Eki 132013
 

                                        FELSEFEYE GİRİŞ BİLGİ TÜRLERİ KONU TARAMA TESTİ İNDİR-4          

               Felsefeacademisi.com

 

                            ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR

 

FELSEFENİN ALANI VE BİLGİ TÜRLERİ                                                                                            KONU TESTİ-4

 

—————————————————————————————————————————————————————————

 

FELSEFE

1- Genel bir ele alışla insan, evren ve değerleri anlamak amacıyla sürdürülen en geniş bir araştırma, birleştirici ve bütünleştirici bir açıklama gayretidir. Bütün olup bitenlerin esasını bilme, varlığım özünü kavrama çabasıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

  1.               A)  Dini bilgi                    B)  Felsefi bilgi

                  C)   Teknik bilgi               D)  Bilimsel bilgi

    E)   Gündelik bilgi 

    2.     I.  En genel bilgiyi kapsar ve varlığı bütün olarak inceler

II.     İnsana fayda sağlayan ve günlük yaşamını kolaylaştıran bilgidir.

III.   Kaynağı ilahî olan ve vahye dayanan bilgidir.

 

Yukarıda özellikleri verilen bilgi türleri sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

                                I                       II                      III

A)    Bilimsel bilgi   Teknik bilgi           Dini bilgi

B)        Felsefi bilgi     Teknik bilgi    Bilimsel bilgi

C)        Gündelik bilgi  Bilimsel bilgi  Teknik bilgi

D)        Sanatsal bilgi  Teknik bilgi   Gündelik bilgi

E)        Felsefi bilgi     Teknik bilgi    Dini bilgi

 

3.       Anadolu’da yaşayan bazı insanlar özellikle yaşlı dedelerimiz ve ninelerimiz;

  

q       Sarımsağın tansiyonu düşürdüğünü

q       Balın mideye iyi geldiğini

q       Diş macununun yaraları iyileştirdiğini

q       Kar çok yağınca verimin artacağını söylerler.

       

              Yukarıda örnekleri verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

              A)  Felsefi bilgi                  B)  Teknik bilgi

              C)  Gündelik bilgi              D)  Bilimsel bilgi

              E)   Dini bilgi 

       

4.       Hazerfen Ahmet Çelebi’nin kollarına kanat takarak Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar uçması, Wright kardeşlerin çalışmaları, uçak yapımı ve uçak sanayiinin ilerlemesine temel teşkil etmiş ve günümüze kadar büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Günümüz uçak sanayisi konumunu bu çalışmalara borçludur.

 

Yukarıda anlatılan durum bilimsel bilginin hangi özelliğini ifade eder? 

                A)  Genellenebilir olma    B)  Objektif olma

              C)   Kesin bir bilgi olma   D)  Birikimli ilerleme

 E)   Evrensel olma 

  5.       Edison elektriği keşfetmeden önce en az onun kadar inceleme ve araştırmalar yapmıştır. Ona sadece uzunca bir hikayeyi sonuçlandırmak düşmüştü, belki de..

Yukarıdaki parçada bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır?

 A)                  Evrensel olması

B)                  Birikimli olarak ilerlemesi

C)                  Olgu ve olayları farklı yönleriyle incelemesi

D)                  Bilgide metodun da önemli olduğu

E)                  Bir olayın çok sayıda nedeni olabileceği


6.       Bilimler deney ve gözlem teknikleri kullanarak varlığı parçalara bölüp incelemek isterler. Vardıkları sonuçlar kesin doğru kabul edilir ve bunları yasalar olarak ortaya koyarlar. Yasalardan ve ortaya konulan bu bilgilerden herkes faydalandığı gibi felsefe de faydalanır. Varlık hakkındaki bu bilgileri varlığı bir bütün halinde incelemek iddiasında bulunduğu için birleştirerek evreni tanır ve kavrar.

 Yukarıdaki açıklamalarda felsefî bilginin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

 A)                  Akla dayanması

B)                  Yığılan bir bilgi olması

C)                  Eleştirilere açık olması

D)                  Kişisel yaratıcı olması

E)                  Birleştirici ve bütünleştirici olması

 7.       Bir bilginin neden- sonuç ilişkisini deney ve gözleme dayalı olarak ortaya koyması aşağıdaki bilgi türlerinden hangisini oluşturur?

               A)  Bilimsel bilgi             B)  Gündelik bilgi

              C)  Dini bilgi                   D)  Sanat bilgisi

E)   Felsefi bilgi

8.       Filozoflar yaşadıkları çağın bilgilerine dayanarak, o bilgileri birleştirerek bazı açıklamalar yaparlar. Bu onların dünya görüşünü belirler. Devrin bilgileri aynı olmakla beraber bu bilgileri birleştiren, kendi akıl ve mantık ilkeleriyle yorumlayan filozofların dünya görüşleri birbirinden farklıdır.

