Eyl 302014
 

SOSYOLOJİNİN KONUSU ANLAMI VE TANIMI

Sosyoloji kısaca toplumbilimi olarak adlandırılır.

Sosyoloji toplumdaki kurum, grup ve örgütlenmeleri bunlar arasında meydana gelen her türlü gelişim ve değişimi , olay ve olguları  kendine özgü yöntem ve araştırma teknikleriyle inceleyen pozitif bir sosyal bilimdir.

Tarih boyunca bir çok düşünür toplumsal yaşamı ele almışsa da , bugünkü anlamıyla ilk defa ele alan düşünür İbn-i Haldun’dur. İbn-i Haldun MUKADDİME adlı kitabında toplumları yerleşik ve göçebe toplum olarak ele almıştır.

Sosyolojinin felsefeden ayrılarak bağımsız bilim haline gelmesi birçok nedene bağlanabilir.

 • Bu nedenler:
 • Sanayi Devrimi
 • Fransız İhtilali
 • Reform
 • Rönesans
 • Aydınlanma
 • Doğa Bilimleri ve Felsefi düşüncede meydana gelen gelişmeler

Şeklinde sıralanabilir.

Sosyoloji terimini ilk defa 1839 yılında yazdığı kitapta Aguste Comte  kullanmıştır. Bu bakımdan sosyolojinin isim babası sayılır.

Ancak sosyolojinin tanınmasını sağlayan kişi İngiliz düşünür Harbert Spencer’dir.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda “en genç bilim dalı” ünvanı ile sosyoloji benliğini kazanmıştır.

SOSYOLOJİNİN AMACI

 • Sosyoloji toplumları yer ve zaman bakımından nesnel olarak ele alıp incelemek.
 • Toplumsal öğeleri araştırarak toplumsal olayların bilimsel yorumunu yapmak.
 • Toplumlar arası karşılaştırma yapmak.
 • Mevcut bilimsel verilerden hareketle gelecek konusunda öngörü sağlamak.
 • Toplumsal ilişkileri açıklayarak genel bir toplum kuramına ulaşmak çabası içindedir.

SOSYOLOJİNİN ÖZELLİKLERİ

 • Olay ve olguları neden sonuç ilişkisi  içinde inceleyen pozitif bir bilimdir.
 • Nesneldir
 • Olayları tek yönlü değil , çok yönlü olarak ele alır.
 • Konusu sosyal olay ve olgulardır.
 • Olması gerekeni değil, olanı inceler. (normatif-kural koyan- değil, pozitif bilimdir)
 • Toplumu bireylere göre değil ,bütün olarak değerlendirir.
 • Benzer olaylardan hareketle genellemelere ulaşmaya çalışır.
 • Toplumların farklı olduğu ilkesinden hareketle ,tüm toplumlar için geçerli sayılacak evrensel ilkeler saptamaya çalışmaz.
 • Sosyoloji kendine özgü araştırma teknikleri vardır.(Test,gözlem,anket gibi) Deney yapmaz.

    Ziya ÖZCAN

Felsefe Grubu Öğretmeni

Eyl 232014
 

MANTIK DERSİ PERFORMANS KONULARI

 

1-) Aristotales öncesi, Aristotales dönemi ve sonrası ,mantık tarihçesini ,mantık konusunda yazılan eserleri ayrıntılı araştırınız.

2-)Mantığın temel kavramlarını 2 şer örnekle örneklendirerek ,örnekleri görsellerle(fotoğraf ,resim) destekleyiniz. (Akıl yürütme ,önerme,öncül,sonuç ,geçerlilik,geçersizlik,tutarlılık,tutarsızlık)

3-)Günlük yaşantımızda akıl ilkelerine aykırı kullanılan ifadeleri araştırıp, bu kullanım biçimlerinin nedenlerini kullananlardan açıklamalarıyla destekleyiniz.

4-)Mantığın uygulama alanlarını araştırıp, günlük yaşamımıza kattığı kolaylıkları yazınız. Mantığın olmaması durumunda bugün yaşamımızdaki zorluklar neler olabilirdi, araştırıp,görsellerle destekleyiniz.

5-)Klasik mantığın temel kavramları olan kavram ,terim, nelik, gerçeklik, kimlik, içlem, kaplam kavramlarını açıklayarak her birini 2 örnekle örneklendiriniz. Resim ve fotoğraflarla destekleyiniz.

6-)Kavram çeşitlerinin neler olduğunu araştırıp,açıklayınız ve  her kavramı örneklendiren ikişer önerme yazınız.

7-)Beş tümel kavramını Porphyrios ağacını da çizerek tanımlayıp örneklendiriniz. Ayrıca  Porphyrios ağacını örnek alarak kendi ağacınızı oluşturunuz.

