May 192015
 

Ortalama Yükseltme Soruları

1- Ahlaki olan ancak iyi olmayan davranışlara örnek veriniz.

2- Evrensel ahlak yasasını reddeden yaklaşımlardan olan Hedonizmi açıklayıp , kuramın savunucusunu yazınız.

3- Sanat eserinin özelliklerini yazınız.

4- Sanat ve estetik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

5- Estetik yargı, estetik haz , estetik nesne ve estetik özne kavramlarını örnekle açıklayınız.

6- Agnostisizm ve panteizm kavramlarını açıklayınız.

7- Siyaset felsefesi ile siyaset bilimi arasındaki fark nedir belirtiniz.

8- İstenen ütopyalardan olan ve T.More’a ait olan Utopia adlı ütopyanın özellikleri nelerdir belirtiniz.

9- Paradigma nedir açıklayıp ,örnek veriniz.

10- “Bilim istenirse savaş , istenirse sevgidir.” sözü bilimin hangi yönünü vurgulamaktadır?

 

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

www.felsefeacademisi.com

May 152015
 

AD-SOYAD:

SINIF:

NO:

                      SALBAŞ ANADOLU LİSESİ MANTIK DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

                                                                                     SORULAR

1-)Önerme nedir?  Tanımını yaparak , basit ve bileşik önermeye birer  örnek veriniz.

2-)  “Ceren  çalışır ve sınavı kazanırsa ailesi mutlu ve huzurlu olacaktır.”

“Sefa mühendis  ise mimar değildir.”

Yukarıda verilmiş  önermeleri sembolleştiriniz.

3-) [(p↔q) ^ (r→p)] v [(pvr) → (q^p)] önermesini doğruluk tablosunda çözümleyiniz.

4-) p→q , p^p , ~q↔p , ~p~q önermelerinin birlikte tutarlılığını doğruluk tablosunda denetleyiniz.

5-) Akıl yürütmede önermelere ilişkin kuralları yazarak örneklendiriniz.

 

 

SORULARIN DEVAMI İÇİN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

Anadolu Lisesi 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları 2014-2015

 

 

Ziya ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

 Posted by at 18:49
May 142015
 

AD-SOYAD:

SINIF:

NO:                                                                                       15.05.2015

   SALBAŞ ANADOLU LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

                                                                   SORULAR

1-) Toplumlara yön veren din kurumunun  işlevlerini belirtiniz.

2-)Maddi ve manevi kültürlerin birbirlerine ayak uyduramamaları  kültürel gecikmeyi meydana getirir. Bu durumu bir örnekle somutlaştırınız.

3-) Bir toplumsal kurumun zamanla işlevini yitirip yerini başka kuruma devredebilir. Bu durumun nasıl meydana geldiğini açıklayıp , örnek veriniz.

4-)Günümüzde yaşadığımız toplumda (Türkiyede) evlilik yaşının geçmiş yıllara oranla yükselmiş, bunun dışında dünya genelinde evlilik oranlarında ciddi düşüşler olmasının nedenleri neler olabilir belirtiniz.

5-) Türkiye’de son yıllarda ekonominin dışa bağlı hale gelmesi, ithalatın ihracattan daha fazla olması, cari açığın artması, özelleşmenin artması buna bağlı olarak isdihdamın azalması gibi nedenlerin, doğurduğu sonuçları yazınız.

6-) Kültür Milliyetçiliği (Etnosantrizm) kavramını açıklayıp, örnek veriniz.

7-) Veblen malları talebi (gösteriş tüketimi) nedir? Açıklayıp örneklendiriniz.

😎 Resesyon ve gayri safi milli hasıla nedir ,örnekle açıklatınız.

9-) Ekonomik sistemlerden sosyalist ekonomik sistem ile kapitalist ekonomik  karşılaştırmasını yapınız.

10-) Sororat evlilik türünün nedenleri neler olabilir , belirtiniz.

 

BAŞARILAR                                                                                                                                             HER SORU 10 PUANDIR

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

                                                                                 www.felsefeacademisi.com

Nis 132015
 

Felsefe Dersi 2.Yarıyıl 2.Yoklama Sınav Soruları

 

1-)Panteizm düşüncesi nedir , açıklayınız.

 

2-)Estetiğin konusu nedir yazınız.

 

3-)İlk ve ortaçağda birey devlet ilişkisi nasıldır , açıklayınız.

 

4-) Hegele göre güzellik nedir , açıklayınız.

 

5-) Teoloji nedir açıklayınız.

 

6-) Oyun olarak sanat anlayışını açıklayıp, temsilcilerini yazınız.

 

7-) Birey nedir? Temel özelliğini yazınız.

 

😎 Ahlaki eylem ile ahlaki karar arasındaki bağı yazınız.

 

9-) Objektivist estetiği örnek vererek açılayınız.

 

10-) Max Webwr’in Egemenlik biçimlerini yazınız.

 

İHSAN BULUT

Nis 112015
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ FELSEFE DERSİ 2014-2015 EĞİTİM YILI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI

FELSEFE 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI TEST SORULARI VE CEVAPLARI WORD OLARAK İNDİR

                                                                    SORULAR

SORU-1: “Yaptığın davranış ne olursa olsun sakın ola ki bir çıkar gözetme.” Diyen düşünürün sözü ile Mevlana’nın “Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki.” Sözü aynı şeyi ifade etmektedir.

