Eki 132013
 

                                        FELSEFEYE GİRİŞ BİLGİ TÜRLERİ KONU TARAMA TESTİ İNDİR-4          

               Felsefeacademisi.com

 

                            ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR

 

FELSEFENİN ALANI VE BİLGİ TÜRLERİ                                                                                            KONU TESTİ-4

 

—————————————————————————————————————————————————————————

 

FELSEFE

1- Genel bir ele alışla insan, evren ve değerleri anlamak amacıyla sürdürülen en geniş bir araştırma, birleştirici ve bütünleştirici bir açıklama gayretidir. Bütün olup bitenlerin esasını bilme, varlığım özünü kavrama çabasıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1.               A)  Dini bilgi                    B)  Felsefi bilgi

                C)   Teknik bilgi               D)  Bilimsel bilgi

  E)   Gündelik bilgi 

  2.     I.  En genel bilgiyi kapsar ve varlığı bütün olarak inceler

II.     İnsana fayda sağlayan ve günlük yaşamını kolaylaştıran bilgidir.

III.   Kaynağı ilahî olan ve vahye dayanan bilgidir.

 

Yukarıda özellikleri verilen bilgi türleri sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

                                I                       II                      III

A)    Bilimsel bilgi   Teknik bilgi           Dini bilgi

B)        Felsefi bilgi     Teknik bilgi    Bilimsel bilgi

C)        Gündelik bilgi  Bilimsel bilgi  Teknik bilgi

D)        Sanatsal bilgi  Teknik bilgi   Gündelik bilgi

E)        Felsefi bilgi     Teknik bilgi    Dini bilgi

 

3.       Anadolu’da yaşayan bazı insanlar özellikle yaşlı dedelerimiz ve ninelerimiz;

  

q       Sarımsağın tansiyonu düşürdüğünü

q       Balın mideye iyi geldiğini

q       Diş macununun yaraları iyileştirdiğini

q       Kar çok yağınca verimin artacağını söylerler.

       

              Yukarıda örnekleri verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

              A)  Felsefi bilgi                  B)  Teknik bilgi

              C)  Gündelik bilgi              D)  Bilimsel bilgi

              E)   Dini bilgi 

       

4.       Hazerfen Ahmet Çelebi’nin kollarına kanat takarak Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar uçması, Wright kardeşlerin çalışmaları, uçak yapımı ve uçak sanayiinin ilerlemesine temel teşkil etmiş ve günümüze kadar büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Günümüz uçak sanayisi konumunu bu çalışmalara borçludur.

 

Yukarıda anlatılan durum bilimsel bilginin hangi özelliğini ifade eder? 

                A)  Genellenebilir olma    B)  Objektif olma

              C)   Kesin bir bilgi olma   D)  Birikimli ilerleme

 E)   Evrensel olma 

  5.       Edison elektriği keşfetmeden önce en az onun kadar inceleme ve araştırmalar yapmıştır. Ona sadece uzunca bir hikayeyi sonuçlandırmak düşmüştü, belki de..

Yukarıdaki parçada bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır?

 A)                  Evrensel olması

B)                  Birikimli olarak ilerlemesi

C)                  Olgu ve olayları farklı yönleriyle incelemesi

D)                  Bilgide metodun da önemli olduğu

E)                  Bir olayın çok sayıda nedeni olabileceği


6.       Bilimler deney ve gözlem teknikleri kullanarak varlığı parçalara bölüp incelemek isterler. Vardıkları sonuçlar kesin doğru kabul edilir ve bunları yasalar olarak ortaya koyarlar. Yasalardan ve ortaya konulan bu bilgilerden herkes faydalandığı gibi felsefe de faydalanır. Varlık hakkındaki bu bilgileri varlığı bir bütün halinde incelemek iddiasında bulunduğu için birleştirerek evreni tanır ve kavrar.

 Yukarıdaki açıklamalarda felsefî bilginin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

 A)                  Akla dayanması

B)                  Yığılan bir bilgi olması

C)                  Eleştirilere açık olması

D)                  Kişisel yaratıcı olması

E)                  Birleştirici ve bütünleştirici olması

 7.       Bir bilginin neden- sonuç ilişkisini deney ve gözleme dayalı olarak ortaya koyması aşağıdaki bilgi türlerinden hangisini oluşturur?

