Nis 022014
 

9.SINIF DEMOKRASİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA TEST SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

AD  SOYAD:

SINIF/NO    :

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014  DEMOKRASİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 

 SORULAR

 1-) Devletin herhangi bir toplumsal olayda uzlaşma yoluna gitmeyerek , olayların önüne geçmek için durumu kolluk kuvvetlerine devretmesi sonunda halk ve kolluk kuvvetleri arasında şiddetin baş göstermesi , halkın şiddet ve sindirme yolu ile kontrol etme durumu ortaya çıkar.

Sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

 

  A-) Devletin ekonomik   gücünün yeterli olmaması.

  B-) Eğitimsizlik

  C-) Kamu düzeninin korunmasında baskıcı yöntemlerin kullanılması.   

  D-) Yöneticilerin kendi güçlerini sınırlandırmak istememeleri, bu nedenle insan haklarını korumamaları.

  E-) Kamu görevlilerinin görevlerini insan hakların a uygun yapmamaları.

 

2-  Nazlıcan seçimlerde yüksek oy oranıyla galip çıkar ve güçlü bir hükümet kurar. Nazlıcan’ın yapmış olduğu uygulamalardan memnun olmayan halktan kimi gruplar sivil toplum örgütleri altında örgütlenerek ,uygulamalara tepki göstermeye başlarlar. Bu durumdan rahatsız olan ve gücünü muhafaza etmek isteyen Nazlıcan elindeki gücü bu grupların üzerinde kullanmaya başlar ve sivil toplumların etkinliklerini kısıtlama ,engelleme yoluna gider.

Nazlıca’ın bu durumu aşağıdaki seçeneklerin hangisi ile açıklanabilir?

  A-) Devletin ekonomik   gücünün yeterli olmaması.

  B-) Eğitimsizlik

  C-) Kamu düzeninin korunmasında baskıcı yöntemlerin kullanılması.   

  D-) Yöneticilerin kendi güçlerini sınırlandırmak istememeleri, bu nedenle insan haklarını korumamaları.

  E-) Kamu görevlilerinin görevlerini insan hakların a uygun yapmamaları.

 

 3-) Demokrasinin temel ilkelerinden olan çoğulculuk ne demektir?

A) Halkın çoğunun oy kullanması.

B) Ülke yönetiminin   çoğunluk tarafından gerçekleştirilmesi.

C) İnsanların siyasal kararları etkilemesi.

D) Değişik görüş ve düşüncelerin varlığını ve yaşam hakkını tanımaktır.

E) Halkın siyasal gücü doğrudan doğruya kullanması.

 

4-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 anayasasında öngörülmüş olan yeniliklerden biri değildir?


A) Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir.

B)Temel haklar genişletilmiştir.

C)Özgürlükler genişletilmiştir.

D)Devlet başkanının Cumhurbaşkanı olduğu kabul edilmiştir.

E)Sosyal ve hukuk devleti olduğu  kabul edilmiştir.

 

5-) Günümüzde de etkin olan ve güvencemizin teminatı olan Anayasa Mahkemesi ilk defa  hangi anayasada yer almıştır?

 A)1961                B)1921                     C)1982

 D)1924                E)Kanun-ı Esasi

  6 -) Aşağıdakilerden hangisi ; gönüllü insanların bir araya gelerek meydana getirdiği  sivil toplum örgütlerinin özelliği değildir?

A) Üyelerinin haklarını savunması

B) Kamuoyu oluşturması

C)  Siyaset yapması

D) Demokratik toplumlarda oluşması

E) Üyelerinin görüşlerini yansıtması

  7-) İnsan hakları anlamında , Osmanlı imp. devlet karşısında  bireylere  bazı dönemlerde bir takım haklar verilmiştir.Aşağıdakilerden  hangisinde az da olsa  bu hakların ilk defa verildiği söylenebilir?

           

 A)Tanzimat Fermanı     B)Sened -i İttifak

    C)Islahat fermanı          D) Kanuni esasi

                       E) II.Meşrutiyet

  

8-) Bazı dönemlerde ekonominin daha güçlü temeller üzerine oturması için ekonomik faaliyetlerin çoğu devlet eliyle gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde “Devletçilik”    ilkesinden uzaklaşılarak   özelleştirilmeye ,  aynı zaman   da birey değil devletin önemsenmeye başlanmıştır?

 I. Meşrutiyet

 II.1961 anayasası

 III.1982 anayasası

 IV. II. Meşrutiyet

  V. 1924 anayasası

  

 

  A) V.II .             B)  I. III.                C) IV. III.           

 

  D) Sadece II.                  E) Sadece III.

 

9-) Hiçbir Merci ,kurum yada kişi mahkemeler ,hakim yada savcı üzerinde baskı yapamaz ,telkinde bulunamaz  aksi durum söz konusu olduğunda  anayasal suç işlenmiş olur.

Bu durum anayasamızın hangi madde belirtilmiştir?

 

A) 128   B)138    C)148      D)52     E) 91

 

 10-) Bireylerin doğuştan sahip olduğu hakların (devredilemez-dokunulamaz-vazgeçilemez) korunması hukuk’un görevidir.

Doğuştan sahip olunan hakları koruyan hukuk aşağıdaki kavramların hangisi ile adlandırılır?

 

A) Soyut Hukuk       B) Medeni hukuk         C) Doğal hukuk

 D) Çağdaş hukuk     E) Sosyal hukuk

 11-) Bir ülkenin ırkçılık yaptığını iddia eden başka bir ülke her türlü komite ve komisyona başvurması ve hiçbir sonuç alamaması durumunda başvuracağı son mercii hangisidir?

A) Avrupa Parlamentosu        B)Güvenlik Konseyi

C) İnsan Hakları Mahkemesi  D) Nato

 E) Lahey Adalet Divanı

 

 12-) Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanunuesasî      B) Sened-i İttifak C) Tanzimat fermanı         D) Islahat fermanı  E) 1921 anayasası

 

13-) Toplumların gelişmesi ve küreselleşmenin hızının durdurulamadığı günümüz dünyasında insan hakları bakımından hukuk çok önemli bir kavram haline gelmiştir. Bu bakımdan devletler de hukuk devleti olma yolunda hızla dönüşümler yaşamaktadır.

 

Yukarıda sözü edilen “hukuk devleti” kavramını ilk defa dile getiren düşünür kimdir?

A)Sokrates          B) Montesquieu        C) Reauseau 

D) Kant               E) Hobbes

 

14-)Kuvvetler ayrılığı : yasa koyucularla ,uygulayıcıların birbirinden bağımsız ve etki alanında uzak olmayı ifade eder.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “kuvvetler ayrılında” sözü edilen kuvvetlerin tamamı bir arada doğru şekilde verilmiştir?

A)Yasama-Yürütme-TBMM 

B) Anayasa Mahkemesi-TBMM-Hükümet 

C) Yargı-Yasama-Yürütme

D)Yargı-Hükümet-Mahkemeler 

E)Bağımsız mahkemeler-Meclis-Devlet

   15-)  I.Padişahın meclisi kapatma yetkisinin alınması

                   II. 31 Mart Olayının meydana gelmesi

                   III. Anayasanın yeniden  yürürlüğe girmesi

                IV.Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması gibi  

              özelliklerin hangileri II.Meşrutiyet Dönemi’ne aittir

 

     A)I,III,IV                          B) II, III, IV           C)I, II,III               

     D)II, IV                     E)I, II, III, IV

 16-) Osmanlı imparatorluğunda azınlıklar  daima birçok hakkından mahrum edilmiş ve uzun süre bu haklara kavuşmaları sınırlandırılmıştır.Azınlıklara ayrıcalıkların tanındığı ve bu haklara sahip olmaya başladığını gösteren belge  aşağıdakilerden hangisidir?

