Ara 132014
 

Felsefe Terimleri Sözlüğü

1-Bilgi:Özne ile nesne arasındaki bağdan ortaya çıkan ürün.

2-Suje: Özne

3-Obje: Nesne

4-Felsefe: Bilgiyi aramak, bilgiyi sevmek.

5-Hikmet: Bilgi,varlık,değer konularında tam ve bütün bilgiye ulaşma halidir.

6-Objektif: Nesnel

7-Subjektif: Öznel

8-Epistemoloji: Bilgi felsefesi

9-Arkhe: İlk neden, başlangıç,köken, ilk ilke, başlangıç.

10-Nominalizm:Adcılık

11-Relativizm: Görecelilik

12-Nihilizm: Hiççilik

13-Septisizm:Şüphecilik

14-Sensualizm:Duyumculuk

15-Rasyonalizm: Akılcılık

16-Emprizm:Deneycilik(Deneyimcilik)

17-Kritisizm:Eleştiricilik

18-Pozitivizm:Olguculuk

19-Pragmatizm:Faydacılık

20-Utilitarizm:Fayda ahlakı

21-Enstürmantalizm:Aletçilik(araççılık)

22-Entuisyonizm:Sezgicilik

23-Fenomenoloji: Özbilimcilik

24-Dualizm.İkicilik

25-Doğmatizm: Doğuştancılık

26-Temellendirme: Kanıt,dayanak oluşturma

27- Ütopya:Hiçbir yerde olmayan ,gerçekleşmesi imkansız ,hayali devlet

28-Hakikat: Nesnesiye uyumlu,nesnesiyle örtüşen bilgi

29-Gerçek:İnsan zihninden bağımsız kendi başına var olan

30-Ontoloji: Varlık felsefesi

31-Realizm:Gerçekçilik

32-Metafizik:Fiziksel olmayan-fizik ötesi

33-Humanizm:İnsan felsefesi

34-İdealizm:Varlığı düşüncede görmek

35-Materyalizm:Maddecilik(var olanher şey maddedir)

36-Hedonizm: Hazcılık

37-Egoizm: Bencillik

38-Anarşizm:  Kural tanımamazlık-düzensizlik

39-Fatalizm:Belirlenmişlik,kadercilik,alınyazısı

40-Determenizm:Birey ahlaki eyleminde özgür değildir

41-İndetermenizm: Birey ahlaki eyleminde özgürdür

42-Otodetermenizm:Özgür olmak bireyin elindedir

43-Teizm:Tanrının varlığını koşulsuz kabul eden görüş

44-Ateizm: Tanrı tanımamazlık

45-Deizm:Yaradancılık

46-Panteizm:Tüm tanrıcılık

47-Agnostisizm: Bilinmezcilik

48-Emprik bilgi: Deneyimsel(Tecrübe edilmiş)bilgi

 Posted by at 16:35
Kas 282014
 

TOPLUMSAL YAPI

Toplumsal yapı bireyler arasında meydana gelen ilişkilerden oluşan maddi ve manevi yönü olan bir bütündür.

Toplum, ihtiyaçları için işbirliği içinde olan ve ortak kültürü paylaşan insanların (bireylerin) bir arada sürekli etkileşimleri grupları ve kuruluşarı meydana getirir.

TOPLUMSALTABAKALAŞMA

1-) Sosyal Tabakalaşma Tipleri

Sosyal Tabaka Nedir?  Aynı toplum içinde yaşayan insanların özellikleri bakımından (zenginlik,ırk,meslek, kültür,statü) meydana getirmiş oldukları sınıf ,bütündür.

Sosyal tabakalaşma , toplumu oluşturan bireylerin belirli özelliklere göre hiyerarşik olarak sıralanmasıdır.

a) Kapalı Tabakalaşma:

 Posted by at 10:42
Kas 142014
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2014-2015 SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI

 

AŞAĞIDAKİ SORULARIN BAŞINA , DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ (D) ,YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYYORSANIZ (Y) YAZINIZ

1) (   D    )Toplumsal olay zorlayıcıdır.

2) (  D     ) Toplumsal olgu soyuttur.

3) (    Y   ) Toplumsal olgu sayılarla ifade edilebilir.

4) (   Y    ) İndirgemeci yaklaşıma göre olaylar tek nedene bağlanamaz.

5) (    Y   ) İlk sosyoloji makalesi İbn-i Rüşd tarafından yazılmıştır.

6) (    Y   ) Sosyoloji toplumsal analiz için öncelikle bireyi tanımak zorundadır.

7) (   Y    )  Toplumsal grupların ortak amaçları olmak zorunda değildir.

8) (    D   ) Sosyoloji kavramını ilk defa kullanan düşünür Aguste Comte’tur.

9) (     Y  ) Sosyoloji ,toplumu oluşturan kurumları birbirinden bağımsız olarak inceler.

10) (   Y    ) Sosyometri ,sosyolojinin akıl yürütme yöntemlerindendir.

 

 AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU SEÇENEĞİNİ DAİRE İÇİNE ALINIZ

1)Sosyoloji;  toplumlar oluşurken, o toplumların meydana geldiği mekandan bağımsız değildir, ayrıca mekansal bu  nedenleri kendine özgü yöntemlerle nesnel olarak inceler. Elde ettiği sonuçları , başka toplumsal yapılarla karşılaştırır, gelecekte olabilecek durumlar için önceden planlama imkanı verir.

Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Geleceği tasarlama imkanı sunması.

B)Toplumsal yapıları karşılaştırması

C)Toplumları bilimsel yöntemlerle incelemesi

D)Alınan sonuçların tüm toplumlara genellemek

E)Toplumsal olayların meydana geldiği yerleri dikkate alması

 

2)Sosyoloji biliminin nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Var olanı incelemesi

B) Doğaya yönelmesi

C)Genelleyici olması

D)Öngörüde bulunması

E)Olgusal olması

 

3) Aşağıdakiledrden hangisi bir sosyoloğun inceleme alanına girmez?

A) İnsanınn kültür birikimleri

B) Topumda oluşan gruplar

C) Bireyin kişilik gelişimi

D) Toplumların unusuru olan aile

E) Köydeki yaşam biçiminin gözlenmesi

 

 4) aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerin ikisi de “sosyal olgudur”?

A) 11-B’nin mezun olması-enflasyon

B) Gecekondulaşma-kentleşme

C) Çanakkale savaşı-deprem

D) Savaş-Ayşenur’un takdir alması

E) 2014 Salbaş karakucak güreşleri-savaş

 

5) Toplumlarda : Aile,komşuluk,arkadaşlık gibi gruplarda görülen ilişkilere birincil ilişkiler denir.

Buna dayanarak aşağıdakilerden hangisinin birincil ilişki olduğu söylenemez?

