May 112016
 

YGS Hazırlık Fetsefe Tarama Testi

1) Bilgi felsefesi bir yandan bilginin sınırları, doğruluğu, temellendirmesi, neyi ne kadar bilebiliriz? gibi  sorularla ilgilenirken; bir yandan da bilginin değeri, problemi ve kaynağına ilişkin soruları da verir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin yanıtlaması gereken bir soru değildir?

A) Gerçek ile doğru arasındaki fark nedir?

B) Doğru bilginin kaynağı nedir?

C) Ahlaklı yaşamak , bilgili olmayı gerektirir mi?

D) Doğru bilgiye ulaşabilir mi?

E) İnsan neyi ne kadar bilebilir?

 

2) “Var olmak algılıyor olmaktır.”sözü aşağıdaki yargılardan hangisiyle uyuşmaktır?

A) Duygularımız bize varlığın gerçek yapısı hakkında bilgi veremez.

B) Nesnelerin varlığı bizim onların algılamamamıza bağlıdır.

C) Bir şeyin varlığı algılanmasına bağlı değildir.

D) Algılar kişisel özellikler göstermez.

E) Varlık, var olma halini onu algılamaya borçludur.

 

3) John  Locke’a göre; “insanların yaptıkları, düşüncelerinin en iyi tercümanlıdır” Buna göre Locke’un doğru bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi savunduğu söylenebilir?

A) Yaşantı ve tecrübeye dayalı davranışları

B) Sezgisel düşünmeme kalıplarını

C) Zihninde sonradan varolan düşünce kalıpğlarını

D) İfade alanında yapılan fiziksel çözümlemeleri

E) Bilinçle kavrayamadığımız varlıkların özünü bulma çabası

 

4) Bilim, belli yöntemlerle elde edilen ve kontrol edilebilen belli bir varlık alanına ait bilgidir.

Bu açıklama bilimin aşağıdaki özelliklerden hangisine işaret eder?

A)Öngörüde bulunma

B) Genel geçer olma

C) Evrensel olma

D) sınırlı bir alana ait olma

E) Nesnel olma

 

5) Descartes iki tözün varlığından söz eder. bunlar madde ve ruhtur. Bu tözlerden ruhun temel niteliği düşünme, maddenin temel niteliği ise yer kaplamadır. bu iki tözün birleşimidir varlık.

Bu görüş aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?        

A) Realizm B) İdealizm C) Rasyonalizm      D) Düalizm     E) Meteryalizm

 

6) ideal varlık, duyularla algılanamayan, uzayda ve zaman dışı olan varlıktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ideal varlık değildir?

A) Rasyonel sayı

B) Kaf dağı

C) Anka kuşu

D) Geometrik şekil

E) Tuz gölü

 

7) “Öldürmek kötüdür.” yargısı ahlak, “Dünya dönüyor.” yargısı ise bilimsel bir yargıdır.

Buna göre ahlaki yargılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Mutlak olarak doğru veya yanlıştır.

B) Bireyin değerlendirilmeleriyle varlık kazanırlar.

C) İnsan eylemlerine ait genel- geçer yargılardır.

D) Nesnel gerçekliklerdir.

E) Bireyin kanılarına bağlı değildirler.

 

8) Gerçek varlık,gerçekliğini nesnellerden, olaylardan, alan şeydir. uzayda ve zaman da bir yer kaplar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçek varlık değildir?

A) – sayısı       B) Ankara şehri      C) Ağrı dağı    D) Van gölü     E) Erzurum şehri

 

9) Aşağıdakilerden hangisi estetiğin sorduğu  bir sordur?

A) İnsan eylemlerinde özgür müdür?

B) Varlık nedir?

C) Estetik yargılar yerel midir?

D) Sanat eserinin özelliği nedir?

E) Ahlak ile bilimsel yargı arasındaki fark nedir?

 

10) Tanrı her şeyin nedeniyse kendisinin de bir nedeni olmalı. Çünkü her oluşun bir nedeni varsa Tanrı’dan öncesinin de bir nedeni  vardır.Nedensiz neden olmayacağına göre, Tanrı yoktur.