Bu iki söz aşağıdaki filozoflardan hangisinin ahlak anlayışı ile örtüşmektedir?

A)Sokrates  B) Nietzsche C) Sartre D) Kant  E) Farabi

 

SORU-2: Evinizde bir aslan yavrusu besliyorsanız onun ehilleşmesini beklemeyiniz , vahşi olmak yada olmamak onun elinde değildir. Bahçenizde büyüttüğünüz portakal ağacında bir sabah kalktığınızda armut vereceği umuduna kapılmayın. Çünkü aslanın vahşi olacağı , portakal ağacının da portakal  vereceği önceden bellidir.

Bu parçadaki açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisi ile  paralellik gösterir?

 

A) İndetermenizm B) Egoizm C) Fatalizm 

D) Liberteryanizm E) Anarşizm

 

SORU-3: Aşağıdaki filozoflardan hangisi ya da hangileri evrensel ahlak yasasını nesnel temellere bağlamaktadır?

I-Platon

II-Spinoza

III-Mill

IV-Bentham

V-Bergson

VI-Sokrates

VII-Kant

 

A) I-V-VI-VII                          B) III-IV-V         C) I-VI-VII

 

D) I-II-III-IV-V-VI-VII       E) I-II-VI-VII

 

SORU-4: Evrensel ahlak yasasını reddeden görüşler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A) Egoizm-Fatalizm-Anarşizm

B) Egoizm- Hedonizm-Anarşizm

C) Determenizm- Hedonizm-Anarşizm

D) Egoizm- Hedonizm-Liberteryanizm

E) Utilitarizm- Egoizm- Hedonizm-Anarşizm

 

SORU-5:  Birey davranışlarında özgür müdür sorusuna cevap veren kavramlar:  Liberteryanizm , İndetermenizm, Determenizm , Fatalizm ve Otodetermenizm’dir . Bu kavramlardan hangileri bireyin davranışlarında tamamen özgür olduğunu savunur?

 

A)Liberteryanizm – İndetermenizm

B) Liberteryanizm – İndetermenizm-Otodetermenizm

C) Fatalizm- Liberteryanizm – İndetermenizm

D) İndetermenizm-Otodetermenizm- Liberteryanizm

E) Otodetermenizm- Fatalizm- Determenizm

 

SORU-6: Karşımızdaki nesne güzel olabilir ama , benim önceden o nesnenin idesi hakkında bilgi sahibi olmam lazım , yoksa onun güze olduğunu hiç bir koşulda , anlayamam.

Platon’un bu görüşüne dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Güzellik insanın kendisindedir.

B)Güzellik nesnenin kendisindedir.

C) Güzellik evrensel bir nitelik taşır.

D) Güzellik idesini önceden tanımamız gerekir.

E) Güzellik öznel bir etkinliktir.

 SORU-7: Sanat olmayan , daha sonra sanatçı tarafından ortaya konan bir etkinliktir. Burada yoktan var eden sanatçıdır.

Yukarıdaki sanat anlayışı aşağıdaki düşünürlerin hangisine aittir?

A) Platon B) Plotinos           C) Croce 

D) Aristo  E) Schiller

 

SORU-8: Ahlak ilkelerine uygun karar vermek için bireyin öncelikle irade özgürlüğüne sahip olması gerekir.

Bu açıklamaya göre ahlaki davranışın gerçekleşmesi için öncelikle aşağıdakilerin hangisin olması gerekir?

A)Bireyin ahlaklı olması

B) Bireyin karar verebilecek durumda olması

C)Bireyin topluma uygun davranması

D) Bireyin üzerinde toplumsal baskının olması

E) Bireyin değerleri ile toplumsal değerlerin çatışmaması

 

SORU-9: Aşağıdaki özelliklerin hangisi sanat eserine ait bir özellik değildir?

A) Sanat eseri ulusaldır

B) Sanat eseri yaratıcılık gerektirir.
C) Sanat eseri yarar amacı gütmez.
D) Sanat eseri eşsiz ve tektir.

E) Sanat eseri kalıcıdır.

 

SORU-10:  “İnsan oynadığı sürece insandır.” Ona  göre insan, gerçek özgürlüğe ancak sanat yoluyla ulaşabilir. İnsan sanatla uğraşırken, kendini zamandan koparılmış gibi hisseder. Bu ise oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyişimize benzer.

Yukarıdaki görüşü savuna filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hegel B) Croce C) Schiller   D) Kant   E) Platon

 

SORU-11: Fırında sıra bekleyen Ecem , yaşlı bir teyzenin geldiğini görür ,kendisinin de acelesi olmasına rağmen , çok istemese de vicadının sesini dinleyip sırasını verir ve sıranın en arkasına geçer. Ecem’in bu davranışı çoğu toplumda hoş karşılanan bir davranıştır.

Yukarıdaki parçada çıkarılabilecek en doğru yargı hangi seçenekte verilmiştir?

