herakleitos 

D)Locke                   E)Bergson

 

 

14-) Hangi seçenekte bilim ve felsefenin  varlığı ele alış tarzları konusundaki bilgiler doğrudur?

I-Bilim varlığı parçalar

II-Felsefe birleştirici olarak ele alır

III-Bilim varlığı olması gereken kısmıyla ilgilenir

IV-Felsefe varlığın sadece olan kısmıyla ilgilenir

V-Bilim varlığı var kabul eder

VI-Felsefe varlığın olup olmadığını sorgular

 

A)I-II-V-VI                 B) I-II-III-IV                C) III-IV-V  D)I-V-VI                     E) I-III-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-) Platon ve Farabi’nin  varlık alanı konusundaki ortak yönleri hangi seçenekte verilmiştir?

 

A)Valığın imkansızlığını savunmaları

B)Varlık alanını ikiye ayırmaları

C)Varlığın temeli maddeden oluştuğunu savunmaları

D)Asıl varlığın idealar alemi olduğunu söylemeleri

E)Varlık ,varoluşunu zorunlu varlığa borçlu olduğunu

 

16-)Aşağıdakilerden hangisi  bilimsel bilginin özellikleri arasında gösterilemez?

A)Genelgeçer               B)Tutarlı                    C)Eleştirel  D)Araç-gereç yapımında kullanılır   E)Akla dayanır

 

 

 

17-) Septiklerin bilgi konusundaki görüşleri hangi seçenekte verilmiştir?

A)Bilgi fayda sağladığı sürece vardır.

B) Bilgi şüphe ile elde edilir.

C) Deneysel bilgi doğru bilgidir.

D)Zeka ve sezgi bilgisi asıl olandır.

E) Doğru bilgi elde edilemez.

 

 

18-) Varlığı idea olarak gören filozoflar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kant-Platon-Hobbes       B) Locke-Aristo-Demokritos

C)Hegel-Farabi-Aristo         D)Hume-Descartes-Sokrates   E)La mettrie-Platon-Hegel

 

19-) Epistemoloji kavramı hangi felsefi disiplin alanını ele almaktadır?

A)Varlık          B)Bilgi      C)Ahlak      D)Din        E)Sanat

 

 

20-) Felsefe kelimesinin anlamı nedir?

 

A) Ahlak sevgisi      B) Yolda olmak      C) İnsan sevgisi   D) Bilgelik sevgisi   E) Düşünce gücü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas 212013
 

 

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 FELSEFE

  40DK

4.11.2013

19.11.2013

20.11.2013

                                                          SORULAR

               BBBBBBBBBBBBBBB     GRUP    BBBBBBBBBBBBBBBBB   GRUP     BBBBBBBBBBBBBBBBBB

     A) GRUBU SORULAR  KLASİK HER SORU 10 PUAN  KAĞIDIN ARKA YÜZÜNE CEVAPLAYINIZ

      1.Felsefe neden antik yunanda ortaya çıkmıştır , gerekçeleriyle açıklayınız.

     2.Rasyonalizm ile Emprizmin temel farkı nedir kısaca yazınız.

      3.Septiklerin şüpheciliği ile Descartesin şüpheciliğini karşılatırınız.

      4.Felsefi-bilimsel ve sanatsal bilginin ortak özellikleri nelerdir?

      5. Bilmsel bilgi ile felsefei bilginin farklı yönlerini belirtiniz.


     B) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

  (  Y ) 1.Locke doğru bilginin faydaya dayandığını savunan filozoftur.

  (  D ) 2.”Üç hal yasası”  insan düşüncesinin evrimini savunan bir görüştür.

   (Y ) 3.Septisizmi ilk ortaya atan ve sistemleştiren kişi Protagoras’tır.

   (D ) 4.Pozitivizme göre doğru bilginin ölçütü deney ve gözlemdir.

(   Y ) 5.Gündelik bilgilerde neden sonuç ilişkisi her zaman gözlenir.


     C) GRUBU SORULAR TEST  SORULARI HER SORU 5 PUAN  DAİRE İÇİNE ALARAK İŞRETLEYİNİZ


1.) -Gündelik bilgiyi elde etmek için her zaman belli bir yöntem kullanmamız gerekmez. Biz bu bilgilere çoğu zaman  deneyimlerimiz sayesinde ulaşırız. Her zaman kesin olmayan bu bilgi türü için aşağı­dakilerden hangisi uygun                bir   örnek olamaz?