Bu görüş aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

A) Ateizm B) Deizm C) Teizm         D) panteizm      E) Agnostisizm

11) Bütün toplumlarda hırsızlık yapmak, adam öldürmek gibi eylemler hukuki açıdan suç, ahlaki olarak kötü, dinsel olarak da günah sayılmıştır. Bununla birlikte dürüstlük, iyimserlik, haksız kazanç elde etmeme gibi eylemler de ahlaki açıdan iyi olarak nitelendirilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bazı konularda din, hukuk ve ahlakın ortak tavrı söz konusudur.

B) Ahlak ilkeleri toplumdan topluma değişir.

C) Bazı ahlak ilkeleri evrensel değildir.

D)İnsanlara zarar veren davranışlar ahlaki açıdan iyidir.

E) Toplumlarda insanın değerini gözeten tutum ve davranışlar kötü olarak nitelendirilir.

12) Etik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ahlakın ne olduğunu anlamaya çalışan felsefe disiplinidir.

B) Siyasal yapı üzerinden felsefe yapmaz.

C) İnsanların toplum içindeki eylemlerini düzenleyen ilkeler bütünüdür.

D) Etik, moral kavramı ile dile getirilmez.

E) Huy ya da karakter anlamında kullanılmaz.

13) Hobbes’e göre, insan doğası gereği bencildir. Her şeyde olduğu gibi ahlakta da egemen olan “çıkar”dır. Bu nedenle insanın iştah ve isteğinin konusu her ne ise, onun kendisi adına “iyi” diye adlandırdığı şey de odur.

Hobbes’a göre “iyi” nin ne olduğunu belirleyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arzular

B) Kişisel çıkar

C)Bilinçli olmak

D) Akıl ve bilgelik

E) Erdem

14) Aşağıdaki felsefi öğretilerden hangisi evrensel ahlak yasasının varlığını kabul eder?

A) Hedonizm

B) Anarşizm

C) Egoizm

D) Sezgicilik

E) Pragmatik

 

15) Yer kaplayan ve maddi olan tek töz vardır. O da mad- dedir. Varlıklar arasında nitelik farkı değil, nicelik farkı vardır; çünkü hepsi maddi cinstendir.

Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farabi

B) La Mettrie

C) Descartes

D) Sokrates

E) Platon

 

16) Atomlar evrendeki boşlukta hareket etmektedir. Demokritos’a göre, evrendeki her nesne bu şekilde oluşmaktadır. Tüm varlıklar, maddi tözler olan atomların birleşmesiyle oluşur. Ayrışmasıyla da yok olur.

Demokritos’un bu yaklaşımı, aşağıdaki öğretiler- den hangisine bir örnek oluşturur?

A) İdealizm B) Panteizm   C) Materyalizm     D)Nihilizm        E) Düalizm

 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi faydacılığın ilk temsilcisidir?

A) Farabi

B) Benedetto Croce

C) Jeremy Behtham

D) İbni Sina

E) Rene Descartes

18) Aşağıdakilerden hangisi bilgi türü değildir ?

A) Sosyal Bilgi

B) Gündelik bilgi

C)Dinsel Bilgi

D) Bilimsel bilgi

E) Teknik bilgi

19) İslam felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen filozof kimdir?

A)Platon

B) Descartes

C)Hegel

D) İbni Sina

E) Farabi

 

20) İnsanın diğer insanlarla,evrenle olan ilişkilerini,yaratıcısına karşı sorumluluklarını ve toplumla ilgili ahlak kurallarını içeren bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Gündelik blgi

B) Teknik bilgi

C) Bilimsel bilgi

D) Sanatsal bilgi

E) Dinsel bilgi

 

CEVAP ANAHTARI

1-C, 2-A, 3-A, 4-D, 5-D, 6-E, 7-C, 8-A, 9-A, 10-A, 11-A, 12-C, 13-B, 14-D,15-B, 16-C, 17-C, 18-A, 19-E, 20-E

 

Nis 152016
 

Felsefe Dersi  Tarama Testi

1-)Aşağıdakilerden  hangisi  gündelik bilgiye  ait özelliklerden  biridir?