A)İlişkiler yüzyüze ve samimidir

B)Kurallar yazılı değildir

C) Küçük gruplarda görülür

D) İlişkiler uzun ömürlüdür.

E) Üyelerinde “ben” bilinci hakimdir.

 

6) Sosyolog topumu incelerken , başka bilimlerle uğraşan bilim insanlarının verilerini de kullanmak zorundadır.

Bu bakımdan bireyin grup içindeki iletişim ve etkileşimini  ele alan sosyoloğun yardım alacağı sosyal bilim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Antropoloji   B)Coğrafya C)Tarih

D)Psikoloji       E)Siyaset

7)Veriliş statüler bireyin herhangi bir çabası olmadan doğumla beraber bireye yüklenen statülerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiş statüler bir arada verilmiştir?

A)Zenci-erkek

B) Genç-Öğretmen

C) Anne-Tüccar

D) Öğrenci-yakışıklı

E) Prens-avukat

8) Ümit ile Hamza kütüphanede ayrı ayrı ders çalıştıkları halde grup sayılmazken , Ayşenur ile Semanur evde beraber sosyoloji proje görevini yapmaları onları bir grup yapmaktadır.

Buna göre grubun oluşması için aşağıdaki özelliklerin hangisine  sahip olması gerekir?

A)Duygusal yakınlığın olması

B) Bireylerin birbirlerini tanıması

C)Belli bir amaçla bir araya gelmeleri

D) Fiziksel olarak yakın olmaları

E)Aynı tür etkinlikleri yapmaları

9) I-Beden eğitimi bölümünü kazana bir kız öğrencinin okulunu bırakıp kocaya kaçması.

II-12 A sınıfının futbol turnuvasunda rakiplerini küçümsediği için elenmesi.

III-Soma ve Ermenek’te meydana gelen Maden cinayetlerinde 319 madencinin ölmesi.

IV- Hastahanelerde sağlık personeline karşı meydana gelen saldırılar.

V- Türkiyedeki  yolsuzluklar

Yukarıda verilenlerin doğru sıralanması hangi seçenekte verilmiştir?

A) Olay-olay-olgu-olgu-olay B) Olay-olay-olay-olgu-olgu

C Olgu-olay-olgu-olgu-olay  D) Olay-olay-olay-olay-olgu

E) Olgu-olay-olgu-olay-olgu

10) Statü için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

A) Bireyde birden fazla statü olabilir.

B) Statü kişinin toplumdaki yerini gösterir.

C) Statüler doğuştan verilen ve sonradan kazanılan olarak ayrılır.

D) Statü bireyin görev ve sorumluluklarını gösterir.

E) Bir statü birden fazla kişiye ait olamaz.

 

KLASİK SORULARI CEVAPLAYINIZ

 

1)Bir sosyometri örneğini adım adım yazarak örneklendiriniz.

 

2) Aşağıdaki kavramları tanımlayıp , örnek veriniz.

 

Anahtar statü:

 

 Prestij:

 Rol:

 

 Analoji:

 

 

 

 UYARI: DOĞRU YANLIŞ SORULARI 2 PUAN

TEST SORULARI                      4 PUAN

KLASİK SORULAR                 20 PUAN

 

 

 

 

                                     ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

Adaletsizliğin olduğu yerde tarafsız olmak namussuzluktur.

 

Kas 132014
 

Salbaş Anadolu Lisesi Mantık 1.Yazılı Sınavı Soruları

      SORULAR

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU YANLIŞ  OLARAK İŞARETLEYİNİZ

B             B               B              B                B               B               B                B               B            B             B

1-Mantık öncüllere dayanarak zorunlu sonuç çıkarmayı amaçlayan disiplindir.( )

2-“Salbaş Anadolu lisesinin öğrencileri mutlu mudur?” cümlesi bir önermedir.( )

3-Sonuç :öncüllerden elde edilen önermedir. ( )

4-Mantık doğa olaylarını inceleyen bilimdir.( )

5-Aristotales mantığın kurucusudur.( )

6-Terim:zihinsel tasarımların dil ile ifade edilmesidir.( )

7-İçlemi artan bir nesnenin kaplamı azalır.( )

8-Tekil kavram ele aldığı bir varlığın tek bir ferdini ifade eder.( )

Mantık dersinde işlenen konuları kendi aralarında tekrar ederek yazılıya hazırlanan öğrencilerin konuşmasından bir kesit.

Hülya: Arkadaşlar çalışmaya başlamadan çok sıcak olmayan birer çay içelim e zihnimiz açılsın ne dersiniz?

Uğur: He ya Bacım doğru söylüyor ,ben geçenlerde aynı şekilde az sıcak kahve içmiştim çok işe yaramıştı, çayda işe yarayacaktır.

Gülafer: Az sıcak olan kahve işe yaramış ,az sıcak olan çay da işe yaradı eozaman az sıcak olan her içecek işe yarar. Gülafer: Merve cevap versin bakalım bu yaptığım akıl yürütmenin adı neydi?

Eşe:İçlemi az olan tür oluyordu değil mi arkadaşlar. Meltem: Onu bilemem de tutarlılık neydi bir örnek verebilir misiniz?

Diyalogla ilgi soruları cevaplandırınız.

1-Hülya hangi ilkeye aykırı bir cümle kurmuştur?

CEVAP:

2-Uğur’un yapmış olduğu akıl yürütme nedir, adını yazın bir örnek veriniz.

CEVAP:

3-Gülafer’in sorusunun cevabını yazınız.

CEVAP:

4- Eşe’’nin sorusunu cevaplayınız.

CEVAP:

5-Meltemin sorusunu cevaplayalım.

CEVAP:

 6-) Aşağıdaki kavramları içlemi fazla olandan  kaplamı fazla  olana doğru sıralayınız.

Canlı-yılan-sürüngen-hayvan-çıngıraklı yılan-varlık-zehirli çıngıraklı yılan-omurgalı

7-) Neliğin anlamını yazarak , neliği olup gerçekliği olmayan beş varlık yazınız.

Nelik-gerçeklik- kimlik kavramlarının birbirleriyle olan ilişkilerini yazınız.

 

1-) Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangilerinin içlem kaplam ilişkisi yoktur?

 

A) Varlık-ağaç B)İnsan –bayan C)Uçan-kuş D)Bitki-insan E)Öğretmen-Çalışkan

2-) Aşağıdakilerden hangisi yeter sebep ilkesine örnek oluşturur?

A) Her insanın yalan söylediği doğru değildir.

B) Ya zayıf alırız ya da iyi

C) Mantık mantıktan başka şeye benzemez.

D)A aynı zamanda B olamaz

E) İyi tedavi olursan iyileşirsin.

 

3-) Aşağıdaki  kavramlardan hangisi genel kavramı gösterir?

