Eki 152014
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ FELSEFE PERFORMANS GÖREVLERİ

1-Felsefesiz bir yaşam mümkün müdür?

2-Felsefe neden İyonya’da doğmuştur , nedenlerini ayrıntılı ve temellendirerek araştırınız.

3-Doğru bilginin imkansızlığını savunan görüşler nelerdir?

4-Doğru bilginin kaynağı akıldır. (Rasyonalizm)

5-Doğru bilginin kaynağı deneydir. (Emprizm)

6-Doğru bilginin kaynağı deneydir, olgulardır. (Pozitivizm)

7-Doğru bilginin kaynağı dil felsefesidir. (Analitik felsefe)

8-Doğru bilginin kaynağı faydadır. (Pragmatizm)

9-Doğru bilginin kaynağı Görüngüdür (fenomen)

10-Doğru bilginin kaynağı sezgidir. (Intuisyonizm)

11- Doğru bilginin kaynağı hem akıl hem de deneydir.(Kritisizm)

12-Varlığın varlığını reddeden görüş ve filozoflar

13-Varlığı oluş olarak Kabul Edenler.

14- Varlığı idea olarak Kabul Edenler(İdealizm)

15- Varlığı madde olarak Kabul Edenler(materyalizm)

16- Varlığı hem madde hem ruh olarak Kabul Edenler(düalizm)

17-Varlığı fenomen olarak kabul edenler.

18-Yeni Ontoloji (Hartman)

19-Egzistansiyalizm(varoluşçuluk) Sartrea , Kierkegaard

20-Ahlak felsefesinin temel kavramlarını içeren kısa hikaye

21-Davranışlarımızda özgür müyüz? Determenizm , indetermenizm, otodetermenizm , liberteryanizm ,fatalizm.

22-Evrensel ahlak yasasını reddeden görüşler.

23-Evrensel  ahlak yasasını kabul edenler.

24-Anadolu Bilgelerinde ahlak anlayışı (Yunus Emre ,Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ,Hoca Ahmet Yesevi)

 

SON TESLİM TARİHİ 12 ARALIK

 

 Posted by at 15:22
Eyl 302014
 

SOSYOLOJİNİN KONUSU ANLAMI VE TANIMI

Sosyoloji kısaca toplumbilimi olarak adlandırılır.

Sosyoloji toplumdaki kurum, grup ve örgütlenmeleri bunlar arasında meydana gelen her türlü gelişim ve değişimi , olay ve olguları  kendine özgü yöntem ve araştırma teknikleriyle inceleyen pozitif bir sosyal bilimdir.

Tarih boyunca bir çok düşünür toplumsal yaşamı ele almışsa da , bugünkü anlamıyla ilk defa ele alan düşünür İbn-i Haldun’dur. İbn-i Haldun MUKADDİME adlı kitabında toplumları yerleşik ve göçebe toplum olarak ele almıştır.

Sosyolojinin felsefeden ayrılarak bağımsız bilim haline gelmesi birçok nedene bağlanabilir.

 • Bu nedenler:
 • Sanayi Devrimi
 • Fransız İhtilali
 • Reform
 • Rönesans
 • Aydınlanma
 • Doğa Bilimleri ve Felsefi düşüncede meydana gelen gelişmeler

Şeklinde sıralanabilir.

Sosyoloji terimini ilk defa 1839 yılında yazdığı kitapta Aguste Comte  kullanmıştır. Bu bakımdan sosyolojinin isim babası sayılır.

Ancak sosyolojinin tanınmasını sağlayan kişi İngiliz düşünür Harbert Spencer’dir.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda “en genç bilim dalı” ünvanı ile sosyoloji benliğini kazanmıştır.

SOSYOLOJİNİN AMACI

 • Sosyoloji toplumları yer ve zaman bakımından nesnel olarak ele alıp incelemek.
 • Toplumsal öğeleri araştırarak toplumsal olayların bilimsel yorumunu yapmak.
 • Toplumlar arası karşılaştırma yapmak.
 • Mevcut bilimsel verilerden hareketle gelecek konusunda öngörü sağlamak.
 • Toplumsal ilişkileri açıklayarak genel bir toplum kuramına ulaşmak çabası içindedir.