               A)  Bilimsel bilgi             B)  Gündelik bilgi

              C)  Dini bilgi                   D)  Sanat bilgisi

E)   Felsefi bilgi

8.       Filozoflar yaşadıkları çağın bilgilerine dayanarak, o bilgileri birleştirerek bazı açıklamalar yaparlar. Bu onların dünya görüşünü belirler. Devrin bilgileri aynı olmakla beraber bu bilgileri birleştiren, kendi akıl ve mantık ilkeleriyle yorumlayan filozofların dünya görüşleri birbirinden farklıdır.

              Burada felsefi bilginin en fazla hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

 A)         Felsefi bilginin birleştirici olduğu

B)         Felsefi bilginin düzenli ve sistemli olduğu

C)        Felsefi bilginin kişisel olduğu

D)        Felsefi bilginin ilerleme özelliğine sahip olduğu

E)         Felsefede deney ve gözlem yönteminin önemli olduğu

 9.       Bilimsel düşünme belli bir kafa disiplini gerektirir. Bu disiplini kazanmış bir kişi her şeyden önce gerçeğe dönüktür. Yargılarında tutarlı ve ihtiyatlı olmasını bilir; olgulara dayanamayan ulu orta genellemelerden kaçınır. Akla ya da ortak duyuya ne kadar yakın görünürse görünsün hiçbir konuda ön yargılara, dogmatik inançlara bağlanmaz.

Bilimsel düşünmeyle ilgili yukarıdaki açıklamalarda bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 A)        Varlığın parçalara bölünmüş bilgisidir.

B)        Akla ve aklın ilkelerine uygundur.

C)        Eleştiriye açıktır.

D)        Birikimli olarak ilerleme özelliğine sahiptir.

E)        Nesnel (objektif) dir.

10.    Felsefe tarihi sürekli farklı görüşle ortaya koyan Ruhçuluk-Deneycilik gibi birbirine tamamen zıt olan fikirler ortaya konulmuştur. Felsefe tarihi boyunca her filozof bir taraftan yana kartlarını oynarken karşı tarafın eksik yanlarını, tutarsızlıklarını bulmaya çalışmıştır. Bununla birlikte eleştirilmekten ve sistemin çökertilmesinden kaçınmak için de mantık ilkelerini sonuna kadar kullanmıştır.

 Yukarıdaki açıklamalarda felsefi bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 A)                  Akla dayalıdır.

B)                  Evrenseldir.

C)                  Birleştirici ve bütünleştiricidir.

D)                  Yığılan bir bilgidir.

E)                  Sonuçları varsayımlıdır.

 11.    Herkesin elde edemeyeceği bir bilgi türü vardır; sanat bilgisi. Derin bir kavrayış ve yaratıcı bir hayal gücüne sahip olan sanatçılar, bu tür bilgiye ulaşabilir. Yalnız anlaşılan bilgileri yorumlama ve değerlendirme, ortaya koyma insana özgü bir nitelik taşır. Örneğin varlığı, ressam boya ile ifade ederken heykeltıraş taş ve bronzla ifade eder.

 Yukarıdaki açıklamalardan hareketle sanat bilgisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)        Kişiye özgü olduğu

B)        Belli bir yöntemle elde edildiği

C)        Herkesin bu bilgiye sahip olamayacağı

D)        Benzer duygularını yaşayan herkesin       benzer bilgiler ortaya koyduğu

E)        Sezgisel ve hayal gücüne bağlı olduğu

 12.    Bilim ve felsefenin verileri genellikle başka bilgi dalları aracılığıyla kitleleri etkiler. Teknik bilimin uygulama aracıdır. Örneğin tıp ve mühendislik büyük kitleler üzerinde bilimsel bilginin etkisini sağlar. Felsefi fikirler ise genellikle sanat, edebiyat ve politika aracılığıyla kitlelerin malı olur. Resimle, şiirle, romanla felsefi fikirler telkin edilir.