A)Yapılan her davranış ahlaki olmayabilir.

B) Kişi vicdanı , bazı davranışları yapmaya zorlayabilir

C)Toplumca iyi karşılanan davranışlar , ahlaki davranışlardır

D) Özgür irade ile yapılan her davranış ahlakidir

E) İyi olan her davranış ahlaki olmayabilir

 

SORU-12:   Estetik değerlerin deney imlerden ve kişiden bağımsız olarak kendi başına var olduğunu , insanlık olmasa da , nesnedeki güzelliğin varlığını devam ettirdiğini ,savunan filozoflar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Hobbes-Platon-Kant-Aristo

B)Hegel-Kant-Platon-Aristo

C)Croce-Schiller-Schelling

D) Scgellng-Platon-Aristo-Farabi

E) Platon-Kant-Aristo-Croce

 

 SORU-13: J.P. Sartre’a göre Tanrı yoktur ,bu açıdan baktığımızda tanrısal buyruklar ve değerler de yoktur.

O halde insan özgür olmaya mahkumdur. İnsanın kendisinden önce ,ona bir yol gösterecek rehberler olması imkansızdır.

Bunun içindir ki evrensel ahlak yasasından söz etmek olanaksızdır.

Bu görüşe dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Kişi doğrularını kendisi ortaya koyar

B) Herkesin uzlaşabileceği “iyi” ler bulunabilir.

C)Birey davranışlarından sorumludur.

D)İnsanlara yol gösterecek bir tanrı yoktur.

E) Ahlaki değerler görecelidirler

 

SORU-14: Estetik doğal güzelliği ele alıp sorguladığı gibi sanatsal nesnedeki güzelliği de sorgular. Sanat ise doğadaki güzellikle değil sadece sanatsal güzelle ilgilenir.

Bu açıklama göz önüne alındığında aşağıdaki tabloda yapılan eşleştirmelerin hangisi hatalıdır?

    Estetik Sanat
A Pattaya Mercan Adası X X
B Senpiyer Kilisesi X X
C Sümela Manastırı X X
D Beşparmak dağları X  
E Peribacaları X  

 

Kezbannur ;arkadaşının telefon almak için para biriktirdiğini biliyordu. Bu paraları gözüne kestirmiş ,fırsat kolluyordu.                                                      

                                                    1

Arkadaşı Şefika’nın sınıfta olmadığı bir gün çantasındaki paraları alıp , sınıftan çıkar.

                 2

Arkadaşının durumu fark edip , ağladığını gören Kezbannur ,bu

 

durumdan çok rahatsız olur. Arkadaşının paralarını yerine

                         3

koymak için çareler düşünen Kezbannur; sınıfta arkadaşı için

                                                                       4

yardım toplamaya başlar.Bir süre sonra yaptığı davranışın

 

ağırlığını kaldıramayan Kezbannur arkadaşına itirafta bulunur ,

                                                               5

bundan sonra Kezbannur arkadaşları tarafından dışlanır ve hiçbir

                                                                  6

etkinliğe dahil edilmez.

 

 15-16-17-18. Soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.

 

SORU-15: Erdemli davranış kaç  no’lu cümledir?

 

A) 4 ve 5                     B) 1 ve 6            C) Yalnız 5

 

D) Yalnız 3                E) Yalnız 4

 

SORU-16: Ahlaki Karar kaç no’lu cümle yada cümlelerdir?

 

A) 2 ve 4                      B) Yalnız 1              C) Yalnız 4   

 

D) 3 ve 5                      E) 1 ve 3

 

 

SORU-17:   Kaç no’lu cümle sorumluluğa örnek teşkil eder?

 

A) 4           B) 5                   C) 3               D) 2             E) 6

 

 SORU-18:  Altı çizili cümlelerin hangisi VİCDAN kavramını örneklendirir?

 

A) 3 ve 4                    B) 6                 C) Yalnız 4 

 

D) Yalnız 3               E) 3 ve 2

 

SORU-19: Bazı kimselerin çok çirkin olarak gördüğü bir kadını , eşinin “benim gördüğüm en güzel kadındır.” Demesi estetik değerlerin hangi özelliği ile ilgili bir durumdur?

A)Hayal gücüne dayanması

B) Estetik değerlerin nesnede olması

C) Fayda amacı taşıması

D) Estetik değerlerin öznede olması

E) Zaman içinde değişiyor olması

 

SORU-20:  Aşağıda verilmiş olan özelliklerin hangisi sanat ve felsefenin ortak yönleri değildir?

A)Her ikisi de  insana özgüdür

B) Her ikisi de düşünceye dayalı etkinliktir

C) Doğa ,insan ve varlığı konu edinirler

D) İkisinin de zorunlu yöntemleri yoktur

E) İkisinin ürünlerinin doğrulanması yada yanlışlanması dar anlamda mümkün değildir.

 

 

ZİYA ÖZCAN

FGÖ

 CEVAPLAR

DCEBADCBACEBBAABEDDB

 

 

 

 

 Posted by at 18:17
Nis 092015
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ MANTIK DERSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

SORULAR

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ MANTIK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI WORD OLARAK İNDİR

1-)  “Kimi insanlar zekidir.” Önermesi nitelik ve nicelik yönünden aşağıdaki seçeneklerin hangisine uygundur?