SOSYOLOJİNİN ÖZELLİKLERİ

 • Olay ve olguları neden sonuç ilişkisi  içinde inceleyen pozitif bir bilimdir.
 • Nesneldir
 • Olayları tek yönlü değil , çok yönlü olarak ele alır.
 • Konusu sosyal olay ve olgulardır.
 • Olması gerekeni değil, olanı inceler. (normatif-kural koyan- değil, pozitif bilimdir)
 • Toplumu bireylere göre değil ,bütün olarak değerlendirir.
 • Benzer olaylardan hareketle genellemelere ulaşmaya çalışır.
 • Toplumların farklı olduğu ilkesinden hareketle ,tüm toplumlar için geçerli sayılacak evrensel ilkeler saptamaya çalışmaz.
 • Sosyoloji kendine özgü araştırma teknikleri vardır.(Test,gözlem,anket gibi) Deney yapmaz.

 

Sosyoloji toplumda meydana gelen somut toplumsal sorunlar üzerinde çalışırken, meydana gelen değişiklik ve durumları olgu ve olay olmak üzere iki kavram ile ifade eder.

 

TOPLUMSAL OLAY NEDİR?

Toplumda ve insanlar arasındaki ilişkilerden meydana gelen , zamanı ve yeri belli olan tekrarlanma olasılığı olmayan ,bir defa olup biten somut ve özel değişimlerdir.

Örneğin Türkiye’de 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ya da  Türkiye Musul Büyük Elçiliğindeki personelin IŞİD tarafından rehin alınması ,birer sosyal olaydır.

Sosyal Olayın Özellikleri:

 • Yeri ve zamanı bellidir.
 • Somut ve özeldir.(tek)
 • İstatistikseldir, sayılarla ifade edilir.
 • Zorlayıcıdır bireyin davranışını biçimlendirir.(Örneğin bazı toplumlarda düğün yapmadan evlenmek mümkün değildi.)
 • Sosyal olaylar toplumdan topluma değişiklik gösterir.
 • Aynı toplumda zaman içinde değişir.
 • Kuşaktan kuşağa aktarılır.
 • Bireyin bilincinin dışında gerçekleşir.

Not: Bir olayın Sosyolojinin ilgi alanına girmesi için tüm toplumu etkileyecek bir nitelik kazanması gerekir.

TOPLUMSAL OLGU NEDİR?

Aynı nitelikteki toplumsal olayların tekrarından meydana gelen bir süreci ifade eder.

Olgu : Zamanı,yeri ve yapanı belli olmayan soyut ve genel bir kavramdır.

Örneğin: Çanakkale savaşı bir sosyal olayiken, savaş olgudur, Marmara depremi olayı, deprem kavramı ise olguyu ifade eder, 2014 seçimi olay , seçim olgudur.

 

Sosyoloji toplumsal olayları açıklarken iki yaklaşım kullanır. Bunlar İndirgemeci ve Bütüncül yaklaşımlardır.

İNDİRGEMECİ YAKLAŞIM

 İndirgemeci görüş karmaşık olayların basite indirgenerek ele alınması gereğini savunur.

Bir olayın tek bir nedenle açıklanabileceği , birden çok nedene , karşılıklı etkileşime bağlanmaması  gereğini savunur.

Örneğin; Bir hırsızlık olayını açıklamak için çevre koşulları , ekonomi , eğitim vb gibi birden  çok nedenle değil , bunlardan tek bir nedene bağlayıp ,tek başına ele alınması yoluna gider.

BÜTÜNCÜ YAKLAŞIM

Bu yaklaşım ise herhangi bir olay yada olgunun tek başına meydana gelemeyeceğini başka şeylerden etkilendiğini ,onun için  bir olay yada olguyu araştırırken tüm etkenleri araştırmak gerektiğini , sağlıklı bir sonucun ancak bu şekilde elde edilebileceğini savunur.