A)Kavak ağacı            B)Araba          C) Van kedisi         D)Siyah gül          E)Salbaş lisesi

 

 

4-) Gördüğüm tüm demokratlar insancıldır.

     Ecem’de demokrattır.

O halde Ecem de insancıldır.

Yukarıdaki akıl yürütme  aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 

A)Tümevarım  B)Tümdengelim  C)Yetersebep  D)Özdeşlik  E)Analoji

5-) Aşağıdakilerden hangisi önermedir?

A) Birgün sıra bana gelir elbet

B) Bu yıl tüm öğrencilerimiz kazansa

C) Bu soruların hepsi çözülecek

D) Seneye dünyanın dönüş yönü değişecek

E) Bu sorular mantık sorusu mu

 

6-)Canlı terimi insan teriminin içleminde yer alır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)İki terimin de içlemi aynıdır.

B)Canlı teriminin kaplamı insan teriminin kaplamından büyüktür.

C)İki terimin kaplam birbirine eşittir.

D)İnsan teriminin kaplamı insan teriminin kaplamından büyüktür.

E)İki terim arasında içlem bakımından bir ilişki yoktur.

 

Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. Mark Kay

 

CEVAPLAR

Doğru yanlış

Y-D-D-Y-D-D-D-D

KLASİK CEVAP

1-Üçüncü halin imkansızlığı

2-analoji

3-tümevarım

4-cins

5-Bir önermenin kendi kendisiyle çelişki içinde olmaması,sonucun öncüllerin bildirdiklerini doğrulaması

Tüm canlılar uçar

Atlar da canlıdır

o halde atlar uçar

6-zehirli çıngıraklı yılan-çıngıraklı yılan-yılan- sürüngen-hayvan -omurgalı-Canlı -varlık

TEST CEVAPLARI

D-E-B-B-D-B

 

 

BAŞARILAR

                                                         ZİYAÖZCAN

 

                              FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 Posted by at 21:38
Kas 132014
 

Salbaş Anadolu Lisesi 2014-2015 1.Dönem  1.Yazılı Sınavı Soruları

           SORULAR

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU YANLIŞ  OLARAK İŞARETLEYİNİZ

1-Mantık öncüllere dayanarak zorunlu sonuç çıkarmayı amaçlayan disiplindir.( )

2-“Salbaş Anadolu lisesinin öğrencileri mutlu mudur?” cümlesi bir önermedir.( )

3-Sonuç :öncüllerden elde edilen önermedir. ( )

4-Mantık doğa olaylarını inceleyen bilimdir.( )

5-Aristotales mantığın kurucusudur.( )

6-Terim:zihinsel tasarımların dil ile ifade edilmesidir.( )

7-İçlemi artan bir nesnenin kaplamı azalır.( )

8-Tekil kavram ele aldığı bir varlığın tek bir ferdini ifade eder.( )

 

Mantık dersinde işlenen konuları kendi aralarında tekrar ederek yazılıya hazırlanan öğrencilerin konuşmasından bir kesit.

Hülya: Arkadaşlar çalışmaya başlamadan çok sıcak olmayan birer çay içelimde zihnimiz açılsın ne dersiniz?

Uğur: He ya Bacım doğru söylüyor ,ben geçenlerde aynı şekilde az sıcak kahve içmiştim çok işe yaramıştı, çayda işe yarayacaktır.

Gülafer: Az sıcak olan kahve işe yaramış ,az sıcak olan çay da işe yaradı eozaman az sıcak olan her içecek işe yarar. Gülafer: Merve cevap versin bakalım bu yaptığım akıl yürütmenin adı neydi?

Eşe:İçlemi az olan tür oluyordu değil mi arkadaşlar. Meltem: Onu bilemem de tutarlılık neydi bir örnek verebilir misiniz?

 

Diyalogla ilgi soruları cevaplandırınız.

1-Hülya hangi ilkeye aykırı bir cümle kurmuştur?

CEVAP:

2-Uğur’un yapmış olduğu akıl yürütme nedir, adını yazın bir örnek veriniz.

CEVAP:

3-Gülafer’in sorusunun cevabını yazınız.

CEVAP:

4-Eşe’nin sorusunu cevaplayınız.

CEVAP:cins

5-Meltemin sorusunu cevaplayalım.

CEVAP:

 6-) Aşağıdaki kavramları içlemi fazla olandan  kaplamı fazla  olana doğru sıralayınız.

Canlı-yılan-sürüngen-hayvan-çıngıraklı yılan-varlık-zehirli çıngıraklı yılan-omurgalı

 

7-) Neliğin anlamını yazarak , neliği olup gerçekliği olmayan beş varlık yazınız.

Nelik-gerçeklik- kimlik kavramlarının birbirleriyle olan ilişkilerini yazınız.

 

1-) Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangilerinin içlem kaplam ilişkisi yoktur?

 

A) Varlık-ağaç B)İnsan –bayan C)Uçan-kuş D)Hızlı- ağaç E)Öğretmen-Çalışkan

 

2-) Aşağıdakilerden hangisi yeter sebep ilkesine örnek oluşturur?

 

A) Her insanın yalan söylediği doğru değildir.

B) Ya zayıf alırız ya da iyi

C) Mantık mantıktan başka şeye benzemez.

D)A aynı zamanda B olamaz

E) İyi tedavi olursan iyileşirsin.

3-) Aşağıdaki  kavramlardan hangisi genel kavramı gösterir?

 

A)Kavak ağacı            B)Araba          C) Van kedisi         D)Siyah gül          E)Salbaş lisesi

 

4-) Gördüğüm tüm demokratlar insancıldır.

     Ecem’de demokrattır.

O halde Ecem de insancıldır.

Yukarıdaki akıl yürütme  aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 

A)Tümevarım  B)Tümdengelim  C)Yetersebep  D)Özdeşlik  E)Analoji

 

5-) Aşağıdakilerden hangisi önermedir?

A) Birgün sıra bana gelir elbet

B) Bu yıl tüm öğrencilerimiz kazansa

C) Bu soruların hepsi çözülecek

D) Seneye dünyanın dönüş yönü değişecek

E) Bu sorular mantık sorusu mu

 

6-)Canlı terimi insan teriminin içleminde yer alır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)İki terimin de içlemi aynıdır.

B)Canlı teriminin kaplamı insan teriminin kaplamından büyüktür.

C)İki terimin kaplam birbirine eşittir.

D)İnsan teriminin kaplamı insan teriminin kaplamından büyüktür.

E)İki terim arasında içlem bakımından bir ilişki yoktur.