A) Tümel olumlu B) Tikel Olumsuz

C) Tümel olumsuz D) Tekil olumlu

E) Tikel olumlu

 

2-) Bir cümlenin önerme sayılması için , şu özelliklere sahip olması gerekir.

-Yargı bildirmesi

-Bir bağa sahip olması

-En az iki yada daha fazla terimden oluşması,

-Doğru yada yanlışlık değeri taşıması gerekir.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?

A)Çocuk sevgiyle büyür.

B) Her şey senin için

C) Hayatım macera filmi olur.

D) Bilmek güçtür

E) Gülmek her şeydir; Somurtmak hiçbir şeydir.

 

3-)  I.Öğrencilerin hepsi zekidir.

Her tavuk iki ayaklıdır.

III.Bir kısım içecek araya gitti.

IV.Hiçbir cinayet haklı değildir.

Bugünkü toplantıya birkaç kişi katıldı.

Bu önermelerin hangileri tikeldir?

A) I. ve V. B) II. ve IV. C) II. ve III.

D) ve V. E) IV. ve V.

 

4-) Birden fazla yargı bildiren önermeler bileşiktir.

Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir?

A)Sevenler sessiz ağlar

B) Dünya gökyüzündeki bir yıldızdır.

C) Özgecan da Münevver de ölümsüzdür.

D) Mantık akıl yürütme yöntemidir.

E) İnsan, düşünen bir hayvandır.

 

5-) Aşağıda verilmiş olan kavramların hangisinin tanımı yapılabilir?

A) Ses                   B) Kin            C) Aşk

 

D) Zaman             E) Önerme

6-) “Hiçbir bitki cansız değildir.” Önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hiçbir cansız olmayan bitki olmayandır.

B)Bazı cansız olmayan bitki olmayan değildir.

C)Bazı cansız olan bitki değildir.

D)Hiçbir bitki cansız değildir.

E)Bazı bitki olmayan cansız olmayan değildir.

 

7-) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?

A)Tümel olumsuz önermenin düz döndürmesi tikel olumsuzdur.

B)Tikel olumlu önermenin alt karşıtı tikel olumsuzdur.

C)Bir önermenin döndürmesi kendisine denktir(eşdeğer)

D)Çelişik olan iki önermeden biti tümel ise diğeri tikeldir.

E)Üst karşıt önermelerden biri doğru ise diğeri yanlıştır.

 

8-)Aşağıda verilmiş önermelerin hangisi değilleme eklemi almamıştır?

A) Sınavı başaramaz

B)Mahmut gelmedi

C)Okulun tatil olacağı doğru değil

D)Bebekler tatlı ve güzeldir

E)Hava rüzgarsızdır

9-) Aşağıda verilmiş önermelerin hangisi tikel evetleme (V) almamıştır?

A)Ya Ecem ya Ceren gelmekten vazgeçecek.

B)YGS-LYS sınavlarından biri ile yerleşecek

C)Bu işi Saniye veya Hüsnü yapacak

D)Çalışacaksın ne zaman ki başardın , bırakacaksın.

E)Kaşoba veya Kırıklıya gidiyoruz.

10-) Bir önermede aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir?

A) Ana eklem

B)Yargı bildirme

C)Yüklem

D)Özne

E)Doğruluk değeri

11-) De Morgen Kuralına göre aşağıda verilen önermelerden hangileri eşdeğer değildir?

A) ~(p→q) ile (p^ ~q)

B) ~ (p↔q) ile (~p^ ~q) V (p^q)

C) ~ (p^q) ile ~pv~q

D) p↔q ile (p^q) V (~p^ ~q)

E) p→q ile ~ pvq

 

12-) p↔ ~q , ~ p→q , pvq önermeleri verilmiş ve açılımı aşağıdaki gibidir.

 

     I        II   III
p q ~p ~q p↔ ~q ~ p→q pvq
D D Y Y Y D D
D Y Y D D D D
Y D D Y D D D
Y Y D D Y Y Y

Verilen tablo incelendiğinde aşağıdakileden hangisi yanlış olur?

A)ı. ıı. ııı . önermeler birlikte tutarlıdır.

B)ı. Ve ıı. Önermeler tek başlarına tutarlıdır.

C) ıı. Ve ııı. Önermeler eşdeğerdir.

D) ı. Ve ııı. Önermeler tek başlarına geçerlidir.

E)ı. Ve ııı.önermeler eşdeğer değildir.

 

13-) “Çalışırsan iyi sonuç alırsın ve iyi futbol oynarsan iyi sonuç alırsın.” Önermesinin sembolik dildeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) (p→q) ^ (p→q)

B) (p→q) ^ (p→r)

C) (p→q) ^ (r→q)

D) (pvq) ^ (r→q)

E) (p→q) ^ (~r→q)

14-)”Taylan sınav ücretini ödeyemezse ya telefonunu yada bisikletini satacak.”

Önermesin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)p→( qvr)

B) (p→q) v r

C) ~p v(q→r)

D) ~p(pvr)

E) ~ p→(qvr)

 

15-) Aşağıdaki önermelerin hangisinin ana eklemi ~(değilleme) eklemidir?