A)  Suyun 100 °C de kaynaması     

B)  Sonbaharda yaprakların sararıp dökülmesi

C)   Yanan odunların küle dönmesi 

D)  Puslu havlarda yağmurun yağması

E)   Öğlen saatlerinde havanın daha sıcak olması

2.) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir işlevi değil­dir?

A)İnsan yaşamının anlamını ve amacını araştırma

B)Uyulması gereken kuralları eleştirel bir yöntemle tartışma

C)Bilimsel kavram ve yöntemleri eleştirme

D)Doğa olaylarını denetim altına alma

           E)Uyulması gereken doğru değer ve kuralların neler
olduğunu araştırma

3.)Aşağıdaki filozoflardan hangisinin bilgi konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır?

A)Sokrates  B)Locke  C)Platon  D)Aristo  E)Hegel

4.)Sokratesin ortaya attığı bilgiler günümüzde doğrulanamamıştır , eleştirilere uğramış ancak yok da sayılamamıştır ,onun ardılları , onun görüşlerinden yola çıkarak , onun fikirleri üzerine yeni görüşler inşa etmeye çalışmış ,bu süreç günümüze kadar devamedegelmiştir.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A)öznelliği     B) Sistemliliği     C)Kümilatifliği(birikimli)

D)Eleştirelliği   E) Şüpheçiliği

 

 

 5.)Kritisizim için  hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Bilginin başlangıcı deneyimdir

B)Rasyonalizm ile Emprizmin sentezidir.

C)Savunucusu Kant’tır.

D)Bilgininsınırları duyularımızın sınırlarıdır.

E)Doğru bilgiye ulaşmak olanaksızdır.

   6.)Doğru bilginin varlığını savunan filozoflar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) James-Comte-Hume-Descartes-Dewey

B) Protagoras-Comte-Hume-Descartes-Dewey

C) Platon-Aristo-Kant-Timon-Sokrates

D) Timon-Aristo-Kant-Sokrates-Pyrrhon

E) Timon-Protagoras-Gorgias-Pyrrhon

 

7.) Çağımız insanı geçtiğimiz yüzyılda yaşamış bir insa­nagöre daha çok şey biliyor. Araştırmalar, deneyler ve keşifler bilgimize yeni bilgiler katıyor; bilim her ge­çen gün kendisini yeniliyor. Dolayısıyla içinde yaşadı­ğımız dünya, evren, doğa ve kendimizle ilgili bilgileri­miz günden güne yenileniyor ve artıyor.

Buna dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Birçok bilgi zamanla geçerliliğini yitirir.

B)Bilimsel araştırmalar her zaman doğru bilgiler or­taya koyar.

C)Bilimsel araştırmaların konuları doğal ve toplumsal olgulardır.

  D)Bilimsel bilgiler, birikimli olarak ilerler.

E)Pratik fayda sağlayan bilgiler, bilimsel araştırmalar sonucunda  elde edilirler.

BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

Kas 212013
 

11.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI A GRUBU YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 FELSEFE

  40DK

4.11.2013

19.11.2013

20.11.2013

                                                          SORULAR

              AAAA AAAAAAA AAAA     GRUP    AAAAAAAAAAAAAAAA    GRUP   AAAAAAAAAAAAAAAA

      A) GRUBU SORULAR  KLASİK HER SORU 10 PUAN  KAĞIDIN ARKA YÜZÜNE CEVAPLAYINIZ

       1.Felsefe neden antik yunanda ortaya çıkmıştır , gerekçeleriyle açıklayınız.

       2.Bilmsel bilgi ile felsefei bilginin ortak yönlerini belirtiniz.

       3.Gerçekli ile hakikat arasındaki ilişkiyi temellendirerek açıklayınız.

       4.Sofistlerin bilgi anlayışı ile septiklerin bilgi anlayışı hakkında bilgi veriniz.

       5.Kritisizm ile Pragmatizmin temel farkı nedir kısaca yazınız.

     B) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

    (  D ) 1.Locke doğru bilginin deneye dayandığını savunan filozoftur.

   (   Y ) 2.”Üç hal yasası”ile  insan düşüncesinin evrimini savunan Dewey’dir.

   (   Y ) 3.Septisizmi ilk ortaya atan ve sistemleştiren kişi Timon’dur.

   (   Y ) 4.Pozitivizme göre doğru bilginin ölçütü  faydadır.

   (   D ) 5.Gündelik bilgilerde nesilden nesile geçiş sözkonusudur.

 n  C) GRUBU SORULAR TEST  SORULARI HER SORU 5 PUAN  DAİRE İÇİNE ALARAK İŞRETLEYİNİZ

 1.) -Gündelik bilgiyi elde etmek için her zaman belli bir yöntem kullanmamız gerekmez. Biz bu bilgilere çoğu zaman    deneyimlerimiz sayesinde ulaşırız. Her zaman kesin olmayan bu bilgi türü için aşağı­dakilerden hangisi uygun bir 

  örnek olamaz?