Örneğin; hırsızlığın  sadece ekonomiye bağlanamayacağını ,siyaset , eğitim, aile ,çevresel faktörlerinde etkisinin varlığını ortaya çıkarır.

 

SOSYOLOJİ’NİN  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 Sosyoloji bilimsel bir alandır, diğer tüm bilimlerin kullandığı ilkeleri sosyoloji de kullanır ve Sosyoloji  bu ilkelerle bilimsel bir nitelik kazanır.

Bilimsel Yöntemin İlkeleri Şunlardır.

 

 • Objektiflik ilkesi (Nesnellik) :Bilim insanı araştırmalarına toplumunun özelliklerini, inançlarını ,kişisel özelliklerini yansıtmadan ,yansız bir bakış açısıyla çalışmalarını yapmalıdır.
 • Somutluk İlkesi: Sosyoloji metafizik(soyut) konularla değil, yeri ,zamanı belli olaylardan hareket eder.
 • Doğruluk İlkesi: Eldeki veriler gözlem , test ve anketlerle elde edilmiş güvenilir verilere dayanmalı.
 • Sınırlılık İlkesi: Ele alına konunun sınırları çizilip belirlenmeli , diğer alanlardan ayrılarak ele alınmalıdır.
 • Bilmediğini varsaymak ilkesi: İncelenen konuyla ilgili önceden edinilmiş bilgilere kuşkuyla yaklaşarak , bir şey bilmiyormuş gibi yaklaşıp ele almak.
 • Nedensellik İlkesi: Soysal olaylar nedensiz olarak ortaya çıkmaz , olaylar neden sonuç ilişkisi içinde meydana gelir , her olayın dayandığı başka bir sosyal olay vardır.
 • Açıklık İlkesi: Araştırılan konu ,diğer araştırmacılar tarafından kolaylıkla anlaşılıp ele alınabilecek şekilde açık seçik olmalı , rahatlıkla tekrar edilebilmeli.
 • Basitlik(Sadelik) İlkesi: Araştırmalarda gereksiz açıklamalara yer verilmemeli ,konular karmaşık olsalar bile sade bil anlatım kullanılmalıdır.
 • Toplumsal Olayların Değişebilirliliği: Araştırmacının ele aldığı toplumsal yapının sadece bugünü değil tarihsel süreci ele alınmalı, geçmişteki durumları da incelenmelidir.

 

      SOSYOLOJİ’NİN  YÖNTEMLERİ

Bilimsel Yöntemde  Akıl Yürütme Biçimleri

TÜMDENGELİM: Doğruluğu deney ve gözlemlerle kanıtlanmış ,kabul görmüş olan genel bilgilerden özel bilgiler elde etme yöntemidir.

Örnek: Bütün gelişmiş ülkeler demokrasi ile yönetilir.

           Norveç gelişmiş bir ülkedir

           O halde Norveç demokrasi ile yönetilmektedir.

TÜMEVARIM: Gözlemlenen tek tek durumlardan elde edilen ilkelerden genel ilkelere ulaşmaya çalışan yöntemdir.

Örnek: Dağlı oğlu ve  havuzlu bahçe mahallelerinde hırsızlık olayları çok olmaktadır.

Dağlı oğlu ve  havuzlu bahçe mahalleleri Adana’dadır

O halde Adana’da hırsızlık olayları çok olmaktadır.

ANALOJİ:Benzerliklerden yola çıkarak ,aynı olay ve durumların benzer şartlarda aynı sonuçların ortaya çıkacağını savunan akıl yürütme şeklidir.

Örnek:Yunanistan’da Akdeniz iklimi görülür ve Yunanistan’da narenciye yetişir.

İspanya’da da Akdeniz iklimi görülür.

O halde İspanya’da da narenciye yetişir.