 Parçaya göre felsefi bilgi ile bilimsel bilginin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 A)                  Her ikisinin de teknolojiyle ifade edilmesi

B)                  Her ikisinin de kitleleri dini bilgiden daha fazla etkilemesi

C)                  Her ikisinin de kitleleri dolaylı yollarla etkilemesi

D)                  Tıp ve mühendislikteki ilerlemelerin bilim ve felsefeye bağlı olması

E)                  Her ikisinin de resim ve şiirle ifade edilmesi

 13.    Bilimsel yollardan edinilen bilgiler insanoğluna doğal çevresini denetim altına alma imkanı sağlamış, doğa olanaklarını kendi yaşamını kolaylaştırma, daha rahat, daha güvenilir ve daha uzun yaşama yolunda kullanma yeteneğini vermiştir. Telefon, tren, uçak, araba, elektronik hesap makineleri ve bilgisayar gibi teknik araçlar olmadan yaşamın çekilmez olması içten bile değil.

 Yukarıdaki açıklamalarda teknik bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

                 A)                  Herkesin aynı ölçüde faydalanamayacağı.

B)                  Zamanla ve toplumdan topluma değişeceği.

C)                  Gerçekleri bulma güdüsüne tatmin ettiği.

D)                  İnsan hayatını kolaylaştırarak fayda sağladığı.

E)                  Suje-obje bağını tüm insanların kurabileceği.

 14.Hiçbir millet bilime kendi başına sahip çıkamaz. Bilim tarihi, XX. yüzyılda insanlığın kazandığı bilgi birikiminin çeşitli din, dil, kültüre sahip milletlerin kollektif çabalarının bir ürünü olduğunu belirlemiştir

Bu parçada anlatılan durum bilimsel bilginin hangi özelliğine örnek olarak gösterilebilir?

 

A)                  Genellenebilir olma

 

B)                  Akla dayalı olma

 

C)                  Objektif olma

 

D)                  Evrensel olma

 

E)                  Kesin bilgi olma

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2E-3C-4D-5B-6E-7A-8C-9B-10A-11B-12C-13D-14D

 

  

 

 Posted by at 21:35
Eki 122013
 

 

                                                   Felsefeacademisi.com

                            ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR

FELSEFENİN ALANI VE BİLGİ TÜRLERİ                                                                                            KONU TESTİ-3

—————————————————————————————————————————————————————————

FELSEFE

1)   Felsefe bazen “insanın kendini tanıması” , bazen de “varlığı anıma uğraşı” olarak tanımlanmaktadır. İslam düşünürü Farabi’ye göre felsefe, “var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir.” Stoalılar felsefeyi, “insan davranışlarını düzenleyen, yaşamına yön veren bir sanat” olarak görmüşlerdir. Hegel ise felsefeyi “genel olarak düşünce tarafından nesnelerin derin olarak incelenmesi” diye tanımlanmıştır.

        Bu parçaya göre, felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

 A)      Akıl ve mantık ilkelerine uygun olması

B)      Evrensel olması

C)      Birleştirici ve bütünleştirici olması

D)     Subjektif (öznel) olması

E)      Evreni bir bütün olarak ele alması

 

 2)  Felsefe, Yunanca philo (sevgi) ve sophia (bilgelik, hikmet)sözcüklerinden türetilmiş, “bilgelik sevgisi” anlamına gelen bir kelimedir. Filozof ise “bilgiyi seven” anlamına gelmektedir. İlk dönemlerde filozof “her şeyi bilen kişi” anlamında kullanılıyordu. Daha sonraları, bilimlerin gelişmesiyle, bir insanın her şeyi bilmesinin imkansızlaşmasıyla filozof; her şeyi bilen değil sadece bilgiyi seven, bilgiyi arayan anlamında kullanılmaya başlandı.

        Bu parçada, filozof kelimesinin anlamındaki değişiklik aşağıdakilerden hangisine dayandırılmaktadır?

 A)      Çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışına

B)      Farklı filozof ve yorumcuların çeşitlenmesine

C)      Bilimin gelişmesi sonucu her şeyi bilmenin imkansız hale gelmesine.

D)     Bilgi birikiminin sürekli artış göstermemesine

E)      Kültürel etkileşimin yoğunlaşmasıyla bilginin artmasına

  3)   B. Russell’a göre felsefe, bilim ve teoloji (din bilimi) arasında sıkışmış, her iki tarafın da saldırısına uğrayan bir hiç kimsenin ülkesidir. Bu tanım felsefenin din-bilim etkileşimi açısından yerini gösterir.

           Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 A)       Felsefe ele aldığı konular açısından bilim ile ilişkili olabilir.

B)       Felsefe, konuları ve yöntemi açısından hem din hem de bilimden ayrılmaktadır.

C)       Felsefenin alanı oldukça geniş ve kapsamlıdır.

D)      Felsefe bir çok bilimsel konuya kaynaklık etmiştir.

E)       Bilim ve din birbirinden ayrı olarak konuları ele almaktadır.

 

 4)  Evreni bir bütün olarak kavrama çabası yanında, filozofları sürekli ilgilendirmiş olan başka problemler de vardır: Evrenin aslı nedir? Evrenin yapısı ve biçimi nasıldır? Ben kimim? İnsanın aslı ve anlamı nedir? Evrenin yazgısı nedir? İnsanın yazgısı nedir? … Görüldüğü gibi felsefede; başlangıcından bugüne evreni bilmek problemi yanında bir de kendimizi bilme, tanıma problemi yer almıştır.

        Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 A)      Evren hakkında bilgi edinme

B)      Evreni yorumlama

C)      İnsan yaşamını yorumlama

D)     Tümelin bilgisine ulaşma

E)      Doğa olaylarını kontrol altına alma

5)  “Felsefe kârlı bir uğraş değildir. Hatta bazen zararlı bile olabilir. Örneğin; Sokrates öldürülmüş, Spinoza aforoz edilmiş, Diogenes’e deli denmiştir. Thales de dengesizlikle suçlanmıştır. Oysa hepsi de, diğer filozoflar gibi, çağın çok önünde yürüyor ve bulundukları toplumun çok ötesinde düşünüyorlardı. Onların anormal olarak anılmaları, anormal olduklarından değil, bulundukları toplumun onların hızına yetişememesindendi. Buna rağman onlar hiç durmadan yürüdüler. Sadece bilmek için, sadece gerçek için…”

        Parçaya göre, ulaşılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 A)         Çağdaşları tarafından eleştirilen filozofların yanında çağa ayak uydurmuş düşünürler de vardır.

B)         Felsefenin amacı insanı toplumda sözü dinlenir hale getirmektir.

C)         Bütün filozoflar arkadan gelenlere yol gösterici olmuşlardır.

D)         Felsefenin amacı genelin bilgisidir.

E)         Bazı filozoflar yaşadıkları dönemlerde anlaşılamamıştır.

 

6)  Bir felsefeci hiçbir zaman var olan problemleri çözmek için günlük çözümler üretmez. Üretilen bu çözümler genel ve olması gereken konular hakkındadır.

        Bu görüşten hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

 A)      Felsefe, olanla değil, olması gerekenle ilgilenir.     

B)      Felsefe her türlü problemi çözmeye çalışır.

C)      Felsefenin çabası hayatı kolaylaştırmaktır.

D)     Felsefe daha çok günlük bilgilerden hareket eder.

E)      Felsefede önemli olan soru sormaktır.

 7)   Felsefe evreni bütün olarak kavramak için yapılan bir deneme, bir soru cevap ya da cevabı çürütmek isteyen bir şüphedir. Felsefede temel sorun şudur: “İnsan ile evren, insan ile eşya arasındaki ilişki nedir? İnsan nedir?” (İnsan, kendi kendisini sorgulanmaktan asla vazgeçmeyen bir varlıktır.)

        Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?   

 A)      İnsan kendini sorgulayan bir varlıktır.

B)      Felsefe, genelin bilgisidir.

C)      Felsefe, şüphecidir.

D)     Felsefe, varlığın bir bölümünü ele alır.

E)      Felsefede soru sorma esastır.

 8)  Felsefenin özü “herhangi bir bilgiye sahip olmaktansa, o bilginin aranması, o bilginin amaç edinilmesidir.”

  Bu görüşten hareketle, aşağıdaki yargılardan daha çok hangisine ulaşılabilir?

 A)      Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.

B)      Felsefe, bilginin özünü araştırı.

C)      Felsefe, bilimsel metotlar kullanır.

D)     Felsefenin amacı, gerçeğe ulaşmaktır.

E)      Felsefe, bilginin evrenselliğini araştırır.

