İcra Mahkemesine Şikayet Dilekçe Örneği  İcra Mahkemesine Şikayet Dilekçe Örneği…………………NÖBETÇİ   İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN DAVACI(BORÇLU)          : …………..TC NO:

Adres

VEKİLİ                               : ………….                                                                                                     Adres

DAVALI(ALACAKLI        : …………TC NO:

Adres

VEKİLİ                              :………….

Adres

D. KONUSU                      : …….. 13.İcra Müdürlüğü’nün 2012/……. E.Sayılı

Dosyası ile  yapılan icra takibindeki Kıdem tazmi-

natına uygulanan fazla faizin iptali talebidir.

A  Ç  I  K  L  A  M  A  L  A  R

 

Davalı Alacaklı,……. 13.İcra Müdürlüğü’nün 2012/……. E. Sayılı dosyası ile…….. 4.İş Mahkemesi’nin 2010/….. E.-2011/…….. K. Sayılı ,……… tarihli  ilamına dayanarak , müvekkilim  aleyhine icra takibi başlatmıştır.

Mahkeme ilamında 12.053,02 TL kıdem tazminatına, 14.06.2010 tarihinden itibaren  Bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanmasına karar vermiş olmasına rağmen , davalı alacaklı tarafından bu oranların çok üzerinde, fiilen uygulanmayan oranlar uygulanarak faiz miktarı hesaplanmıştır.

Asıl alacak ile diğer alacaklara ve uygulanan yasal faize bir diyeceğimiz yoktur.

İcra takibinde Kıdem Tazminatına uygulanan fazla faizin iptali  için Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.DELİLLER                  : İcra Dosyası, Seçilecek 3 bankadan 14.06.2010-18.01.2012 tarihleri arasında fiilen uygulanan faiz oranlarının sorulması, Bilirkişi incelemesi, Yargıtay Kararları ve sair yasal delil.

HUKUKİ SEBEP                   : İİK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetimizin kabulü ile Kıdem Tazminatına uygulanan  fazla faiz oranı ve istenilen fazla faiz miktarının iptaline, dava sonuna kadar fazla yürütülen faizle ilgili takibin durdurulmasına, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygı ile dilerim……….2012

 

Davacı  Vekili

Av……………..

EK: Vekaletname

 

Anahtar Kelimeler:İcra Mahkemesine Şikayet Dilekçe Örneği, indir,ara, faize itiraz, kıdem tazminatının yanlış hesaplanmasına, memur muamelesini, icra memuru ,mahkemesine başvuru, süresiz, takibin iptali, borçlunun başvuru ve itiraz yolları ,mevduata uygulanan en yüksek faizin hesaplanması,  avukat,bedava bankalarca ,Be the first to comment

Leave a Reply