A) ~ [(pvq)→(q^p)] →r

B) [(pvq)→ ~ (q^p)]

C) [~ (p→q)→ (q^p)]

D) ~ (p^q)→(rvs)

E) ~ [(pvq)→(q^p)]

 

16-)Aşağıdaki zincirleme kıyasın kaçıncı adımında hata yapılmıştır?

Her canlı olan beslenir(1)

Her beslenen ölür        (2)

O halde her canlı ölür  (3)

Her canlı olan ölür       (4)

Her ölen büyür             (5)

O halde her canlı büyür(6)

Her insan konuşur         (7)

Her konuşan akıllıdır    (8)

O halde her insan akıllıdır. (9)

 

A) 2 B) 4 C)6      D) 7      E)  8

 

17-) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yada hangileri yanlıştır?

I- Koşul eklemi  V sembolü ile gösterilir.

II-“Yapılan işi beğendin sanki” cümlesi bir önermedir.

III-Bir önermenin tutarlı olması “D” doğruluk değeri almasına bağlıdır.

IV-Önermenin geçerli olması için tüm değerlerin “D” olması gerekir.

 

A) I ve IV B) I ve II                  C) II ve III

 

D) I – II ve IV                          E) III ve IV

 

18-) Aşağıdaki yargılardan hangisi tanım değiiildir?

A) Çocuklar sevimli varlıklardır.

B) Fare kemirgen bir hayvandır

C) Hiçbir canlı acı çekmese

D) Köpek havlayan bir canlıdır

E) İnek otçul bir varlıktır

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri önerme değildir?

3+6= 5

II.Kitabını okur musun

III.a2-mc=

IV.Bugün sınıf çok sessiz

A) I ve IV           B) II ve III            C) I ve II          D) III ve IV          E) I ve III

 

 20-) Aşağıda verilmiş olan sembollerin hangileri mantık değişmezi değildir?

I.↔

II.→

III. V

IV.^

V.~

VI.q

VII.p

VIII.r

 

A) ↔, V , → B) ^ , ~ , C) ^ , ~ , q ,p,r

 

D) ↔, V , →,^ , ~ E) q ,p,r

 

ZİYA ÖZCAN

FGÖ
CEVAP ANAHTARI

1E 2B 3D  4C  5E  6B  7A  8D  9D  10A 11B  12D  13C   14E  15E  16D  17B  18C  19B  20E

 

 

 

 

Nis 082015
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 2014-2015 YILI 2.YARIYIL 1.YAZILI SINAVI DEĞERLENDİRME SORULARI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI TEST SORULARI VE WORD OLARAK İNDİR 

 1) eğer bir toplumda kadın düşük statüye sahipse gelişmişlik düzeyi geride kalmış ise doğum ve ölüm oranları yüksek ise böyle bir toplumda görülecek gezilecek evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) poliandri     B) neolokal     C)egzogami      D)monogami           E)polijini
2) tek eşli evlilik, erkeğin ailesi ile birlikte yaşaması  , grup içi evlilik.

 yukarıda özellikleri verilmiş olan evlilik türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir ?

A) monogami- matrilokal –endogami

B) endogami -matrilokal –egzogami

C) neolokal- patrilokal -endogami

D)poligami –endogami- neolokal

E) monogami -patrilokal –endogami
3) aile toplumsallaşma ,nüfusu yenileme, kültürü aktarma ,biyolojik ,ekonomik ,psikolojik ihtiyaçları karşılamak gibi fonksiyonları sahiptir. bu parçadan hareketle aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) birey davranış kalıpları kazandırır

B)sosyalleşmenin salgılanmasını sağlar

C) üyelerinin sadece eğitim ile ilgilenir

D) üyelerin temel ihtiyaçlarını karşılar

E) nüfusun devamlılığını sağlar
4) aşağıdakilerden hangisi boşanmanın nedenlerinden birisi değildir?

A) haysiyetsiz yaşam      C) cana kast        D)akıl hastalığı

D) terk        E)geçim sıkıntısı
5) ırak iran savaşı sırasında erkeklerin savaşta hayatını kaybetmesi ve kadın nüfusunun fazla olması sonucu nüfusta bir dengesizlik meydana gelmiştir.  kadın nüfusu erkek nüfusuna oranla oldukça fazlalık göstermiştir.

 Bu açıklamaya dayanarak iran ve ırak ta aşağıdaki evlilik türlerinden hangisinde artış olması beklenir?

A) poliandri    B)monogami C)egzogami      D)endogami                          E)polijini
6) bireyin üyesi olduğu toplumun sahip olduğu kültürel değerleri davranış tutum ve düşünce biçimlerinin öğrenip topluma uyum sağlaması aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir?

 

A)kültürleşme             B)kültürel gecikme     C) kültürlenme

D)kültürel yozlaşma   E)kültürel farklılık
7) Sadullah ve ailesi , sadullah 14 yaşına geldiğinde liseyi okuması için köyleri olan kaş oradan ayrılır ve çukurova ilçesine yerleşirler sadullah arkadaşlarından gördüğü cep telefonu , internet ve giyim tarzlarına uyumu hemen sağladığı halde onların sahip olduğu değerleri bir türlü benimseyememiş ve kendi değerlerini tercih etmiştir?

