Demokrasi 9 ve 10.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı Güncel

                               Demokrasi Dersi 10.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

                                                         SORULAR

1.) Sahip  olduğumuz siyasi ideoloji gereği mevcut siyasal iktidarlar tarafından dışlanıyor yada çeşitli zorluklar yaşıyorsak öncelikle aşağıdakilerden hangisi ihlal edilmiş olur?

A)Cumhuriyet    B) Özgürlük   C)İnsan hakkı

D) Demokrasi E) İdeolojik düşünce

 2.) Demokratik vatandaşlık bilincine sahip bir vatandaş olarak aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?

A) Olaylara karşı duyarlı olurum

B)Hak ve özgürlüklerimin farkında olurum

C)Görev ve sorumluluklarımı bilirim

D)En doğru yöntem ile tepki gösteririm

E)Hepsi

 

3.) Aşağıda verilenlerden hangisinin insan hak ve özgürlükleri ile daha az ilgili olduğu söylenebilir?

A)Magna Carta         B)Tanzimat Fermanı

C) Islahat Fermanı D)NATO’nun kurulması

E) İnsan Hakları Evrensel beyannamesinin yayınlanması.
4.) Demokrasilerde devletin sahip olduğu sınırsız gücü kötüye kullanımını engelleyen mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) İktidar       B) Sivil toplum    C)Güçler Ayrılığı İlkesi

D)Bilinçli vatandaşlık        E)Parlamento

  

5.) Aşağıda verilen İnsan haklarından hangisi diğerlerine göre daha düşük seviyede biri insan hakkıdır?

A)Seçme seçilme             B) Çalışma hakkı

C) Kişi dokunulmazlığı D) Yaşam hakkı

E)Din ve vicdan özgürlüğü

 

6.) Eğitim seviyesi ,ekonomik düzey, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın herkesin seçimlerde aynı oy değerine sahip olmasına ne denir?

A) Gizli oy       B)Genel ve eşit oy     C)Seçmen oyu

D)Açık oy         E)Serbest oy

 

7.) Sorumluluk ve sosyal değerlere sahip olan bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A)Yöneticilerin ayırıcı tutumlarını fark eder

B)Sokağın estetik olmayan görüntüsünü fark eder

C) Ses ve ışık kirliliğinden rahatsız olur

D)Bitki ve hayvan türlerinin neslinin devam etmesi için gerekeni yapar

E)Var olan sorunlara işbirliği içinde yaklaşmayı reddeder

 

8.) Sürekli Hak hukuk adalet ve demokrasiden söz eden bir devlet adamı aşağıdakilerden hangisini yaptığı zaman inandırıcılığını yitirir?

A)Yurttaşlarının özgürlük alanını genişlettiğinde

B)Kanun ve yasaları baskı unsuru olarak kullandığında C)Tüm yurttaşlara eşit davrandığında

D)Yasaları toplumsal ihtiyaçlara uyarıldığında

E)Adaleti toplumsal huzuru arttırmak için seferber ettiğinde.

 

9.) Demokratik bir yönetimde aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenmez?

A) Ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetmesi

B) Seçimlerin güven içinde yapılması

C)Sivil toplum örgütlerinin etkin olması

D) İnsan haklarına karşı saygılı olunması

E) İnsanın en değerli unsur olması

 10.)Bazı toplumlarda bireylerin demokratik katılım sağlama yönünde istekli olmalarına rağmen birçok engelle karşılaşmaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu engellerden biri değildir?

A) Önyargılar

B)Bireyin siyasete uzak durması

C)Toplumun siyasetten uzak durması gerektiği kanısı

D)Toplumda sesini yükselten bireylere olumsuz bakış açısı

E)Toplu halde yapılan eylemlere karşı olumsuz toplumsal tavır

11.)Bilinçli bir medya okur aşağıdakilerden hangisini yapılmamalıdır?

A)Olaylara sadece toplumsal fayda açısından bakmalıdır

B)Tamamen eşitlikçi bir bakış açısı geliştirmelidir

C)Yapılanlara yasa ve adalet açısından bakmalıdır

D)Kişisel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı tavır geliştirmelidir

E)Toplumsal hak ve özgürlüklere bakışı tarafsız olmalıdır.

12.) Demokratik toplumlarda ki bireylerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A)Toplumsal sorunların farkında olması

B)Haksızlıklara karşı zamanında harekete geçmesi

C)Haklarını diğerlerinin haklarında Üstün görmesi

D)Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olması

E)Farkındalık seviyesinin yüksek olması
13.) Toplumsal olaylara karşı duyulan ilgi ve yönelişe katılım denir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde katılım türleri doğru verilmiştir?

  1. A) Siyasi – sosyal B) sosyal-kültürel

C)siyasi-çevresel D)hukuki-siyasi

E)kültürel-siyasi

14.) Aşağıda verilenlerden hangisi kendini gerçekleştirmeyi başarmış bireyin özellikleri arasında yer almaz?

A) Çevreye duyarlıdırlar

B)kendilerinin farkındadırlar

C)Hatalarını kabul eder

D)Kendilerini sürekli yeniler

E)Kendi kişilikleri ile ilgili konuşmaktan hoşlanmazlar.
15.) Bireyin davranışlarında sorumlu olma dereceleri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Olgunluk düzeylerine

B)Eğitim düzeylerine

C)Sahip oldukları haklar düzeyine

D)Siyasete katılma düzeyine

E)Hukuk kurallarının olup olmaması düzeyine


16.)
Bir ulusun ya da bir ırkın başka bir ulus ya da ırk tarafından toptan ortadan kaldırılmaya çalışılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Savaş B)Soykırım C)Zorunlu göç

D)Salgın hastalık      E)Hak ihlali.
17.) “Benim Özgür oluşum başkalarının da özgürlüğünün garantisidir.” Sözünü en iyi ifade eden hangi seçenektir?

A) Özgür birey her zaman mutludur

B) Özgür kişiyi başkalarının özgürlüğü içinde mücadele eder

C) Özgürlük beraberinde sorumluluk getirir

D)Bireyin özgürlüğü başkalarının özgürlüğüne bağlıdır

E) Özgürlük bireyin omuzlarında sorumluluk yükler.
18.) Aşağıdaki yönetim biçimi ve dayandığı temel kavram verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Oligarşi-tek kişi yönetimi

B) Aristokrasi-seçkinlerin yönetimi

C) Monarşi- birkaç kişi ( zümre) yönetimi

D)Teokrasi- dine dayalı yönetim

E)Totaliter ( diktatörlük)- çoğunluğun görüşüne dayalı yönetim.

 

 19.) Aşağıda verilenlerden hangisi demokratik yönetim biçimlerinden değildir?

A) Doğrudan demokrasi

B)Katılımcı demokrasi

C) Aristokrasi

D) Cumhuriyet ve demokrasi

E) Temsili demokrasi

 

20.) Aşağıda verilenlerden hangisi okulumuz İngilizce öğretmenlerinden biri değildir?

A)Sibel Söğüt  B) Hatice Loğoğlu   C)  Sinem U

D) Tuba İbiş E) Hatice Kahraman

 

AD-SOYAD:

SINIF-NO    :

Başarılar Dilerim

 ZİYA ÖZCAN

Felsefe grubu Öğretmeni

cevap anahtarı

1c-2e-3d- 4c-5b- 6b-7e-8b-9a-10b-11d-12c-13a-14e-15c-16b – 17b – 18e-19c  -20e

word olarak buradan indiriniz

 

Be the first to comment

Leave a Reply