             A) Tanzimat Fermanı     B)Sened -i İttifak

  

                    C)Islahat fermanı          D) Kanuni esasi               

    

                     E) II.Meşrutiyet

 

   17-) Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkarılan anayasaların temel felsefe ve amacı aynı gibi görünse de her birinin odaklandığı bir amaç vardır , bu anayasalardan hangisi devleti değil bireyi ön plana  çıkaran , bireye daha çok özgürlük veren anayasadır?

                 A) 1961                              B)1921             C) 1982        

                 D) Kanuni esasi                E) 1924

 18-) Uluslararası Koruma Organlarından aşağıdakilerden  hangisi Birleşmiş Milletler Örgütüne bağlı başlıca komisyonlar arasında yer almaz?

 A)Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi.

B)İnsan Hakları Komitesi.

C)Çocuk Hakları Komitesi.

D)Başkanlar Komitesi.

E)İşkenceye Karşı Komitesi.

 19-)Anayasanın işaret ettiği üzere , siyasi gücün etkisinden uzak ,bağımsız olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ‘nın başına Adalet Bakanının bulunması , aşağıdakilerden hangisine aykırılık göstermektedir?

 A)Siyasi Partiler Yasasına         B)Meclis İç Tüzüğüne

C) Anayasa Mahkemesine         D)HSYK Yasasına 

E) Güçler Ayrılığı İlkesine

 

20-)  Yüksek  Seçim Kurumu (YSK) Hangi anayasa ile kurulmuştur?

  A)1961                B)1921                     C)1982

 D)1924                E)Kanun-ı Esasi

 


                                                                                                                                      ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

                                                                                                                                           BAŞARILAR

Oca 132014
 

9.SINIF DEMOKRASİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

 

OKUL

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

ÖĞRENCİ ADI

 

EĞİTİM YILI

 

SINIFI

 

DERS

DEMOKRASİ

NO’SU

 

DÖNEM

1

İMZASI

 

YAZILI NO

2 (ORTAK)

ALDIĞI NOT

 

SINIF

9

 

 

                                                                          SORULAR

 


1-  Bir siyasi rejimin demokrasi olarak nitelendirilebilmesi için dört unsur gereklidir  hangisi bunlardan biri değildir?     

    A-) Seçimler        B-) Yargı             C-) Temsil             

    D-) Siyasi partiler             E-) Çoğulculuk ve katılım

 2- Bir partinin tek başına salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda , başka siyasi partilerle bir araya gelip , bir hükümet kurulur . Bu tür hükümetlere ne ad verilir?

A-) Geniş tabanlı  B) Azınlık    C) Koalisyon  D) Çoğunluk  E) Tenokratlar

 3- Ülkemizde milletvekili seçimlerindeki  oy barajı yüzde kaçtır?

A) 5        B)  7          C) 15          D)  8               E) 10

 4- Ülkemizde yapılan seçimler aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip değildir?

A) Açık oy  B) Açık sayım C) Eşit  D) Gizli  E) Tek dereceli

 5- Ülkemizde oy kullanma yaşı kaçtır ?

A) 30         B) 25           C) 18           D) 17            E)  20

 6-Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri oy kullanamaz?

I-Er ve rebaşlar

II-askeri öğrenciler

III-Hükümlüler

IV- Hakim ve savcılar

V- Öğretim görevlileri

A) I-II-V   B) II-IV   C) I-II-III  D)  I-II-III-IV   E) I-III-V

 

 7- Meclis tarafından çıkarılmış olan bir yasa Cumhurbaşkanı tarafından kaç gün içinde imzalanmak zorundadır?

 A) 5        B) 7        C)  10          D) 15                E) 20

 

 8- Hükümeti mali yönden  denetleyen  kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danıştay        B) İdare mahkemesi         C) Yargıtay 

D) Anayasa mahkemesi     E) Sayıştay

 

 9- Haberleşme özgürlüğü hangi durumlarda sınırlandırılabilir?

A) Doğal afetlerde          B)Olağanüstü durumlarda 

C) Mali krizlerde            D) Seçimlerde

E) Hiçbir zaman

 10-  Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme değildir?

A)  İdare Mahkemesi           B) Sayıştay           C) Danıştay

 D) Yargıtay     E) Uyuşmazlık  Mahkemesi

 

 11- En değerli varlığın insan olduğunu savuna görüş hangisidir?

A) Reform              B) Koalisyon              C) Rönesans

D) Hümanizm         E) Kapitalizm

 12-Kralın keyfi ve ağır  uygulamaları insan haklarına aykırı görüp , isyan eden feodal beylerin istekleri doğrultusunda ilan edilen ferman hangisidir?

A) Virjinya haklar Bildirgesi         B)İnsan Hakları Beyannamesi  C) Güçler ayrılığı                           D) Avrupa Parlamentosu

E) Manga Carta

 

13-Aristoya göre devletin öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Eğitmek  B) Bilgilendirmek C) Ahlakileştirmek D) Baskı altına almak  E) Mutlu etmek

 

 14- Yürütme görevini yerine getirenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 A-)Bakanlar kurulu-Genel Kurmay

B-)Cumhurbaşkanı-Anayasa Mahkemesi

C-)Yargıtay-Danıştay-Anayasa Mahkemesi 

D-)Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu

E-)Başbakan-Cumhurbaşkanı

 

  15-Devletin toplumsal sözleşme ile meydana geldiğini kabul eden düşünürler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Platon-Marks-Hobbes   

B)Locke-Hobbes-Rousseau

C) Smith-Sokrates- Rousseau

D) Smith-Platon-Marks-Hobbes  

E) Locke-Hobbes-Rousseau-Montesquieu

 

 16-Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir?

A-)Dokunulamaz-Devredilemez-Bilinemez

B-)Devredilemez-Vazgeçilemez-Kullanılamaz

C-) Devredilemez-Vazgeçilemez- Dokunulamaz

D-)Dokunulamaz-Bilinemez-Kişiye Bağlıdır

E-)Yorumlanamaz- Dokunulamaz-Devredilemez

 17-TBMM kaç milletvekili ile temsil edilmektedir? 

 

A) 150        B) 450         C) 500       D) 350      E) 550

 

 18-Platon’a göre zenginlerle fakirlerin savaşı sonucu ortaya çıkan durum hangisidir?

 

A) Demokrasi            B) İnsan hakları             C) Yasalar          D) Parlamento            E) Hümanizm

 

 19- Ülkemizde uygulanan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunluk sistemi B) Nispi Temsili Sistem    C) Koalisyon  D) Parlementer  sistem E) Dar çevre sistem

 

 20-Türkiye’de Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

 

A) 18      B) 20        C) 30         D) 25            E) 35

 

 21-Ülkemizde aşağıdakilerden hangileri milletvekili seçilebilirlerler?

A) Askerlik görevini yapmamış olanlar.B) Ağır hapis cezası almış olanlar     C) İstifa eden hakim ve savcılar 

D) Kısıtlılar               E) Yüz kızartıcı suç işleyenler


22- Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak hak ve özgürlüklerden değildir?

 

A) Sağlık      B) Kişi dokunulmazlığı        C) Dilekçe 

D) Özel  yaşamın gizliliği   E) Sendika kurma

 

 23- İnsan Hakları Beyannamesi  nerede ve ne zaman ilan edilmiştir?

A) Almanya-1945        B) İngiltere-1789         C) Fransa -1789 

D) ABD-1215              E)  İtalya-1883

 24-Aşağıdakilerden hangisi meclisin denetim organlarından biri değildir?

A) Gensoru     B) Yüce divan      C) Soru 

D) Genel görüşme  E) Meclis Soruşturması

 25- Güçler ayrılığı ilkesini ilk defa dile getiren düşünür kimdir?

A) Montesquieu B) Platon  C) Aristo  D) Hobbes E) Locke

 


 

 

                                                                                                                                                   ZİYA ÖZCAN

                                                                                                                           FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

                                                                                                                                                  BAŞARILAR

 

Öğreneceğiniz her kelime  yaşamınıza yeni bir anlam ,  aydınlık dünyanızda yeni bir ışık yakacaktır.