Bu açıklamaya  aşağıdaki kavramların hangisi başlık olarak kullanılabilir?

 

A) kültürel şok      B)kültürel  asimilasyon               

 

C)kültürel gecikme    D)kültürleşme          E) alt kültür

8) aileler bundan 20 yıl kadar önce çocuklarının eğitimlerini 7 yaşına kadar kendileri verirdi daha sonraki eğitimlerinin ise çocuklar okuldan almaya başlarlardı. Eğitim işini okul aileden devralırdı oysa şimdi çocuklar 2 yaşından itibaren eğitimlerini kreş ,anaokulu  , anasınıfı olarak adlandırılan eğitim kurumlarında almakta ve eğitim işi ailelerden tamamen çıkmış gibi görünmektedir.

Bu açıklamadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Bir kurumun zamanla başka bir kurumun yerini alabilmesine

B) her kurumun işlevinin farklı olmasına

C)kurumlar arası yardımlaşma zorunluluğuna

D) bir kurumun zamanla tüm işlevini yitirdiğine

E) kurumlar arası görev paylaşımının mümkün olduğuna
9) erkeğin birden fazla kadınla evlendiği toplumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) toplumsal piramidin alt kısmı geniştir

B)eğitim düzeyi düşüktür

C) geleneksel yapıya sahiptir

D) doğum oranı yüksektir

E)bilim ve sanayi gelişmiştir
10) Hamza çok sevdiği Kudret ile evlenmek ister ancak hamza’nın ailesi bu evliliğe şiddetle karşı çıkar.  Hamza ise ailesini dinlemez kudret ile evlenir ve kudretin ailesinin yanına yerleşir.

Hamza ve Kudretin yaptığı evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) neolokal                   B)endogami         C) matrilokal   D)patrilokal        E)egzogami

 11) ABD’de yaşayan Amiş toplumu yeniliğe kapalı bir topluluktur. öyle ki cep telefonu ,televizyon ,araba, internet kullanmazlar hatta evlerine elektrik bile bağlamışlardır. Amişler geçimlerini tarımla sağlayan bir topluluktur.  Bu toplumda en önemli şey fazla çocuk yapmaktır.  Almanca konuşur ve anadillerini 200 yıl yıldır devam ettirmişlerdir. Amişlerin bu tutum ve davranışları onların aşağıdaki kavramlardan hangisini karşı direndiklerini gösterir?
A)kültür şoku                  B) kültürleşme               C) alt kültür

D) etnosantrizm E)kültürel gecikme
12) Tuna iş dolayısıyla Ankara’dan Şırnak’a çalışmaya gider şırnak’taki yaşam tarzına gelenek ve göreneklere bir türlü uyum sağlayamaz psikolojik bunalımlar yaşar ve ankara’ya geri döner . Tuna’nın yaşamış olduğu durum aşağıdaki hangi kavramla tanımlanabilir?

A) kültür şoku B) kültürel gecikme        

 

C)kültürel yozlaşma    D) etnosantrizm       E)baskın kültür
13) belli bir süreç içerisinde meydana gelen kültür,  zaman içinde belli görev, sorumluluk ve özellikler kazanır .

Aşağıdakilerden hangisi bu görev sorumluluk ve özelliklerden birisi değildir?

A) toplumsal yapının devamını sağlamak

B) toplumsal yaşamı düzenlemek

C) toplum içinde zamanla değişme meydana getirmek

D) toplumsal birliği güçlendirme

E) toplumlarda sadece gelişmeye etkisinin olması

 

14) maddi ve manevi kültür öğeleri her zaman etkileşim halindedir . bazı toplumlar başka kültürlerden gelen öğeleri kabullenme süreçlerinde bazı sıkıntılar yaşarlar. örneğin osmanlı imparatorluğu’nda matbaanın kabullenmesi avrupa’ya göre çok daha geç gerçekleşmiştir. bu icat şeytani olduğu , dine uygun olmadığı gerekçesiyle kabul görmemiştir.
bunlara dayanarak kültür için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)her kültür farklı öğeleri bünyesinde almayan açıktır

B) kimi kültürlerin manevi yünü yeni maddi unsurlara karşı direnç gösterir.
C) her kültür ,yabancı kültür unsurlarını bünyesinde kabul etmeyebilir.
D)kimi kültürler yabancı kültür unsurlarını kabul etmede seçici davranabilir.
E) Osmanlı kültürü Avrupa kültürüne karşı oldukça direnç göstermiştir.
15) Buket üniversite  okuduğu şehirde Bora ile tanışır ve çift aşık olur daha sonra evlilik kararı alırlar.
Bora’nın ailesi gelir buket’in ailesinin tanışır ve allah’ın emriyle buketi bora’ya isterler ancak buket’in babası “bizim size verecek kızımız yok çünkü biz kızlarımızı tanıdıklarımıza veririz” der.

Bora’nın ve buketin ailelerinin benimsemiş olduğu evlilik türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile verilmiştir?