 

 9)    Felsefenin genel amaçları şöyle sıralanabilir:

       -Dünyaya ilişkin merak ve hayret duygumuzu gidermeye çalışmak,

       -İnanç ve eylemlerimize eleştirel bir bakış açısı sağlamak,

       -Diğer bilim dallarının sormadığı veya soramadığı bir takım sorular sormak ve bunlara yanıtlar aramaktır.

         Buna göre, aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarındandır?

 A)   Doğa olaylarını kontrol altına alma.

B)      İnsana düşünme, eleştirme ve soru sorma yetkisi kazandırma.

C)      İnsanlığın geleceğini belirleme.

D)     Doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmaz bilgiler ortaya koyma.

E)      Gözlem ve deneyi esas alma.

 10)  Platon’un “Devlet” adlı eserinde “gerçeği görmek uzun ve sarp yollardan geçmekle olanaklıdır. Bu yolları geçip gerçeği gören, her türlü zahmet ve zorluğa katlanmasını bilen ve gerçeğin sevgisiyle yanıp tutuşandır.” demiştir.

        Buna göre felsefî tavır sahibi olmak için, aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 A)      Şüphe duymak ve dogmatik olmamak

B)      Açık görüşlü ve hoşgörülü olmak

C)      Aklın ve deneyin yönlendirmesini istemek

D)     Kesin yargılarda bulunmamak

E)      Sürekli araştırmak ve bunun getirdiği sıkıntılara katlanmak.

 11) “Sorgulanmamış bir yaşam, yaşanmaya değer değildir.”

                                                                       Sokrates

 Sokrates yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

 A)        Hayat her türlü hayalden soyutlanarak yaşanmalıdır.

B)        İnsan elinde olan ile olmayanı bilmelidir.

C)        İnsan niçin yaşadığını bilmelidir.

D)        İnsanı, mutluluğa götüren yollar aranmalıdır.

E)        İnsan her zaman iyi eylemelerde bulunmalıdır.

 12)  - “Ankara ile İstanbul’un arası kaç kilometredir.” diye sormak felsefi bir problem değildir. Buna karşılık “uzaklık nedir” sorusu felsefi problemdir.

        - Turistlere Selimiye Camisi’nin güzel olup olmadığı sorulabilir, fakat felsefeci “güzelin kendisi nedir?” sorusunu sorar.

        - İki kişi ile evli olmak T.C. vatandaşı için imkansızdır. Bu hukuk sorunudur. Fakat felsefeci ise, “haklılığın ve haksızlığın doğasını” araştırır.

Bunlara göre, felsefî sorunlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 A)      Felsefî sorular daha soyut ve geneldir.

B)      Felsefî problemler çağın özelliğini yansıtır.

C)      Felsefî problemler öğretilerek değil, yaşanarak çözümlenebilir.

D)     Felsefî problemler zahmetli ve uzun bir uğraş sonucu ortaya çıkar.

E)      Felsefî problemler merak sonucu ortaya çıkmıştır.

       

CEVAP ANAHTARI

     1D-2D-3B-4C-5E-6A-7D-8A-9B-10E-11C-12A

Eki 092013
 

                                                     Felsefeacademisi.com

                            ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR

BİLGİ FELSEFESİ(EPİSTEMOLOJİ)                                                                                             KONU TESTİ-1

—————————————————————————————————————————————-

FELSEFE

 

 

1.     Bilgi kuram ya da diğer adıyla epistomoloji felsefenin en önemli dallarındandır. Felsefe doğrunun ve gerçeğin aranmasıysa, ilk önce doğruyu nasıl elde ettiğimizi ve inançlarımızı nasıl değerlendirdiğimizi bilmemiz gerekir.

 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesine ait bir soru olamaz

 

 A)                 Bilgiyi temellendirici unsurlar nelerdir?

 

B)                  Bilginin bir sınırı vardır?

 

C)                  Neyi ne kadar bilebiliriz?

 

D)                  Bilimsel veriler her zaman doğru mudur?

 

E)                   Bilginin kaynağı nedir?

 

 2-Bilimsel yollardan edinilen bilgiler insanoğluna doğal çevresini denetim altına alma olanağını sağlamış, doğa olanaklarını kendi yaşamını kolaylaştırma, daha rahat, daha güvenilir ve daha uzun yaşama yolunda kullanma yeteneğini vermiştir. 300 yıl önce F. Bacon “Bilgi güç kaynağıdır.” demişti. Bilginin çok yönlü tükenmez bir güç kaynağı olduğu insanoğlunun uzaya açılan teknik başarılarıyla günümüzde iyice ortaya çıkmıştır.