                                                                                                                                                    ZİYA ÖZCAN

Kas 182013
 

9.SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

AD  SOYAD:

SINIF/NO    :                                                  BBBBBBBBB   GRUBU

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014  DEMOKRASİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI                                                                     

                                                                                      SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 5 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

( D )1-İnsan haklarına saygılı olan devletin anayasasında insan haklarının eksiksiz yer almasına gerek yoktur.

 ( D )2-Kişinin sorumluluk sahibi olması ,özgür olmasına bağlıdır.

 ( D) 3-İnsan tüm haklarına doğuştan sahiptir.

 ( D )4-İnsan haklarını devlet vermez onları sadece tanır ve korur.

 ( Y )5-Egemenliğin bir kişinin elinde toplanmasına Aritokrasi denir.

 B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 5 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

1-Hukuk tarafından korunup tanınan ve bireyin iradesine bırakılan çıkarlara——-HAK——denir

 2-Öğretmenine yalan söyleyen öğrencinin, söylediklerinin doğru olmadıkları ortaya çıkması ve öğretmeni tarafından cezalandırılıp, cezasını çekmesi………SORUMLULUK……kavramını örneklendirir.

 3-İnsanların diğer tüm haklarını kullanabilmesi için öncelikle…………YAŞAM HAKKINA…..sahip olması gerekir.

 4- Yasama  yetkisi ……MECLİSE  ……………………aittir.

 5-Bir siyası parti grubu adına en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilen önergeye……GENSORU…….denir

 6-“Her hakkın kaynağı bireydir;Çünkü tek gerçek varlık insandır.” Görüşünü savunan akım …..Bireycilik…..dur/tir/dir.

 7-Laik devlette yasalar ,dinsel ilkelere değil….AKIL VE MANTIĞA…….dayanan ilkelerdir.

 8-İnsanları değil ,insanların içinde yaşadığı toplumu tek gerçek olarak ele alan düşünür……KARL MARX…..tir/dır/dur.

 9- Güçler ayrılığı ilkesini ilk defa dile getiren düşünür…………MONTESQUİEU………………dür/tür.

10-Devler yönetiminde din adamları grubunun sahibi olduğu yönetim şekli………TEOKRASİ……………….dir.

 

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5 PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 1-Bireyin, iradesini kullanarak ,baskı altında kalmadan karak verip, seçim yapabilmesidir.

     Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

     A-)Birey        B-)Özgürlük             C-)Sorumluluk             

    D-)Eşitlik                      E-)Demokrasi

2-Hangi seçenekte verilenler temel insan haklarıdır?

A-) Dilekçe-seçme seçilme-spor-yaşam-eğitim

B-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-beslenme-yaşam-eğitim

C-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-sendika hakkı

D-)Barınma-spor-beslenme-eğitim- yaşam

E-)Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-savunma

  3-Yürütme görevini yerine getirenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 A-)Bakanlar kurulu-Genel Kurmay

B-)Cumhurbaşkanı-Anayasa Mahkemesi

C-)Yargıtay-Danıştay-Anayasa Mahkemesi 

D-)Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu

E-)Başbakan-Cumhurbaşkanı

  4-Devletin toplumsal sözleşme ile meydana geldiğini kabul eden düşünürler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Platon-Marks-Hobbes   B)Locke-Hobbes-Rousseau  C) Smith-Sokrates- Rousseau

D) Smith-Platon-Marks-Hobbes   E) Locke-Hobbes-Rousseau-Montesquieu

 5-Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir?

 A-)Dokunulamaz-Devredilemez-Bilinemez

B-)Devredilemez-Vazgeçilemez-Kullanılamaz

C-) Devredilemez-Vazgeçilemez- Dokunulamaz

D-)Dokunulamaz-Bilinemez-Kişiye Bağlıdır

E-)Yorumlanamaz- Dokunulamaz-Devredilemez

                                                                                                                                 ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

                                                                                                                                 BAŞARILAR

Kas 182013
 

LİSE 9.SINIF DEMOKRASİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI WORD DOSYASI  İNDİR

AD  SOYAD:

SINIF/NO    :                               AAAAAAA GRUBU

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014  DEMOKRASİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI                                                                    

                                                                    SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 5 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(   )1-İnsan haklarının kaynağı toplumdur görüşü Karl Marks’a aittir.

 (   Y )2-Kişinin sorumluluk sahibi olması ,özgür olmasını gerektirmez.

 (  Y ) 3-Kişi hakları  devlet tarafından verilir ömür boyu devam eder.

(  D  )4-İnsan haklarını devlet korumak ve tanımak zorundadır.

  (  D  )5-Egemenliğin bir kişinin elinde toplanmasına Monarşi denir.

 B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 5 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

1-Hukuk tarafından korunup tanınan ve bireyin iradesine bırakılan çıkarlara………… HAK ….……….-…….denir

 2-Öğretmenine yalan söyleyen öğrencinin, söylediklerinin doğru olmadıkları ortaya çıkması ve öğretmeni tarafından cezalandırılıp, cezasını çekmesi…………………… SORUMLULUK ………….……kavramını örneklendirir.

 3-İnsanların diğer tüm haklarını kullanabilmesi için öncelikle…………… YAŞAM HAKKINA ………………….…..sahip olması gerekir.

4- Yargı  yetkisi ……… . ……BAĞIMSIZ MAHKEMELERE………………aittir.

5-Yasama, yürütme ve yargının ayrı ellerde olmasına…………GÜÇLER AYRILIĞI…………….….denir

 6-“Her hakkın kaynağı bireydir;Çünkü tek gerçek varlık insandır.” Görüşünü savunan düşünür…………………A.SMİTH…………………….…..dur/tir/dir.

 7-Laik devlette yasalar ,dinsel ilkelere değil……………AKIL VE MANTIK……………………….dayanan ilkelerdir.

 8-İnsanları değil ,insanların içinde yaşadığı toplumu tek gerçek olarak ele alan görüş   ..TOPLUMCU KURAM.tir/dır/dur.

 9- Güçler ayrılığı ilkesini ilk defa dile getiren düşünür…………MONTESQUİEU………………………………dür/tür.

 10-Devler yönetiminde din adamları grubunun sahibi olduğu yönetim şekli…………TEOKRASİ…..……………….dir.

 C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5 PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 1-Bireyin, iradesini kullanarak ,baskı altında kalmadan karak verip, seçim yapabilmesidir.

     Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

     A-)Birey        B-)Özgürlük             C-)Sorumluluk          

    D-)Eşitlik                      E-)Demokrasi

 2-Hangi seçenekte verilenler temel insan haklarıdır?

A-) Dilekçe-seçme seçilme-spor-yaşam-eğitim

B-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-beslenme-yaşam-eğitim

C-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-sendika hakkı

D-)Barınma-spor-beslenme-eğitim- yaşam

E-)Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-savunma

  3-Yürütme görevini yerine getirenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 A-)Bakanlar kurulu-Genel Kurmay

B-)Cumhurbaşkanı-Anayasa Mahkemesi

C-)Yargıtay-Danıştay-Anayasa Mahkemesi 

D-)Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu

E-)Başbakan-Cumhurbaşkanı

  4-Devletin toplumsal sözleşme ile meydana geldiğini kabul eden düşünürler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Platon-Marks-Hobbes 

 B)Locke-Hobbes-Rousseau 

     C) Smith-Sokrates- Rousseau 

    D) Smith-Platon-Marks-Hobbes  

     E) Locke-Hobbes-Rousseau-Montesquieu

 5-Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir?

 A-)Dokunulamaz-Devredilemez-Bilinemez

B-)Devredilemez-Vazgeçilemez-Kullanılamaz

C-) Devredilemez-Vazgeçilemez- Dokunulamaz

D-)Dokunulamaz-Bilinemez-Kişiye Bağlıdır

E-)Yorumlanamaz- Dokunulamaz-Devredilemez

                                                                                                                                 ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

                                                                                                                                     BAŞARILAR

Tem 032013
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 10.SINIFLAR DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2012-2013 HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI YAZILI YOKLAMA SORULARI -2

1-)Sosyal bir devletin  insana tanıdığı başlıca sosyal haklardan beş(5)tane yazınız.