 

Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. Mark Kay

 

 

 

        BAŞARILAR

                                                         ZİYAÖZCAN

 

                              FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 CEVAPLAR

DOĞRU-YANLIŞ

Y-D-D-Y-D-D-D-D

KLASİK

1-Üçüncü halin imkansızlığı

2-analoji

3-tümevarım

4-cins

5-Bir önermenin kendi kendisiyle çelişki içinde olmaması,sonucun öncüllerin bildirdiklerini doğrulaması

Tüm canlılar uçar

Atlar da canlıdır

o halde atlar uçar

6-zehirli çıngıraklı yılan-çıngıraklı yılan-yılan- sürüngen-hayvan -omurgalı-Canlı -varlık

TEST CEVAPLARI

D-E-B-B-D-B

Kas 122014
 

FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI 2014-2015

Öğretmen 11.sınıflardan şimdiye kadar işlemiş olduğumuz konuları kendi aralarında tekrer etmelerini ister. Şimdi öğrencilerin dersi tekrar ederken yaptıkları diyaloglarını dinleyelim.

Semanur: Bu felsefenin bize ne faydası var ki, yaşamımızın neresinde işimize yarayacak acaba , ben bir faydası olduğuna inanmıyorum boş iş boş. Biri bir şey söylüyor diğeri başka şey ve kimse de bunlar yanlış diyemiyor. Soru soru soru başka şey yok ki, birazda cevap verseler ya. Müjde : Ya sen ne kadar çıkarcısın illa bir faydası olmak zorunda mı , hem felsefenin faydalarını doğrudan değil de, bence bilimde , sanatta , kullandığımız teknolojide farkında olmadan kullanıyoruzdur.

Ümitcan: Müjde’nin filozofluğu üzerinde yine ama sanki doğruluk payı var söylediğinde , bence felsefe olmasa bilim olmaz, bilim olmasa felsefe yeni düşünsel alanlar bulmakta zorlanır.

Buğsenur: Ya arkadaşlar eğer felsefe işe yarıyor olsa , okadar ilerlemesine karşılık bir çok problemi çözmüş olurdu.

O sırada sınıfın kapısı açılır ve Seyithan hoca içeri davetsizce süzülür. “Çocuklar bu felsefeciler , bir alandaki sorunları çözmeden bütün alanları birden ele almaları bocalayıp olduğu yerde kalmalarının nedenidir .Biz coğrafyacılar öyle miyiz sadece kendi işimizle uğraşır, alanımızla ilgili tüm sorunları derinlemesine ele alırız.

Sümelya: Arkadaşlar felsefe sanırım yunanlılara aitti değil mi, biz neden uğraşıyoruz ki ,bize ait olmayan bir ürünle boşuna uğraşıyoruz adamlar Türkler de felsefe öğrensin demişler mi sanki? Samet: Sümelya’nın da dediği gibi bize ne felsefeden adamların birşeye ihtiyaçları olmadığı için oturup düşündüklerini paylaşmışlar biz ekmek parası peşindeyiz, onların bu sorunu yoktu ki.

Ziya Hoca : Çocuklar güzel bir tartışmaydı.  Bu konuşmayı yazılı soruları olarak sizlere sorsam acaba neler yaparsınız merak ediyorum?

Hatırnaz: Hocam böyle soru mu olur, felsefe sonuçları daha kesin olan ve var olanı ele alan bir etkinliktir. Buradan soru çıkaramazsınız. Ziya Hoca haklısın Hatırnaz çıkması zor.

Yukarıdaki diyaloğa dayanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

ZİYA ÖZCAN

 

AŞAĞIDAKİ SORULARA KISACA CEVAP VERİNİZ

1)Hoca Semanur’a felsefenin hangi özelliklerini öğretememiştir?

CEVAP:

 2)Müjde’nin sözünü ettiği felsefi özellik hangisidir,yazınız.

CEVAP:

3)Ümitcan felsefenin ve bilimin hangi özelliğini dile getirmiştir?

CEVAP:

 4)Buğsenur felsefenin hangi özelliğini yanlış öğrenmiştir?

CEVAP:

 5)Seyithan Hoca felsefenin hangi özelliğinden bihaber yaşıyor?

CEVAP:

 6) Sümelya’nın unuttuğu felsefe özelliği nedir?

CEVAP:

 7) Samet  felsefenin iyonya’da ortaya çıkışının nedenlerinden hangisini arkadaşlarına hatırlatıyor?

CEVAP:

 8) Hatırnaz’ın kesin yargıda blulunması doğru bilgiyi reddedenlerden hangi kuramın görüşüne ters düşmektedir?

CEVAP:

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLANDIRINIZ  

1)Rasyonalirt bir filozoftan aşağıdaki görüşlerden hangisi beklenmez?

A)Bilginin sınırları nelerdir?

B)Doğru bilgiye ulaşılabilir.

C)İnsan bilgiyle doğar.

D)Duyumlardan gelen bilgiler de vardır.

E)Öğrenme değil ,hatırlama vardır.

2)Temellendirme: İleri sürülen bir görüş,bir iddia için dayanak, gerekçe sunma işlemidir.

Tanımdan yola çıkarsak, aşağıdakilerden hangisi temellendirilmiştir?

A)Yunusemre voleybolda oldukça iyidir.

B)Ayşenur dersi iyi dinlediğinden başarılıdır.

C) Üzeyir bugün defansta oldukça başarılıydı.

D)Bugün salbaş lisesinin piknik günüydü.

E)Esmanur bu aralar oldukça neşeli görünüyor.

3)Septiklerle aynı görüşleri paylaştığını söyleyen Derya aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?

A)Hamideciğim sen ne çirkin neden güzelsin.

B) Ben bütün varlıkları olduğu gibi kavrar ve tanırım.

C)Benim bilgi konusunda yargı bildirmem doğru olmaz.

D)Sizlerin şu an bu sınıfta olduğunuza inanmıyorum.

E)Çok konuşmadığım için o kadar huzurluyum ki.

4)I-Yaratıcılık

II-Eleştirellik

III-Akıl ve mantıksallık

IV-Tutarlılık

V-Sistemlilik

Yukarıda verilenliklerin hangileri felsefenin özellikleri arasındadır?

A)I-II-IV    B)I-III-IV-V   C)II-III-V   D)I-II-III-IV-V    E)I-II

5)Başımız ağrıdığı zaman bir şeyle sıkıca bağlamak.

Tren rayları döşenirken aralarında belli boşluklar bırakılması.

Mevcut toplumsal olaylardan hareketle gelecekte neler olabileceğini söylemek.

Yukarıdaki örnekler sırasıyla aşağıdaki bilgi türlerinden hangilerine aittir?

A)Gündelik-bilimsel-teknik   B)Bilimsel-teknik-bilimsel

C)Gündelik-teknik-bilimsel   D)Teknik-teknik-bilimsel

E)Gündelik-bilimsel-bilimsel

6)Zehra ve Hayriye gittikleri resim sergisinde eserler karşısında farklı heyecanlar yaşarlar.

