Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Test Sınavı ve Cevap Anahtarı 2017-2018

Salbaş Anadolu lisesi  2017-2018 Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

                                       SORULAR

1-)  Septiklere göre her şey aynı anda hem doğru hem yanlış olabilir. Hiçbir şeyin doğruluğundan veya yanlışlığından kesin olarak emin olamayız. Bu nedenledir ki yargıda bulunmaktan kesinlikle kaçınmamız gerekir.
Yukarıdaki parçaya göre septiklerin temel savı aşağıdakilerden hangisinde gizlidir?

A) Kesin bilgiye ancak şüphe ederek ulaşılabilir

B)Yanlışlanmadığı sürece her bilgi doğru kabul edilir

C)İnsan doğru bilgiye hiçbir şekilde ulaşamaz

D)İnsan fayda sağlayan bilgilerde kuşku duymamalıdır
E)Bir şeyin gerçek açıklamasına ulaşana kadar o şeyde şüphe edilmelidir

2-)Kant’a göre bilginin hammaddesi duyular aracılığı ile gelir, hammadde kalıplara girer ve onun Forumunu alır ve akıl ilkeleri ile işlenerek duyusal dünyanın doğru bilgisi haline gelir. Kant’ın bu görüşüne göre doğru bilgi için aşağıdakilerin hangisine gerek duyulmaktadır.
A)metafiziksel varlıklara

B)Ampirik(deneysel) verilere ve zihin formlarına

C)Eskilerden yararlanmaya

D)Doğmatik tavırlara

E)Problem çözmeye

3-)Felsefe tarihinde metafizik, varlığın gerisinde, ona temel olan şeyi arayan bir disiplin haline gelmiştir. Metafizik sistemleri Kuran filozoflar asıl varlığın gerisinde bu temel şeyin olduğunu düşünmektedirler .Görünen varlığın ise bu asıl varlığı görünüşü olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Parçaya göre aşağıdaki filozoflardan hangisinin metafiziksel düşünce sistemi kurduğu söylenebilir ?

A)Platon                B) Hobbes         C) Marx

D)Comt                 E)La Metrie

4-)Emprist düşünürler hem deneyimlerimizin kaynağını hem de doğru bilginin kaynağının, deneyimlerimiz yani tecrübelerimiz olduğunu savunurlar. Empirist bir filozoflar çoğunlukla akıl ilkelerinin bile doğuştan gelmediğini iddia etmektedir.

Buna göre empristlerin görüşleri aşağıdakilerden hangisine karşıtlık oluşturmaktadır?

A)Pozitivizm   B)Kritisizm    C)Pragmatizm

D)Sensualizm   E)Rasyonalizm

5-) Nicolai Hartmann Ontolojiyi deneysel temellere dayandırmaya ve bilimsel bilgiler ile bağdaştırmaya çalışmıştır. Hartman bu bağlamda tüm felsefi problemlerin ontolojik nitelikte problemler olduğunu ileri sürmüştür.

Hartmanım bu görüşü aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır.

A) Yeni Ontoloji          B)Yeni pragmacılık          C )Varoluşçuluk

D) Metafizik                     E) İdealizm

6-) Evren sürekli akan , durmadan değişen , dönüşen olarak yok olup yeniden ortaya çıkan bir süreçtir. Evrende durağan ve kalıcı bir şey bulunduğunu sanmak yanılgıdır. Sonsuz değişmeler içinde değişmeyen durağan kalan tek bir şey değişiminin ilkesinin ta kendisidir.

Herakleitos’un bu görüşleri aşağıdakilerin hangisinde özetlenmiştir?

A) Varlık vardır               B)Varlık oluştur              C)Varlık yoktur

D)Varlık maddedir          E)Varlık ideadır.

7-) Bilinç yaşantılardan önce üzerine hiçbir yazı yazılmamış, bütün izlenim ve fikirlerden uzak beyaz bir kağıt parçası gibidir.

Bu görüşte aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmuştur.

A)Bilgi deneyden doğmaz

B)Düşünme kısmen doğuştandır, üretilemez

C)Her türlü bilginin kaynağı yaşantılardır

D) İnsan aklıyla her şeyi bilmek mümkündür

E)Sezgiler doğru bilgiyi veren yegane unsurdur

😎Kendi dogmaları dan kuşku duymayan, kazanılmış bilgilerine sıkı sıkıya bağlı kalan bir bakış asla ve asla Felsefi bir bakış olamaz. Çünkü felsefe her zaman hakikat arayışına yönelik sorgulama çabası olarak var olmuştur ve daima öyle olacaktır.