2-) Devletin sözleşme sonucu oluştuğunu savunan düşünürler kimlerdir?

3-)İnsanın sosyal bir varlık olduğunu,insanın ancak toplum içinde ahlaklı olabileceğini,devletin görevi ise insanı ahlaklı kılmaktır , görüşlerini savunan filozof kimdir?

 4-) Koalisyon Hükümeti nedir,açıklayınız?

 5-)1961 Anayasasının getirdiği yenilikler nelerdir?

6-)Türkiye Cumhuriyeti İnsan Haklarını ve Hürriyetini Korumaya Dair Sözleşmeyi ne zaman imzalamıştır ve T.C. vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuru hakkını ne zaman tanımıştır?

7-)Avrupa Güvenlik ve işbirliği teşkilatına Bağlı olan kurumlar hangileridir?

8-)Ekonomik faaliyetlerin devlet eliyle yapılması gerekir görüşü,Atatürk İnkılabının hangi ilkesinin özelliğidir?

9-)Hukuk devleti fikri ilk defa kim tarafında ortaya atılmıştır?

10-)Meclis araştırması nedir?

                                                                          BAŞARILAR

                                                                          ZİYA ÖZCAN

                                                         FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2012-2013 HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI YAZILI YOKLAMA SORULARININ CEVAP ANAHTARI

CEVAP-1: Mülkiyet hakkı-sağlık-eğitim-çevre hakkı-sosyal güvenlik-Ailenin korunması hakkı-Gençliğin korunması ve sporun desteklenmesi hakkı-eğitim ve öğrenim hakkı

CEVAP-2:T.Hobbes ve J.Locke

CEVAP-3:Aristotales

CEVAP-4:Bir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması durumunda ,partiler aralarında anlaşarak karma bir hükümet kurarlar ,buna Koalisyon Hükümeti denir.

CEVAP-5:Temel hak ve özgürlükler,Sosyal ve Ekonomik hak ve özgürlükler,Siyasi hak ve özgürlükler ayrı ele alınmıştır,TRT Özerkleşti,Üniversiteler özerkleşti,Anayasa Mahkemesi açıldı,İkinci meclis(senato)yer aldı,Yüksek hakimler kurulu yer almıştır.

CEVAP-6:1954   ve   1987

CEVAP-7:Konsey-Kıdemli Memurlar Komitesi-Çatışma Önleme Merkezi-Danışma Komitesi-Hür seçimler Bürosu

 CEVAP-8:Devletçilik

CEVAP-9:İmmanuel Kant

CEVAP-10:belli bir konuda bilgi edinmekiçin yapılan incelemedir.

                                                                          ZİYA ÖZCAN

                                                         FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

2012-2013 eğitim öğretim yılı bütünleme yoklaması,yaz,bahar,şubat-eylül imtihan,hazırlık,çalışma soruları,kaynak site,yanıtlı,çözümlü,sunumu,tanıtımı,yardımcı,rehber dosya,yükle,download,indir.

 Posted by at 16:27
Tem 012013
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2012-2013 HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI YAZILI YOKLAMA SORULARI

1-)Temel insan haklarından beş(5)tane yazınız.

2-) Güçler ayrılığı ilkesi nedir ve ilk savunan kimdir?

3-)Yunan demokrasisini eleştiren ve seçimle iş başına gelen yöneticileri benimsemeyen,topumu erdemli kişiler yönetmelidir diyen  filozof düşünür kimdir?

4-)Siyasi partiler kurulma aşamasında kimden izin almak zorundadırlar?

5-)1961 Anayasasının getirdiği yenilikler nelerdir?

6-)Türkiye Cumhuriyeti İnsan Haklarını ve Hürriyetini Korumaya Dair Sözleşmeyi ne zaman imzalamıştır ve T.C. vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuru hakkını ne zaman tanımıştır?

7-)Avrupa Konseyine Bağlı Başlıca Komisyon ve Kuruluşlar hangileridir?

8-)Sınıf ayrıcalıklarını reddeden,yasalar karşısında herkes eşit olacağı görüşü,Atatürk İnkılabının hangi ilkesinin özelliğidir?

9-)Hukuk devleti fikri ilk defa kim tarafında ortaya atılmıştır?

10-)Gensoru nedir?

                                                                          BAŞARILAR

                                                                          ZİYA ÖZCAN

                                                         FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2012-2013 HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI YAZILI YOKLAMA SORULARININ CEVAP ANAHTARI

CEVAP-1:Yaşam hakkı-sağlık-eğitim-dilekçe-seçme seçilme-özel yaşamın gizliliği-çalışma  ve dinlenme –kişi dokunulmazlığı-sendika kurma-toplu iş sözleşmesi hakkı-grev ve lokavt hakkı.

CEVAP-2:Yasama ,yürütme ve yargı’nın ayrı ellerden toplanmasıdır. İlk savunan;Montesquieu’dur.

CEVAP-3:Sokrates

CEVAP-4:Siyasi partiler ,önceden izin almadan kurulur.

CEVAP-5:Temel hak ve özgürlükler,Sosyal ve Ekonomik hak ve özgürlükler,Siyasi hak ve özgürlükler ayrı ele alınmıştır,TRT Özerkleşti,Üniversiteler özerkleşti,Anayasa Mahkemesi açıldı,İkinci meclis(senato)yer aldı,Yüksek hakimler kurulu yer almıştır.

CEVAP-6:1954   ve   1987

CEVAP-7:Bakanlar Komitesi-İnsan Hakları Mahkemesi-Avrupa Güvenlik ve işbirliği teşkilatı(AGİT)

CEVAP-8:Halkçılık

CEVAP-9:İmmanuel Kant

CEVAP-10:Bir siyasi grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilen önergedir.

                                                                          ZİYA ÖZCAN

                                                         FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Aramalar:örnek, eğitim öğretim yılı,klasik,deneme sınavı ,hazırlık,lise1,2,3,4,9,10,11,1. sınıflar için,yeni,bütünleme sualleri,yoklama ,değerlendirme,kaynak ,yardımcı,bedava yükle,download,indir,yaz,haziran dönemi,şubat ve eylül sorumluluk

 Posted by at 15:15
Oca 162013
 

                                                                SINAV KAĞIDI

Öğretmenin Adı Soyadı

İmzası

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Okul Nu.

 

PUAN

NOT

DERECE

ZİYA ÖZCAN

 

 

Okul

 

Ders Yılı

Dönem

 

Sınav Tarihi

 SALBAŞ LİSESİ

2012-2013

I

21/10/2012

 

Sınıf/Şube

Ders

Sınav

Soru Adeti

 

Sınav Kağıdını Okuma Tarihi

ORTAK

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

1

20

 

Açıklama

  • AD, SOYAD ve OKUL NUMARASINI YAZMAYI UNUTMAYINIZ!
  • Kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs edenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
  • Puan değerleri soru gruplarının başında yazılıdır.

        Başarılı olmanızı diliyorum.

 

 

 B                 B                       B                         B                            B                             B                       B                            B

 

                                                                           SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

 

( Y )1-İnsan haklarına saygılı olan devletin anayasasında insan haklarının eksiksiz yer almasına gerekir

 

( Y )2-Kişinin sorumluluk sahibi olması ,özgür olmasını gerektirmez.

 

( Y) 3-İnsan hakları evrensel beyannamesi 1938 yılında ilan edilmiştir.

 

( D )4Egemenliğin bir kişinin elinde toplanmasına Monarşi denir.  

 

( Y) 5-Yasama,yürütme ve yargının tek elden toplanmasına güçler ayrılığı denir.