8-)Kavramlar arası ilişkileri ikişer örnek vererek şemalarını çiziniz. Ayrıca her şemada  bütün ilişki biçimlerini içine alıp gösterecek biçimde 5  örnek şema oluşturunuz.

9-)Canlı,koyun,insan,erkek,hayvan,kedi,ruh,çiçek ,gül kavramlarını kullanarak Kavramlar arası ilişkileri gösteren venn şeması çiziniz.

10-)Önermeyi tanımlayıp, nelerin neden önerme olamayacağını örneklerle açıklayınız. Önerme çeşitlerini şema ile gösterip basit, bileşik, bitişik koşullu,ayrık koşullu önermeleri açıklayıp 5 er örnek veriniz.

11-)Çıkarım kavramını tanımlayıp,doğrudan çıkarım  türlerinin tüm özelliklerini örnek vererek şekiller üzerinde gösteriniz.

 

12-)Dolaylı çıkarımı araştırıp örnek veriniz. Akıl yürütmede terime ilişkin kurallarını ve akıl yürütmede önermelere ilişkin kuralların her birine örnek vererek açıklayınız.

 

13-)Kıyas çeşitlerini örneklerle açıklayınız.

 

AÇIKLAMA

-Her konuyu iki öğrenci hazırlayacak, İsteyenler hazırladığı konuyu sınıf ortamında  1 ders saatinde sunacak şekilde aralarında paylaşacak.

-Aynı konu sadece bir grup tarafından hazırlanabilir

-Sunumlar 1-12 Aralık tarihleri arasına yapılacak.

-Görevini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin performans notu 0 (SIFIR) olacak.

-Değerlendirme kriterleri sınıf panolarına asılacak.

Eyl 132014
 

SOSYOLOJİ PERFORMANS  KONULARI

 

1-) Sosyolojinin doğuşunu etkileyen  nedenler nelerdir , kurucusu ve isim babası kimlerdir , hakkında bilgi veriniz.

 

2-) Toplumu oluşturan unsurları fonksiyonlarını belirtiniz, her birini örneklerle somutlaştırınız.

 

3-) Türkiye de sosyoloji çalışmaları yapan bilim insanları kimlerdir , çalışmaları ve eserleri hakkında bilgi veriniz.

 

4-)Sosyolojinin yöntemlerini kendiniz yapmış olduğunuz örnek çalışmalarla belgelendirerek kayıt altına alınız.

 

5-) Bir bireyin doğumundan ölümüne kadar yaşayabileceği tüm sosyalleşme basamaklarını ayrıntılı bir biçimde örneklendiriniz.

 

6-) Toplumsal rol, statü ve prestij(saygınlık) kavramlarını birbirleriyle ilişkilerini yaşadığınız  çevrede(şehir,köy,kasaba) gördüğünüz örnekleriyle açıklayarak  tanımlarını yapınız.

 

7-) Toplumsal değerlerin ,toplumları nasıl kontrol ettiğini , çoğu zaman resmi normlara nasıl üstünlük sağladığını örneklendirerek açıklayınız.

 

8-) Toplumsal sapma nedir  , iletişimdeki gelişmelerin sapmaya etkisini araştırınız,olumlu ve olumsuz sapma nedir, örneklendirerek görsellere yer veriniz.

 

9-) Toplumsal tabakalaşmanın nedenleri nelerdir, tabakalaşmanın toplumsal yapıya ve yaşama olumlu yada olumsuz etkileri var mıdır, araştırınız.

 

10-) Toplumsal hareketlilik , türleri nelerdir , ve hareketliliği meydana getiren nedenler nelerdir, toplumsal hareketliliğin toplum yapısı için olumlu yada olumsuz yönleri var mıdır, varsa nelerdir?

 

11-) Toplumsa değişme ve gelişme kavramlarını açıklayarak , Gelişme  ve değişmeyi  etkileyen unsurları örneklerle açıklayıp , Arap Baharı olarak adlandırılan toplumsal hareketi bu kavramlar çerçevesinden değerlendiriniz.

 

12-) Modernleşme ve küreselleşmenin tanımını yaparak , bu kavramların toplumların yaşantısı ve o toplumları inşa eden bireylerin yaşam biçimi ve davranışlarını nasıl etkilediğini geşmiş yüzyıllardaki yaşam biçimlerini inceleyerek  karşılaştırınız.

 

13-) Toplumsal çözülme nedir, hızlandıran nedenleri ve yavaşlatan nedenlerini örnekleriyle açıklayınız.

 

             ZİYA ÖZCAN

              FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

 

 

7ads6x98y