A) Yaratıcıdır

B) Özneldir

C) Doğmatiktir

D) Neden sonuç ilişkisi sürekli vardır

E) Sistemlidir

2-)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?

A)Nesneldir                  B)Mantıksal olma   C) Subjektif olma  D) Eleştireldir

E)Birikimli olma

 

3-) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir?

A) Sistemli ve tutarlı olma

B) Evreni ve insanı açıklamaya çalışma.

C) Akıl ve mantık ilkelerine dayalı olma

D) Doğruya ve gerçeğe ulaşmak

E) Deney yöntemi kullanma

 

 4-) Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?

A) Madde, düşüncenin ürünüdür

B) Madde, düşünceyi ortaya çıkarmıştır

C) Madde, düşünce ile başlar, var olur

D) Asıl irade Tanrısal iradedir

E) Felsefi konular düşünce ile açıklanır

 

5-) Aşağıdakilerden hangisi materyalizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Nesneler, beden ve beyin olmasa idi ,duyum ve düşünce olmazdı

B) Tanrı diye bir şey yoktur ki, evrenin nedeni Tanrı olsun

C) Var olan her şey determine ilişkiler sonucu ortaya çıkmaktadır

D) Varlık konusunda birbirine indirgenemeyecek iki cevher vardır: madde ve ruh

E) Bilgi, nesnel gerçekliğin insan zihnindeki yansımasıdır

 

6-) Ahlak felsefesi özgür iradeye dayalı ve bilinçli olarak yapılan insan eylemlerini konu edinir. Eylemlerin amacını ve niteliğini sorgular.Bunu yaparken de eylemlere bir değerler sistemi içerisinde birey ve toplum açısından yaklaşır.

Parağrafta ahlakın hangi özelliğine değinilmemiştir?

A)Özgür ve bilinçli eylemlerin ahlaka konu olmasına

B)Ahlakın bir değerler sistemi oluşturmasına

C)İnsan eylemlerini sorgulamasına

D)Toplum ve birey açısından ahlaka bakış açısı geliştirmesine

E)Eylemlerin niteliklerinin değişmeyeceğine

 

7-)Bireyin  bir özelliği de kendi davranışları hakkında iyi-kötü yargısında bulunmasıdır. İyi ya da kötü yaptığını düşünen birey ya iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni yaptığında huzurlu olurken , yapmadığı durumlarda da ödevini yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?

A)Vicdan      B)Ahlaki karar     C)Özgürlük        D)Mutluluk     E)Erdem

 

8-  ‘İdeal varlık, zaman ve mekanda yer kaplamaz.Bundan dolayı ne değişir; ne de oluş içinde bulunur.İdeal varlık, meydana gelmez,değişmez, başka bir şekle dönüşmez; bireyselliği yoktur. Bu tür varlığın, sujenin yeteneği sonucu ortaya çıktığını iddia eden felsefe teorileri vardır.’

Bu parçaya göre ideal varlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Duyusal bir gerçekliğinin bulunmadığı

B)Zihin tarafından meydana getirildiği

C)Mutlak ve değişmez olduğu

D)Herhangi bir anlama sahip olmadığı

E)Zaman ve mekandan bağımsız olduğu

 

9-)Herakleitos’a göre ‘Her şey sürekli değişir; bu nedenle nesnel dünyayı incelemeye olanak yoktur.Bir şeyin incelenmesi için ,o şeyin kimliğini sürdürmesini gerektirir. Oysa bugünkü dünya dünden farklıdır, yarın ki de bugünkünün aynısı kalmayacaktır.’

Herakleitos’un bu açıklamasından aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Evren bize değişiyor gibi görünmektedir.

B)Evrende hiç değişmeyen bir varlık vardır.