 

 B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

1-Hukuk tarafından korunup tanınan ve bireyin iradesine bırakılan çıkarlara——-HAK——denir

 

2- Öğretmenine yalan söyleyen öğrencinin, söylediklerinin doğru olmadıkları ortaya çıkması ve öğretmeni tarafından cezalandırılıp, cezasını çekmesi……………SORUMLULUK ……………………………kavramını örneklendirir.

 

3-İnsanların diğer tüm haklarını kullanabilmesi için öncelikle…………YAŞAM HAKKINA…..sahip olması gerekir.

 

4- Güçler ayrılığı ilkesini ilk defa dile getiren düşünür….MONTESQUİEU……..dır/dür/tır.

 

5-Başbakan ve bakanlar hakkında TBMM’nin üye tam sayısının en az onda birinin imzasıyla açılan soruşturmaya …….MECLİS SORUŞTURMASI….denir.

 

6-“Her hakkın kaynağı bieyin, içinde yaşadığı toplumdur;Çünkü tek gerçek varlık toplumdur.” Görüşünü savunan akım …..TOPLUMCU KURAM…..dur/tir/dır.

 

7-Laik devlette eğitim kurumları ,dinsel ilkelere değil….AKIL VE BİLİME…….dayanan ilkelere sahiptir.

 

8-Sosyal devletin vatandaşlarına sunduğu haklardan üç tanesi …MÜLKİYET…../…SOSYAL GÜVENLİK./ …SAĞLIK……Hakkıdır.

 

9-Her birey mülk edinme hakkına sahiptir, bu haklar sadece…KAMU YARARI……amacıyla kanunla sınırlandırılır.

 

10-Bir devletin laik olması için …..DİN ….. Ayırımı yapmaması gerekir.(VATANDAŞININ VİCDAN HÜRRİYETİNİ GÜVENCE ALTINA ALMASI GEREKİR)


C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 3PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1- Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir?

 A-)Dokunulamaz-Devredilemez-Bilinemez

B-) Devredilemez-Vazgeçilemez- Dokunulamaz

C-) Devredilemez-Vazgeçilemez-Kullanılamaz

D-)Dokunulamaz-Bilinemez-Kişiye Bağlıdır

E-)Yorumlanamaz- Dokunulamaz-Devredilemez

 

 

2- Yürütme görevini yerine getirenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

A-)Bakanlar kurulu-Genel Kurmay

B-) Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu

C-)Yargıtay-Danıştay-Anayasa Mahkemesi 

D-) Cumhurbaşkanı-Anayasa Mahkemesi

 E-)Başbakan-Cumhurbaşkanı

 

 

3- Toplunum güçsüz kesimlerini ,güçlü kesimlerine karşı toplumsal ve ekonomik  tedbirler alarak koruyan devlet türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A-)Hukuk Devleti

 B-)Üniter Devlet

 C-) Sosyal devlet

 D-) Kapitalist devlet

 E-)Totaliter Devlet

 

 

4- Hangi seçenekte verilenler temel insan haklarıdır?

 

A-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-sendika hakkı

B-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-beslenme-yaşam-eğitim

C-) Dilekçe-seçme seçilme-spor-yaşam-eğitim

D-)Barınma-spor-beslenme-eğitim- yaşam

E-)Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-savunma

 

 

5- Bireyin, iradesini kullanarak ,baskı altında kalmadan karak verip, seçim yapabilmesidir.

     Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

    A-)Birey             

    B-) Demokrasi        

    C-)Sorumluluk             

    D-)Eşitlik                

    E-) Özgürlük 

 

 

YASALARA DEĞİL, İNSANLARA SAYGI DUYDUĞUNUZ ZAMAN ADİL OLABİLİRSİNİZ

                                                                                                                                                               ZİYA ÖZCAN

                                                                                                               

 

                                                                                                    SINAV SÜRESİ 20 DAKİKADIR

 

 

                                                                                                                                          BAŞARILAR

                                                                                                                                           ZİYA ÖZCAN

                                                                                                                            FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

Anahtarlar: Yazılıya hazırlık sınavı tarama  işaretleri konu testleri yap sunu metin test sorusu örnekleri örnek görselleri problemleri alıştırmaları sayma sayıları,doğal rasyonel etkinlik materyal alıştırma konu tarama kapsamlı tutarlı geçerli özenli hazırlanmış orta zorlukta  izle göster açıklamasını yap sunumunu arşivi dosyası öğretmen ve öğrencilere yardımcı kaynak materyal alıştırma konu tarama kapsamlı tutarlı geçerli özenli hazırlanmış orta zorlukta  eğitim öğretim yılı soru bankası Pekiştirme

 

 Posted by at 00:03
Oca 152013
 
SALBAŞ LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM  1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI    

 

                                                         

                                                                     SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

( D )1-İnsan haklarına saygılı olan devletin anayasasında insan haklarının eksiksiz yer almasına gerek yoktur.

 

( D )2-Kişinin sorumluluk sahibi olması ,özgür olmasına bağlıdır.

 

( Y) 3-İnsan haklarından vazgeçilemez ;ancak devredilebilir.

 

( D )4-İnsan haklarını devlet vermez onları sadece tanır ve korur.

 

( Y )5-Egemenliğin bir kişinin elinde toplanmasına Aritokrasi denir.

 

 

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

1-Hukuk tarafından korunup tanınan ve bireyin iradesine bırakılan çıkarlara——-HAK——denir

 

2-Öğretmenine yalan söyleyen öğrencinin, söylediklerinin doğru olmadıkları ortaya çıkması ve öğretmeni tarafından cezalandırılıp, cezasını çekmesi………SORUMLULUK……kavramını örneklendirir.

 

3-İnsanların diğer tüm haklarını kullanabilmesi için öncelikle…………YAŞAM HAKKINA…..sahip olması gerekir.

 

4-Devlet yasama  görevini yerine getirirken……ULUSLAR ARASI HUKUKA ….uygun davranması gerekir

 

5-Bir siyası parti grubu adına en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilen önergeye……GENSORU…….denir

 

6-“Her hakkın kaynağı bireydir;Çünkü tek gerçek varlık insandır.” Görüşünü savunan akım …..Bireycilik…..dur/tir/dir.

 

7-Laik devlette yasalar ,dinsel ilkelere değil….AKIL VE MANTIĞA…….dayanan ilkelerdir.

 

8-İnsanları değil ,insanların içinde yaşadığı toplumu tek gerçek olarak ele alan düşünür……KARL MARX…..tir/dır/dur.

 

9-Her birey mülk edinme hakkına sahiptir, bu haklar sadece…KAMU YARARI……amacıyla kanunla sınırlandırılır.

 

10-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi…..1948……yılında ilan edilmiştir.


 

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 3PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1-Bireyin, iradesini kullanarak ,baskı altında kalmadan karak verip, seçim yapabilmesidir.

     Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

    A-)Birey             

    B-)Özgürlük         

    C-)Sorumluluk             

    D-)Eşitlik                 

    E-)Demokrasi

 

2-Hangi seçenekte verilenler temel insan haklarıdır?

 

A-) Dilekçe-seçme seçilme-spor-yaşam-eğitim

B-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-beslenme-yaşam-eğitim

C-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-sendika hakkı

D-)Barınma-spor-beslenme-eğitim- yaşam

E-)Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-savunma

 

 

3-Yürütme görevini yerine getirenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

A-)Bakanlar kurulu-Genel Kurmay

B-)Cumhurbaşkanı-Anayasa Mahkemesi

C-)Yargıtay-Danıştay-Anayasa Mahkemesi 

D-)Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu

E-)Başbakan-Cumhurbaşkanı

 

 

4-Toplunum güçsüz kesimlerini ,güçlü kesimlerine karşı toplumsal ve ekonomik  tedbirler alarak koruyan devlet türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A-)Hukuk Devleti

 B-)Üniter Devlet

 C-)Kapitalist devlet

 D-)Sosyal devlet

 E-)Totaliter Devlet

 

5-Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir?