Bilginin kullanımı ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan hareketle aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir

A)                 Bilmek uzun uğraşılar sonucu meydana gelmiş bir birikim değildir.

 

B)                  Bilmek doğayı insanlığın kullanımına sunarak ona egemen olmaktır.

 

C)                  Bilgiyi her toplum insanların daha rahat yaşamlarına imkan sağlayacak şekilde kullanılır.

 

D)                  Bilim her toplumda insanların ortak çabası sonucu ortaya çıkmıştır.

 

E)                   Bilimsel sonuçlar toplumdan topluma değişmediği için evrenseldir.

 

 3-Sadece suje ile ilişkili olan ve yaşamla oluşup, sırf suje açısından geçerli sayılan, suje ile oluşan, sujeye bağlı olup suje tarafından kanıtlanan, sujenin duyarlılığını bu açıdan dile getiren ve bunun için sujeyi, düşünce, yorum ve yargının özü olarak tanımamız öznel yargı olarak nitelendirilmektedir

Bu parçada öznel yargı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

A)                 Yargı, sujeye bağlıdır.

 

B)                  En büyük kanıt sujedir.

 

C)                  Geçerlilik suje açısındandır.

 

D)                  Yansıttığı duyarlılık sujeye aittir.

 

E)                   Sujenin olgusallığını belirler.

 

 4-Protogoros’a göre tüm bilgilerimiz duyumlarımızdan gelir ve insandan insana değişir. Bir şey bana nasıl görünürse benim için öyledir. Üşüyen için rüzgar soğuk, üşümeyen için de soğuk değildir.

 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi Protogoros’ın düşüncesi ile bağdaşır?

                 A)    Deneyden gelen hiçbir bilgi yoktur.

B)                  Mutlak bir bilgi duyumlardan gelir.

 

C)                  Bilginin doğruluğundan şüphe etmemiz gerekir.

 

D)                  Bilginin doğruluğunda asıl ölçüt insandır.

 

E)                   Doğru bilgiye ulaşmak, bilginin eleştirisini yapmakla olur.

5-Bilgi teknolojilerinin getirdiği yenilikler ve kolaylıklar her ne kadar hoşumuza gitse de, kafamızda birçok sorun ve korkuların oluşmasına da yol açmıştır. Dünyanın ileride bilgisayar ve robotların denetimine geçeceği ya da sanal kıyamet senaryoları sık sık gündemi işgal etmektedir.

 

Yukarıdaki paragrafta bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)                 Bilginin kaynağı

 

B)                  Bilginin değeri

 

C)                  Bilginin uygulanabilirliği

 

D)                  Bilginin değişebilirliği

 

E)                   Bilginin ahlaklılığı

6-Bilginin meydana gelmesinde obje ile bağ kuran sujede, obje ile objeyi bilmek istemesi gibi bir ilgi vardır. Suje bilgi sahibi olmakla başka bir duruma girerken, bilinmek, objede herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadırAçıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. A)                 İnsan varlığın bilgisine ulaştıkça değişime uğrar.

  B)                  İnsan bilinen varlıklar olmadan yaşamını sürdüremez.

  C)                  Objeler dünyası bilinmese de varlığını sürdürebilir.

  D)                  Var olabilmek için suje ile obje birbirlerine muhtaçtırlar.

  E)                   Bilindikçe obje yapı bakımından değişikliğe uğrar.

   7-Arkesilaos’a göre bir düşüncenin, bir yargının, bir tasarımın, doğru mu, yanlış mı olduğunu bilemeyiz. Çünkü bunların varolan bir şeyle mi, varolmayan bir şeyle mi ilgili olduğunu gösterecek bir doğruluk ölçütü yoktur.

 

 Bu görüşler bilgiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine bir yanıt niteliğindedir?

 

 A)                 Doğru bilginin imkanına

 

B)                  Doğru bilginin ölçütüne

 

C)                  Bilginin imkansızlığına

 

D)                  Bilginin kaynağına

 

E)                   Bilginin değerine

 

 8-       Fenomolojiyi;

 

Scheler; ahlâka ve değerler teorisine

 

Geiger; estetiğe

 

Hering ise; din felsefesine uyguladı.