                                                      SOSYOLOJİ’İN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

Tarama araştırması: Bu araştırmalar genellikle geniş grupları kapsayan yada ülke genelini ilgilendiren konularda anket yada görüşme tekniği kullanılarak yapılan araştırmalardır.

 

ANKET: Belli bir konudaki tutum ve düşünceleri belirlemek amacıyla önceden hazırlanmış soru kağıtlarının dağıtılması sonucundan elde eilen bilgilerrle yapılan araştırmadır.

Anket sorularnı cevaplandıran kişi ile anketi uygulayan kişi yüzyüze gelmediği için cevaplayıcı baskı altında kalmaz ve sorulara içinde geldiği gibi cevaplar verir. Bu da anketin yansız ve güvenilir sonuçlar vermesini sağlar.

Örnek: Siyasi görüşleri belirlemek için yapılan anket

            Seçimlerde eğilimleri belirlemek için yapılan anket

 

MONOGRAFİ: sınırları belirlenmiş köy, aile gibi alanlarda derinlemesine arşatırma yapmak için geliştirilmiş tekniktir.

İlk defa uygulayan kişi bir Fransız maden mühendisi olan La Play’dir.

Bu teknik araştırılacak konunun kapsamına giren alanın tamamını değil ,bir kısmını seçer ve alan üzerinde gerek nitel gerekse nicel ayrıntılı inceleme yapılır.

İnceleme yapılacak kısım , alanın tamamını temsil edecek özellikte olması çok önemlidir.

Örnek: Adana’nin köylerinin yaşam tarzlarını araştırmak isteyen bir sosyolog ,araştırmasın veri temin edecek 5 örnek köy üzerinde yaptığı araştırmayı, Adana’nın tüm köylerine geneller.

 

SOSYOMETRİ: Küçük grupların içindeki bireylerin arasındaki mesafeleri öğrenmek için uygulanan tekniktir.

Grup içindeki; sevgi, samimiyet, hoşlanmama, düşmanlık vb. ilişkileri ortaya çıkarmak için uygulanan tekniktir.

Örneğin: Sınıfın en sevilen , birlikte ders çalışılmak istenen öğrencisi , sınıfın en yardımsever , en düzenli öğrencisi kimdir gibi sorular sorularak sınıf içindeki öğrenci konumları belirlenir.

 

GÖRÜŞME: Araştırmacının herhangi bir konuda bilgi almak için görüşeceği kişi ile yüz yüze yapmış olduğu bilgi toplama tekniğidir.

Örnek: iş görüşmeleri

 SOSYOLOJİNİN DİĞER SOSYAL BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

TARİH: Tarih bir toplumun geçmişi hakkında bilgi sunar, sosyoloji ise bu bilgilerden faydalanarak farklı toplumlardaki , meydana gelen olayların ortak özelliklerini alarak genellemeler yapar.

Örneğin; sanayi devriminin toplumalr üzerindeki etkilerini inceleyen sosyoloji  verilerini tarihten alır.

 PSİKOLOJİ: Bireyin davranışlarını altındaki nedenlari ,düşünme ,bellek , öğrenme gibi süreçleri inceleyen bilimdir.

Psikoloji bireyi incelerken toplumdan yada çevresinden bağımsı olarak ele alamaz .

Sosyoloji ise sosyal ilişkileri ve toplumsal değerleri ,sosyal yapıları ve toplumsal grupları inceler.

Bütün bunlar da insanlar arası ilişkiler olduğuna göre sosyoloji psikolojinin verilerini kullanır.

 ANTROPOLOJİ: İnsanın ırkını, kökenini , biyolojik yapısını ve kültürlerini inceleyen bilimdir. Sosyoloji toplumları incelerken daha çok , kültürel antropolojiden faydalanır.

İnsan topluluklarını farklılıkları açısından karşılaştırmali olarak ele alır.

EKONOMİ: Ekonomi sınırsız insan ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklardan karşılayan bilimdir.

İnsanların üretim ,tüketim ,bölüşüm, mal ve hizmet gibi davranışları nasıl sergilediğini inceler.