 

A-)Dokunulamaz-Devredilemez-Bilinemez

B-)Devredilemez-Vazgeçilemez-Kullanılamaz

C-) Devredilemez-Vazgeçilemez- Dokunulamaz

D-)Dokunulamaz-Bilinemez-Kişiye Bağlıdır

E-)Yorumlanamaz- Dokunulamaz-Devredilemez

 

 

YASALARA DEĞİL, İNSANLARA SAYGI DUYDUĞUNUZ ZAMAN ADİL OLABİLİRSİNİZ

                                                                                                                                                            ZİYA ÖZCAN

 

                                                                                                              

 

                                                                                                    SINAV SÜRESİ 20 DAKİKADIR

 

 

                                                                                                                                          BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

 

Anahtar Kelimeler: 8.9.10.11.12.Sınıflar Vatandaşlık İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı İndir , sorusu, yanıtları,alt küme güçler birliği ayrılığı ,cevaplı ,yanıtlı ,kanaat dönemi,yarıyıl ,ara,bul, bedava, deneme ,genel  yeni , .sınıf, örnek sınav, problem sınavı ,imtihanı ,test, çalışma, yaprakları hak özgürlük sorumluluktemel insan hakklarının özellikleri laiklik devlet eğitim sağlık ,monarşi teokrasi seçimsivil toplum dilekçe hakkı seçme seçilme konut edinme, çarşaf  indir,download ,I.yarıyıl II. insan hakları bildirgesi, karma,ortaokul,zor,ilköğretim ,sınav test boşluk doldurma klasik doğrudan temsili seçim,yükle, cevaplı, cevapları, yeni, ortaokul, bağımsızlığı yargı sbs,lise, kolay ,nedir,Değerlendirme,faaliyeti , etkinliği

 Posted by at 23:48
Oca 142013
 

                                                                      

                                                                        SINAV KAĞIDI

Öğretmenin Adı Soyadı

İmzası

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Okul Nu.

 

PUAN

NOT

DERECE

ZİYA ÖZCAN

 

 

Okul

 

Ders Yılı

Dönem

 

Sınav Tarihi

 SALBAŞ LİSESİ

2012-2013

I

21/10/2012

 

Sınıf/Şube

Ders

Sınav

Soru Adeti

 

Sınav Kağıdını Okuma Tarihi

ORTAK

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

1

20

 

Açıklama

  • AD, SOYAD ve OKUL NUMARASINI YAZMAYI UNUTMAYINIZ!
  • Kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs edenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
  • Puan değerleri soru gruplarının başında yazılıdır.

Başarılı olmanızı diliyorum.

 

 

 

 

                                                                           SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

( D )1-İnsan haklarına saygılı olan devletin anayasasında insan haklarının eksiksiz yer almasına gerek yoktur.

 

( D )2-Kişinin sorumluluk sahibi olması ,özgür olmasına bağlıdır.

 

( Y) 3-İnsan haklarından vazgeçilemez ;ancak devredilebilir.

 

( D )4-İnsan haklarını devlet vermez onları sadece tanır ve korur.

 

( Y )5-Egemenliğin bir kişinin elinde toplanmasına Aritokrasi denir.

 

 

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

1-Hukuk tarafından korunup tanınan ve bireyin iradesine bırakılan çıkarlara——-HAK——denir

 

2-Öğretmenine yalan söyleyen öğrencinin, söylediklerinin doğru olmadıkları ortaya çıkması ve öğretmeni tarafından cezalandırılıp, cezasını çekmesi………SORUMLULUK……kavramını örneklendirir.

 

3-İnsanların diğer tüm haklarını kullanabilmesi için öncelikle…………YAŞAM HAKKINA…..sahip olması gerekir.

 

4-Devlet yasama  görevini yerine getirirken……ULUSLAR ARASI HUKUKA ….uygun davranması gerekir

 

5-Bir siyası parti grubu adına en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilen önergeye……GENSORU…….denir

 

6-“Her hakkın kaynağı bireydir;Çünkü tek gerçek varlık insandır.” Görüşünü savunan akım …..Bireycilik…..dur/tir/dir.

 

7-Laik devlette yasalar ,dinsel ilkelere değil….AKIL VE MANTIĞA…….dayanan ilkelerdir.

 

8-İnsanları değil ,insanların içinde yaşadığı toplumu tek gerçek olarak ele alan düşünür……KARL MARX…..tir/dır/dur.

 

9-Her birey mülk edinme hakkına sahiptir, bu haklar sadece…KAMU YARARI……amacıyla kanunla sınırlandırılır.

 

10-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi…..1948……yılında ilan edilmiştir.


C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 3PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1-Bireyin, iradesini kullanarak ,baskı altında kalmadan karak verip, seçim yapabilmesidir.

     Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

    A-)Birey             

    B-)Özgürlük         

    C-)Sorumluluk             

    D-)Eşitlik                 

    E-)Demokrasi

 

2-Hangi seçenekte verilenler temel insan haklarıdır?

 

A-) Dilekçe-seçme seçilme-spor-yaşam-eğitim

B-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-beslenme-yaşam-eğitim

C-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-sendika hakkı

D-)Barınma-spor-beslenme-eğitim- yaşam

E-)Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-savunma

 

 

3-Yürütme görevini yerine getirenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

A-)Bakanlar kurulu-Genel Kurmay

B-)Cumhurbaşkanı-Anayasa Mahkemesi

C-)Yargıtay-Danıştay-Anayasa Mahkemesi 

D-)Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu

E-)Başbakan-Cumhurbaşkanı

 

 

4-Toplunum güçsüz kesimlerini ,güçlü kesimlerine karşı toplumsal ve ekonomik  tedbirler alarak koruyan devlet türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A-)Hukuk Devleti

 B-)Üniter Devlet

 C-)Kapitalist devlet

 D-)Sosyal devlet

 E-)Totaliter Devlet

 

5-Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir?

 

A-)Dokunulamaz-Devredilemez-Bilinemez

B-)Devredilemez-Vazgeçilemez-Kullanılamaz

C-) Devredilemez-Vazgeçilemez- Dokunulamaz

D-)Dokunulamaz-Bilinemez-Kişiye Bağlıdır

E-)Yorumlanamaz- Dokunulamaz-Devredilemez

 

 

YASALARA DEĞİL, İNSANLARA SAYGI DUYDUĞUNUZ ZAMAN ADİL OLABİLİRSİNİZ

                                                                                                                                                               ZİYA ÖZCAN

 

                                                                                                              

 

                                                                                                    SINAV SÜRESİ 20 DAKİKADIR

 

 

                                                                                                                         BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

Anahtarlar:hazırlık sınavı tarama  işaretleri konu testleri yap sunu metin test sorusu örnekleri örnek görselleri problemleri alıştırmaları sayma sayıları,doğal rasyonel etkinlik materyal alıştırma konu tarama kapsamlı tutarlı geçerli özenli hazırlanmış orta zorlukta  izle göster açıklamasını yap sunumunu arşivi dosyası öğretmen ve öğrencilere yardımcı kaynak materyal alıştırma konu tarama kapsamlı tutarlı geçerli özenli hazırlanmış orta zorlukta  eğitim öğretim yılı soru bankası Pekiştirme cevap anahtarı  download  yükle

 Posted by at 15:48
May 102012
 

 

ADI       :

SOYADI:

SINIFI :

NO’SU  :

SALBAŞ LİSESİ………………… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI   II. YARIYIL DEMOKRASI VE İNSAN HAKLARI  DERSİ II. YAZILI SINAV SORULARI

                                                    SORULAR

1-)  Osmanlı imp. devlet karşısında  bireylere  bazı     dönemlerde bir takım haklar verilmiştir.Aşağıdakilerden  hangisinde  bu hakların ilk defa verildiği söylenebilir?