 

 Bu belirlemeden çıkacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A)                 Felsefeciler benzer sorunlara benzer çözümler üretebilirler.

 

B)                  Aynı yöntemlerle varlıklar farklı bir cümlede temellendirilebilir.

 

C)                  Farklı bilgi alanlarına aynı yöntemler kolaylıkla uygulanabilir.

 

D)                  Farklı yöntemlerin aynı alanlara uygulanması doğaldır.

 

E)                   Benzer yöntemler aynı konuda farklı sonuçlarla ortaya çıkabilir.

 

 9-Bazı insanlardan felsefeyle ilgili şu sözleri duymak mümkündür: “felsefe karışık bir alandır. Onu anlamıyorum. Beni aşıyor. Bu, uzmanların işidir. Benim bu alanda bilgim yok, bu yüzden felsefe beni ilgilendirmez.” Aslında bu sözler şunu anlatmak istemektedir: “Yaşamın temel sorunları karşısında pek düşünmeye gerek yoktur. İnsan düşünmeden de, belli sorular sormadan da başarılı olabilir, kendi görüşleriyle mutlu olabilir.” Dolayısıyla kimi insanların felsefeye karşı tutumları, bir hastanın doktorunun verdiği ilacı reddetmesine benzer.

Bu parçada felsefeyle ilgili olarak aşağıdaki durumların hangisi eleştirilmektedir?

 

 

A)                 Felsefedeki konuların yetersizliği.

 

B)                  Felsefenin günümüzde insanların ihtiyaçlarını gideremeyişi.

 

C)                  Felsefenin öneminin bazı insanlarca anlaşılamaması.

 

D)                  Felsefenin diğer alanlarla yeterince ilişki kuramaması.

 

              E)  Felsefi bir konuda ortak bir görüş ortaya konulamaması.

 

 10-Pyrrhon ne varlığı araştırır, ne “bu iyidir bu kötüdür” diyerek bir seçim yapar, ne de bir hüküm verir. Ne bir şey ekler, ne bir şey ümit eder, ne de bir şeye inanır.

 

 Bu parçada Prrhon, bilgi felsefesi ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermektedir?

 

 

A)                 Bilgi gerçeği verebilir mi?

 

B)                  Hakikat var mıdır?

 

C)                  Bilgi nasıl oluşur?

 

D)                  Genel geçer doğru bilgi mümkün müdür?

 

E)                   Bilgi çeşitleri nelerdir?

 

 11- Merakla soru sormaya başlayan insan artık düşünmeye ve bilmeye başlamıştır. Fakat felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı olarak düşünme değildir. Aynı zamanda sorgulamanın kendisini ve sorgulama sonucu ortaya çıkan ürünleri de sorgulamaktır. Bu nedenle sadece bir problemle karşılaşmak felsefi davranışın olmasına yetmez. Problem, zihinde tasarımlanmalı, düşünülmeli ve çözüm için çaba harcanmalıdır.

Buradan hareketle felsefe hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

A)                 Eleştirel bir düşünme gerektirdiği.

 

B)                  Zihinsel bir etkinlik olduğu.

 

C)                  Düşünme üzerine düşünmeyi içerdiği.

 

D)                  Problem çözücü bir çaba olduğu.

 

E)                   Günümüzde önemini kaybettiği.

 

 12- Felsefe, sürekli ve kesintisiz bir araştırma etkinliği olduğu için onda olmuş bitmişlik yoktur. Felsefe, hiçbir konuda son sözü söylemez. Bundan dolayı felsefede sistemler ve farklı görüşler yan yana bulunur ve ilkçağ filozofunu uğraştıran sorun, günümüz filozoflarını da uğraştırabilir. Bu da o konuda sürekli düşünülmesi ve araştırma yapılması olup bunun sorunun olmadığı anlamına gelir.

 

 Yukarıdaki paragrafa göre felsefi bilginin hangi temel özelliği belirtilmiştir?

 

 

A)                 Felsefe bilgisinde kesinlik yoktur.

 

B)                  Felsefi bilgi yığılan bir bilgidir.