A) egzogami- polijini

B)endogami -egzogami

C)monogami- poligami

D) Egzogami-endogami

E) poliandri- endogami

 

16) Mardin’den İzmir’e gelen Sezen ,burrundaki hızmayı çıkarmamış , alnındaki kınalı dövmeyi silmemiş , yerde sürünen uzun kıyafetlerini giymeye ve mor baş örtüsünü takmaya devam etmiştir. Sezeni gören İzmirlilerin bir kısmı , onun kültürel yansıması olan giyim tarzını , kendi kültürleri çerçevesinde bakarak ,gülmeleri ve saçma bulmaları gibi davranışları , aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?

A)Kültürel yozlaşma                      B) Alt kültür 

C) Kültürel şok                            D) Kültür merkezciliği

E) Kültürel gecikme

 

17) I-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.

II-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.

III-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.

IV- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.

Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Berdel-Poliandri-Neolocal-Endogami-polijini

B) Berdel-Poliandri-Levirat-Endogami-polijini

C) Levirat-Poligami-Sorarat-Endogami-poliandıri

D) Poliandri-Monogami-Endogami-polijini-Ekzogami

E) Poliandri-Sorarat-Endogami-polijini

 18) Aşağıda verilenlerden hangisi kültürün özellikleri arasında yoktur?

A)Aynı toplum içinde farklılık gösterir.

B) Her toplumun kültürü kendine özgüdür.

C) İlkel toplumların kültürleri yoktur.

D) Kültür toplumda yapılan her şeydir.

E) Kültür durağan değil , dinamiktir.

 

19) Evlilik türleri eşlerin seçildiği yere göre ve eş sayısına göre olmak üzere ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evlilik türünü ifade etmektedir?

A) Polijini B) Poligami                C) Monogami                    D) Poliandri                        E) Endogami

 

20) Buğsenur spor konusunda çok yetenekli bir öğrencidir, okulda yapılan kızlar arası futbol turnuvasında Buğsenur ‘u gören  bir futbol kulübünü hocası Buğsenur’un takımlarında oynamasını ister ,ailesinde bu konuda izin almasını söyler . Buğsenur konuyu babasına açar “babası dinimize ve kültürümüze göre kızların bu tür sporlar yapması caiz değildir “ diyerek reddeder.

Bu durum toplumsal kurumların hangi özelliği ile ilgili bir durumdur?

A)Kurumlar ani değişimlere izin vermezler, topluma yeniliğin girmesinde engelleyici rol oynarlar.

B)Kurumlar bazen bireyin kendini gerçekleştirmesini, yeteneklerini sergilemesini engeller.

C)Kurumlar bağımsız değildirler , birindeki değişim ,diğerlerini de değişime zorlar ,bu da bunalımlara neden olur

D)Kurumların toplumdaki önem ve güç dereceleri birbirinden farklıdır. Bazı toplumlarda din kurumu, bazı toplumlarda siyaset veya ekonomi kurumu etkili olabilmektedir.

E)Her kurum Belli ihtiyaçlardan doğar  ve belli amaçları vardır.

 

cevap anahtarı

1E-2E-3C-4E-5E-6C-7C-8A-9E-10C-11B-12A-13E-14B-15D-16D-17E-18C-19E-20B

 

ZİYA ÖZCAN 

F.G.Ö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nis 052015
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ LİSE 4.SINIF 2.YARIYIL 1.YOKLAMA SINAV SORULARIDIR.

1- Önerme olarak kabul edilmeyen cümleler nelerdir yazıp ,birer örnek veriniz. 

2- “Her insan ölümlüdür” önermesini  1.öncül yaparak zincirleme kıyas oluşturunuz, oluşturduğunuz kıyası sorit kıyas haline dönüştürünüz. 20 puan

3-“Kış gelir ve havalar soğursa hayvanlar üşür.” önermesini sembolik hale dönüştürünüz.

4-Mantık değişmezleri nelerdir yazınız  ve birer örnek içinde kullanınız?

5-Önermelere ilişkin kurallardan 5 tane yazarak , ikisine örnek veriniz.

6-“Hiçbir çiçek kokusuz değildir” önermesinin ters döndürmesinin , çelişiği olan önermeyi yazınız. 20 puan

7-Tümel ,tekil ve tikel önermeleri tanımlayıp ,örnek veriniz.

8- Basit ve bileşik önermeleri tanımlayıp örneklendiriniz.

ziya özcan

F.G.Ö.

 Posted by at 20:53
Mar 192015
 

LYS MANTIK TESTİ

Aristotales’in tüm mantık çalışmalarını topladığı kitabın adı nedir?

 A)Organon

B) Poetika

C)İdeal devlet

D) Ütopya

E) Retorik

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Aristotalesin mantık çalışmalarını topladığı kitaplardan biri değildir?

A) Kategoriler

B) Sofistik

C) Monadlar

D) Önermeler

E) Topikler

 

3) Mantığı sistemli bir disiplin haline getirip, mantığın kurucusu sayılan düşünür kimdir?

A)Descartes

B)Platon

C)Aristotales

D) Herakleitos

E)Demokritos

 

4) Mantık kelimesinin anlamı nedir?