               

                 A)Tanzimat Fermanı     B)Sened -i İttifak

  

                 C)Islahat fermanı          D) Kanuni esasi

     

                  E) II.Meşrutiyet

  

         2-)  I. Meşrutiyet

II.1961 anayasası

III.1982 anayasası

IV. II. Meşrutiyet

                 V. 1924 anayasası

Yukarıdaki dönemlerin hangisinde “Devletçilik”    ilkesinden uzaklaşılarak   özelleştirilmeye ,  aynı zamanda birey değil devletin önemsenmeye başlanmıştır?

 

                A) V.II .             B)  I. III.                C) IV. III.           

 

                D) Sadece II.                  E) Sadece III.

 

 

 

3-) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliği değildir?

A) Üyelerinin haklarını savunması

B) Kamuoyu oluşturması

C)  Siyaset yapması

D) Demokratik toplumlarda oluşması

E) Üyelerinin görüşlerini yansıtması

 

 

 

    4-)  Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunler bir arada verilmiştir?

       I-Devletlerin hukuk’a uygun işleyişlerinin olmaması

      II-Yaşam koşullarının hızla değişmesi

     III-Uluslar arası alanda aydınlığa kavuşmamış bazı konuların olması

     IV-Toplumlarda yaygın  , bazı gelenek ve inanç sistemlerinin olması

A)  I-III                      B) II-IV                     C) I-II-III

 

D)  I-IV                       E) I-II-III-IV-V

 

 

5-) Osmanlı tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden  hangisidir?

 

A)Fatih Kanunnamesi           B)Teşkilat-ı Esasi

 

C)Sened-i ittifak                     D)Tanzimat Fermanı

 

E)Kanuni Esasi

 

6-) I. ve II. Meşrutiyet hangi padişahın döneminde yapılmıştır?

A)Abdülmecit     B)Abdülhamit    C)Abdülaziz

D)Mehmet Reşat  E)Vahteddin

 

7-)  İnsanların din ve geleneklere körü körüne  bağlı kalmaktan kurtulup , akıl ve görgüleriyle yaşamasıdır.

Yukarıda tanımı yapılan kavram hangisidir?

A) Reform                      B) Rönesans                   C)Cumhuriyet

 

D) Aydınlanma                E) Çağdaşlaşma

 

 
8-)Atatürk İnkılabının ilk amacı aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Eğitim alanında ilerlemek

B) Laikliği sağlamak

C) Tam bağımsızlığı sağlamak

D) Tüm halkın kanunlar karşısında eşitliğini sağlamak

E) Ülkeyi ekonomik olarak kalkındırmak

 
9-)T.C. nin dini islamdır ifadesi hangi anayasadan hangi tarihte çıkarılmıştır?

A)1921-1937             B)1924-1928          C)1924-1937

 

D)1921-1928              E)1921-1924

 

 

10-)Osmanlı devletinde demokratikleşme hareketlerinin  kronolojisi aşağıdaki seçeneklerin   hangisinde doğru olarak  verilmiştir?

A)      Tanzimat fermanı –Islahat fermanı – I. Meşrutiyet –

Senedd-i ittifak –II. Meşrutiyet

B)      I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet–Islahat fermanı –

Senedd-i  ittifak – Tanzimat fermanı

C)      Senedd-i ittifak – Tanzimat fermanı–I. Meşrutiyet-

II. Meşrutiyet – Islahat fermanı

D)Senedd-i ittifak – Islahat fermanı- Tanzimat fermanı—

I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet

E) Senedd-i ittifak – Tanzimat fermanı– Islahat fermanı—

I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet

 

11-) Aşağıdakilerden  hangisi Atatürk inkılabının özelliklerinden değildir?

A)Bilimsellik                      B) Çağdaşlık                         C) Gelenekçilik

 

D) Akılcılık                       E) Yenilikçilik

 

 

12-)  Ülkedeki insanların hukuk önünde eşit olması , kişilere asaletlerine unvan ve servetlerine göre ayrıcalıklı davranılmaması Atatürk’ün daha çok  hangi ilkesiyle bağdaşır?

A)  Laiklik                    B) Milliyetçilik                         C) Devletçilik

 

D) Halkçılık                  E) Cumhuriyetçilik

 
 
13-)Uluslararası Koruma Organlarından aşağıdakilerden  hangisi Birleşmiş Milletler Örgütüne bağlı başlıca komisyonlar arasında yer almaz?

 

A)Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi.

B)İnsan Hakları Komitesi.

C)Çocuk Hakları Komitesi.

D)Başkanlar Komitesi.

E)İşkenceye Karşı Komitesi.

 

14-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk devrimini tanımlar?

A)Eskiye ait , çağdaş gereksinimlere cevap vermeyen eski kurumların kökten değiştirilerek yerine yeni bir sistem getirilmesidir.

B) Toplumu daha iyi duruma getirmek için toplumsal düzende bazı değişiklilerin yapılması.

C) Din ve gelenek yerine akıl ve bilimi egemen kılmak

D) Çağın yaşam koşullarına uygun yaşamak.

E) Toplumu ekonomik olarak bağımsız hale getirmek.

 

 

15-)Avrupa Konseyine bağlı başlıca komisyonlar  arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

  I.İnsan Hakları Mahkemesi

II.Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komisyonu

III.AGİT

IV.Bakanlar Komitesi

 A)I. III.                    B)Yalnız IV                 C)II. IV.

 

D)II.III.                    E)Yalnız II

 

16-)Aşağıdakilerden hangisi I.Meşrutiyet döneminden  sonra gerçekleşen bir durum değildir?

 

A)Knun-i Esasi        B) Anayasa Mahkemesinin kurulması

 

C) Tanzimat Fermanı        D) Teşkilat-ı Esasi

 

E)Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi

 

17-)  Ekonominin devlet eliyle düzeltilmeye çalışılması Atatürk’ün hangi ilkesiyle ilişkilidir?

A) Halkçılık                           B)  Devletçilik                        C) İnkılapçılık

D) Cumhuriyetçilik                  E) Milliyetçilik
 
18-)  Anayasa Mahkemesi ilk defa  hangi anayasada yer almıştır?

 

A)1961                         B)1921                         C)1982

 

                  D)1924                          E)Kanun-ı Esasi

 

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 anayasasında öngörülmüş olan yeniliklerden biri değildir?


A) Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir.

B)Temel haklar genişletilmiştir.

C)Özgürlükler genişletilmiştir.

D)Devlet başkanının Cumhurbaşkanı olduğu kabul edilmiştir.

E)Sosyal ve hukuk devleti olduğu  kabul edilmiştir.

 

 

20-) Demokrasinin temel ilkelerinden olan çoğulculuk ne demektir?

A) Halkın çoğunun oy kullanması.

B) Ülke yönetiminin   çoğunluk tarafından gerçekleştirilmesi.

C) İnsanların siyasal kararları etkilemesi.

D) Değişik görüş ve düşüncelerin varlığını ve yaşam hakkını tanımaktır.

E) Halkın siyasal gücü doğrudan doğruya kullanması.

 

 

 

BAŞARILAR

                 ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

DEMOKRASİ  BİR  EĞİTİM İŞİDİR. EĞİTİMSİZ KİTLELERLE DEMOKRASİYE GEÇİLİRSE OLİGARŞİ OLUR.

DEVAM EDİLİRSE , DEMAGOGLAR TÜRER. DEMAGOGLARDAN DA DİKTATÖRLER  ÇIKAR.