Ekonomik etkinliklerde toplumlar ve gruplar arası etkileşimden doğduğu , toplumsal yapıları etkilediği ,şekillendirdiği için sosyoloji ekonominin verilerinden faydalanır.

SİYASET: Siyaset devletin işleyiş ,örgütleniş,yönetim ve her türlü organizasyonu inceleyen bir sistemdir. Siyaset otoritenin gereğini açıklar.

Siyasetinde kunusuna giren sosyal olgular ,sosyolojinin inceleme alanı olan toplumsal yaşantı içinde yer aldığı için sosyoloji araştırmalarında siyasetin sunduğu somut verilerden yararlanır.

 COĞRAFYA: Coğrefya toplumun yaşadığı her türlü toplumsal olayın gerçekleştiği toprak parçasının özelliği ile insan yaşantısı arasında sıkı bir etkileşim vardır.Doğa koşullarının toplumsal yaşama etkisini bulmaya çalışan sosyoloji coğrafya biliminden yardım alır. Çünkü coğrafi farklılıklar ,farklı yaşam biçimlerini oluşmasına neden olur.

 

 

 

    Ziya ÖZCAN

Felsefe Grubu Öğretmeni

Eyl 232014
 

MANTIK DERSİ PERFORMANS KONULARI

 

1-) Aristotales öncesi, Aristotales dönemi ve sonrası ,mantık tarihçesini ,mantık konusunda yazılan eserleri ayrıntılı araştırınız.

2-)Mantığın temel kavramlarını 2 şer örnekle örneklendirerek ,örnekleri görsellerle(fotoğraf ,resim) destekleyiniz. (Akıl yürütme ,önerme,öncül,sonuç ,geçerlilik,geçersizlik,tutarlılık,tutarsızlık)

3-)Günlük yaşantımızda akıl ilkelerine aykırı kullanılan ifadeleri araştırıp, bu kullanım biçimlerinin nedenlerini kullananlardan açıklamalarıyla destekleyiniz.

4-)Mantığın uygulama alanlarını araştırıp, günlük yaşamımıza kattığı kolaylıkları yazınız. Mantığın olmaması durumunda bugün yaşamımızdaki zorluklar neler olabilirdi, araştırıp,görsellerle destekleyiniz.

5-)Klasik mantığın temel kavramları olan kavram ,terim, nelik, gerçeklik, kimlik, içlem, kaplam kavramlarını açıklayarak her birini 2 örnekle örneklendiriniz. Resim ve fotoğraflarla destekleyiniz.

6-)Kavram çeşitlerinin neler olduğunu araştırıp,açıklayınız ve  her kavramı örneklendiren ikişer önerme yazınız.

7-)Beş tümel kavramını Porphyrios ağacını da çizerek tanımlayıp örneklendiriniz. Ayrıca  Porphyrios ağacını örnek alarak kendi ağacınızı oluşturunuz.

8-)Kavramlar arası ilişkileri ikişer örnek vererek şemalarını çiziniz. Ayrıca her şemada  bütün ilişki biçimlerini içine alıp gösterecek biçimde 5  örnek şema oluşturunuz.

9-)Canlı,koyun,insan,erkek,hayvan,kedi,ruh,çiçek ,gül kavramlarını kullanarak Kavramlar arası ilişkileri gösteren venn şeması çiziniz.

10-)Önermeyi tanımlayıp, nelerin neden önerme olamayacağını örneklerle açıklayınız. Önerme çeşitlerini şema ile gösterip basit, bileşik, bitişik koşullu,ayrık koşullu önermeleri açıklayıp 5 er örnek veriniz.

11-)Çıkarım kavramını tanımlayıp,doğrudan çıkarım  türlerinin tüm özelliklerini örnek vererek şekiller üzerinde gösteriniz.

 

12-)Dolaylı çıkarımı araştırıp örnek veriniz. Akıl yürütmede terime ilişkin kurallarını ve akıl yürütmede önermelere ilişkin kuralların her birine örnek vererek açıklayınız.