Çünkü bakış açıları farklıdır.Zehra kullanılan renklere hayranlıkla bakarken, Hayriye resimlerdeki çizgilerin mükemmelliğine hayranlıkla bakmaktadır.

Burada sanatın hangi yönüne dikkat çekilmiştir?

A)Yaratıcılığına  B)Öznelliğine  C)Evrenselliğine  D)Tekliğine  E)Özgünlüğüne

7) Anlama ihtiyacı hisseden bireyin merak duygusundan doğmuştur felsefe. Bireyin sorgulaması ve eleştirici tavır sergilemesi felsefenin doğuşunun en önemli nedenleridendir.

Bu görüşe dayanarak felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Anlama çabasında olduğu

B)Sorgulayıcı olduğu

C)Eleştirel olduğu

D)Birleştirici olduğu

E) Hayret ve meraktan doğduğu

8)Aşağıdakilerden hangisi bilimse,felsefi ve dinsel bilginin ortak özelliğidir?

A) Genelgeçerlilik

B)Sistemli –tutarlı ve düzenlilik

C) Evren ve insanı anlama çabası

D) Akla dayanmaları

E) Yaratıcı olmaları

 

AŞAĞIDAKİ DOĞRU YANLIŞ SORULARINI  SORUNUN BAŞINDAKİ PARANTEZ İÇİNC D-Y YAZARAK  CEAPLANDIRINIZ.

1-) (  )Epistemolojinin konusu varlığınolupolmadığıdır.

2-) (  )Platon’a göre bilgi akıl tarafından sonradan üretilir.

3-) (  ) Sofist protagoras’a göre bazı bilgiler değişmeden kalır.

4-) (  ) Gerçek bir konu hakkındaki bilgilerin olduğu gibi aktarılmasıdır.

5-) (  ) Sokrates bilgi tüm insanlarda eşit miktarda vardır, önemli olan onu açığa çıkarabilmektir.

6-) (  ) Pyrrhon en ünlü sofistlerden biridir.

7-) (  ) Rasyonalislere göre doğru bilginin kaynağı insan aklıdır.

8)  (  ) Suje ile obje arasındaki ilişkiden bilgi doğar.

9)  (  ) Bir felsefi görüş her çağın özelliklerini içind ebarındırır.

10) (  ) Felsefede soru mu –cevap mı ikileminde soru ön plana çıkar.

 

           ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

NOT: Klasik ve test soruları 5’er puan

D-Y Soruları 2’şer puan

Haksızlığın olduğu yerde tarafsız olmak namussuzluktur.

Cevaplar

1-öznellik ve soruların cevaplardan  önemli olduğu

2-yaşamımıza dolaylı faydası

3-karşılıklı birbirini desteklemeleri

4-sadece birikimli olduğunu

5-birleştirici olduğu

6-evrenselliği

7-Artı ürün ve zenginlik

8-septikler

TEST CEVAPLARI 1D-2B-3B-4D-5C-6B-7D-8C

DOĞRU YANLIŞ CEVAPLARI

Y-Y-Y-Y-D-Y-D-D-Y-D

Kas 102014
 

FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI 

Aşağıdaki Soruları  Doğru -Yanlış Olarak Cevaplayınız

1-Felsefe bilgisi test edilebilir , doğrulanabilir bir bilgidir.

2-Epistemoloji varlığın ilk nedenini , ana maddeyi araştırır.

3-Metafizik bilgiler olgulara dayanarak açıklanamaz.

4-Etik,bilimin metodunun nasıl olması gerektiğini araştırır.

5-Felsefe tarihinin kabul edilen ilk filozofu Thales’tir.

 

 Soruların devamını indirmek için alttaki linki tıklayın.

 

11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Karma Soruları

 Posted by at 20:57
Eyl 302014
 

SOSYOLOJİNİN KONUSU ANLAMI VE TANIMI

Sosyoloji kısaca toplumbilimi olarak adlandırılır.

Sosyoloji toplumdaki kurum, grup ve örgütlenmeleri bunlar arasında meydana gelen her türlü gelişim ve değişimi , olay ve olguları  kendine özgü yöntem ve araştırma teknikleriyle inceleyen pozitif bir sosyal bilimdir.

Tarih boyunca bir çok düşünür toplumsal yaşamı ele almışsa da , bugünkü anlamıyla ilk defa ele alan düşünür İbn-i Haldun’dur. İbn-i Haldun MUKADDİME adlı kitabında toplumları yerleşik ve göçebe toplum olarak ele almıştır.

Sosyolojinin felsefeden ayrılarak bağımsız bilim haline gelmesi birçok nedene bağlanabilir.

 • Bu nedenler:
 • Sanayi Devrimi
 • Fransız İhtilali
 • Reform
 • Rönesans
 • Aydınlanma
 • Doğa Bilimleri ve Felsefi düşüncede meydana gelen gelişmeler

Şeklinde sıralanabilir.

Sosyoloji terimini ilk defa 1839 yılında yazdığı kitapta Aguste Comte  kullanmıştır. Bu bakımdan sosyolojinin isim babası sayılır.

Ancak sosyolojinin tanınmasını sağlayan kişi İngiliz düşünür Harbert Spencer’dir.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda “en genç bilim dalı” ünvanı ile sosyoloji benliğini kazanmıştır.

SOSYOLOJİNİN AMACI

 • Sosyoloji toplumları yer ve zaman bakımından nesnel olarak ele alıp incelemek.
 • Toplumsal öğeleri araştırarak toplumsal olayların bilimsel yorumunu yapmak.
 • Toplumlar arası karşılaştırma yapmak.
 • Mevcut bilimsel verilerden hareketle gelecek konusunda öngörü sağlamak.
 • Toplumsal ilişkileri açıklayarak genel bir toplum kuramına ulaşmak çabası içindedir.

SOSYOLOJİNİN ÖZELLİKLERİ

 • Olay ve olguları neden sonuç ilişkisi  içinde inceleyen pozitif bir bilimdir.
 • Nesneldir
 • Olayları tek yönlü değil , çok yönlü olarak ele alır.
 • Konusu sosyal olay ve olgulardır.
 • Olması gerekeni değil, olanı inceler. (normatif-kural koyan- değil, pozitif bilimdir)
 • Toplumu bireylere göre değil ,bütün olarak değerlendirir.
 • Benzer olaylardan hareketle genellemelere ulaşmaya çalışır.
 • Toplumların farklı olduğu ilkesinden hareketle ,tüm toplumlar için geçerli sayılacak evrensel ilkeler saptamaya çalışmaz.
 • Sosyoloji kendine özgü araştırma teknikleri vardır.(Test,gözlem,anket gibi) Deney yapmaz.