A)  Siyah rengin ısıyı daha fazla tutması     

B)  Sonbaharda yaprakların sararıp dökülmesi

C)   Yanan odunların küle dönmesi  

D)  Belli orandaki kan kaybının şok’a neden olması

E)   Öğlen saatlerinde havanın daha sıcak olması

2.) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir işlevi değil­dir?

A)İnsan yaşamının anlamını ve amacını araştırma

B)Uyulması gereken kuralları eleştirel bir yöntemle tartışma

C) Varlığı indirgemeci yaklaşımla ele almak

D) Bilimsel kavram ve yöntemleri eleştirme

           E)Uyulması gereken doğru değer ve kuralların neler
olduğunu araştırma

3.)Aşağıdaki filozoflardan hangisinin bilgi konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır?

A)Sokrates  B) Aristo  C)Platon  D)Kant  E)Hegel

4.)Sokratesin ortaya attığı bilgiler günümüzde doğrulanamamıştır , eleştirilere uğramış ancak yok da sayılamamıştır ,onun ardılları , onun görüşlerinden yola çıkarak , onun fikirleri üzerine yeni görüşler inşa etmeye çalışmış ,bu süreç günümüze kadar devamedegelmiştir.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A)öznelliği     B) Sistemliliği     C)Kümilatifliği(birikimli)

D)Eleştirelliği   E) Şüpheçiliği

5.)Kritisizim için  hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Bilginin başlangıcı deneyimdir

B)Rasyonalizm ile Emprizmin sentezidir.

C)Savunucusu Kant’tır.

D)Bilgininsınırları duyularımızın sınırlarıdır.

E)Doğru bilgiye ulaşmak olanaksızdır.

 

6.) Bilim adamları, kendi bakış açılarının doğru­luğunu kanıtlamaya çalışmazlar.

-    Bilimde ulaşılan sonuçların doğruluğu genel kabul görür.

-    Bilimde,  aynı   problemlere aynı yöntemlerle aynı sonuçlara ulaşılır.

Yukarıdaki açıklamalar, bilimin hangi özelliğini belirtir?

  A)  Evrenselliğini      B) Nesnelliğini       C)  Öngürülülüğünü

  D) Yığılmasını           E)  Sistemliliğini

 

7.) Doğru bilginin varlığını reddeden filozoflar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) James-Comte-Hume-Descartes-Dewey

B) Protagoras-Comte-Hume-Descartes-Dewey

C) Platon-Aristo-Kant-Timon-Sokrates

D) Timon-Aristo-Kant-Sokrates-Pyrrhon

E) Timon-Protagoras-Gorgias-Pyrrhon

 

 

            BAŞARILAR

              ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Kas 112013
 

11.SINIFLAR FELSEFE I.YARIYIL I.YOKLAMA DEĞERLENDİRME SINAVI SORULARI İNDİR-5

Paylaşımından dolayı Öğretmen arkadaşımız EMEL MERAL‘E teşekür ediyoruz

KUMRU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1.  ORTAK FELSEFE YAZILI SINAVIDIR

 

 AD:                                                                                                                                                                  08/11/2013

SOY     AD:                                          

          NUMARA:                                                                   SORULAR

           SINIF:

            1)      Felsefe nedir, temellendiriniz?(10p)

             2)      Felsefe bir bilim değildir, felsefe ve bilim ilişkisinden yola çıkarak açıklayınız? (10p)

             3)      “İnsan düşünen bir hayvandır.” Aristotales  bu sözüyle ne demek istemiştir, açıklayınız? (10p)

            4)      Felsefenin üç ana konusu nedir, felsefi terim karşılıklarıyla birlikte yazınız? (10p)

            5)      Filozof ile sanatçının ortak yanları ve farklı yanları nelerdir, felsefi bilgi ve sanat bilgisinin özelliklerinden yola

           çıkarak   açıklayınız?      (10p)

            6)      “Felsefe eğitiminin amacı felsefeyi değil, felsefe yapmayı öğrenmek; düşünceleri değil,

                  düşünmeyi  öğrenmektir.” Kant bu sözüyle ne demek istemiştir? (10p)

            7)      “Doğruluk” ve “gerçeklik “arasında nasıl bir ilişki vardır, örneklerle birlikte açıklayınız? (10p)

            8)      “Eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir.” (Hilty)  

            sözüyle ne anlatılmak istenmiştir, açıklayınız? (10p)

            9)      Doğru bilginin varlığını reddeden görüşü açıklayınız? (10p)

            10)   Bilgi felsefesinin temel problemleri nedir, yazınız? (10p)

 

     NOT: Kastettiklerinizden değil, yazdıklarınızdan puan alırsınız!!!