 

C)                  Felsefi bilgi evrensel bir bilgidir.

 

D)                  Sistemli ve düzenli bir bilgidir.

 

E)                   Felsefi bilgide mutlak doğrulara ulaşmak mümkündür.

cevap anahtarı

1D-2B-3E-4D-5B-6A-7A-8C-9C-10D-11E-12B

İlgili kelimeler: Ygs , hazırlık, konu testi, deneme , cevap anahtarı , yanıtlı , felsefe

 

 

 Posted by at 22:59
Şub 112012
 

Felsefeye Giriş Test No 1

İNDİR

FELSEFEACADEMİSİ

                      ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR     

LYS                                                                               FELSEFEYE GİRİŞ  -I

FELSEFE


1.Felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bireyin olaylara bakış açısıdır

B)Varlığı birleştirici bir bilgidir

C)Önyargıları yıkan bir bilgi türüdür

D)Bilgiyi arama sevgisidir

E) Olayların nasılına cevap arar

 

2. Aşağıdakilerden hangisi filozofta bulunup  bilim adamında bulunmayan özelliktir?

A)Sistemli olma

B) Akılcı olma

C)Eleştirel olma

D)Meraklı olma

E)Birleştirici olma

 

 

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi sofistlerin özelliği değildir?

A) İlk defa toplumsal sorunları ele almışlardır.

B)Öznel görecelilik görüşünü benimsediler

C)İkna sanatını(retorik)  öğrettiler

D) Çağlarındaki toplumsal değerleri eleştirdiler

E)Evrenin ana maddesi temel sorunlarıydı

4. Aşağıdakilerden hangisi bilim ile felsefenin ortak özelliğidir?

A)Olanı ele alma

B)Birikimli olmak

C)Olgusal olma

D)Metafizik konuları ele alma

E)Varsayımlı olma

 

5. Aşağıdakilerden hangisi dinsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A) Eleştiriye kapalıdır

B) Kaynağı ilahidir

C) Evreni ,insanı anlamaya açıklamaya çalışır

D)Doğruları kesin ve mutlaktır

E)Akla dayalı açıklamalar içerir

 

 

6.    Aşağıdakilerden hangisi bilimsel , felsefi ve  sanatsal bilginin ortak özelliğidir?

A) Öznellik

B) Olgusallık

C) Yaratıcılık

D)Birikimli ilerleme

E) Olanı ele almaları

7. Aşağıdakilerden hangisi metafizik  bilginin özelliklerinden değil?

A) Bilimin Sınırları içindedir

B) Bilimsel buluşları temellendirmesi

C)Varlığın soyut kısmı ile ilgilenmesi

D)Evreni bütüncül ele alması

E) Mantık ilkelerine uygun olması

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi felsefi  bilginin özelliklerinden değil?

A) Kümilatif olması

B) Tutarlı olması

C)Neden sonuç ilişkisini içermesi

D)Öznel olması

E) Eleştirel olması

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi felsefe için söylendiğinde yanlış olur?

A)Çağının özelliklerini yansıtır

B)Tüm varlık alanını içine alır

C) Bilimle karşılıklı birbirini beslerler

D)Felsefi kuram filozoftan bağımsızdır

E)Felsefe merak ürünüdür

 

 

 

10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Din-doğma            B)Bilim-olgu

C) Sanat-sezgi            D)Felsefe-norm

E) Ahlak-davranış

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi felsefi  bilgi ile bilimsel bilginin ortak özellikleridir?

I.Birikimlilik

II.Eleştirellik

III.Tutarlılık

IV.Akılsallık

V.Varlığı ve evreni anlamak açıklamak

A)I. II. IV.                 B) II. III. V.              C ) I. III. V.

 

D) II. III. IV.              E) I. II. III. IV. V.

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi felsefi  bilgi ,  dinsel bilgi  ile bilimsel bilginin ortak özelliğidir?

A) Yaratıcılık

B) Öznellik

C)Evereni ve varlığı açıklamak

D)Var olan durumları betimlemek

E) Akıl ürünü olmak

 

FELSEFEYE GİRİŞ-I-   CEVAP ANAHTARI

1e.2e.3e.4b.5e.6c.7a.8c.9d.10d.11e.12c

felsefe yaprak testi indir download  test sorusu konu testi taraman soruları