A)Akıl

B)Nutuk

C)Bilgi

D)Düşünce

E)Bilim

 

5)Mantık için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?

A) pozitiftir

B) Eleştireldir

C) Olanı inceler

D)Normatiftir

E)Deneyseldir

 

6) Aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusudur?

A) Platon akılcı bir filozoftur.

B) İnsanlar konuşan canlılardır

C) Tüm kara koyunlar siyahtır

D) Kış soğuk bir mevsimdir

E) Her canlı olan beslenir

 

7) Aşağıdakilerden hangisi akıl ilkelerinden değildir?

A) Üçüncü halin imkansızlığı

B) Tümevarım

C) Özdeşlik

D)Yeter sebep

E)Çelişmezlik

 

 

cevaplar

1a-2c-3c-4b-5d-6c-7b

Mar 152015
 

   PSİKOLOJİK EKOL (KURAM-YAKLAŞIM) TESTİ

1)bir kişinin neler hissettiğini sadece ses tonundan anlayamayız mimikleri ,göz bebeklerinin büyüklüğü ve duruşu ses tonu ile birleşince sinirlenmiş bir birey profili ortaya çıkar.

Davranışın bu şekilde değerlendirilmesi aşağıdaki ekollerde hangisine örnek oluşturur?

a)gestalt     ekolü

b)fonksiyonalist  ekol

c)davranışçı ekol

d)yapısalcı ekol

e)bilişsel ekol
2)bireyin davranışının temelindeki nedenini bulmak için deney ve gözlem yöntemi olarak kullanan psikolojik ekol aşağıdakilerden hangisidir?

a) davranışçı ekol

b)hümanistik ekol

c)bilişsel ekol

d) yapısalcı ekol

e)fonksiyonalist ekol
3)”bireyin davranışlarını; kişin içinde yaşadığı çevre, aile ve eğitim durumu belirler”

Yukarıdaki görüşü yadsıya yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) biyolojik yaklaşım

b)psikoanalitik yaklaşım

c)hümanistik yaklaşım

d)bilişsel yaklaşım

e)davranışçı yaklaşım
4)bir tablo kendisinin meydana getiren her bireyin kişisel ve her bir fırça darbesinde daha fazla anlam taşır. Olayların bu şekilde değerlendiren aşağıdaki psikoloji ekollerinden hangisidir?

a)davranışçı ekol

b)gestaltcı ekol

c) psikoanalitik ekol

d)işlevselci ekol

e)yapısalcı ekol
5)Bu görüş davranışlarının incelenmesi sırasında faydacılığı ön plana aldığı için yöntem olarak geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Bu açıklama aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

a)yapısalcılık

b)fonksiyonalizm

c)davranışçılık

d)bilişselcilik

e)hümanizm
6)psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim olduğunu düşündüğümüzde ,aşağıdakilerden hangisinin psikolojini inceleme alanına girmediği söyleyebiliriz?

a) yetenek ve yeteneklerinin gelişmesi

b) organizmanın gelişmesi

c)olgunlaşma ve öğrenme süreci

d) davranışlar ve sinir sistemi

e)birey ve devlet ilişkisi
7)Davranış kavramı doğrudan gözlemlenebilen ve doğrudan gözlemlenemeyen olarak ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemeyen ancak ölçülebilen bir davranış biçimidir?

a)soğuktan irkilme

b)sınav sorusunun cevabını hatırlamaya çalışmak

c)hareketli bir şarkı dinlerken tempo tutmak

d)sıcak karşısında yelpaze ile serinlemeye çalışma

e)sahilde tempolu bir şekilde koşmak
8)Bir amaca yönelik olan çevreye uyum sağlayan canlının zihinsel süreçlerini inceleyen psikolojik ekol aşağıdakilerden hangisidir?

a)Davranışçı ekol

b)bilişsel ekol

c)yapısalcı ekol

d)işlevselci ekol

e)biyolojik ekol
9)bilinçaltına atılmış olan güdüleyici kuvvetlerin , bunlar arasındaki çatışmaları ve çatışmaların davranış üzerindeki etkisini inceleyen psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) fonksiyonalizm

b)geştalt

c)yapısalcılık

d) psikoanaliz

e)hümanizm

 

10)Sağlıklı insan bilincinin öğelerine ayran psikoloji ekolleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) yapısalcılık

b)psikoanalitik

c)işlevselcilik

d) davranışçılık

e)bilişselcilik

 

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Şub 032015
 

Felsefe grubu dersleri 2.dönem başı zümre toplantısı

Felsefe

Sosyoloji

Psikoloji

Mantık

Demokrasi

Derslerini içeren derslerin işlenişi ile ilgili 2.dönem işlenme yöntemi , kullanılacak  materyaller ,verilecek performans görevleri, yapılacak yazılı ve yoklamaların şekil ve zamanlarını belirten toplantı tutanağıdır.

 

Zümreyi indirmek için alttaki linki tıklayınız.

 

Felsefe Grubu 2014-2015 2.Dönem Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı Kararları

 

2014-2015 zümresi

felsefe 2.dönem başı

2.dönem 1.zümresi

 Posted by at 00:12