                                                    EFLATUN(PLATON)

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2E-3C-4E-5E-6B-7D-8C-9B-10E-11C-12D-13D-14A-15E-16C-17B-18A-19D-20D

 

Anahtar Kelimeler: 10 sınıf lise 2 , 12.  son ,4,  2. Dönem 2. Yazılı Test Sınavı İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi Cevapları(Vatandaşlık Bilgisi) II. Yarıyıl II. dönem, sene sonu ,imtihan yoklama ,yeni 2011-2012 eğitim  öğretim yılı, örnek soruları indir ,bedava ,download,anahtarı, çözümleri,çözümlü

 

 

 Posted by at 02:04
Nis 122012
 

 

Vatandaşlık Bilgisi , Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2 Yarıyıl(Dönem) 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soru ve Cevapları

   İNDİR

ADI       :

SOYADI:

SINIFI :

NO’SU  :

SALBAŞ LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI   II. YARIYIL DEMOKRASI VE İNSAN HAKLARI  DERSİ I. YAZILI SINAV SORULAR

SORULAR


1-)  Osmanlı imp. devlet karşısında  bireylere  bazı     dönemlerde bir takım haklar verilmiştir.Aşağıdakilerden  hangisinde  bu hakların ilk defa verildiği söylenebilir?

               

                 A)Tanzimat Fermanı     B)Sened -i İttifak

  

                 C)Islahat fermanı          D) Kanuni esasi

     

                  E) II.Meşrutiyet

  

2-)  I. Meşrutiyet

      II.1961 anayasası

    III.1982 anayasası

      IV. II. Meşrutiyet

       V. 1924 anayasası

   Yukarıdaki dönemlerin hangisinde “Devletçilik”    ilkesinden uzaklaşılarak   özelleştirilmeye ,  aynı zaman        da birey değil devletin önemsenmeye başlanmıştır?

 

                A) V.II .             B)  I. III.                C) IV. III.           

 

                D) Sadece II.                  E) Sadece III.

 

 

 

                3-) Devleti değil bireyi ön plana  çıkaran anayasa hangi anayasadır?

 

                A) 1961                   B)1921                C) 1982        

 

                D) Kanuni esasi               E) 1924

 

 

 

    4-)  Tarihimizin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası  aşağıdakilerden   hangisidir?

                 A)  1921             B)  1961                 C) 1924        

 

                 D) Kanuni esasi               E) 1982

  5-) Osmanlı tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Fatih Kanunnamesi           B)Teşkilat-ı Esasi

 

C)Sened-i ittifak                     D)Tanzimat Fermanı

 

E)Kanuni Esasi

 

6-) I. ve II. Meşrutiyet hangi padişahın döneminde yapılmıştır?

A)Abdülmecit     B)Abdülhamit    C)Abdülaziz

D)Mehmet Reşat  E)Vahteddin

 

7-) Azınlıklara ayrıcalıkların en fazla verildiği belge   aşağıdakilerden hangisidir?

             A) Tanzimat Fermanı     B)Sened -i İttifak     C)Islahat fermanı        

             D) Kanuni esasi                   E) II.Meşrutiyet

8-)I. Meşrutiyet hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir?

A)1878-1908              B)1876-1909              C)1808-1836

 

 D)1856-1876              E)1876-1908

 

 

 

9-)T.C. nin dini islamdır ifadesi hangi anayasadan hangi tarihte çıkarılmıştır?

A)1921-1937             B)1924-1928          C)1924-1937

 

D)1921-1928              E)1921-1924

 

10-)Osmanlı devletinde demokratikleşme hareketlerinin  kronolojisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak       verilmiştir?

A)      Tanzimat fermanı –Islahat fermanı – I. Meşrutiyet –Senedd-i ittifak –II. Meşrutiyet

B)      I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet–Islahat fermanı –Senedd-i  ittifak – Tanzimat fermanı

C)      Senedd-i ittifak – Tanzimat fermanı–I. Meşrutiyet-II. Meşrutiyet – Islahat fermanı

D)    Senedd-i ittifak – Islahat fermanı- Tanzimat fermanı—I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet

E)     Senedd-i ittifak – Tanzimat fermanı– Islahat fermanı—I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet

 


11-) Padişahın gücünün üstünde bir gücün varlığı  aşağıdakilerden hangisi ile benimsenmiştir ?

 

                   A)Sened-i İttifak              B) TanzimatFermanı               C) I.Meşrutiyet

D) Islahat Fermanı           E)II.Meşrutiyet

 

12-)Aşağıdakilerden  hangisinde demokratik bir yönetimde insan hakları konusunda karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

A)Kamu düzeninin korunmasında baskıcı yöntemlerin kullanılması.

B)Devletin ekonomik gücünün yeterli olmaması.

C)Kamu görevlilerinin yetkilerini uygun şekilde yerine getirmesi.

D)Eğitimsiz kamu görevlilerinin görev yapması.

E)Yöneticilerin kendi güçlerini sınırlandırmak istememesi.

 

13-)Uluslararası Koruma Organlarından aşağıdakilerden  hangisi Birleşmiş Milletler Örgütüne bağlı başlıca komisyonlar arasında yer almaz?

 

A)Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi.

B)İnsan Hakları Komitesi.

C)Çocuk Hakları Komitesi.

D)Başkanlar Komitesi.

E)İşkenceye Karşı Komitesi.

 

14-) I.Padişahın meclisi kapatma yetkisinin alınması

II. 31 Mart Olayının meydana gelmesi

III. Anayasanın yeniden  yürürlüğe girmesi

IV.Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması gibi  

           özelliklerin hangileri II.Meşrutiyet Dönemi’ne aittir

 

        A)I,III,IV             B) II, III, IV              C)I, II,III             D)II, IV       E)I, II, III, IV

 

15-)Avrupa Konseyine bağlı başlıca komisyonlar   arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

       I.İnsan Hakları Mahkemesi

      II.Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komisyonu

       III.AGİT

        IV.Bakanlar Komitesi

      A)I. III.               B)Yalnız IV                 C)II. IV.          D)II.III.               E)Yalnız II

 

     16-)Aşağıdakilerden hangisi I.Meşrutiyet döneminden sonra gerçekleşen bir durum değildir?

 

A)Knun-i Esasi        B) Anayasa Mahkemesinin kurulması   C) Tanzimat Fermanı

D) Teşkilat-ı Esasi   E)Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi

 

17-) Aşağıdakilerden hangisi insanın temel haklarının sahip olduğu özellikler bir arada doğu  olarak verilmiştir?

 

A)Dokunulamaz-Kısıtlanamaz-Devredilemez

B) Dokunulamaz-Devredilemez-Vazgeçilemez

C)Kısıtlanamaz-Sorgulanamaz-Devredilemez

D) Kısıtlanamaz-Sorgulanamaz-Kaldırılamaz

E)Vazgeçilemez-Sorgulanamaz-Devredilemez

 

 

18-)  Anayasa Mahkemesi ilk defa  hangi anayasada yer almıştır?

 

A)1961                         B)1921                         C)1982

 

                  D)1924                          E)Kanun-ı Esasi

 

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 anayasasında öngörülmüş olan yeniliklerden biri değildir?


A) Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir.

B)Temel haklar genişletilmiştir.

C)Özgürlükler genişletilmiştir.

D)Devlet başkanının Cumhurbaşkanı olduğu kabul edilmiştir.

E)Sosyal ve hukuk devleti olduğu  kabul edilmiştir.

 

 

20-) İnsana verilen en temel hak hangisidir?

 

A)Seçme seçilme hakkı   B) Yaşam hakkı    C)Sağlık hakkı

 

             D)Eğitim hakkı                E) Dilekçe hakkı

 

 

 

BAŞARILAR

                 ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

DEMOKRASİ  BİR  EĞİTİM İŞİDİR. EĞİTİMSİZ KİTLELERLE DEMOKRASİYE GEÇİLİRSE OLİGARŞİ OLUR.

DEVAM EDİLİRSE , DEMAGOGLAR TÜRER. DEMAGOGLARDAN DA DİKTATÖRLER  ÇIKAR.

                                                                  

                                                                                                                                                                       EFLATUN(PLATON)

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2E-3A-4D-5E-6B-7C-8E-9B-10E-11B-12C-13D-14C-15E-16C-17B-18A-19D-20B

 

 Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık Bilgisi , Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2 Yarıyıl(Dönem) 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soru ve Cevapları indir download 12. sınıf lise son  , 10.   2, iki sorusu II. test soruları 

 

 Posted by at 15:35