 

Sosyoloji toplumda meydana gelen somut toplumsal sorunlar üzerinde çalışırken, meydana gelen değişiklik ve durumları olgu ve olay olmak üzere iki kavram ile ifade eder.

 

TOPLUMSAL OLAY NEDİR?

Toplumda ve insanlar arasındaki ilişkilerden meydana gelen , zamanı ve yeri belli olan tekrarlanma olasılığı olmayan ,bir defa olup biten somut ve özel değişimlerdir.

Örneğin Türkiye’de 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ya da  Türkiye Musul Büyük Elçiliğindeki personelin IŞİD tarafından rehin alınması ,birer sosyal olaydır.

Sosyal Olayın Özellikleri:

 • Yeri ve zamanı bellidir.
 • Somut ve özeldir.(tek)
 • İstatistikseldir, sayılarla ifade edilir.
 • Zorlayıcıdır bireyin davranışını biçimlendirir.(Örneğin bazı toplumlarda düğün yapmadan evlenmek mümkün değildi.)
 • Sosyal olaylar toplumdan topluma değişiklik gösterir.
 • Aynı toplumda zaman içinde değişir.
 • Kuşaktan kuşağa aktarılır.
 • Bireyin bilincinin dışında gerçekleşir.

Not: Bir olayın Sosyolojinin ilgi alanına girmesi için tüm toplumu etkileyecek bir nitelik kazanması gerekir.

TOPLUMSAL OLGU NEDİR?

Aynı nitelikteki toplumsal olayların tekrarından meydana gelen bir süreci ifade eder.

Olgu : Zamanı,yeri ve yapanı belli olmayan soyut ve genel bir kavramdır.

Örneğin: Çanakkale savaşı bir sosyal olayiken, savaş olgudur, Marmara depremi olayı, deprem kavramı ise olguyu ifade eder, 2014 seçimi olay , seçim olgudur.

 

Sosyoloji toplumsal olayları açıklarken iki yaklaşım kullanır. Bunlar İndirgemeci ve Bütüncül yaklaşımlardır.

İNDİRGEMECİ YAKLAŞIM

 İndirgemeci görüş karmaşık olayların basite indirgenerek ele alınması gereğini savunur.

Bir olayın tek bir nedenle açıklanabileceği , birden çok nedene , karşılıklı etkileşime bağlanmaması  gereğini savunur.

Örneğin; Bir hırsızlık olayını açıklamak için çevre koşulları , ekonomi , eğitim vb gibi birden  çok nedenle değil , bunlardan tek bir nedene bağlayıp ,tek başına ele alınması yoluna gider.

BÜTÜNCÜ YAKLAŞIM

Bu yaklaşım ise herhangi bir olay yada olgunun tek başına meydana gelemeyeceğini başka şeylerden etkilendiğini ,onun için  bir olay yada olguyu araştırırken tüm etkenleri araştırmak gerektiğini , sağlıklı bir sonucun ancak bu şekilde elde edilebileceğini savunur.

Örneğin; hırsızlığın  sadece ekonomiye bağlanamayacağını ,siyaset , eğitim, aile ,çevresel faktörlerinde etkisinin varlığını ortaya çıkarır.

 

SOSYOLOJİ’NİN  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 Sosyoloji bilimsel bir alandır, diğer tüm bilimlerin kullandığı ilkeleri sosyoloji de kullanır ve Sosyoloji  bu ilkelerle bilimsel bir nitelik kazanır.

Bilimsel Yöntemin İlkeleri Şunlardır.

 

 • Objektiflik ilkesi (Nesnellik) :Bilim insanı araştırmalarına toplumunun özelliklerini, inançlarını ,kişisel özelliklerini yansıtmadan ,yansız bir bakış açısıyla çalışmalarını yapmalıdır.
 • Somutluk İlkesi: Sosyoloji metafizik(soyut) konularla değil, yeri ,zamanı belli olaylardan hareket eder.
 • Doğruluk İlkesi: Eldeki veriler gözlem , test ve anketlerle elde edilmiş güvenilir verilere dayanmalı.
 • Sınırlılık İlkesi: Ele alına konunun sınırları çizilip belirlenmeli , diğer alanlardan ayrılarak ele alınmalıdır.
 • Bilmediğini varsaymak ilkesi: İncelenen konuyla ilgili önceden edinilmiş bilgilere kuşkuyla yaklaşarak , bir şey bilmiyormuş gibi yaklaşıp ele almak.
 • Nedensellik İlkesi: Soysal olaylar nedensiz olarak ortaya çıkmaz , olaylar neden sonuç ilişkisi içinde meydana gelir , her olayın dayandığı başka bir sosyal olay vardır.
 • Açıklık İlkesi: Araştırılan konu ,diğer araştırmacılar tarafından kolaylıkla anlaşılıp ele alınabilecek şekilde açık seçik olmalı , rahatlıkla tekrar edilebilmeli.
 • Basitlik(Sadelik) İlkesi: Araştırmalarda gereksiz açıklamalara yer verilmemeli ,konular karmaşık olsalar bile sade bil anlatım kullanılmalıdır.
 • Toplumsal Olayların Değişebilirliliği: Araştırmacının ele aldığı toplumsal yapının sadece bugünü değil tarihsel süreci ele alınmalı, geçmişteki durumları da incelenmelidir.

 

      SOSYOLOJİ’NİN  YÖNTEMLERİ

Bilimsel Yöntemde  Akıl Yürütme Biçimleri

TÜMDENGELİM: Doğruluğu deney ve gözlemlerle kanıtlanmış ,kabul görmüş olan genel bilgilerden özel bilgiler elde etme yöntemidir.

Örnek: Bütün gelişmiş ülkeler demokrasi ile yönetilir.

           Norveç gelişmiş bir ülkedir

           O halde Norveç demokrasi ile yönetilmektedir.

TÜMEVARIM: Gözlemlenen tek tek durumlardan elde edilen ilkelerden genel ilkelere ulaşmaya çalışan yöntemdir.

Örnek: Dağlı oğlu ve  havuzlu bahçe mahallelerinde hırsızlık olayları çok olmaktadır.

Dağlı oğlu ve  havuzlu bahçe mahalleleri Adana’dadır

O halde Adana’da hırsızlık olayları çok olmaktadır.

ANALOJİ:Benzerliklerden yola çıkarak ,aynı olay ve durumların benzer şartlarda aynı sonuçların ortaya çıkacağını savunan akıl yürütme şeklidir.

Örnek:Yunanistan’da Akdeniz iklimi görülür ve Yunanistan’da narenciye yetişir.

İspanya’da da Akdeniz iklimi görülür.

O halde İspanya’da da narenciye yetişir.

                                                      SOSYOLOJİ’İN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

Tarama araştırması: Bu araştırmalar genellikle geniş grupları kapsayan yada ülke genelini ilgilendiren konularda anket yada görüşme tekniği kullanılarak yapılan araştırmalardır.