         ”Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.”

                                                      Basarılar Dilerim

                                                                                 Emel  MERAL

                                                                              Felsefe Grubu Ögretmeni

CEVAPLAR

Eyl 092013
 

…………………..LİSESİ…………SINIFI FELSEFE DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.YARIYIL 1.YOKLAMA SINAVI SORULARI


S-1)
Bilgi kuramın temel kavramlarından olan doğruluğu tanımlayarak örnek veriniz

S-2 )Auguste Comte’ göre neyi bilgisini bilebiliriz. Kısaca açıklayarak yazınız

S-3) Bilimsel bilgi ile felsefi bilginin özelliklerini karşılaştırınız.

S-4) Gündelik bilginin özelliklerini yazınız

S-5)Felsefe , sanat  ve bilimin ortak özelliği nedir yazınız

S-6) Sofisteler kimdir kısaca hakkında bilgi veriniz

S-7)Descartesin şüphesi ile septikçileri şüphesi arasındaki farkı yazınız

S-8) Rasyonalistlerin bilgi hakkındaki görüşleri yazınız

S-9)Aristoya göre bilgi edinme yollarını kısaca açıklayarak yazınız. Ve ona göre gerçek ve doğru olan bilgi neyin bilgisidir yazınız

S-10) Felsefi düşünüş hangi kültürde ortaya çıkmıştır .ortaya çıkışını sağlayan nedenler nelerdir, yazınız?


NOT: Her soru 10 puandır. Süre bir ders saatidir.

Tem 052013
 

11.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI KLASİK SORULAR-3 İNDİR

Düzbağ Lisesi 11-B Sınıfı Felsefe Dersi 1.Yarıyıl 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları

          SORULAR

1-)Bilinen anlamda sistematik olarak felsefe,ilk olarak nerede, ne zaman ve neden ortaya çıkmıştır?

2-)Felsefi bilginin özelliklerinden 10 tane yazınız.

3-)Dini bilgi ile felsefi bilgi arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırarak açıklayınız.

4-)Felsefenin gereğini örnek vererek açıklayınız.

5-)Gündelik bilgiyi örnek vererek açıklayınız.

6-)Bilgi nedir,bilgi türlerinden teknik bilgiyi örnek vererek açıklayınız?

7-)Epistemolojinin cevap aradığı temel sorular nelerdir? Açıklayınız.

8-)Doğruluk ,gerçeklik ve temellendirme kavramlarını örnek vererek açıklayınız.

9-)Felsefe ile doğa bilimleri arasındaki ilişkiyi örnek vererek açıklayınız.

10-)”Felsefe ,ruhun evren üzerindeki serüveninin bir tasviridir .” Sözünü felsefi açıdan yorumlayınız.

                                    TALİP DEMİR

                                                       Felsefe Grubu Öğretmeni


 

Arama Kelimeleri:ortaöğretim,Lise 11. sınıflar için,I. I. yarıyıl,dönemi ,kanaat yılı,felsefe grubu,imtihan,hazırlanmış,karmaa ,klasik,doğru yanlış,boşluk doldurma,test,yoklama hazırlık,örnek,değerlendirme,örneği, yükle,orjinal,özenli,download,indir.

Tem 052013
 

11.FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI KARMA SORULARI-2

 

                                                        Felsefe Grubu Öğretmeni

                                                                   Mustafa KUBLAY

 

Arama Kelimeleri:Lise 3. sınıflar için,I. I. kanaat yılı,felsefe grubu,imtihan,hazırlanmış,karmaa,klasik,doğru yanlış,boşluk doldurma,test,yoklama hazırlık,örnek,değerlendirme,örneği,yükle,orjinal,özenli,download,indir.

 Posted by at 20:05
Tem 052013
 

FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI-1

                                                       Felsefe Grubu Öğretmeni

                                                                   İsmail BİLGİN

 

Arama Kelimeleri:Lise 3. sınıflar için,felsefe grubu,imtihan,hazırlanmış,karmaa,klasik,doğru yanlış,boşluk doldurma,test,yoklama hazırlık,örnek,değerlendirme,örneği,yükle,orjinal,özenli,download,indir.

 Posted by at 20:00