 

13-)Kıyas çeşitlerini örneklerle açıklayınız.

 

AÇIKLAMA

-Her konuyu iki öğrenci hazırlayacak, İsteyenler hazırladığı konuyu sınıf ortamında  1 ders saatinde sunacak şekilde aralarında paylaşacak.

-Aynı konu sadece bir grup tarafından hazırlanabilir

-Sunumlar 1-12 Aralık tarihleri arasına yapılacak.

-Görevini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin performans notu 0 (SIFIR) olacak.

-Değerlendirme kriterleri sınıf panolarına asılacak.

Eyl 132014
 

SOSYOLOJİ PERFORMANS  KONULARI

 

1-) Sosyolojinin doğuşunu etkileyen  nedenler nelerdir , kurucusu ve isim babası kimlerdir , hakkında bilgi veriniz.

 

2-) Toplumu oluşturan unsurları fonksiyonlarını belirtiniz, her birini örneklerle somutlaştırınız.

 

3-) Türkiye de sosyoloji çalışmaları yapan bilim insanları kimlerdir , çalışmaları ve eserleri hakkında bilgi veriniz.

 

4-)Sosyolojinin yöntemlerini kendiniz yapmış olduğunuz örnek çalışmalarla belgelendirerek kayıt altına alınız.

 

5-) Bir bireyin doğumundan ölümüne kadar yaşayabileceği tüm sosyalleşme basamaklarını ayrıntılı bir biçimde örneklendiriniz.

 

6-) Toplumsal rol, statü ve prestij(saygınlık) kavramlarını birbirleriyle ilişkilerini yaşadığınız  çevrede(şehir,köy,kasaba) gördüğünüz örnekleriyle açıklayarak  tanımlarını yapınız.

 

7-) Toplumsal değerlerin ,toplumları nasıl kontrol ettiğini , çoğu zaman resmi normlara nasıl üstünlük sağladığını örneklendirerek açıklayınız.

 

8-) Toplumsal sapma nedir  , iletişimdeki gelişmelerin sapmaya etkisini araştırınız,olumlu ve olumsuz sapma nedir, örneklendirerek görsellere yer veriniz.

 

9-) Toplumsal tabakalaşmanın nedenleri nelerdir, tabakalaşmanın toplumsal yapıya ve yaşama olumlu yada olumsuz etkileri var mıdır, araştırınız.

 

10-) Toplumsal hareketlilik , türleri nelerdir , ve hareketliliği meydana getiren nedenler nelerdir, toplumsal hareketliliğin toplum yapısı için olumlu yada olumsuz yönleri var mıdır, varsa nelerdir?

 

11-) Toplumsa değişme ve gelişme kavramlarını açıklayarak , Gelişme  ve değişmeyi  etkileyen unsurları örneklerle açıklayıp , Arap Baharı olarak adlandırılan toplumsal hareketi bu kavramlar çerçevesinden değerlendiriniz.

 

12-) Modernleşme ve küreselleşmenin tanımını yaparak , bu kavramların toplumların yaşantısı ve o toplumları inşa eden bireylerin yaşam biçimi ve davranışlarını nasıl etkilediğini geşmiş yüzyıllardaki yaşam biçimlerini inceleyerek  karşılaştırınız.

 

13-) Toplumsal çözülme nedir, hızlandıran nedenleri ve yavaşlatan nedenlerini örnekleriyle açıklayınız.

 

             ZİYA ÖZCAN

              FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

 

 

Eki 222014
 

 

…………………………….LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

…………Sınıfında    velisi bulunduğum …………..no’lu  ………………………….’nın

 

……………………………………..dan dolayı  …………………….tarihleri arasında Milli

 

eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği 36 maddesinin 7 fıkrasına göre izinli

 

sayılmasını arz ederim.

 

 

 

                                                                                                        Veli

 

                                                                                              ……./……/2014

 

                                                                                                        imzası

 

 

 

 

  

 Posted by at 22:01
7ads6x98y