 

ANKET: Belli bir konudaki tutum ve düşünceleri belirlemek amacıyla önceden hazırlanmış soru kağıtlarının dağıtılması sonucundan elde eilen bilgilerrle yapılan araştırmadır.

Anket sorularnı cevaplandıran kişi ile anketi uygulayan kişi yüzyüze gelmediği için cevaplayıcı baskı altında kalmaz ve sorulara içinde geldiği gibi cevaplar verir. Bu da anketin yansız ve güvenilir sonuçlar vermesini sağlar.

Örnek: Siyasi görüşleri belirlemek için yapılan anket

            Seçimlerde eğilimleri belirlemek için yapılan anket

 

MONOGRAFİ: sınırları belirlenmiş köy, aile gibi alanlarda derinlemesine arşatırma yapmak için geliştirilmiş tekniktir.

İlk defa uygulayan kişi bir Fransız maden mühendisi olan La Play’dir.

Bu teknik araştırılacak konunun kapsamına giren alanın tamamını değil ,bir kısmını seçer ve alan üzerinde gerek nitel gerekse nicel ayrıntılı inceleme yapılır.

İnceleme yapılacak kısım , alanın tamamını temsil edecek özellikte olması çok önemlidir.

Örnek: Adana’nin köylerinin yaşam tarzlarını araştırmak isteyen bir sosyolog ,araştırmasın veri temin edecek 5 örnek köy üzerinde yaptığı araştırmayı, Adana’nın tüm köylerine geneller.

 

SOSYOMETRİ: Küçük grupların içindeki bireylerin arasındaki mesafeleri öğrenmek için uygulanan tekniktir.

Grup içindeki; sevgi, samimiyet, hoşlanmama, düşmanlık vb. ilişkileri ortaya çıkarmak için uygulanan tekniktir.

Örneğin: Sınıfın en sevilen , birlikte ders çalışılmak istenen öğrencisi , sınıfın en yardımsever , en düzenli öğrencisi kimdir gibi sorular sorularak sınıf içindeki öğrenci konumları belirlenir.

 

GÖRÜŞME: Araştırmacının herhangi bir konuda bilgi almak için görüşeceği kişi ile yüz yüze yapmış olduğu bilgi toplama tekniğidir.

Örnek: iş görüşmeleri

 SOSYOLOJİNİN DİĞER SOSYAL BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

TARİH: Tarih bir toplumun geçmişi hakkında bilgi sunar, sosyoloji ise bu bilgilerden faydalanarak farklı toplumlardaki , meydana gelen olayların ortak özelliklerini alarak genellemeler yapar.

Örneğin; sanayi devriminin toplumalr üzerindeki etkilerini inceleyen sosyoloji  verilerini tarihten alır.

 PSİKOLOJİ: Bireyin davranışlarını altındaki nedenlari ,düşünme ,bellek , öğrenme gibi süreçleri inceleyen bilimdir.

Psikoloji bireyi incelerken toplumdan yada çevresinden bağımsı olarak ele alamaz .

Sosyoloji ise sosyal ilişkileri ve toplumsal değerleri ,sosyal yapıları ve toplumsal grupları inceler.

Bütün bunlar da insanlar arası ilişkiler olduğuna göre sosyoloji psikolojinin verilerini kullanır.

 ANTROPOLOJİ: İnsanın ırkını, kökenini , biyolojik yapısını ve kültürlerini inceleyen bilimdir. Sosyoloji toplumları incelerken daha çok , kültürel antropolojiden faydalanır.

İnsan topluluklarını farklılıkları açısından karşılaştırmali olarak ele alır.

EKONOMİ: Ekonomi sınırsız insan ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklardan karşılayan bilimdir.

İnsanların üretim ,tüketim ,bölüşüm, mal ve hizmet gibi davranışları nasıl sergilediğini inceler.

Ekonomik etkinliklerde toplumlar ve gruplar arası etkileşimden doğduğu , toplumsal yapıları etkilediği ,şekillendirdiği için sosyoloji ekonominin verilerinden faydalanır.

SİYASET: Siyaset devletin işleyiş ,örgütleniş,yönetim ve her türlü organizasyonu inceleyen bir sistemdir. Siyaset otoritenin gereğini açıklar.

Siyasetinde kunusuna giren sosyal olgular ,sosyolojinin inceleme alanı olan toplumsal yaşantı içinde yer aldığı için sosyoloji araştırmalarında siyasetin sunduğu somut verilerden yararlanır.

 COĞRAFYA: Coğrafya toplumun yaşadığı her türlü toplumsal olayın gerçekleştiği toprak parçasının özelliği ile insan yaşantısı arasında sıkı bir etkileşim vardır.Doğa koşullarının toplumsal yaşama etkisini bulmaya çalışan sosyoloji coğrafya biliminden yardım alır. Çünkü coğrafi farklılıklar ,farklı yaşam biçimlerini oluşmasına neden olur.

 

II.ÜNİTE  BİREY VE TOPLUM

Sosyalleşme ve Sosyalleşmenin Unsurları

Sosyalleşme ;bireyin doğumundan itibaren aileden başlayan, arkadaş çevresi ,okul ,iş hayatı ile devam eden ve ölüm ile son bulan bir süreçtir.

Bireyin aileden başlayarak yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini ,toplumsal düşünce ve eylem biçimlerini öğrenme ,edinme sürecidir.

Tolumsal normlar, değerler bireyin yaşam alanında öğrenip içselleştirdiği şeylerdir.

Birey ,kendisinden önceki kuşaklardan aldığı sosyokültürel değerleri kendisinden sonraki kuşaklara, kendisi de değerlere eklemelerde bulunduktan sonra aktarır ve bu süreç bu şekilde devam edip gitmektedir.

SOSYALLEŞMENİN UNSURLARI

   AİLE: Sosyalleşmenin başladığı ilk evre olan ailenin sosyalleşme üzerindeki günümüzde azalmış olsada çocuğun sosyalleşmesinde en büyük etkiye sahiptir.

OKUL: Çocuğun  yabancı olduğu birçok şeyin öğrendiği ve sosyalleşmenin en önemli ikinci unsurudur.

 ARKADAŞ GRUPLARI: Yetişkinlerin denetiminin dışında olan ve özgürce sosyalleşmenin gerçekleştiği bir ortamdır.

Arkadaş grupları çocuğa ,çatışmayı, rekabeti, liderlik vasfını kazandırır ve iş birliği içinde çalışmayı öğretir, ayrıca çocuğun kendini özgürce ifade edebildiği ortamlardır.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI: Günümüz modern toplumlarında kitle iletişim araçları çocuklar üzerinde sosyalleşme açısından oldukça önemli bir etkiye sahiptir.