C)Evrendeki her şey oluş içindedir.

D)Evreni algılamak var olmak demektir.

E)Duyu organlarının verdiği bilgilere güven duyulabilir.

 

10-)Eğer yalnızca istatistiksel olarak gösterilen şeylerin var olduğuna inanıyorsanız, çok utanç vericidir bu! Yalnızca ölçebildikleriniz sizi yönetiyorsa acırım size, çünkü ben ölçülemeyene de ilgi duyuyorum. Salt şu anda burada var olana değil, düşlere de ilgi duyuyorum. Burada olanı zaten görebiliyorum. Göremediğimiz, dokunamadığımız, o denli şey var ki!

Bu parçada aşağıdaki yaklaşımlardan daha çok hangisine yönelik bir eleştiri olduğu söylenebilir?

A)Empirizm                              B)İdealizm

C)Fenomenoloji                     D)Kritizm

E)Sezgicilik

 

11-)” Asil olan hiçbir zaman değişmez ,daima aynı kalır.Bir varlığın kendisi sürekli değişir ,olduğu gibi kalamaz;ancak o varlığın zihnimizdeki görünüşü değişmeden aynı kalır.” Görüşünü savuna biri aşağıdaki görüşlerin hangisinin temsilcisi olabilir?

A) Fenomenoloji B)Progmatizm C) İdealizm

D) Rasyonalizm E)Emprizm

 

12-) Zihinsel bir etkinlik olan felsefe için hangisi ya da hangileri söylenebilir?

I-Cevaplarla değil sorularla var olur

II-Düşünmeyi öğrenmenin yöntemidir.

III-Kendi kendini sorgulama yeteneği vardır.

IV-Birleştirici özelliğe sahiptir.

A)I-II        B) III-IV     C)II-III-IV     

D) I-II-III-IV E)I-III-IV

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi   Ahlak  felsefesinin kavramlarında  yer almaz?

A) İyi B) Özgürlük C) Erdem    D) Bilgi    E) Kötü

 

14-) Aşağıdaki  karşılaştırmalardan  hangisi  dogrudur? 

A) Herakleitos – Ateş

B) Demokrita – Ateş

C) Thales – Atom

D) Platom – Su

E) Empedokles – Atom

 

15-) Aşağıdakilerden   hangisi   Herakleitos’a  ait  bir  düşüncedir?

A) Evren idea dan oluşur.

B) Evren zıtların birliginde oluşur.

C) Evren gölgeler dünyasıdır.

D) Varlık öncesiz ve sonrasızdır.

E) İlk madde atomdur.

 

16-) Aşağıdakilerden  hangisi  doğru bilginin yokluğunu  savunan görüşlerdendir?

A) Analitik felsefe

B) Kritizm

C) Nihilizm

D) Emprizm

E) Rasyonalizm

 

17-)” Ahlak eylemde değil, eylemin arkasındaki niyettedir.” Bu görüşü savunan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Platon B) Kant C) Spinoza     D) Frabi    E) Sokrates 

 

18-) “İnsan insanın kurdudur.” Sözünü söyleyen egoizm’ in savunucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) T.Hobbes    B) Pythogora     C) D.Hume  

D) Kant          E) E.Husserl

 

19-)“Mümkün varlık” ve “zorunlu varlık” olmak üzere iki çeşit varlık vardır.

-Dünyadaki varlıklar mümkün varlıklardır. Zorunlu varlık (Vacibül Vücud) ise tanrıdır.

Yukbarıdaki görüşleri savunan filozof hangisidir?

A)Farabi                   B) Platon          C) Hegel  

D) Kant                   E)Sokrates   

 

20-)”Makine insan ” adlı eser kime aittir ?

A) K.Marks           B) Descantes      C) Thales   

D) Wheidhead     E) Dela Mattrie

 

 

Cevaplar:  1 b   2 c   3 e  4b  5d  6e  7 a  8b   9 c  10a  11c  12d  13d  14a  15b   16c   17 b  18 a  19a  20 e

sayaç