              Burada felsefi bilginin en fazla hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

 A)         Felsefi bilginin birleştirici olduğu

B)         Felsefi bilginin düzenli ve sistemli olduğu

C)        Felsefi bilginin kişisel olduğu

D)        Felsefi bilginin ilerleme özelliğine sahip olduğu

E)         Felsefede deney ve gözlem yönteminin önemli olduğu

 9.       Bilimsel düşünme belli bir kafa disiplini gerektirir. Bu disiplini kazanmış bir kişi her şeyden önce gerçeğe dönüktür. Yargılarında tutarlı ve ihtiyatlı olmasını bilir; olgulara dayanamayan ulu orta genellemelerden kaçınır. Akla ya da ortak duyuya ne kadar yakın görünürse görünsün hiçbir konuda ön yargılara, dogmatik inançlara bağlanmaz.

Bilimsel düşünmeyle ilgili yukarıdaki açıklamalarda bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 A)        Varlığın parçalara bölünmüş bilgisidir.

B)        Akla ve aklın ilkelerine uygundur.

C)        Eleştiriye açıktır.

D)        Birikimli olarak ilerleme özelliğine sahiptir.

E)        Nesnel (objektif) dir.

10.    Felsefe tarihi sürekli farklı görüşle ortaya koyan Ruhçuluk-Deneycilik gibi birbirine tamamen zıt olan fikirler ortaya konulmuştur. Felsefe tarihi boyunca her filozof bir taraftan yana kartlarını oynarken karşı tarafın eksik yanlarını, tutarsızlıklarını bulmaya çalışmıştır. Bununla birlikte eleştirilmekten ve sistemin çökertilmesinden kaçınmak için de mantık ilkelerini sonuna kadar kullanmıştır.

 Yukarıdaki açıklamalarda felsefi bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 A)                  Akla dayalıdır.

B)                  Evrenseldir.

C)                  Birleştirici ve bütünleştiricidir.

D)                  Yığılan bir bilgidir.

E)                  Sonuçları varsayımlıdır.

 11.    Herkesin elde edemeyeceği bir bilgi türü vardır; sanat bilgisi. Derin bir kavrayış ve yaratıcı bir hayal gücüne sahip olan sanatçılar, bu tür bilgiye ulaşabilir. Yalnız anlaşılan bilgileri yorumlama ve değerlendirme, ortaya koyma insana özgü bir nitelik taşır. Örneğin varlığı, ressam boya ile ifade ederken heykeltıraş taş ve bronzla ifade eder.

 Yukarıdaki açıklamalardan hareketle sanat bilgisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)        Kişiye özgü olduğu

B)        Belli bir yöntemle elde edildiği

C)        Herkesin bu bilgiye sahip olamayacağı

D)        Benzer duygularını yaşayan herkesin       benzer bilgiler ortaya koyduğu

E)        Sezgisel ve hayal gücüne bağlı olduğu

 12.    Bilim ve felsefenin verileri genellikle başka bilgi dalları aracılığıyla kitleleri etkiler. Teknik bilimin uygulama aracıdır. Örneğin tıp ve mühendislik büyük kitleler üzerinde bilimsel bilginin etkisini sağlar. Felsefi fikirler ise genellikle sanat, edebiyat ve politika aracılığıyla kitlelerin malı olur. Resimle, şiirle, romanla felsefi fikirler telkin edilir.

 Parçaya göre felsefi bilgi ile bilimsel bilginin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 A)                  Her ikisinin de teknolojiyle ifade edilmesi

B)                  Her ikisinin de kitleleri dini bilgiden daha fazla etkilemesi

C)                  Her ikisinin de kitleleri dolaylı yollarla etkilemesi

D)                  Tıp ve mühendislikteki ilerlemelerin bilim ve felsefeye bağlı olması

E)                  Her ikisinin de resim ve şiirle ifade edilmesi

 13.    Bilimsel yollardan edinilen bilgiler insanoğluna doğal çevresini denetim altına alma imkanı sağlamış, doğa olanaklarını kendi yaşamını kolaylaştırma, daha rahat, daha güvenilir ve daha uzun yaşama yolunda kullanma yeteneğini vermiştir. Telefon, tren, uçak, araba, elektronik hesap makineleri ve bilgisayar gibi teknik araçlar olmadan yaşamın çekilmez olması içten bile değil.

 Yukarıdaki açıklamalarda teknik bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

                 A)                  Herkesin aynı ölçüde faydalanamayacağı.

B)                  Zamanla ve toplumdan topluma değişeceği.

C)                  Gerçekleri bulma güdüsüne tatmin ettiği.

D)                  İnsan hayatını kolaylaştırarak fayda sağladığı.

E)                  Suje-obje bağını tüm insanların kurabileceği.

 14.Hiçbir millet bilime kendi başına sahip çıkamaz. Bilim tarihi, XX. yüzyılda insanlığın kazandığı bilgi birikiminin çeşitli din, dil, kültüre sahip milletlerin kollektif çabalarının bir ürünü olduğunu belirlemiştir

Bu parçada anlatılan durum bilimsel bilginin hangi özelliğine örnek olarak gösterilebilir?

 

A)                  Genellenebilir olma

 

B)                  Akla dayalı olma

 

C)                  Objektif olma

 

D)                  Evrensel olma

 

E)                  Kesin bilgi olma

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2E-3C-4D-5B-6E-7A-8C-9B-10A-11B-12C-13D-14D

 

  

 

 Posted by at 21:35
7ads6x98y