Televizyon, internet , gazete gibi unsurlar diğer sosyalleşme unsurlarından çok daha etkilidir.

Kitle iletişim araçlarıyla çocuklar toplumun genel görünümünü görebilmekte ve kendilerine rol model edinebilmektedirler.

                                                     TOPLUMSAL İLİŞKİLER

Toplumların varlığını sürdürebilmesi için sağlıklı toplumsal ilişkilerin varlığı gerekmektedir.

Toplum içinde birlikte yaşayan insanlar ,karşılıklı birbirini anlamak ,ihtiyaçlarını karşılamak için karşılıklı ilişki kurmaktadırlar. İlişkiler

Yakınlaşma şeklinde olabildiği gibi uzaklaşma şeklinde de gerçekleşebilir.

Toplumsal ilişkiler üç biçimde gerçekleşir.

Birey-birey ilişkisi

Birey-grup

Grup-grup  ilişkisi biçiminde gerçekleşir.

Toplumsal yaşamın temelini oluşturan sosyal ilişkilerin belli başlı özellikleri vardır.

 • En az iki kişi arasında gerçekleşir.
 • İlişkiler belli bir süre devam eder.
 • Belli bir amaç için gerçekleşir.
 • İlişki içindeki bireyler birbirlerinin bilincindedirler.
 • Karşılıklı etkileşim sözkonusudur.

 

Sosyal ilişkiler birincil ve ikincil ilişkiler olarak ikiye ayrılır.

Birincil ilişkiler:

Birbirine yakın insanlar arasında gerçekleşen ilişkilerdir.

Özellikleri:

 • İlişkiler yüzyüze ve samimidir.
 • Kurallar yazılı değil ,sözlüdür.
 • “Biz” bilinci egemendir.
 • Üyeler arasında etkileşim ve sosyal kontraol güçlüdür.
 • Toplumsal kontrol genellikle toplumsal değerlerle sağlanır.
 • Grup içi uzmanlaşma yoktur, mekanik dayanışma vardır.
 • Sosyal değişme yavaş ve topumsal hareketlilik azdır.
 • İlişkile uzun sürelidir.

 

      Örneğin: Komşuluk, köy grupları ,arkadaş grupları birincil ilişkilerdir.

İkincil ilişkiler:

 • İlişkiler resmidir ve samiyetten uzaktır.
 • İlişkiler yazılı hukuk kurallarıyla belirlenir
 • “Ben” bilinci egemendir.
 • Üyeler arasında etkileşim zayıftır.
 • Uzmanlaşmış iş bölümü vardır ve organik dayanışma söz konusudur.
 • İlişkiler çıkara dayalıdır.
 • Sosyal değişme hızlıdır ve topumsal hareketlilik fazladır.
 • İlişkiler kısa sürelidir.

 

Örneğin:Banka  çalışanı ile müşteri arasındaki ilişki.

              Tezgahtar ile müşteri arasındaki ilişki

 

 TOPLUMSAL STATÜ ,TOPLUMSAL ROL VE PRESTİJ(SAYGINLIK)

Toplumsal Statü:  Bireyin toplum içinde sahip olduğu, işgal ettiği yer yada mevkiye denir.

Statü bireyin toplumda kim olduğunu belirtir, haklar sağlar ve buna bağlı olarak sorumluluklar yükler.

Bir birey toplum içinde birden fazla statüye sahip olabilir. Örneğin bir kadın ; abla ,teyze, anne ,öğretmen gibi statülere sahip olabilir.

Statüler kazanılmış ve verilmiş olarak ikiye ayrılır:

 

SOSYAL KONTROL MEKANİZMALARI

 

TOPLUMSAL DEĞER,NORM VE KONTROL

SOSYAL DEĞER: Aynı toplumda yaşayan insanları bir arada tutan, düzen ve kontrolün sağlanmasına yardımcı olan  ortak duygu ve düşüncelerdir.

Değerler toplumdaki birylerin olumlu tepki gösterdikleri kural, düşünce ve davranış şekilleridir.

Örneğin: Dayanışma , bayrak sevgisi, misafirperverlik, yardımseverlik, inanç.

Değerlerin Özellikleri

-Birey sosyal değerleri doğduğu toplumda hazır bulur ve süreç içinde bu değerleri öğrenir.

-Toplumsal değerler aynı tolumda zaman içinde değişir.

-Toplumsal değerler tolumdan topluma farklılık gösterir.

-Toplumsal değerler  kuşaktan kuşağa aktarılır.

-Toplumsal değerler toplumda iç denetimi (kontrol) sağlar.

-Toplumsal değerler bireyin nasıl davranması gerektiğini belirler.

-Toplumsal değerler bireyin sosyalleşme sürecine yardımcı olur.

-Toplumsal değerler, toplumun bütünleşmesini sağlar.

 

SOSYAL NORMLAR: Normlar zorlayıcıdır. Bireylerin belli durumlar karşısında belli bir biçimde davranmaya zorlayan kurallardır.

Normlar resmi(yazılı) ve gayri resmi(yazısız) olarak iki başlık altında ele alınır.

a)Resmi Normlar(Yazılı):Otoritenin ,devletin yetkili kurumları tarafından hazırlanan ve yürülüğe konan kurallardır.

Örneğin: Trafik kuralları, hukuk kuralları, yönetmelikler.

b)Gayri Resmi Normlar(Yazısız): Toplumdaki bireyleirin sosyal ilişkilerinin gelişmesi ve düzenlenmesi ihtiyacından doğar ve gücünü toplumdan alır.

Örneğin: Töre, gelenek(kız isteme ,düğün), Görenek(sakal bırakma, tespih çekme).

NOT: Resmi normların ihlal edilmesi resmi kurumlarca cezalandırmayı gerektirirken, gayri resmi normların ihlal edilmesi toplum tarafından kınanma , dışlanma biçiminden cezalandırılır.

Normların Özellikleri

-Bireylerin davranışlarını şekillendirir.

-Normlar toplumdan topluma ve aynı toplumda zamanla değişir.

-Normlar zaman içinde işlevini kaybeder ve yok olur.

-Normlar sosyal değerleri somutlaştırır.

-Sosyal süreçte kuşaktan kuşağa aktarılır.

-Normlar aynı öneme sahip değildir.(Bazıları daha değerlidir)

SOSYAL KONTROL:Bireylerin toplum içinde normlara uyması için zorlayan toplumsal denetim mekanizmasıdır.

Sosyal kontrol düzenin devamını sağlama işlevine sahiptir.

Örneğin: Ayıplama ,kınama,alay etme olumsuz kontrol türleridir. Övme ,ödüllendirme, yüceltme ise olumlu denetimi örneklendirir.

 

    Ziya ÖZCAN

Felsefe Grubu Öğretmeni