Buna göre felsefi bakış aşağıdakilerden hangisinin dışlar ?

A) Önyargılardan sıyrılma

B)Farklı düşüncelere açık olma

C)Bildikleriyle yetinebilmek

D)Genel kabulleri sorgulama

E)Çevrenin kabul ettirdiği inanışlardan kendini kurtarma

9-)Felsefe yapmak çoğumuzun tartışmaya gerek duymadan benimsemiş olduğum inanç ve kanıları sorgulamaktır.  Mesela çoğumuz ahlaklı olmak gerektiğini sürekli söyleriz fakat ahlaklı olmanın dayandığı gerekçeler üzerinde hiçbir şekilde durma ihtiyacı hissetmeyiz.  Felsefi tavır insanın bu gerçekler üzerine düşünmeye yönelten ve zorlayan bir tavırdır. Parçaya göre felsefi tavır aşağıdakilerden hangisini öncelikle ele alır?
A) Ön kabulleri sorgulayıcı şekilde yaklaşmayı

B) Karşıt görüşleri uzlaştırmayı

C) Yeniliklere uyum sağlamayı

D) İnanan insanları deneyimli yapmayı

E) İnançlardaki değişimi reddetmeyi

10-) Varlığı hem madde hemde düşünce olarak kabul eden felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Oluşçuluk           B)Materyalizm         C)Dualizm

D) Septisizm         E) İdealizm

11-) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi egzistansiyalizm yani varoluşçuluğun savunucuları arasında yer almaktadır?

A)Platon          B)John Dewey      C)Nicolai Hartmann

D) La metrie    E)Soren Kierkegaard

12-) Varlık alanını real ve ideal olarak ayıran düşünür aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Soren Kierkegaard     B)Nicolai Hartmann

C) Jean-paul Sartre     D) James

E) Dewey

13-) Varoluşu kendi için varlık, kendisi için Varlık ve başkaları için varlık şeklinde 3 biçim olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sartere     B) Kierkegaad      C)Hhartman

D) Husserl    E)Whitehead

14-) Bütün ruhsal hayatımızın bedensel yapımıza bağlı olduğunu “ makine insan” adlı eserinde anlatan düşünür kimdir?

A) Karl Marx         B)La Mettrie     C)Hegel

D)Descartes      E) Whitehead

15-)İdealizmin temsilcileri arasında aşağıdaki filozoflardan hangisi yoktur?

A)Berkeley        B)Farabi         C)Aristo

D) Hegel        E)Whitehead

16-) “Her şey sürekli değişim halindedir. Bir ırmakta iki kez yıkanılmaz. Çatışma ya da savaş olmasaydı evren ve varlıklar olamazdı.” Görüşünü ortaya atan ve diyalektiği ilk ortaya koyan filozof kimdir?

A) Demokritos      B)Hegel        C)Karl Marx

D)Herakleitos      E) Berkeley
17-) Varlığın kaynağında iki temel töz (neden) kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Monizm        B)İdealizm       C)Dualizm

D)Plüralizm      E)Diyalektik

 

18-)Varlık var mıdır ? Sorusuna yoktur. Cevabını veren ve kurucusu Çinli Lao Tse olan Kuram yani sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nihilizm       B)Taoizm       C)Materyalizm

D)İdealizm        E)Oluşçuluk

 

19-)Aristo’nun öğrencisi olan, Aristo’nun felsefe okulu’nun başına geçen ve metafizik kavramını ilk defa kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wolff                  B) Platon            C) Andronikos

D)Heidegger        E)Pisagor


20-) Doğru bilginin kaynağını deney ve gözlem de gören düşüncenin evrimini “üç Hal Yasası” olarak adlandıran düşünür filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kant           B)Husserl       C)Einstein

D)Comt          E)Sokrates

 

AD/SOYAD:

SINIF/NO    :

 

CEVAP ANAHTARI

1c-2b-3a-4e-5a-6b-7c-8c-9a-10c-11e-12b-13a-14b-15e-16d-17c-18b-19c-20d

WORD OLARAK BURADAN İNDİRİNİZ

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Test Sınavı ve Cevap Anahtarı 2017-2018

Be the first to comment

Leave a Reply